Veřejné konzultace v červnu 2020

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Hodnocení Evropského plánu boje proti rakoviněCílem tohoto hodnocení je posoudit, zda je současný legislativní rámec EU týkající se potravin ošetřovaných ionizujícím zářením stále vhodný pro daný účel a zda splňuje očekávání.6. 7. 2020
Posouzení revize pokynů transevropské energetické infrastrukturyRevize pokynů pro transevropskou energetickou infrastrukturu má zajistit, aby byla politika EU v souladu s cílem klimatické neutrality obsaženými v Zelené dohodě pro Evropu. Rámec pro infrastrukturu je třeba zrevidovat tak, aby odrážel poslední vývoj politik, např. urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a inteligentní sektorovou integraci.13. 7. 2020
Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmiPreferenční sazební režim umožňuje rozvojovým zemím platit menší nebo žádné clo na vývoz do EU. Platnost nařízení, kterým se tento režim řídí, končí 31. 12. 2023. Tato iniciativa poslouží k tomu, aby mohla příští Komise rozhodnout o budoucnosti režimu.15. 7. 2020
Hodnocení akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismuVe svém akčním plánu z května 2020 Komise představila postoj týkající se předcházení praní peněz a financování terorismu. Aktuální rámec boje proti praní peněz v EU ponechává členským státům značný prostor pro přijímání vnitrostátních pravidel.29. 7. 2020
Přezkum a posouzení revize pravidel EU týkajících se přepravy odpadůCílem hodnocení je přezkum možností, jak usnadnit, aby politika EU v oblasti přepravy odpadů podporovala recyklaci a přispívala tak k přechodu k oběhovému hospodářství. V rámci přezkumu se má rovněž posoudit, jak by bylo možné snížit objem exportovaného odpadu.30. 7. 2020
Hodnocení předpisů EU týkajících se hlubinného rybolovu v severovýchodním AtlantikuOd roku 2016 se plavidla zemí EU, která loví populace hlubinných druhů ryb v tomto regionu, musí řídit nařízením č. 2336/2016. Nařízení má pomoci zajistit, aby populace ryb byly loveny udržitelným způsobem a s minimálním dopadem na citlivé mořské ekosystémy, a rozšiřuje rovněž informační základnu pro vědecké hodnocení. Účelem tohoto hodnocení je zjistit, zda nařízení funguje tak, jak by mělo.5. 8. 2020
Posouzení evropská strategie adaptace na změnu klimatuKonzultace má zjistit postoje ke strategii, která se má zaměřit na podporu investic do ekologických řešení, zvýšení odolnosti ekonomiky vůči změně klimatu, zvýšení odolnosti klíčové infrastruktury, zahrnutí klimatických faktorů do řízení rizik a zlepšení prevence a připravenosti.20. 8. 2020
Hodnocení rybolovných práv na rok 2021 v rámci společné rybářské politikyZískané příspěvky má Komise využít při přípravě návrhu rybolovných práv na rok 2019.31. 8. 2020
Vyjasnění a doplnění pravidel EU týkajících se přeshraničních investic v rámci EUIniciativa má zkoumat, jak vyjasnit pravidla, která chrání a usnadňují investice napříč zeměmi EU, zavést nová opatření k odstranění nedostatků a zdokonalit vymáhání právních předpisů při sporech mezi investory a vládami členských států.8. 9. 2020
Legislativa o digitálních službách: prohloubení vnitřního trhu a vyjasnění odpovědnosti za digitální službyKomise plánuje nová a revidovaná pravidla pro prohloubení vnitřního trhu digitálních služeb. Konzultace má za cíl získat postoje zainteresovaných aktérů. 8. 9. 2020
Nový nástroj pro boj proti vznikajícím rizikům spravedlivé hospodářské soutěže Cílem konzultace je posouzení stávajících pravidlech EU týkajících se hospodářské soutěže. 8. 9. 2020
Posouzení balíku spojeného s aktem o digitálních službáchVětšinový podíl obratu z digitální ekonomiky v EU připadá na několik velkých digitálních platforem.Ty v podstatě blokují přístup ostatních podniků ke spotřebitelům, vyznačují se velkou hospodářskou silou a kontrolou nad celým ekosystémem platforem a znemožňují konkurentům a dalším hráčům vstup na trh.Tato iniciativa umožňuje regulaci takových velkých online platforem dominujících trhu a zajistí, aby tento trh byl i nadále spravedlivý a umožňoval hospodářskou soutěž. Cílem konzultace je posoudit návrh nařízení.8. 9. 2020
Posouzení nového nástroje k zajištění zpřísněného prosazování pravidel hospodářské soutěžeIniciativa představuje jedno z opatření, jejichž cílem je zajistit, aby politika a pravidla hospodářské soutěže odpovídaly potřebám moderní ekonomiky. Cílem je řešit nedostatky v současných předpisech EU, které Komise odhalila při vymáhání pravidel hospodářské soutěže na digitálním trhu a dalších trzích, jakož i během celosvětové debaty o potřebě změnit současná pravidla hospodářské soutěže, aby bylo možné zavést donucovací opatření, která zajistí konkurenceschopnost trhů.8. 9. 2020
Hodnocení zemědělské propagační politiky EUToto hodnocení má za cíl posoudit účinnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu politiky EU v oblasti zemědělské podpory. Cílem této politiky je podpora evropského zemědělského odvětví propagací zemědělských produktů EU na vnitřním trhu a ve třetích zemích.11. 9. 2020
Hodnocení režimu DPH pro zprostředkovatele služeb cestovního ruchuÚčelem konzultace je shromáždit postoje potřebné k vyhodnocení pravidel zvláštního režimu. Proto by měly být v rámci konzultace shromážděny názory všech zúčastněných stran k otázce, jak zvláštní režim naplňuje své cíle (tj. zda je stále efektivní) a do jaké míry jsou stávající pravidla stále relevantní a v souladu s potřebami zúčastněných stran. 14. 9. 2020
Hodnocení týkající se nahrávání softwaru do rádiových zařízeníSměrnice o rádiových zařízeních stanovuje regulační rámec pro uvádění těchto zařízení na trh. Zajišťuje tak pro ně jednotný trh a  základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a účinné využívání rádiového spektra. Posuzovaná iniciativa specifikuje kategorie rádiových zařízení, na něž se vztahují další požadavky týkající se překonfigurovatelných rádiových systémů.14. 9. 2020
Hodnocení nové strategie pro bezpečné a cenově dostupné léčivé přípravky EU vypracovala novou strategii, jejímž cílem je zajistit, aby pacienti měli lepší a rychlejší přístup k bezpečným a cenově dostupným léčivým přípravkům, a podporovat inovace ve farmaceutickém průmyslu EU. Zabývá se těmito otázkami: životní cyklus léčivých přípravků od výzkum a vývoje po jejich povolení a dostupnost pro pacienty; zavádění výsledků vědeckého a technického výzkumu do praxe; zacelování mezer na trhu (např. novými antimikrobiálními léčivými přípravky); zkušenosti z COVID-19 a zlepšení připravenosti na pandemie v budoucnu.15. 9. 2020
Hodnocení fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaciCílem hodnocení je posoudit, zda fond splnil své cíle; vyvodit z fungování fondu ponaučení s cílem přispět k jeho provádění v budoucnosti a navrhnout nové programy v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí; posoudit, zda je fond účinný, účelný, relevantní a zda přináší přidanou hodnotu; zabývat se jeho komplementaritou s dalšími iniciativami.16. 9. 2020
Hodnocení bílé knihy o dopravě z roku 2011Hodnocení se zabývá všemi oblastmi, pro něž bílá kniha EU o dopravě z roku 2011 předložila politické návrhy, např.: odstranění překážek jednotného dopravního trhu v EU; podpora inovacízlepšení infrastruktury; snižování emisí.  Hodnocení se zaměřuje na cíle, navrhovaná opatření, výsledky a jejich dopad, i na přínosy a náklady.23. 9. 2020
Hodnocení Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilituKomise chce přijmout komplexní strategii a zajistit, aby odvětví dopravy bylo slučitelné s čistou, digitální a moderní ekonomikou. Mezi konkrétní cíle patří: zvýšit využívání vozidel s nulovými emisemi; zpřístupnit udržitelná alternativní řešení podnikům i veřejnosti; podporovat digitalizaci a automatizaci; zlepšit internetové propojení a přístup k internetu.23. 9. 2020
Hodnocení práv cestujících ve vodní dopravě (námořní i vnitrozemské)Komise vyhodnotí regulaci práv cestujících ve vodní dopravě (námořní i vnitrozemské). Účelem je přezkoumat, jak účinně bylo současné nařízení během více než 6 let provádění uplatňováno, zda přináší předpokládané výsledky a jak řeší různé výzvy.2. 10. 2020
Hodnocení práv cestujících v letecké dopravě pro osoby se zdravotním postižením/s omezenou pohyblivostí a orientace Iniciativa hodnotí nařízení č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Mělo by přezkoumat, jak účinně je uplatňováno stávající nařízení, zda přináší předpokládané výsledky, jak reaguje na různé výzvy2. 10. 2020
Hodnocení autobusové a autokarové dopravyKomise chce vyhodnotit regulaci práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Nařízení bylo přijato v roce 2011, a proto je nezbytné posoudit, jaké přináší výsledky a zda je nadále opodstatněné z hlediska účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty EU.2. 10. 2020
Hodnocení politiky na ochranu spotřebitele – nový plán EUEU chystá předložit návrh své nové strategie na ochranu spotřebitelů. Jejím cílem je aktualizovat stávající spotřebitelskou politiku EU tak, aby: řešila nové výzvy vznikající v důsledku digitalizace a rostoucího významu environmentálních otázek; chránila zranitelné skupiny obyvatel v novém hospodářském kontextu vzniklém dopadem koronavirové krize. Iniciativa má zahrnovat změny právních předpisů např. v těchto oblastech: informace o zboží a službách, které se spotřebitelům poskytují; spotřebitelské úvěry; bezpečnost výrobků.6. 10. 2020
Hodnocení sdělení o definici trhuPředpisy EU v oblasti hospodářské soutěže vycházejí ze společné definice pojmů, včetně pojmů „relevantní výrobkový trh“ a „relevantní zeměpisný trh“. Cílem je posoudit, zda je třeba toto sdělení aktualizovat, aby se zjistilo, zda: je přesné a stále aktuálnístanoví jasný a konzistentní přístup k vymezení trhu v případech hospodářské soutěže (antitrustová opatření či fúze) napříč různými odvětvími.9. 10. 2020
Přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (směrnice Solventnost II)Za účelem ochrany pojistníků musí pojišťovny v EU vyčlenit dostatek kapitálu na pokrytí neočekávaných ztrát během krize, provádět důkladné interní hodnocení rizik a zveřejňovat určité relevantní informace. Tato pravidla obsažená ve směrnici o kapitálové přiměřenosti mají být přezkoumána a případně zjednodušena u menších podniků. Jedná se zejména o: opatření týkající se dlouhodobých záruk; solventnostní kapitálový požadavek; minimální kapitálový požadavek; dohled nad firmami či jejich skupinami působícími v různých zemích EU.21. 10. 2020
Hodnocení programu pomoci EU pro turecké společenství na Kypru9. 11. 2020

Nově otevřené konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek