Veřejné konzultace v květnu 2020

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Konzultace o sledovaní padělků a o pirátstvíCílem veřejné konzultace je identifikovat online a fyzické trhy nacházejících se mimo EU, o nichž se uvádí, že se podílejí na porušování práv duševního vlastnictví nebo napomáhají, zejména pirátství a padělání.1. 6. 2020
Hodnocení právního rámce EU pro potraviny ošetřované ionizujícím zářenímKomise se zavázala v roce 2020 přezkoumat směrnici o nefinančním reportingu. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran s ohledem na možné revize ustanovení směrnice o nefinančním reportingu (NFRD).11. 6. 2020
Hodnocení Bílé knihy o umělé inteligenciCílem veřejné konzultace je dát zúčastněným stranám příležitost vyjádřit se k otázkám nastoleným v bílé knize o umělé inteligenci a k politickým scénářům v ní představených.14. 6. 2020
Hodnocení Strategie EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2012–2015)Cílem strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat na období 2012–2015 je optimalizovat v této oblasti normy a zajistit jejich uplatňování a prosazován. Konzultace má posoudit, do jaké míry strategie splnila své cíle a zda je z dnešního pohledu relevantní a konzistentní. Hodnocení se rovněž zaměří na efektivitu a na to, zda strategie užitečně doplňuje úsilí věnované této oblasti na vnitrostátní úrovni.15. 6. 2020
Přezkum využití satelitního systému Galileo pro kritickou infrastrukturu (telekomunikace, energetika, finance)Cílem konzultace je posoudit, jak je využívám satelitní systém Galileo a zda plní své stanovené cíle.15. 6. 2020
Přezkum Dohody mezi EU a Čínou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkáchCílem hodnocení je posoudit fungování celní spolupráce a vzájemné správní pomoc mezi EU a Čínou od podpisu dohody o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách v roce 2004.16. 6. 2020
Hodnocení činnosti Evropské sítě služeb zaměstnanosti (EURES) 2016–2020Evropská síť služeb zaměstnanosti pomáhá lidem ze zemí EU, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska najít si práci v jiném státě. Podle nařízení o síti EURES musí Komise vypracovat hodnotící zprávu, která obsahuje analýzu účinnosti, účelnosti, relevance, koherence a přidané hodnoty EU u opatření přijatých v rámci této iniciativy od roku 2016.23. 6. 2020
Hodnocení cílů v oblasti klimatu do roku 2030EU si vytkla za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality (neutrální bilance emisí skleníkových plynů). Za tímto účelem navrhne snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 50 % na 55 % pro rok 2030 oproti úrovním z roku 1990, a nikoli o nejméně 40 %. To bude muset zahrnovat také změnu nedávno navrhovaného evropského právního rámce zákona pro klima. Iniciativa by měla posoudit hospodářské, sociální a environmentální dopady a možná politická opatření23. 6. 2020
Hodnocení směrnice týkající se alternativních paliv a infrastrukturySměrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva z roku 2014 obsahuje balík opatření pro zavádění alternativních paliv a infrastruktury v EU.Komise chce na základě konzultace vyhodnotit, zda a jak byly směrnice a její opatření účinné a zda jsou stále relevantní s ohledem na nejnovější technologický pokrok a vývoj trhu.29. 6. 2020
Posouzení rozšíření infrastruktury k doplňování paliva a dobíjení vozidel s nízkými emisemiIniciativa stanovuje požadavky na rozšíření sítě dobíjecích a čerpacích stanic alternativních paliv v EU – zejména zemního plynu (CNG/LNG), vodíku a elektrických baterií. Hlavním cílem je vytvořit ve všech zemích EU dostatečné množství těchto stanic. Dalším cílem je přesvědčit občany EU, aby pořizovali vozidla s nízkými a nulovými emisemi, což je jedním z předpokladů úspěšného plnění tzv. Zelené dohody pro Evropu. Hodnocení má za cíl zjistit postoje relevantních aktérů.29. 6. 2020 
Hodnocení Evropského plánu boje proti rakoviněCílem tohoto hodnocení je posoudit, zda je současný legislativní rámec EU týkající se potravin ošetřovaných ionizujícím zářením stále vhodný pro daný účel a zda splňuje očekávání.6. 7. 2020
Posouzení revize pokynů transevropské energetické infrastrukturyRevize pokynů pro transevropskou energetickou infrastrukturu má zajistit, aby byla politika EU v souladu s cílem klimatické neutrality obsaženými v Zelené dohodě pro Evropu. Rámec pro infrastrukturu je třeba zrevidovat tak, aby odrážel poslední vývoj politik, např. urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a inteligentní sektorovou integraci.13. 7. 2020
Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmiPreferenční sazební režim umožňuje rozvojovým zemím platit menší nebo žádné clo na vývoz do EU. Platnost nařízení, kterým se tento režim řídí, končí 31. 12. 2023. Tato iniciativa poslouží k tomu, aby mohla příští Komise rozhodnout o budoucnosti režimu.15. 7. 2020
Hodnocení akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismuVe svém akčním plánu z května 2020 Komise představila postoj týkající se předcházení praní peněz a financování terorismu. Aktuální rámec boje proti praní peněz v EU ponechává členským státům značný prostor pro přijímání vnitrostátních pravidel.29. 7. 2020
Přezkum a posouzení revize pravidel EU týkajících se přepravy odpadůCílem hodnocení je přezkum možností, jak usnadnit, aby politika EU v oblasti přepravy odpadů podporovala recyklaci a přispívala tak k přechodu k oběhovému hospodářství. V rámci přezkumu se má rovněž posoudit, jak by bylo možné snížit objem exportovaného odpadu.30. 7. 2020
Hodnocení předpisů EU týkajících se hlubinného rybolovu v severovýchodním AtlantikuOd roku 2016 se plavidla zemí EU, která loví populace hlubinných druhů ryb v tomto regionu, musí řídit nařízením č. 2336/2016. Nařízení má pomoci zajistit, aby populace ryb byly loveny udržitelným způsobem a s minimálním dopadem na citlivé mořské ekosystémy, a rozšiřuje rovněž informační základnu pro vědecké hodnocení. Účelem tohoto hodnocení je zjistit, zda nařízení funguje tak, jak by mělo.5. 8. 2020
Posouzení evropská strategie adaptace na změnu klimatuKonzultace má zjistit postoje ke strategii, která se má zaměřit na podporu investic do ekologických řešení, zvýšení odolnosti ekonomiky vůči změně klimatu, zvýšení odolnosti klíčové infrastruktury, zahrnutí klimatických faktorů do řízení rizik a zlepšení prevence a připravenosti.20. 8. 2020
Vyjasnění a doplnění pravidel EU týkajících se přeshraničních investic v rámci EUIniciativa má zkoumat, jak vyjasnit pravidla, která chrání a usnadňují investice napříč zeměmi EU, zavést nová opatření k odstranění nedostatků a zdokonalit vymáhání právních předpisů při sporech mezi investory a vládami členských států.8. 9. 2020
Posouzení balíku o digitálních službách Tato iniciativa má stanovit možnosti pravidel ex ante. Konzultace má za cíl zjistit postoje k danému balíku.  8. 9. 2020
Legislativa o digitálních službách: prohloubení vnitřního trhu a vyjasnění odpovědnosti za digitální službyKomise plánuje nová a revidovaná pravidla pro prohloubení vnitřního trhu digitálních služeb. Konzultace má za cíl získat postoje zainteresovaných aktérů. 8. 9. 2020
Nový nástroj pro boj proti vznikajícím rizikům spravedlivé hospodářské soutěže Cílem konzultace je posouzení stávajících pravidlech EU týkajících se hospodářské soutěže. 8. 9. 2020
Hodnocení zemědělské propagační politiky EUToto hodnocení má za cíl posoudit účinnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu politiky EU v oblasti zemědělské podpory. Cílem této politiky je podpora evropského zemědělského odvětví propagací zemědělských produktů EU na vnitřním trhu a ve třetích zemích.11. 9. 2020
Hodnocení režimu DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchuÚčelem konzultace je shromáždit postoje potřebné k vyhodnocení pravidel zvláštního režimu. Proto by měly být v rámci konzultace shromážděny názory všech zúčastněných stran k otázce, jak zvláštní režim naplňuje své cíle (tj. zda je stále efektivní) a do jaké míry jsou stávající pravidla stále relevantní a v souladu s potřebami zúčastněných stran. 14. 9. 2020
Hodnocení týkající se nahrávání softwaru do rádiových zařízeníSměrnice o rádiových zařízeních stanovuje regulační rámec pro uvádění těchto zařízení na trh. Zajišťuje tak pro ně jednotný trh a  základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a účinné využívání rádiového spektra. Posuzovaná iniciativa specifikuje kategorie rádiových zařízení, na něž se vztahují další požadavky týkající se překonfigurovatelných rádiových systémů.14. 9. 2020

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek