Veřejné konzultace v únoru 2023

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum závazných norem – orgány pro rovné zacházení Cílem této iniciativy je posílit orgány pro rovné zacházení stanovením minimálních norem pro jejich fungování ohledně všech důvodů diskriminace a oblastí, na něž se vztahují pravidla EU pro rovné zacházení.3. 2. 2023
Hodnocení opatření na podporu očkování proti rakovinotvorným virům Komise má předložit návrh opatření ke zvýšení využívání vakcinace proti viru hepatitidy typu B a lidským papilomavirům. Chce tak odstranit počet fyzických překážek očkování, zajistit cílené informační kampaně a bojovat proti šíření zavádějících a nepravdivých informací.6. 2. 2023
Aktualizace pravidel týkajících se poplatků, které se platí EMA  – humánní a veterinární léčivé přípravkyV rámci této iniciativy b\ se měly analyzovat různé možnosti aktualizace pravidel týkajících se poplatků pro agenturu, která provádí hodnocení léčivých přípravků (pro člověka a zvířata) před prodejem v EU.7. 2. 2023
Hodnocení screeningu, registrací a monitoringu azbestuCílem této legislativní iniciativy je dále řešit zdravotní a environmentální rizika související s expozicí azbestu zvýšením transparentnosti a získáváním dodatečných informací a zajištěním jejich dostupnosti pro příslušné veřejné orgány, stavební dělníky a uživatele budov. Konkrétní povinnosti budou modulovány na základě průřezového přístupu zohledňujícího životní cyklus budovy a rizika související s konkrétní budovou.Souvisí s Konferencí o budoucnosti Evropy.8. 2. 2023
Revize evropských emisních normy pro vozidla – Euro 7 pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy Tato iniciativa, která je součástí Zelené dohody pro Evropu, vytvoří přísnější emisní normy (Euro 7) pro všechny osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy s benzinovým a naftovým motorem. Navrhovaná pravidla má zvážit nové technologie vozidel a zajistí měření emisí v reálném čase, aby vozidla na silnicích v EU zůstala ekologická po celou dobu svého provozu. Tato iniciativa je součástí závazku EU urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě.9. 2. 2023
Revize reformy uspořádání trhu s elektřinou v EUTato reforma se zaměřuje na aspekty, které je nutné naléhavě změnit, aby se zvýšila odolnost trhu a snížil dopad cen plynu na účty za elektřinu. Zároveň by měla podpořit transformaci energetiky. Smyslem této reformy je rychle poskytnout občanům a podnikům EU během probíhající krize a otopného období 2023/2024 přidanou hodnotu. 13. 2. 2023
Revize uznání rodičovství – přeshraniční rodinné situaceCílem této iniciativy je zajistit, aby rodičovství, které je prokázané v jedné zemi EU, bylo uznáváno v celé Unii. Dětem tak zůstanou jejich práva i v tzv. přeshraničních situacích, zejména pokud s rodinou cestují nebo se přestěhují v rámci EU.13. 2. 2023
Přezkum nových pravidel týkajících se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání – předcházení terorismuTato iniciativa má stanovovat pravidla pro uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a pro jejich používání. Cílem je zvýšit bezpečnost v EU – tím by se snížilo riziko, že teroristé nebo jiní zločinci získají nebezpečné chemické látky za účelem páchání útoků.20. 2. 2023
Revize kontroly účelnosti spotřebitelského práva EU – digitální spravedlnost Tato kontrola účelnosti (hodnocení) se má zaměřit na následující právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele s cílem zjistit, zda zajišťují vysokou úroveň ochrany v digitálním prostředí: 1) směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách,  2) směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů a 3) směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.20. 2. 2023
Průběžné hodnocení programu Horizont EvropaCílem této iniciativy je vyhodnotit první výsledky výzkumných a inovačních akcí programu Horizont Evropa, které EU financuje v období 2021–2023. Hodnocena při tom budou všechna hlediska programu, včetně: 1) partnerství, 2) misí a 3) Evropského technologického institutu.23. 2. 2023
Závěrečné hodnocení programu Horizont Evropa 2020Tato iniciativa analyzuje výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace v letech 2014–2020. Toto hodnocení se má provádět s cílem napomoci provádění stávajících opatření EU v oblasti výzkumu a inovací a navrhnout opatření budoucí. Mělo by se jím rovněž plnit  právní povinnost, v jejímž rámci musí Komise vysvětlit, jakým způsobem vynakládala veřejné prostředky.23. 2. 2023
Hodnocení Europassu od roku 2018 – celoživotní učení a řízení profesní dráhyEuropass je soubor online nástrojů a informací sloužících k podpoře uživatelů v celoživotním vzdělávání a učení a při řízení jejich kariéry. V rámci uvedeného hodnocení se má posoudit účinnost, účelnost, relevance, soudržnost a přidaná hodnota EU Europassu od roku 2018.28. 2. 2023
Revize pravidel EU – kvalita ovzdušíEU stanovuje normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala EU tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními WHO. Rovněž chce celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel EU (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.7. 3. 2023
Revize seznamů látek znečišťujících povrchové a podzemní vody – integrované hospodaření s vodouTato iniciativa se má zabývat zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.7. 3. 2023
Aktualizace pravidel EU o čištění městských odpadních vod – znečištění vodCílem uvedené iniciativy má být provést revizi směrnice na základě nedávného hodnocení, v němž bylo zjištěno několik nedostatků, a rovněž s ohledem na řešení nových potřeb společnosti.
7. 3. 2023
Revize pravidla EU – certifikace pohlcování uhlíkuTato iniciativa má navrhnout pravidla EU v oblasti certifikace pohlcování uhlíku. V jejím rámci budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu.7. 3. 2023
Přezkum pravidel – snižení objemu obalových odpadůKomise má přezkoumat požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak: (1) zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace, (2) zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech, (3) bojovat proti nadměrnému množství obalů a (4) snížit objem obalů.7. 3. 2023
Revize předpisů o předběžných informacích o cestujících v letecké dopravě – prosazování práva na hranicích V rámci této iniciativy se má zrušit směrnice o API, kterou by nahradily předpisy, jež mají zajistit rovnoměrné zpracování předběžných informací o cestujících v celé EU.7. 3. 2023
Přezkum pravidel EU – boj proti obchodování s lidmiTento přezkum směrnice o boji proti obchodování s lidmi, který bude podpořen závěry hodnocení, si klade za cíl modernizovat pravidla EU v této oblasti. Zejména se má zaměit na prozkoumání možnosti kriminalizovat využívání služeb poskytovaných oběťmi vykořisťování v rámci obchodování s lidmi.7. 3. 2023
Hodnocení posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informací – daňové podvody a únikyTato iniciativa má pozměňpvat směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (DAC), aby se zajistilo, že pravidla EU budou držet krok s vývojem ekonomiky. Zároveň do působnosti směrnice chce zahrnout další oblasti, jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze.7. 3. 2023
Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látekV rámci provádění Zelené dohody stanoví strategie pro udržitelnost chemických látek řadu opatření, která vyžadují cílenou revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Různé možnosti revize budou analyzovány při posouzení dopadů a na základě výsledků pak Komise předloží legislativní návrhy na revizi normativní části i příloh uvedeného nařízení.7. 3. 2023
Přezkum DPH v digitálním věku Uvedený akční plán obsahuje legislativní návrh DPH v digitálním věku na rok 2022, který by upravoval: (1) povinnost vykazování DPH a elektronické fakturace, (2) uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a (3) jednotnou registraci DPH v EU.
7. 3. 2023
Větší kovnergence vnitrostátních právních předpisů kvůli podpoře přeshraničních aktivit insolvenční právoV rámci této iniciativy se EU má zabývat nejdůležitějšími rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o úpadku podniků (nebankovních), které představují překážky pro řádné fungování unie kapitálových trhů.  Chce zvážit oprávněné zájmy všech skupin věřitelů – investorů, státní pokladny, zaměstnanců i spotřebitelů.7. 3. 2023
Přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů – clearing derivátůCílem změn rámce má být zatraktivnit EU jako clearingové centrum. Jedná se o opatření na zvýšení likvidity ústředních protistran v EU a posílení rámce EU pro dohled nad ústředními protistranami.7. 3. 2023
Hodnocení kotačního zákonu  – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitáluCílem této iniciativy je zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit malým a středním podnikům přístup ke kapitálu.
7. 3. 2023
Hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel Hodnocení má poskytnout přesný obraz provádění a prosazování směrnice. Měla by posoudit: (1) bezpečnost rybářských plavidel s ohledem na nedávná technická zlepšení bezpečnosti námořní dopravy a (2) zda by oblast působnosti směrnice měla být rozšířena tak, aby zahrnovala menší plavidla.16. 3. 2023
Přezkum aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných platebSměrnice EU o opožděných platbách umožnila snížit jejich počet. Více než 60 % podniků v EU však stále není zaplaceno včas. Nejvíce jsou v tomto ohledu postiženy MSP Tato revize stávajících předpisů EU by jim proto měla pomoci tak, že na základě dostupných i později objevených důkazů má podpořit definitivní přechod ke kultuře včasných plateb.17. 3. 2023
Revize recipročního přístupu pro pracovníky v prnví linii v EU a v klíčových partnerských zemích – sdílení informací souvísejících s bezpečnostíCílem této iniciativy má být vytvořit architektonickou strukturu technického řešení, díky němuž by měly mít pracovníci v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích reciproční přístup k informacím souvisejícím s bezpečností. Měla by zahrnovat postupy pro přidávání informací a přístup k nim a požadavky, které musí EU a partnerské země splnit17. 3. 2023
Hodnocení evropského rámce kvalifikaci pro celoživotní učeníKomisi chce ve spolupráci se zeměmi EU a po konzultaci s dotčenými zúčastněnými stranami posoudit a vyhodnotit opatření přijatá v rámci tohoto doporučení a do roku 2022 předložit Radě EU zprávu o získaných zkušenostech a jejich důsledcích pro budoucnost.22. 3. 2023
Hodnocení ex post – EFRD a Fond soudržnosti 2014–2020V rámci tohoto hodnocení se mají posoudit výsledky Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v období 2014–2020. Má se posuzovat účinnost, účelnost a dopad podporovaných investic, jejich soudržnost s ostatními politikami, jejich význam a přidaná hodnota na úrovni EU. Cílem má být stanovit: (1) faktory přispívající k úspěchu nebo neúspěchu těchto investic za různých socioekonomických podmínek, (2) osvědčené postupy a (3) jak fondy přispívají k růstu, udržitelnému rozvoji a vytváření pracovních míst.12. 4. 2023
Revize nových priorit pro ekodesign udržitelných produktůÚčelem nedávného návrhu Komise o ekodesignu udržitelných produktů je zajistit, aby výrobky prodávané v EU podléhaly požadavkům týkajícím se výkonnosti, čímž by se měla zajistit jejich udržitelnosto. Komisi zajímají názory zúčastněných subjektů na kategorie nových výrobků a opatření, která je třeba přijmout jako první, aby mohla transparentním způsobem stanovit příslušné priority.25. 4. 2023
Hodnocení zahraničních příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechnyCílem této iniciativy má být rozšířit nabídku zahraničních příležitostí k učení a výuce v EU, a to ve všech odvětvích a na všech úrovních formálního, neformálního a informálního učení, jako klíčové součásti Evropského prostoru vzdělávání. V rámci iniciativy: 1) mají být zjištěny překážky mobility ve vzdělávání, (2) mají být vypracovány pokyny k jejich překonání, (3) má být podporována mobilita ve vzdělávání a případně budou určeny pobídky a (4) se vzdělávací mobilita má stát sociálně inkluzivnější a šetrnější k životnímu prostředí a bude více propojena s digitálními vzdělávacími příležitostmi.3. 5. 2023
Přezkum evropského průkazu osob se zdravotním postižením Evropský průkaz osob se zdravotním postižením má usnadňovat volný pohyb osob se zdravotním postižením v EU. Držitelům průkazu by měl zajistit, že jejich status osoby se zdravotním postižením uznaný v jedné zemi EU bude uznán i v ostatních zemích EU, takže by měly moci čerpat preferenční podmínky některých služeb v celé EU. Měl by vycházet z pilotního průkazu EU pro osoby se zdravotním postižením (zahrnujícího kulturu, volný čas, sport a dopravu) a měl by se vztahovat na širší škálu služeb. Má rovněž zahrnovat parkovací kartu EU pro osoby se zdravotním postižením.5. 5. 2023

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek