Veřejné konzultace v březnu 2023

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Revize pravidel EU – kvalita ovzdušíEU stanovuje normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala EU tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními WHO. Rovněž chce celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel EU (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.7. 3. 2023
Revize seznamů látek znečišťujících povrchové a podzemní vody – integrované hospodaření s vodouTato iniciativa se má zabývat zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.7. 3. 2023
Aktualizace pravidel EU o čištění městských odpadních vod – znečištění vodCílem uvedené iniciativy má být provést revizi směrnice na základě nedávného hodnocení, v němž bylo zjištěno několik nedostatků, a rovněž s ohledem na řešení nových potřeb společnosti.
7. 3. 2023
Revize pravidla EU – certifikace pohlcování uhlíkuTato iniciativa má navrhnout pravidla EU v oblasti certifikace pohlcování uhlíku. V jejím rámci budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu.7. 3. 2023
Přezkum pravidel – snižení objemu obalových odpadůKomise má přezkoumat požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak: (1) zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace, (2) zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech, (3) bojovat proti nadměrnému množství obalů a (4) snížit objem obalů.7. 3. 2023
Revize předpisů o předběžných informacích o cestujících v letecké dopravě – prosazování práva na hranicích V rámci této iniciativy se má zrušit směrnice o API, kterou by nahradily předpisy, jež mají zajistit rovnoměrné zpracování předběžných informací o cestujících v celé EU.7. 3. 2023
Přezkum pravidel EU – boj proti obchodování s lidmiTento přezkum směrnice o boji proti obchodování s lidmi, který bude podpořen závěry hodnocení, si klade za cíl modernizovat pravidla EU v této oblasti. Zejména se má zaměit na prozkoumání možnosti kriminalizovat využívání služeb poskytovaných oběťmi vykořisťování v rámci obchodování s lidmi.7. 3. 2023
Hodnocení posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informací – daňové podvody a únikyTato iniciativa má pozměňpvat směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (DAC), aby se zajistilo, že pravidla EU budou držet krok s vývojem ekonomiky. Zároveň do působnosti směrnice chce zahrnout další oblasti, jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze.7. 3. 2023
Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látekV rámci provádění Zelené dohody stanoví strategie pro udržitelnost chemických látek řadu opatření, která vyžadují cílenou revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Různé možnosti revize budou analyzovány při posouzení dopadů a na základě výsledků pak Komise předloží legislativní návrhy na revizi normativní části i příloh uvedeného nařízení.7. 3. 2023
Přezkum DPH v digitálním věku Uvedený akční plán obsahuje legislativní návrh DPH v digitálním věku na rok 2022, který by upravoval: (1) povinnost vykazování DPH a elektronické fakturace, (2) uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a (3) jednotnou registraci DPH v EU.
7. 3. 2023
Větší kovnergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních aktivit insolvenční právoV rámci této iniciativy se EU má zabývat nejdůležitějšími rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o úpadku podniků (nebankovních), které představují překážky pro řádné fungování unie kapitálových trhů.  Chce zvážit oprávněné zájmy všech skupin věřitelů – investorů, státní pokladny, zaměstnanců i spotřebitelů.7. 3. 2023
Přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů – clearing derivátůCílem změn rámce má být zatraktivnit EU jako clearingové centrum. Jedná se o opatření na zvýšení likvidity ústředních protistran v EU a posílení rámce EU pro dohled nad ústředními protistranami.7. 3. 2023
Hodnocení kotačního zákonu  – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitáluCílem této iniciativy je zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit malým a středním podnikům přístup ke kapitálu.
7. 3. 2023
Hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel Hodnocení má poskytnout přesný obraz provádění a prosazování směrnice. Měla by posoudit: (1) bezpečnost rybářských plavidel s ohledem na nedávná technická zlepšení bezpečnosti námořní dopravy a (2) zda by oblast působnosti směrnice měla být rozšířena tak, aby zahrnovala menší plavidla.16. 3. 2023
Přezkum aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných platebSměrnice EU o opožděných platbách umožnila snížit jejich počet. Více než 60 % podniků v EU však stále není zaplaceno včas. Nejvíce jsou v tomto ohledu postiženy MSP Tato revize stávajících předpisů EU by jim proto měla pomoci tak, že na základě dostupných i později objevených důkazů má podpořit definitivní přechod ke kultuře včasných plateb.17. 3. 2023
Revize recipročního přístupu pro pracovníky v prnví linii v EU a v klíčových partnerských zemích – sdílení informací souvísejících s bezpečnostíCílem této iniciativy má být vytvořit architektonickou strukturu technického řešení, díky němuž by měly mít pracovníci v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích reciproční přístup k informacím souvisejícím s bezpečností. Měla by zahrnovat postupy pro přidávání informací a přístup k nim a požadavky, které musí EU a partnerské země splnit.17. 3. 2023
Hodnocení evropského rámce kvalifikaci pro celoživotní učeníKomisi chce ve spolupráci se zeměmi EU a po konzultaci s dotčenými zúčastněnými stranami posoudit a vyhodnotit opatření přijatá v rámci tohoto doporučení a do roku 2022 předložit Radě EU zprávu o získaných zkušenostech a jejich důsledcích pro budoucnost.22. 3. 2023
Hodnocení ex post – EFRD a Fond soudržnosti 2014–2020V rámci tohoto hodnocení se mají posoudit výsledky Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v období 2014–2020. Má se posuzovat účinnost, účelnost a dopad podporovaných investic, jejich soudržnost s ostatními politikami, jejich význam a přidaná hodnota na úrovni EU. Cílem má být stanovit: (1) faktory přispívající k úspěchu nebo neúspěchu těchto investic za různých socioekonomických podmínek, (2) osvědčené postupy a (3) jak fondy přispívají k růstu, udržitelnému rozvoji a vytváření pracovních míst.12. 4. 2023
Přezkum doporučení ohledně odolnosti volebního procesu a voleb do EP v roce 2024Cílem této iniciativy má být prosazovat opatření na podporu široké a inkluzivní účasti ve volbách do EP v roce 2024, zajistit účinný průběh těchto voleb a zdůraznit jejich celoevropský charakter. Měla by také podporovat opatření ke zvýšení bezpečnosti, integrity a odolnosti voleb, a to jak na úrovni EU, tak na celostátní a místní úrovni.13. 4. 2023
Přezkum doporučení týkající se občanské angažovanostiCílem této iniciativy má být prosazovat opatření na podporu široké a smysluplné účasti organizací občanské společnosti a jednotlivců.13. 4. 2023
Revize ustanovení o transparentnosti namířená proti skrytému vměšování ze strany třetích zemíCílem iniciativy by mělo být zavést společné požadavky na transparentnost a odpovědnost namířené proti skrytému vměšování třetích zemí, přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a chránit demokratické systémy EU před skrytým zahraničním vlivem.13. 4. 2023
Přezkum doporučení o skrytému vměšování ze strany třetích zemíCílem této iniciativy má být podpořit fungování vnitřního trhu a posílit demokratické systému v EU proti zásahům ze strany třetích zemí a doplnit pravidla stanovující harmonizované požadavky na transparentnost namířené proti skrytému vměšování ze strany třetích zemí. Zahrnovala by rovněž ustanovení určená členským státům a politickým stranám týkající se financování politických aktérů ze zemí mimo EHP.13. 4. 2023
Revize sdělení o obraně evropské demokracieCílem této iniciativy má být: (1) zavést balíček opatření na obranu demokracie a (2) zahrnout přezkum provádění Akčního plánu pro evropskou demokracii a prozkoumat způsoby, jak dále posílit demokratickou odolnost, a zároveň navázat na konferenci o budoucnosti Evropy.13. 4. 2023
Revize nových priorit pro ekodesign udržitelných produktůÚčelem nedávného návrhu Komise o ekodesignu udržitelných produktů je zajistit, aby výrobky prodávané v EU podléhaly požadavkům týkajícím se výkonnosti, čímž by se měla zajistit jejich udržitelnosto. Komisi zajímají názory zúčastněných subjektů na kategorie nových výrobků a opatření, která je třeba přijmout jako první, aby mohla transparentním způsobem stanovit příslušné priority.25. 4. 2023
Hodnocení zahraničních příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechnyCílem této iniciativy má být rozšířit nabídku zahraničních příležitostí k učení a výuce v EU, a to ve všech odvětvích a na všech úrovních formálního, neformálního a informálního učení, jako klíčové součásti Evropského prostoru vzdělávání. V rámci iniciativy: 1) mají být zjištěny překážky mobility ve vzdělávání, (2) mají být vypracovány pokyny k jejich překonání, (3) má být podporována mobilita ve vzdělávání a případně budou určeny pobídky a (4) se vzdělávací mobilita má stát sociálně inkluzivnější a šetrnější k životnímu prostředí a bude více propojena s digitálními vzdělávacími příležitostmi.3. 5. 2023
Přezkum evropského průkazu osob se zdravotním postižením Evropský průkaz osob se zdravotním postižením má usnadňovat volný pohyb osob se zdravotním postižením v EU. Držitelům průkazu by měl zajistit, že jejich status osoby se zdravotním postižením uznaný v jedné zemi EU bude uznán i v ostatních zemích EU, takže by měly moci čerpat preferenční podmínky některých služeb v celé EU. Měl by vycházet z pilotního průkazu EU pro osoby se zdravotním postižením (zahrnujícího kulturu, volný čas, sport a dopravu) a měl by se vztahovat na širší škálu služeb. Má rovněž zahrnovat parkovací kartu EU pro osoby se zdravotním postižením.5. 5. 2023
Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabákuHodnocení se má týkat regulace výrobků, reklamy, propagace a sponzorství v širším kontextu politik souvisejících s kontrolou tabáku. Mělo by se posuzovat, do jaké míry rámec splnil své cíle a zda je schopen podpořit „generaci bez tabáku“ do roku 2040, jak bylo oznámeno v evropském plánu boje proti rakovině.16. 5. 2023
Hodnocení Agentur EU: Eurofond, Cedefop, ETF a EU-OSHA v roce 2024V rámci tohoto hodnocení se má: (1) provést analýza účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty na úrovni EU a (2) zahrnout individuální i průřezová posouzení s důrazem na komplementaritu, součinnost a zvýšenou spolupráci, zejména mezi sebou navzájem.25. 5. 2023

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek