SCHENGEN

Pravidla vstupu a pohybu pro cizince

Pravidla Schengenu pro vstup a pobyt rozlišují mezi dvěma kategoriemi občanů třetích zemí:

 • rodinní příslušníci osob požívajících právo Společenství na volný pohyb
 • občané třetích zemí

Rodinní příslušníci osob požívajících právo Společenství na volný pohyb

Pokud splňujete podmínky rodinného příslušníka občana EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, požíváte práva Společenství na volný pohyb. Máte tedy právo na to, aby vám hostitelský členský stát usnadnil vstup a pobyt, a ten by měl zohlednit váš status jako de facto rodinných příslušníků osoby s právem volného pohybu a stavět vás na stejnou úroveň jako ostatní rodinné příslušníky.


Pro občany třetích zemí podléhajících vízové povinnosti

Pakliže žijete v ČR a z titulu své státní příslušnosti podléháte vízové povinnosti vůči EU, žádné vízum pro vstup na území jiných států Schengenu (a také ne-schengenských států EU, Švýcarska nebo Lichtenštejnska) nepotřebujete v případě, že jste držitelem platného pobytového povolení vydaného orgány ČR pro rodinného příslušníka, tj. průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo povolení k trvalému pobytu občana státu Island, Lichtenštejnsko, Norsko nebo Švýcarsko nebo jeho rodinného příslušníka. Doba vašeho pobytu na území jiných členských států Schengenu přitom nesmí překročit v rámci jednoho pobytu 3 měsíce a začíná se počítat při každém překročení české státní hranice.

Obdobná pravidla platí v případě, že jste držitelem platného povolení k pobytu vydaného jiným státem EU nebo Schengenu, nesoucího označení „rodinný příslušník občana EU“ nebo „rodinný příslušník občana EHP nebo Švýcarska“.

Pokud však nejste držitelem platného povolení nebo průkazu k pobytu vydaného státem EU, Schengenu, pro vstup na území ČR či jiného schengenského státu i nadále potřebujete vstupní vízum. Takové vízum se vám vydá bezplatně v co nejkratší době a na základě urychleného řízení.


Pro občany třetích zemí nepodléhajících vízové povinnosti

Váš pobyt strávený v ČR a jiných schengenských státech se sčítá. Obdobně jako občané třetích zemí nepodléhajících vízové povinnosti, tak můžete bez víza strávit v Schengenu až 3 měsíce v období půl roku ode dne prvního vstupu na území Schengenu. V takovém případě můžete strávit na území jiných schengenských států až 3 měsíce během každého půl roku, pobyt na území schengenského státu, jehož povolením k pobytu disponujete, se přitom nepočítá. Stejně tak máte právo cestovat po schengenských státech až tři měsíce po vypršení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu vydaného schengenským státem.


Pravidla hraniční kontroly při překračování vnějších hranic Schengenu

Při překračování vnějších schengenských hranic podléháte tzv. minimální kontrole, pokud jste osoba požívající právo na volný pohyb podle práva Unie. Kontrola spočívá v ověření vaší totožnosti a platnosti předloženého cestovního dokladu. Otázky na účel pobytu či finanční prostředky nejsou přípustné. Pakliže podléháte vízové povinnosti a nejste držiteli platného povolení k pobytu vydaného některým schengenským státem, musíte se prokázat vízem.

Stejná pravidla se týkají hraničních kontrol při překračování vnějších hranic Schengenu. Při vstupu a výstupu jsou občané třetích zemí podrobeni tzv. důkladné kontrole.

Důkladné kontroly při vstupu sestávají z ověření podmínek vstupu a případně dokladů povolujících pobyt a výkon pracovní činnosti. To zahrnuje podrobné přezkoumání následujících aspektů:

 • ověření, zda má státní příslušník třetí země doklad, který je platný pro překročení hranic a jemuž neskončila doba platnosti, a zda je k dokladu případně připojeno požadované vízum nebo povolení k pobytu,
 • důkladnou prohlídku cestovního dokladu, zda nenese známky pozměňování nebo padělání,
 • kontrolu vstupních a výstupních razítek v cestovním dokladu dotyčného státního příslušníka třetí země, aby se porovnáním data vstupu a výstupu ověřilo, zda již daná osoba nepřekročila maximální délku povoleného pobytu na území členských států,
 • ověření místa odjezdu a cíle dotyčného státního příslušníka třetí země a účelu jeho zamýšleného pobytu a v případě potřeby i kontrola odpovídajících podkladů,
 • ověření, zda má dotyčný státní příslušník třetí země dostatečné prostředky pro obživu vzhledem k délce a účelu předpokládaného pobytu a na návrat do země původu nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jeho přijetí, anebo je schopen si tyto prostředky legálním způsobem opatřit,
 • ověření, zda dotyčný státní příslušník třetí země, jeho dopravní prostředek a předměty, které převáží, pravděpodobně neohrozí veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv z členských států. Takové ověření zahrnuje přímé zjišťování údajů a záznamů o osobách a v případě potřeby i předmětech vedených v SIS a ve vnitrostátních souborech údajů, jakož i kroky, které mají být učiněny v důsledku existence záznamu.

Konkrétní pravidla cestování se liší z hlediska následujících kategorií státních příslušníků třetích zemí:

 • bez vízové povinnosti
 • s českým dlouhodobým vízem
 • s povolením k pobytu na území ČR
 • s jednotným schengenským vízem
 • přijíždějící na území ČR

Občané třetích zemí bez vízové povinnosti

Státní příslušníci třetích zemí, kteří nepodléhají vízové povinnosti, mohou vstoupit a bezvízově pobývat na území ČR za turistickým účelem po dobu až 3 měsíců během šesti měsíců ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru. Doba tohoto krátkodobého pobytu v ČR se přitom sčítá s dobou pobytu v jiných státech schengenského prostoru.

Pokud tito občané vyčerpají 90 dnů povoleného bezvízového pobytu, musejí schengenský prostor na zbývající část půlročního období opustit nebo se mezitím stát držiteli národního dlouhodobého víza či povolení k pobytu. Vízum potřebují také v případě, že chtějí během pobytu v schengenském státě např. pracovat.

Při pobytu na území ČR přesahujícím 3 měsíce občané třetích zemí potřebují české dlouhodobé vízum (tzv. vízum k pobytu nad 90 dnů, v schengenské terminologii vízum typu D) nebo povolení k dlouhodobému, přechodnému či trvalému pobytu.

Jakmile se stanou držiteli dlouhodobého víza (typ D), mohou v rámci každého půl roku až 3 měsíce strávit na území jiných schengenských států než ve státě, který jim dlouhodobé vízum vydal. Doba pobytu strávená v schengenském státě na základě víza typu D se totiž při počítání schengenské klauzule 3 měsíců nepočítá. Stejně tak mohou až 3 měsíce cestovat po jiných schengenských státech poté, co jim vyprší platnost dlouhodobého víza.

Možnost cestovat a každý půl rok až 3 měsíce strávit na území jiných schengenských států platí také pro držitele platného povolení k (přechodnému či trvalému) pobytu. K cestám nepotřebují další vízum, stačí jim platný cestovní doklad a povolení k pobytu vydané některým schengenským státem. Bezvízové cestování je jim umožněno také po dobu 3 měsíců po skončení platnosti pobytového povolení.

Občané některých třetích států mohou pobývat na území ČR i po vyčerpání 3měsíčního bezvízového období stráveného během 6 měsíců na území Schengenu (do kterého se započítává pobyt na území ČR). Jedná se o občany států, se kterými ČR uzavřela bezvízovou dohodu před svým vstupem do Schengenu, jež specifikuje délku povoleného bezvízového pobytu ve vztahu k ČR. Pro tyto občany platí obdobně jako pro držitele jednotného schengenského víza, že na území Schengenu mohou strávit maximálně 3 měsíce během šestiměsíčního období. K tomuto období však navíc mohou přičíst období pobytu na území ČR umožněného na základě příslušné bilaterální smlouvy.

Délka povoleného bezvízového pobytu na území ČR se liší dohoda od dohody. Tyto dohody lze rozdělit do několika skupin:

3 měsíce v ČR: Argentina (90 dnů), Chile (90 dnů), Chorvatsko (90 dnů), Izrael (90 dnů), Korea (90 dnů), Kostarika (90 dnů), Malajsie a Uruguay (90 dnů)

Příklad:

Na základě této smlouvy mohou občané Argentiny pobývat na území České republiky po dobu 3 měsíců. Není však stanoveno další časové omezení (např. během 6 měsíců), v rámci kterého by se doba jednotlivých pobytů sčítala. Občan Argentiny tak může pobývat na území České republiky např. 2 měsíce, poté území České republiky např. na 1 měsíc Schengen (včetně ČR) opustit, a poté zde pobývat další až 3 měsíce. Celkem tak stráví na území České republiky, a tedy i na území Schengenu 5 měsíců v rámci 6 měsíců. Během prvních tří měsíců svého pobytu v Schengenu (do kterého se započítává i doba strávená na území České republiky) může vycestovat i na území jiných schengenských států, po překročení této doby smí pobývat pouze na území České republiky. Pro pobyt na území ostatních států platí standardní omezení možnosti pobytu po dobu 3 měsíců během 6 měsíců.

3 měsíce během 6 měsíců v ČR: Brazílie

Příklad:

Po souvislém pobytu na území Schengenu po dobu 3 měsíců, během kterého daný občan Brazílie nepobýval v ČR, lze přicestovat na území ČR a zde pokračovat v pobytu po dobu dalších 3 měsíců. Stejně se může před skončením pobytu přesunout přímým letem přiletět do ČR a pobývat na jejím území v rámci jednoho či více pobytů, jejichž celková doba nepřekročí 3 měsíce v rámci daného půl roku, a to v případě, že daný Brazilec již vyčerpal 3 měsíce bezvízového pobytu v jiných zemích Schengenu.

Jiné: Singapur – 30 dnů (zároveň platí 3 měsíce dle nařízení č. 539/2001, zřejmě tedy lze
kombinovat 3 měsíce +1 den ven, 30 dnů v ČR atd.)

Občané třetích zemí s českým dlouhodobým vízem

České dlouhodobé vízum (tj. vízum k pobytu nad 90 dnů, vízum typu D) opravňuje ke vstupu a pobytu pouze na území ČR. Od 5. dubna 2010 toto vízum (stejně tak dlouhodobá víza vydaná jiným schengenským státem) umožňuje – obdobně jako povolení k pobytu – vstoupit a pobývat na území jiných schengenských států. Celková doba strávená v Schengenu mimo území státu, který dlouhodobé vízum vydal, přitom nesmí překročit 3 měsíce během každého půl roku.

Víza typu D+C se po nabytí účinnosti Vízového kodexu již nevydávají.

Občané třetích zemí s povoleným pobytem na území ČR

Občané třetích zemí, kteří jsou držiteli pobytového povolení vydaného orgány ČR, mohou po dobu až 3 měsíců cestovat po státech Schengenu na základě platného cestovního pasu a tohoto povolení – nepotřebují žádné další vízum.

Pokud nepodléháte vízové povinnosti, můžete cestovat bez víza po státech Schengenu také po dobu až 3 měsíců od momentu, kdy vám platnost pobytového povolení vydaného ČR či jiným schengenským státem vyprší.

Záznam o cizinci v SIS (schengenském informačním systému), který požádá o vydání povolení k pobytu na území ČR, může být důvodem pro zamítnutí takové žádosti. Stejně tak může policie na jeho základě rozhodnout o zamítnutí žádosti o prodloužení stávajícího pobytu a v krajním případě dokonce i o jeho zrušení.

Občané třetích zemí s jednotným schengenským vízem

Pokud máte jednotné schengenské vízum vystavené jiným schengenským státem (nejčastěji se jedná o tzv. krátkodobé vízum typu C pro pobyt po dobu až 90 dnů během šesti měsíců ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru), můžete s ním automaticky cestovat po všech státech schengenského prostoru.

I s jednotným schengenským vízem vám však může být odepřen vstup na území schengenského státu – např. pokud již vyčerpáte počet dní povolených k pobytu na území Schengenu na základě vydaného víza nebo pokud vás příslušný stát eviduje coby osobu, které je třeba odepřít vstup z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, veřejného pořádku či veřejného zdraví.

Česká cizinecká policie vám může prodloužit platnost a dobu pobytu na jednotné schengenské vízum, i když vám vízum vydal jiný schengenský stát, a to za podmínky trvání stejného účelu pobytu a při nevyčerpání max. 90 povolených dnů pobytu na území Schengenu v šestiměsíčním období, které se začíná počítat dnem prvního vstupu na území Schengenu s předmětným vízem. Stejně tak může česká policie omezit časovou platnost víza např. z důvodu nedostatečných finančních prostředků potřebných k pobytu na českém území. ČR náleží rovněž pravomoc zcela zrušit jednotné schengenské vízum vydané jiným státem tehdy, pokud přestanete splňovat některou z podmínek pro jeho udělení.

Vstoupit na území ČR se schengenským vízem nemůžete v případě, že bude územní platnost vašeho schengenského víza omezena a ČR bude z jeho platnosti vyloučena (např. v případě, že ČR neuznává cestovní doklad, kterým se prokazujete, jako platný doklad nebo když budete veden v české Evidenci nežádoucích osob coby osoba, které je třeba odepřít vstup na území ČR). V takovém případě však nebudete držitelem jednotného schengenského víza, ale víza s tzv. omezenou územní platností.

Občané třetích zemí přijíždějící na území ČR

Pokud jste občanem třetí země, která nepodléhá vízové povinnosti, můžete vstupovat a pobývat za turistickým účelem na území ČR po dobu až 3 měsíců během šesti-měsíčního období, které se začne odpočítávat ode dne prvního vstupu na území schengenského prostoru a do kterého se započítává i doba strávená v jiných schengenských státech.

Povinnost ukončit pobyt na území ČR po strávení 3 měsíců (během 6 měsíců) na území schengenského prostoru se vás nedotkne v případě, že pocházíte ze země, která s ČR uzavřela dohodu o bezvízovém styku před jejím vstupem do Schengenu. V takovém případě můžete pobývat na území ČR v souladu se zněním příslušné smlouvy i nad rámec 3 měsíců v rámci daného půl roku. Cestovat do schengenských států mimo ČR však budete moci i v tomto případě pouze za dodržení standardního režimu, tj. jen v rámci prvních 3 měsíců pobytu v Schengenu, do nichž se započítává i doba pobytu v ČR.

Příklad: Česká republika uzavřela smlouvu o bezvízovém styku s Argentinou. Na základě této smlouvy mohou občané Argentiny pobývat na území České republiky po dobu 90 dnů. Není však stanoveno další časové omezení (např. 6 měsíců), v rámci kterého by se doba jednotlivých pobytů sčítala. Občan Argentiny tak může pobývat na území České republiky např. 2 měsíce, poté území České republiky např. na 1 měsíc opustit, a poté zde pobývat další až 3 měsíce. Celkem tak stráví na území České republiky, a tedy i na území Schengenu 5 měsíců v rámci 6 měsíců. Během prvních tří měsíců svého pobytu v Schengenu (včetně pobytu v České republice) může vycestovat i na území jiných schengenských států, po překročení této doby smí pobývat pouze na území České republiky. Pro pobyt na území ostatních států platí standardní omezení možnosti pobytu po dobu 3 měsíců během 6 měsíců.

Bilaterální smlouvy obsahují různá časová období, po která mohou občané těchto států pobývat na území ČR i nad rámec „schengenského pravidla“ bezvízového 3měsíčního pobytu stráveného v Schengenu během šesti měsíců ode dne prvního vstupu na jeho území. Specifická pravidla pro délku pobytu v ČR se týkají občanů následujících států včetně uvedené délky povoleného bezvízového pobytu na českém území:

 • 3 měsíce v ČR: Argentina (90 dnů), Chile (90 dnů), Chorvatsko (90 dnů), Izrael (90 dnů), Korea (90 dnů), Kostarika (90 dnů) Malajsie a Uruguay (90 dnů)
 • 3 měsíce během 6 měsíců v ČR: Brazílie
 • 30 dnů v ČR: Singapur

Pokud chcete strávit na území ČR dobu delší než 3 měsíce, musíte být držitelem českého dlouhodobého víza (vízum k pobytu nad 90 dnů) vydávaného zastupitelskými úřady ČR, nebo povolení k (přechodnému nebo trvalému) pobytu. Vízum potřebujete také v případě jiného než turistického účelu pobytu (např. studium či výdělečná činnost).

Pokud podléháte vízové povinnosti a již nepobýváte v jiném schengenském státě na základě jeho povolení k pobytu, můžete na českých zastupitelských úřadech požádat o vydání jednotného schengenského víza (letištní průjezdní – typ A nebo vízum k pobytu do 90 dnů – typ C), se kterým budete oprávněni vstoupit a pobývat na území celého schengenského prostoru po dobu vyznačenou na vízovém štítku.

Pokud získáte tzv. krátkodobé jednotné schengenské vízum (typ C), můžete s ním přijet do ČR a až 3 měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území Schengenu volně cestovat a pobývat na území schengenského prostoru.

Zastupitelský úřad ČR vám může vydat jednotné schengenské vízum v případě, že splňujete následující podmínky:

 • nejste zařazen do SIS,
 • nepředstavujete bezpečnostní riziko pro stát či veřejné zdraví,
 • ČR je hlavním nebo jediným cílem vaší cesty nebo je v případě průjezdu schengenským prostorem prvním státem, do kterého v rámci cestování po schengenském prostoru vstoupíte (anebo délka plánovaného pobytu v ČR je stejná jako délka plánovaného pobytu v dalších schengenských státech, které plánujete navštívit),
 • váš cestovní doklad vás opravňuje ke vstupu na území všech schengenských států,
 • předložíte náležitosti potřebné k požadovanému druhu víza

ČR může vydat vízum i v případě, že nebude některá z těchto podmínek splněna. Za těchto výjimečných podmínek vám však ČR nevydá jednotné schengenské vízum, nýbrž vízum s omezenou územní platností na území ČR (tzv. LTV vízum), o jehož vydání bude ČR informovat ostatní schengenské státy. S takto územně omezeným vízem budete moci vstoupit a pobývat pouze na území ČR, cestování ani průjezd jinými schengenskými státy nebude možný.

Schengenská víza standardně vydávají zastupitelské úřady nacházející se mimo území Schengenu.

Žádné vízum pro návštěvu ČR nepotřebujete v případě, že jste držitelem platného povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného některým schengenským státem.

Schengenská víza jsou vydávána za jednotný vízový poplatek ve výši 60 € všem žadatelům o jednotné schengenské vízum ze třetích států s výjimkou občanů států, se kterými EU dojednala dohody o usnadnění vízového režimu. Od 1. ledna 2008 se snížený poplatek ve výši 35 € týká občanů následujících států:

 • Ázerbajdžán
 • Ukrajina
 • Albánie
 • Moldávie
 • Černá hora
 • Bosna a Hercegovina
 • Srbsko
 • Makedonie
 • Gruzie
 • Arménie

Určité kategorie žadatelů pak obdrží vízum zdarma (rodinní příslušníci občanů EU, Norska, Islandu, Švýcarska nebo Lichtenštejnska + děti mladší 6 let + žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání + výzkumní pracovníci cestující za účelem provádění vědeckého výzkumu).

Pokud hodláte pobývat na území ČR po dobu delší 3 měsíců, žádáte na zastupitelských úřadech ČR o vydání českého dlouhodobého víza k pobytu nad 90 dnů (typ D).

Pokud jste držitelem platného povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem, jste oprávněni na základě tohoto dokladu a platného cestovního pasu přicestovat do ČR a pobývat na jejím území stejně jako na území jiných schengenských států nebo Lichtenštejnska v rámci jednoho vycestování po celkovou dobu až tří měsíců během půl roku.

Do ČR můžete také bez víza přicestovat během 3 měsíců poté, co vám vyprší platnost povolení k pobytu či dlouhodobého víza za podmínky, že nepodléháte krátkodobé vízové povinnosti.

Systém ETIAS

Nové předvstupní kontroly cestujících do EU se týkají občanů zemí, které nepodléhají vízové povinnosti EU. Takových zemí je v současnosti přes 60 a o rozhodnutí, zdali vstoupí občané těchto zemí do EU pozemní cestou rozhodují pohraniční kontroly. To se však děje bez hlubší znalosti bezpečnostního, migračního nebo zdravotního rizika dané osoby. EU se ve snaze zvýšit bezpečnostní opatření inspiruje modely, které našly uplatnění například v USA, Kanadě, nebo Austrálii a navrhla Evropský sytém pro cestovní informace a povolení (ETIAS).

Od roku 2021 si občané zemí, které nepodléhají vízové povinnosti EU musejí vyplnit online formulář, kde zodpoví na otázky typu, zdali cestovali do válkou postižených oblastí, mají čistý trestní rejstřík apod. Po vyplnění online formuláře s údaji těchto lidí, bude povoleno vycestovat do EU těm, kteří nepředstavují bezpečnostní, přistěhovalecké, nebo zdravotní riziko.

Procedura vyplnění formuláře by neměla trvat déle než 10 minut a po zaplacení poplatku 7 euro (nevztahuje se na osoby mladší 18 let a starší 70 let) dostane žadatel obratem automatizované schválené své žádosti, a to po dobu 3 let. Při negativním vyhodnocení žádosti, se přistoupí k jednotlivému personalizovanému posouzení.

Autor: Šárka Machotková, Ministerstvo vnitra ČR, aktualizace Euroskop