Boj proti dezinformacím a bezpečnost v kyberprostoru

Přestože se může zdát, že dezinformace jsou téma, u kterého nás nemůže nic překvapit, opak je pravdou. Dezinformační oblast je dynamická a přizpůsobuje se situacím kolem nás. Odhalit dezinformace se pak stává čím dám obtížnějším úkolem. Během následujícího měsíce se můžete těšit na Euroskopu na zajímavé články a rozhovory na toto téma.

„Pojem „dezinformace“ znamená šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Je pozoruhodné, že tento dnes mezinárodně užívaný pojem pochází nejspíš z ruského дезинформация [dezinformacija], který byl prvně zaznamenán v roce 1949 (jak uvádí např. Oxford English Dictionary).“ (Ministerstvo vnitra)

„Propaganda a šíření dezinformací jako prostředek informační války je staronovým projevem působení cizí moci, kterou se cizí mocnosti pokouší ovlivňovat stát v oblasti řízení a využívání komunikačních a informačních kanálů nebo technologií, jejichž prostřednictvím působí na veřejné mínění. Vedle rizik působení cizí moci v oblasti ekonomické, kde nedostatečné řešení aktivit cizí moci může vést k důsledkům různé závažnosti od ekonomicky nevýhodných situací a oslabování hospodářského postavení státu přes vznik nadměrné závislosti na konkrétním investorovi – cizí moci, až po ztrátu ekonomické nezávislosti státu z důvodů nedostatečné diverzity surovinových zdrojů, struktury investic nebo energetické nezávislosti, se tak znovu ve větší míře objevuje aktivizovaná politická propaganda, která testuje především odolnost společnosti vůči ovlivňování, ale má významný vliv i na názory a kroky odpovědných osob na všech úrovních rozhodovacího procesu ve státě.“ (Ministerstvo vnitra)

Souvisejícím tématem v EU je kybernetická bezpečnost. V prosinci 2020 představily Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) novou strategii kybernetické bezpečnosti EU. Cílem této strategie je posílit odolnost Evropy vůči kybernetickým hrozbám a zajistit, aby všichni občané a podniky mohli plně využívat potenciálu důvěryhodných a spolehlivých služeb a digitálních nástrojů.. Kybernetická bezpečnost zahrnuje činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, uživatelů těchto systémů a dalších osob dotčených kybernetickými hrozbami.

Sdílet tento příspěvek