Balíček Evropské komise k revizi uspořádání vnitřního trhu s elektřinou

Evropská komise ve středu 15. března navrhla reformu uspořádání trhu s elektřinou v EU, která si za hlavní cíl klade urychlit nástup bezemisních zdrojů energie, urychlit postupný odklon od plynu, lépe chránit spotřebitele před budoucími cenovými skoky a obecně zajistit, aby byl  energetický systém odolnější.

Vydáním návrhu revize pravidel trhu s elektřinou Komise reaguje na turbulentní výkyvy ceny elektřiny na vnitřním trhu EU v loňském roce, které byly způsobeny především mimořádnými událostmi, například výpadkem jaderných elektráren ve Francii či omezením produkce vodních elektráren vlivem sucha. Tyto faktory spolu s navýšenou poptávkou po elektřině v období po pandemii covidu-19 a dopady ruské invaze na Ukrajinu nevyhnutelně vedly k nebývalému nárůstu a volatilitě cen energií a měly vážný socioekonomický dopad na domácnosti a hospodářství EU.

Samotný dokument představuje revizi čtyř kusů legislativy, a to směrnice a nařízení o pravidlech trhu s elektřinou, směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie a nařízení o Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), která zajišťuje řádné fungování jednotného evropského trhu s elektřinou a zemním plynem.

Ochrana spotřebitelů a posílení jejich práv

Návrh umožní spotřebitelům a dodavatelům využívat větší cenové stability založené na obnovitelných a nefosilních zdrojích energie. Především spotřebitelům poskytne široký výběr smluv a jasnější informace před jejich podpisem, aby měli například možnost dlouhodobé ceny zafixovat a vyhnout se tak nadměrným rizikům a volatilitě. Každý koncový zákazník si dle shody Komise může vybrat dodavatele energií dle vlastní volby a zároveň může mít více dodavatelů energií naráz. Významně se také zvýší ochrana spotřebitelů. Podle navrhované reformy budou členské státy chránit chráněné zákazníky, kteří mají nedoplatky, před odpojením od dodávek energie. Reforma rovněž umožňuje členským státům v případě krize, za přesně definovaných podmínek, rozšířit regulované maloobchodní ceny na domácnosti a malé a střední podniky. Balíček dále nově členským státům ukládá povinnost stanovit dodavatele poslední instance, aby se žádný spotřebitel neocitl bez elektřiny. V rámci návrhu jsou rovněž aktualizována pravidla pro sdílení energie z obnovitelných zdrojů. Spotřebitelé budou moci investovat do větrných nebo solárních parků a prodávat přebytečnou střešní solární elektřinu. Například nájemníci tak budou moci sdílet přebytečnou střešní solární energii se sousedem.Reforma rovněž umožňuje provozovatelům soustav zajistit snížení poptávky v době cenové špičky.

Zlepšení předvídatelnosti a stability nákladů na energii

Aby se zvýšila konkurenceschopnost průmyslu EU a snížilo jeho vystavení kolísajícím cenám, navrhuje Komise usnadnit zavádění stabilnějších dlouhodobých smluv, jako jsou dlouhodobé dohody o nákupu energie (PPA). Prostřednictvím těchto smluv si podniky standardně samy zajišťují přímé dodávky energie, a mohou tak profitovat ze stabilnějších cen. Smlouvy PPA mohou být nově použity na financování investic do obnovitelných zdrojů energie a jaderné energetiky. Od roku 2025 bude v případě schválení balíčku zavedeno pravidelné dvouleté vyhodnocení flexibility a stability trhu s elektřinou ze strany provozovatelů přenosové soustavy v každém z členských států. Provozovatelé infrastruktury zajišťují především vícenásobné propojení sítě tak, aby výpadkem jednoho vedení nedošlo k přerušení dodávky do žádné oblasti a její kontrola je proto důležitá pro zlepšení předvídatelnosti a stability dodávek energie. Pro zajištění větší transparentnosti bude mít Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a vnitrostátní regulační orgány lepší možnost sledovat integritu a transparentnost trhu s energií. Návrh tak celkově zvýší ochranu spotřebitelů a průmyslu v EU před jakýmkoli zneužitím trhu.

Zdroj: Evropská komise, Úřad vlády ČR

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek