INSTITUCE EU

Evropský parlament

Evropský parlament, jediný přímo volený orgán EU, je fórem nejen pro politické debaty, ale také pro rozhodování na unijní úrovni. Díky postupným změnám evropských smluv Parlament nyní disponuje významnými legislativními a rozpočtovými pravomocemi, a spolu se zástupci členských států v Radě tak může určovat budoucí směřování evropské integrace.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Sídlo

Štrasburk, Brusel, Lucemburk

Složení

705 poslanců volených v přímých volbách občany EU

Funkční období

5 let

Reprezentuje

občany Evropské unie

Hlavní funkce

demokratická kontrola zákonodárného procesu a výkonné moci, schvalování návrhu rozpočtu

Předseda

volen na 2,5 roku

Parlamentní shromáždění existuje od samého začátku evropského integračního procesu. Význam Evropského parlamentu začal narůstat po prvních přímých volbách v roce 1979. Přímá volba posílila jeho legitimitu a původně poradní shromáždění postupně získávalo větší vliv.

Maastrichtská a Amsterodamská smlouva jej v 90. letech přeměnily na zákonodárný orgán, který na úrovni Unie vykonává pravomoci podobné těm, kterými disponují národní parlamenty členských zemí (ačkoli se o zákonodárnou a rozpočtovou pravomoc dělí s Radou).

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na pětileté funkční období. Volební systém do Evropského parlamentu není jednotný, liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Na unijní úrovni jsou stanoveny jenom základní zásady voleb do Evropského parlamentu.

Parlament má tři oficiální sídla. Ve Štrasburku se europoslanci scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání. Stálé výbory Evropského parlamentu se scházejí mezi plenárními zasedáními v Bruselu, kde se konají také „miniplenární zasedáni“. Předsednictvo Evropského parlamentu a generální sekretariát sídlí v Lucemburku.

Rozpravy, názory a usnesení jsou zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie.

Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku

Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku © European Union 2015 – European Parliament

Autor: Alžběta Kuchařová, Euroskop