Veřejné konzultace v lednu 2023

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinamiCílem této iniciativy má být modernizovat tato pravidla tak, aby: (1) byla zajištěna bezpečnost potravin a vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví, (2) omezena přítomnost a používání nebezpečných chemických látek, (3) byly zohledněny nejnovější pokroky ve vědě a technologii (4) byly podpořeny inovace a udržitelnost prosazováním bezpečných, opětovně použitelných a recyklovatelných řešení a (5) aby byl omezen dopad daného odvětví na životní prostředí.11. 1. 2023
Přezkum iniciativy týkající se krátkodobých pronájmů – služby cestovního ruchuCílem této iniciativy má být rozvíjet odpovědný, spravedlivý a důvěryhodný růst trhu s krátkodobými pronájmy jako součásti vyváženého turistického ekosystému. Dále chce zajistit rovné podmínky pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb a reagovat na četné žádosti zúčastněných stran o přijetí opatření na úrovni EU v této oblasti. Ta by zahrnovala vyvážená řešení pro města, přímé a profesionální poskytovatele krátkodobých pronájmů a platformy, z čehož budou mít prospěch zejména MSP.12. 1. 2023
Hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie – interoperabilní digitální veřejné službyTato iniciativa má zhodnotit stávající Evropský rámec interoperability (EIF) a posoudit podporu, kterou poskytuje vládám při zřizování interoperabilních digitálních veřejných služeb (tj. služeb, které jsou plně dostupné online a které mohou podniky a občané využít v kterékoli zemi EU). Plánuje navrhnout rovněž pro vlády zemí EU novou strategii interoperability. Cílem je činnost koordinovat a zavést společné normy pro bezpečné přeshraniční toky údajů a služby veřejného sektoru.16. 1. 2023
Přezkum označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovem chovu23. 1. 2023
Revize směrnice BEFIT: rámec pro zdanění příjmů – podnikání v EvropěCílem této iniciativy má být zavést společný soubor pravidel pro výpočet zdanitelného základu společností z EU, přičemž by mělo být na základě vzorce zajištěno účinnější rozdělování zisků mezi země EU. Iniciativa by se měla rovněž zaměřovat na snížení nákladů na dodržování předpisů a na vytvoření soudržného přístupu ke zdanění právnických osob v EU.26. 1. 2023
Hodnocení návrhu směrnice o trestných činech a sankcí za porušení předpisů – omezující opatření EU30. 1. 2023
Přezkum pravidel EU týkajíích se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech) – duševní vlastnictvíV rámci této iniciativy se mají aktualizovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů. Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím. Cílem iniciativy je: (1) modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů, (2) zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější, (3) zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné a (4) dále sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám.31. 1. 2023
Přezkum pravidel EU týkajíích se průmyslových vzorů (směrnice o průmyslových vzorech) – duševní vlastnictvíV rámci této iniciativy se mají aktualizovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů. Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím. Cílem iniciativy je: (1) modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů, (2) zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější, (3) zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné a (4) dále sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám.31. 1. 2023
Revize změn na ochranu a zápisu průmyslových vzorůEU chce měnit svá pravidla týkající se ochrany průmyslových vzorů (nařízení (ES) č. 6/2002) na: (1) sladit terminologii v uvedených předpisech s Lisabonskou smlouvou a pravidly týkajícími se ochranné známky EU a (2) zajistit, aby byl systém pro zápis průmyslových vzorů EU přístupnější a účinnější. Tato iniciativa má proto měnit stávající prováděcí nařízení k těmto pravidlům (nařízení (ES) č. 2245/2002), aby bylo lépe sladěno s nařízením (ES) č. 6/2002.31. 1. 2023
Přezkum závazných norem – orgány pro rovné zacházení Cílem této iniciativy je posílit orgány pro rovné zacházení stanovením minimálních norem pro jejich fungování ohledně všech důvodů diskriminace a oblastí, na něž se vztahují pravidla EU pro rovné zacházení.3. 2. 2023
Hodnocení screeningu, registrací a monitoringu azbestuCílem této legislativní iniciativy je dále řešit zdravotní a environmentální rizika související s expozicí azbestu zvýšením transparentnosti a získáváním dodatečných informací a zajištěním jejich dostupnosti pro příslušné veřejné orgány, stavební dělníky a uživatele budov. Konkrétní povinnosti budou modulovány na základě průřezového přístupu zohledňujícího životní cyklus budovy a rizika související s konkrétní budovou.Souvisí s Konferencí o budoucnosti Evropy.8. 2. 2023
Revize evropských emisních normy pro vozidla – Euro 7 pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy Tato iniciativa, která je součástí Zelené dohody pro Evropu, vytvoří přísnější emisní normy (Euro 7) pro všechny osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy s benzinovým a naftovým motorem. Navrhovaná pravidla má zvážit nové technologie vozidel a zajistí měření emisí v reálném čase, aby vozidla na silnicích v EU zůstala ekologická po celou dobu svého provozu. Tato iniciativa je součástí závazku EU urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě.9. 2. 2023
Revize uznání rodičovství – přeshraniční rodinné situaceCílem této iniciativy je zajistit, aby rodičovství, které je prokázané v jedné zemi EU, bylo uznáváno v celé Unii. Dětem tak zůstanou jejich práva i v tzv. přeshraničních situacích, zejména pokud s rodinou cestují nebo se přestěhují v rámci EU.13. 2. 2023
Přezkum nových pravidel týkajících se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání – předcházení terorismuTato iniciativa má stanovovat pravidla pro uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a pro jejich používání. Cílem je zvýšit bezpečnost v EU – tím by se snížilo riziko, že teroristé nebo jiní zločinci získají nebezpečné chemické látky za účelem páchání útoků.20. 2. 2023
Revize kontroly účelnosti spotřebitelského práva EU – digitální spravedlnost Tato kontrola účelnosti (hodnocení) se má zaměřit na následující právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele s cílem zjistit, zda zajišťují vysokou úroveň ochrany v digitálním prostředí: 1) směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách,  2) směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů a 3) směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.20. 2. 2023
Průběžné hodnocení programu Horizont EvropaCílem této iniciativy je vyhodnotit první výsledky výzkumných a inovačních akcí programu Horizont Evropa, které EU financuje v období 2021–2023. Hodnocena při tom budou všechna hlediska programu, včetně: 1) partnerství, 2) misí a 3) Evropského technologického institutu.23. 2. 2023
Závěrečné hodnocení programu Horizont Evropa 2020Tato iniciativa analyzuje výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace v letech 2014–2020. Toto hodnocení se má provádět s cílem napomoci provádění stávajících opatření EU v oblasti výzkumu a inovací a navrhnout opatření budoucí. Mělo by se jím rovněž plnit  právní povinnost, v jejímž rámci musí Komise vysvětlit, jakým způsobem vynakládala veřejné prostředky.23. 2. 2023
Hodnocení Europassu od roku 2018 – celoživotní učení a řízení profesní dráhyEuropass je soubor online nástrojů a informací sloužících k podpoře uživatelů v celoživotním vzdělávání a učení a při řízení jejich kariéry. V rámci uvedeného hodnocení se má posoudit účinnost, účelnost, relevance, soudržnost a přidaná hodnota EU Europassu od roku 2018.28. 2. 2023
Revize pravidel EU – kvalita ovzdušíEU stanovuje normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala EU tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními WHO. Rovněž chce celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel EU (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.7. 3. 2023
Revize seznamů látek znečišťujících povrchové a podzemní vody – integrované hospodaření s vodouTato iniciativa se má zabývat zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.7. 3. 2023
Aktualizace pravidel EU o čištění městských odpadních vod – znečištění vodCílem uvedené iniciativy má být provést revizi směrnice na základě nedávného hodnocení, v němž bylo zjištěno několik nedostatků, a rovněž s ohledem na řešení nových potřeb společnosti.
7. 3. 2023
Revize pravidla EU – certifikace pohlcování uhlíkuTato iniciativa má navrhnout pravidla EU v oblasti certifikace pohlcování uhlíku. V jejím rámci budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu.7. 3. 2023
Přezkum pravidel – snižení objemu obalových odpadůKomise má přezkoumat požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak: (1) zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace, (2) zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech, (3) bojovat proti nadměrnému množství obalů a (4) snížit objem obalů.7. 3. 2023
Hodnocení posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informací – daňové podvody a únikyTato iniciativa má pozměňpvat směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (DAC), aby se zajistilo, že pravidla EU budou držet krok s vývojem ekonomiky. Zároveň do působnosti směrnice chce zahrnout další oblasti, jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze.7. 3. 2023
Přezkum DPH v digitálním věku Uvedený akční plán obsahuje legislativní návrh DPH v digitálním věku na rok 2022, který by upravoval: (1) povinnost vykazování DPH a elektronické fakturace, (2) uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a (3) jednotnou registraci DPH v EU.
7. 3. 2023

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek