Fit for 55: Nová legislativa schválená v Evropském parlamentu

Poslanci Evropského parlamentu včera hlasovali o přijetí nových pravidel ve třech oblastech týkajících se balíčku Fit for 55. Plénum europarlamentu odsouhlasilo revize nařízení ve třech oblastech. Jedná se o revizi nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), dále o revizi nařízení o sdílení úsilí omezující emise v sektorech dopravy, vytápění budov a zemědělství. Schválena byla i revize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) skleníkových plynů. Legislativu musí ještě formálně potvrdit Rada. Má napomoci dosáhnout cíle Evropské unie snížit celkové emise skleníkových plynů v EU o 55 % oproti roku 1990.

VYUŽÍVÁNÍ PŮDY, ZMĚNY VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY A LESNICTVÍ

Revize tohoto nařízení má za cíl navýšení schopnosti půdy, lesů a mokřadů pohlcovat uhlíkové emise, konkrétně 310 milionů tun emisí oxidu uhličitého do roku 2030. To znamená o 42 milionů tun neboli 15 % pohlcovaných emisí více než v současné době. Starší pravidla a stanovené cíle budou stále platit do roku 2025. Tudíž každá členská země musí zajistit, aby vyprodukované emise v tomto sektoru nepřevýšily množství těch pohlcených.

Pro období 2026 – 2030 je cílem postupně zvyšovat absorpci emisí CO2 a snižovat produkci emisí. Pro každý stát byl vytyčen závazný vnitrostátní cíl pro rok 2030 a závazek dodržet za celé období 2026-2029 stanovený uhlíkový rozpočet. Pro Českou republiku je podle ministerstva životního prostředí klíčová obnova lesů, které kvůli kůrovcové kalamitě začaly vypouštět CO2 místo toho, aby jej pohlcovaly jako dříve. Nový cíl Evropské unie de facto zvyšuje cíl EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 z 55 % na 57 %. Tato revize má napomoci zmírnění krize v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti.

SDÍLENÉ ÚSILÍ – DOPRAVA, VYTÁPĚNÍ BUDOV A ZEMĚDĚLSTVÍ

Revize nařízení o sdílení úsilí omezuje produkci emisí v sektorech nezahrnutých v systému Evropské unie pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Těmito sektory jsou silniční doprava, vytápění budov, zemědělství, nakládání s odpady a menší průmysl. Tato odvětví, která jsou regulována systémem sdíleného úsilí (Effort Sharing), generují 60 % emisí skleníkových plynů v EU.

Cíl snížení emisí skleníkových plynů v těchto odvětvích do roku 2030 o 30 % ve srovnání s rokem 2005 se zvýšil na 40 %. Co se týče České republiky, dosud se vyžadovalo snížení emisí v daných sektorech o 15 % oproti roku 2005. Tento závazek se s revizí nařízení zvýší na 26 %. Závazky se liší u jednotlivých zemí na základě výkonnosti jejich ekonomik.

REVIZE TRHU S EMISNÍMI POVOLENKAMI

V Evropském parlamentu byla také schválena revize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi, která měla stanovit prodloužení stávajících parametrů rezerv tržní stability neboli zachování současné dvojnásobné míry příjmu povolenek v rezervách (24 % všech povolenek) a minimálního počtu povolenek umístěných do rezerv (200 milionů) do 31. prosince 2030. Rezervy povolenek se využívají k řešení strukturální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po povolenkách na trhu v důsledku vnějších faktorů a trh se stabilizuje tím, že se z něj odstraňují přebytečné povolenky.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Zdroj: Evropský parlament, Rada EU, Ministerstvo životního prostředí České republiky

Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek