DOPORUČENÍ: Nízkouhlíková (čistá) mobilita

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 16. října 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o nízkouhlíkové (čisté) mobilitě, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 6 doporučení:

  • Veřejná doprava je klíčový prvek čisté mobility, a jako taková by měla být podporována.
  • Zástupci českého státu by měli na evropské úrovnivoblasti čisté mobility prosazovat cíle, nástroje a opatření založené na přesné analýze dat a faktů.
  • Ministerstvo vnitra, Polici e ČR a municipality by měly zvýšit úsilí k důslednému dodržování platné legislativy, týkající se technického stavu vozidel a jejich emisních norem
  • Stát by měl ve své politice čisté mobility důsledně dodržovat politiku technologické neutrality a rozvíjet čistou mobilitu také v jiných oblastech, než je osobní doprava. Jmenovitě by se měl více zaměřit na (tranzitní)kamionovou, lodní či nevozovou elektromobilní dopravu
  • Pro úspěch vládních politik v oblasti čisté (nízkouhlíkové) mobility je klíčová dlouhodobá komunikace s veřejností, která by se měla opírat o aktuální data a vyzdvihnout výhody jednotlivých řešení v oblasti čisté mobility
  • Současný návrh národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) počítá se snížením emisí v sektoru dopravy na základě významného zvýšení podílu produkce biopaliv I a II. generace. Naopak podíl obnovitelné elektřiny má oproti dnešnímu stavu významně klesnout. NKEP by měl v souladu s principem technologické neutrality odrážet rozvoj všech nízkouhlíkových zdrojů

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality