Rozhovor Eurocentra Ostrava s Lukášem Meleckým: Proč studovat evropská studia?

Regionální koordinátor Eurocentra Ostrava David Březina pro Vás připravil rozhovor s vedoucím Katedry mezinárodních ekonomických vztahů na ekonomické fakultě Technické univerzity Ostrava Lukášem Meleckým o tom, proč a kde studovat evropská studia.

V čem spatřujete benefity studia evropských studií a mezinárodních ekonomických vztahů a jaké nabízí možnosti vaše fakulta?

Studium programů či specializací zaměřených na evropská studia či mezinárodní ekonomické vztahy nabízí širokou paletu benefitů spočívajících zejména v hlubokém porozumění evropské integraci, mezinárodním politikám a ekonomice. Absolventi získávají schopnost analyzovat a interpretovat mezinárodní události a probíhající ekonomické procesy v geopolitických souvislostech, což je klíčové pro práci v mezinárodních organizacích, vládních institucích, ale také v soukromém sektoru. Takto zaměřená studia nabízí také kompetence v oblasti ekonomické diplomacie a mezikulturní komunikace, což je důležité pro působení v globálním prostředí. Důraz na kritické myšlení a analytické dovednosti připravuje absolventy pro dynamický a stále se měnící svět mezinárodních vztahů a politiky.

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě nabízí komplexní pochopení ekonomických, politických a sociálních aspektů evropské integrace a mezinárodních vztahů v podobě nabídky studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy, která je součástí studijního programu Aplikovaná ekonomie. V rámci naší studijní specializace nabízíme aktuální a praktické vzdělání, které je přizpůsobeno současným potřebám trhu práce, s důrazem na rozvoj kritického myšlení a analytických dovedností. Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, která organizačně stejnojmennou studijní specializaci zaštiťuje, poskytuje studentům příležitosti pro zapojení do výzkumných projektů, odborných stáží a mezinárodních výměnných programů, což zvyšuje jejich uplatnitelnost a odbornou připravenost.

Téma EU je vnímáno v ČR často vlažně, případně až negativně, jak by podle Vás měla vypadat komunikace o EU, případně prezentovány výhody EU české veřejnosti? 

Efektivní komunikace o EU by měla být, dle mého názoru, transparentní, objektivní a zaměřená na konkrétní dopady a výzvy spojené s členstvím České republiky v EU. Důležité je zdůrazňovat konkrétní příklady, jak EU přispívá k regionálnímu rozvoji, ekonomické stabilitě a otevírá nové možnosti pro studenty, občany a podniky. Klíčové je také vzdělávání veřejnosti o EU, jejích hodnotách a roli v globálním kontextu.

Studenti si často neumí představit uplatnění takových studií, jako jsou například evropská studia a další humanitně zaměřené obory. Máte nějaké příklady, kde Vaši bývalí studenti našli uplatnění? 

Absolventi studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy na VŠB-TUO nacházejí uplatnění v široké škále odvětví, včetně mezinárodních organizací, vládních institucí a organizací, neziskového sektoru a podnikatelské sféry. Naši absolventi jsou kvalifikovaní pro práci v mezinárodním obchodě, finančním sektoru, ekonomické diplomacii, mezinárodních organizacích, ale také i v oblasti ekonomického výzkumu. Díky komplexnímu porozumění globálním ekonomickým trendům a mezinárodním obchodním vztahům jsou absolventi schopni zastávat pozice jako ekonomičtí analytici, poradci pro mezinárodní obchod, manažeři projektů v domácích firmách, mezinárodních korporacích či ve veřejném sektoru. Tato specializace poskytuje také pevný základ pro další akademické studium nebo výzkumnou činnost. Pro podrobnější informace mohu doporučit navštívit webové stránky Katedry mezinárodních ekonomických vztahů.

Letos si připomínáme výročí 20 let České republiky v EU, v čem Vy osobně vidíte naše výhody případně, jak hodnotíte jako rodák z Moravskoslezského kraje naše členství v EU?

Osobně vidím výhody členství Česka v EU především v ekonomické integraci, přístupu k evropským fondům a v možnosti volného pohybu občanů, pracovních sil a kapitálu. Členství v EU také podporuje naši geopolitickou stabilitu, umožňuje České republice větší vliv na evropské rozhodování a poskytuje přístup k širšímu spektru mezinárodních partnerství.

Jako rodák z Moravskoslezského kraje pak vidím přínosy členství Česka v EU pro Moravskoslezský kraj především v ekonomickém rozvoji regionu prostřednictvím celé řady investic spolufinancovaných z evropských fondů, které v našem kraji hojně podporují především infrastrukturní projekty, vzdělávání a inovace. Členství v EU umožňuje našemu regionu lepší zapojení do mezinárodního obchodu a zvyšuje jeho atraktivitu pro zahraniční investory. Díky těmto faktorům dochází k posílení regionální ekonomiky, rychlejší restrukturalizaci regionu, zlepšení zaměstnanosti a rozvoji místních podniků a služeb, což vede k postupnému zvyšování životní úrovně obyvatel Moravskoslezského kraje.

Studenti mají dnes i možnosti vycestovat ať již pracovně, nebo studijně na Erasmus+ programy. Je něco co byste vzkázal studentům, kteří váhají, jestli této možnosti mají využít?

Program Erasmus+ je z mého pohledu klíčovým nástrojem pro podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropské unii. Pro studenty v ČR nabízí jedinečné příležitosti k mezinárodní mobilitě, studiu nebo stážím v zahraničí. Umožňuje studentům získávat nové studijní a jazykové dovednosti, rozšiřovat kulturní horizonty a posilovat mezilidské a mezikulturní porozumění. Erasmus+ také podporuje zaměstnatelnost studentů tím, že jim poskytuje cenné mezinárodní zkušenosti a dovednosti využitelné na dnešním globálním trhu práce.

Studentům bych tedy vzkázal, ať využijí možnosti programu Erasmus+ pro svůj osobní a profesní rozvoj, což zvýší jejich konkurenceschopnost, jako budoucích absolventů, na trhu práce. Doporučuji všem studentům, aby neváhali a využili této příležitosti k rozšíření svých znalostí a zkušeností.

Děkuji za rozhovor.

Sdílet tento příspěvek