Veřejné konzultace v prosinci 2020

Otevřené veřejné konzultace

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Zavádění širokopásmové sítě – hodnocení pravidel EU týkajících se státní podporyÚčelem předpisů o státních dotacích v odvětví širokopásmového připojení je podpořit vytváření vysokorychlostních širokopásmových sítí, které jsou motivovány hospodářskou soutěží. Tím by se mělo nasměřovat veřejné financování do oblastí, které to nejvíce potřebují (zejména venkovské a odlehlé regiony), a zabránit tomu, aby byly vytěsněny soukromé investice. Hodnocení posoudí, zda předpisy: fungují tak, jak bylo zamýšleno; reagují na technologický vývoj a postačí ke splnění nových cílů EU.5. 1. 2021
Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidelV „oběhovém hospodářství“ se množství odpadu snižuje a co nejvíce materiálu se opětovně používá či recykluje. To znamená, že by měl být snížen i objem odpadu z obalů a obalový materiál byl měl být snadno recyklovatelný.Komise přezkoumá požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace; zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech; bojovat proti nadměrnému množství obalů a snížit objem obalů.6. 1. 2021
Revize pokynů ke státní podpoře v oblasti energetiky a ochrany životního prostředíÚčelem této iniciativy je revidovat příslušné pokyny v kontextu průmyslové strategie, digitální transformace a tzv. Zelené dohody pro Evropu. Pomůže tak při transformaci EU v první uhlíkově neutrální, oběhové hospodářství s nulovými emisemi na světě.7. 1. 2021
Posouzení jednotných pravidel zaokrouhlování hotovostních plateb v eurech – posouzeníToto posouzení prozkoumá, zda zavést pravidlo týkající se zaokrouhlování plateb v hotovosti na 5 centů. To by mohlo vést k postupnému rušení jednocentových a dvoucentových mincí.Varianty, které budou předloženy, budou vycházet ze závěrů předchozích zpráv Komise a z výsledků konzultací.11. 1. 2021
Program „EU Aid Volunteers“ (2014–2020) – hodnoceníIniciativa „EU Aid Volunteers“ (2014–20) dala jednotlivcům a organizacím z celé EU příležitost dobrovolně se zapojit do humanitárních projektů a využít své dovednosti a energii k tomu, aby na různých místech ve světě napomohli uskutečnění přínosných změn v životě komunit zasažených katastrofami a obětí krizí.Od roku 2021 bude program nahrazen humanitární složkou Evropského sboru solidarity, která bude hlavním dobrovolnickým nástrojem EU. V rámci této iniciativy bude program vyhodnocen. Výsledky hodnocení rovněž přispějí ke zkvalitnění organizačních aspektů Evropského sboru solidarity.13. 1. 2021
Posouzení systému pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravuTato iniciativa je součástí širšího balíku právních předpisů v rámci Zelené dohody pro Evropu. Spočívá v návrhu úpravy systému EU pro obchodování s emisemi tak, aby se realizoval program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) v souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a aby se zvýšil podíl povolenek dražených v rámci systému pro provozovatele letadel a přispívalo se tak k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.14. 1. 2021
Přezkum předpisů EU týkajících se tzv. fondů dlouhodobých investicEvropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF) usnadňují prostřednictvím alternativních investičních fondů investice do dlouhodobých aktiv, jako jsou projekty v oblasti dopravy a sociální infrastruktury (energetika, nemocnice, sociální bydlení), majetek a malé podniky.V rámci přezkumu se posoudí, jak dobře ELTIF funguje, a zejména pak, jakým způsobem přispívá k integraci kapitálových trhů v Evropě (tzv. unie kapitálových trhů) a cíli EU, jímž je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.19. 1. 2021
Hodnocení pravidel pro řidičské průkazyKomise provede hodnocení směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech. Směrnice zavedla standardní formát pro všechny řidičské průkazy vydané v EU a standardizovanou dobu správní platnosti. Cílem hodnocení je zjistit, jakých výsledků směrnice od svého přijetí v roce 2006 dosáhla, a to tím, že posoudí, zda zvýšila bezpečnost silničního provozu; zjednodušila cestování Evropanů autem a omezila možnost podvodů s řidičskými průkazy.20. 1. 2021
Přezkum výjimek z antimonopolních pravidelAntimonopolní pravidla EU obvykle zakazují vertikální dohody a jednání ve vzájemné shodě, jež mohou v daném odvětví omezovat hospodářskou soutěž. V současné době je automobilový průmysl od dodržování těchto pravidel u některých dohod a praktik osvobozen, nicméně tato výjimka platí pouze do 31. 5. 2023.Cílem tohoto přezkumu je zjistit, zda je výjimka stále účinná, účelná a v souladu s ostatními unijními i vnitrostátními předpisy.25. 1. 2021
Hodnocení předpisů EU týkajících se tzv. elektromagnetické kompatibilityElektrické přístroje a zařízení se mohou navzájem rušit – např. interference televizních přijímačů, mobilních telefonů, rádií a v blízkosti stojících praček nebo elektrického vedení. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě stanoví limity elektromagnetických emisí z těchto zařízení, aby se interferenci zabránilo. Toto hodnocení se má zabývat tím, zda je směrnice pro daný účel stále vhodná. Z jeho závěrů pak Komise vyvodí možné další kroky k jejímu vylepšení29. 1. 2021
Finanční služby – přezkum pravidel EU týkajících se správců alternativních investičních fondůCílem pravidel EU pro správce alternativních investičních fondů je chránit investory a ekonomiku EU před riziky, která tyto dříve neregulované finanční produkty představují. Na základě zprávy o stávající směrnici EU o správcích alternativních investičních fondů tato iniciativa prozkoumá, jak pravidla posílit a jak dokončit vnitřní trh pro tyto investiční fondy. To může rovněž vést Komisi k úpravě pravidel pro subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).29. 1. 2021
Inteligentní dopravní systémy (přezkum pravidel EU)Pravidla EU mají za cíl urychlit a koordinovat zavádění a využívání těchto systémů. Tento přezkum posoudí dostupnost infrastruktury a dat o dopravě a cestování v celé dopravní síti EU. Bude se rovněž zabývat nejnovějšími trendy, jako jsou propojená a automatizovaná mobilita (např. samořízená vozidla) a online platformy, které uživatelům umožňují přístup k několika druhům dopravy.2. 2. 2021
Posouzení návrhu týkajícího se mobilních strojůEU chce posoudit návrh, jehož hlavním cílem je dosáhnout jednotného trhu pro nesilniční mobilní stroje (mobilní a tažené stroje s vlastním pohonem), které budou příležitostně obíhat po veřejných komunikacích.2. 2. 2021
Hodnocení zemědělské politiky – jejího dopadu na výměnu znalostí a poradenské činnostiHodnocení se bude týkat všech opatření zemědělské politiky EU (SZP), která mají dopad na výměnu znalostí a poradenské činnosti. Hodnocení se zaměří na předávání znalostí, inovace a poskytování poradenství pro zemědělce a lesníky a posoudí, zda jsou zavedená opatření účinná, účelná, v souladu s ostatními právními předpisy EU a relevantní a zda poskytují přidanou hodnotu.2. 2. 2021
Přezkum pravidel EU týkajících se využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictvíZelená dohoda pro Evropu stanoví, že se EU má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem, tj. ekonomikou s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Komise přezkoumává nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví. Cílem je zintenzívnit úsilí daného odvětví o to, aby snížilo emise a aby byl v jeho rámci pohlcován uhlík na stejné nebo vyšší úrovni.5. 2. 2021
Přezkum revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávkyKlíčovou úlohu při dosažení cílů stanovených v tzv. Zelené dohodě pro Evropu hraje silniční doprava. Jedním z hlavních politických opatření ke snižování emisí z tohoto odvětví jsou právní předpisy EU o emisních normách CO2 pro osobní automobily a dodávky. Účelem této iniciativy je tyto normy přezkoumat a zajistit tak od roku 2025 hladký přechod na dopravu s nulovými emisemi.5. 2. 2021
Přezkum cílů v oblasti klimatu do roku 2030V zájmu přípravy na přechod na hospodářství s neutrální bilancí emisí skleníkových plynů do roku 2050 (tzv. klimatická neutralita) předložila Komise návrh plánu na dosažení výraznějšího snížení emisí do roku 2030 – a to nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Za tímto účelem chce Komise přezkoumat všechny příslušné politiky. Tam spadá i nařízení, které stanoví závazné roční cíle emisí skleníkových plynů pro všechny členské státy během období 2021-2030 („nařízení o sdílení úsilí“).5. 2. 2021
Konzultace týkající se aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)Aby se zajistilo, že do roku 2050 bude mít EU na změnu klimatu neutrální dopad, navrhuje Komise zvýšit svůj cíl snížení emisí skleníkových do roku 2030 na alespoň 55 % hodnot z roku 1990.S ohledem na tento cíl přezkoumá Komise všechny příslušné politiky EU, včetně systému obchodování s emisemi ETS, a navrhne jeho rozšíření na nová hospodářská odvětví. Přezkum bude proveden i u rezervy tržní stability v rámci systému EU ETS, a to konkrétně u otázky nakládání s nevyužitými emisními povolenkami po 3 letech od zavedení.5. 2. 2021
Konzultace týkající se udržitelné správy a řízení podnikůCílem této iniciativy je zdokonalit právní rámec EU v oblasti práva společností a jejich správy a řízení. Umožnil by společnostem zaměřit se na tvorbu dlouhodobě udržitelné hodnoty a nikoli pouze na krátkodobé přínosy. Cílem je lépe sladit zájmy podniků, jejich akcionářů, vedení, zúčastněných stran a společnosti jako celku. Podnikům by to pomohlo lépe řídit záležitosti týkající se udržitelnosti jejich provozu a hodnotových řetězců s ohledem na sociální a lidská práva, změnu klimatu, životní prostředí atd.8. 2. 2021
Hodnocení a přezkum Směrnice EU o energetické účinnosti  V rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu. Cílem je posoudit, jak snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU nejméně o 50 % až 55 %. Vzhledem k tomu, že účinné využívání energie je pro dosažení tohoto cíle zásadní, bude se přezkum snažit získat poznatky o tom, jak pozměnit směrnici o energetické účinnosti, aby se podařilo do roku 2030 dosáhnout většího snížení emisí skleníkových plynů a její působení přispívalo k dalším iniciativám v rámci Zelené dohody pro Evropu.9. 2. 2021
Přezkum pravidel EU pro energii z obnovitelných zdrojůV rámci Zelené dohody pro Evropu se Komise zavázala posílit opatření v oblasti změny klimatu, a proto posoudí, jak by se emise skleníkových plynů v EU mohly do roku 2030 snížit nejméně o 50 % na 55 %. Přezkum posoudí, nakolik mohou pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (směrnice (EU) 2018/2001) přispět k vyšším cílům EU v oblasti klimatu a prozkoumá možnosti, jak urychlit přechod k integrovanějšímu energetickému systému, jak je uvedeno ve strategii pro integraci energetického systému a strategii pro vodík.9. 2. 2021
Hodnocení akčního plánu týkajícího se nulového znečištěníEU má lépe předcházet znečištění, napravovat jej, monitorovat a podávat o něm zprávy, začlenit ambice nulového znečištění do veškerého vývoje své politiky a oddělit hospodářský růst od zvýšení znečištění v souladu s úsilím OSN. Konzultace má zjistit názory zainteresovaných aktérů.10. 2. 2021
Konzultace týkající se pozorování oceánůPozorování oceánů tvoří důležitou součást znalostní základny Zelené dohody pro Evropu. Údaje shromažďují různé orgány pro různé účely. Cílem této iniciativy je dospět ke společnému přístupu EU k měření a využívání dat z jednoho měření k více účelům.19. 2. 2021
Přezkum obchodních norem týkajících se ryb a mořských plodůProdejci a obchodníci s rybami a mořskými plody musí splňovat určité normy, aby mohli své produkty uvádět na trh EU.Přezkum se zabývá aktualizací těchto norem, tak aby lépe vyhovovaly účelu právních předpisů v této oblasti, zejména s cílem zajistit: udržitelnost těchto produktů; skutečnou hospodářskou soutěž na trhu; transparentnost, pokud jde o vlastnosti produktů, jako je kvalita a váha.23. 2. 2021
Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EUCílem této iniciativy je přezkoumat předpisy s ohledem na technologický, tržní a regulační vývoj a umožnit rychlejší a účinnější zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně optických a 5G; zajistit soulad předpisů s evropským kodexem pro elektronické komunikace; prozkoumat možné záruky v oblasti životního prostředí.2. 3. 2021
Hodnocení používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělstvíCílem pravidel EU (směrnice 86/278) je zajistit, aby používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství nepoškozovalo životní prostředí ani zdraví zvířat a lidí.Tato směrnice, která byla přijata před 30 lety, již neodpovídá současným potřebám a očekáváním, jako například řádné regulaci znečišťujících látek v kalu (např. nově se objevujících znečišťujících látek, jako jsou léčiva a mikroplasty). V rámci této iniciativy se zhodnotí účinnost směrnice a bude provedena analýza rizik a příležitostí, které s nakládáním s kaly z čistíren odpadních vod v zemědělství aktuálně souvisejí.5. 3. 2021
Posouzení Evropského statistického programu na období 2013-2017Iniciativa vyhodnocuje fungování programu a zaměřuje se na období 2018-2020. Posuzovat se bude zda program funguje, jak bylo zamýšleno; dosažený pokrok při zajišťování snazšího a uživatelsky vstřícnějšího přístupu k oficiálním statistikám; dosažený pokrok při zlepšování dostupnosti dat; přínosy statistických produktů a oblasti možného zlepšení10. 3. 2021
Přezkum evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek Komise byla pověřena revizí pravidel EU pro řešení problematiky znečištění z velkých průmyslových zařízení. Cílem této iniciativy je zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí; podpořit revizi úzce souvisejících právních předpisů týkajících se průmyslových emisí; přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se nulového znečištění, klimatické neutrality, biologické rozmanitosti a čistšího a oběhovějšího hospodářství23. 3. 2021
Posouzení rámce prümského rozhodnutíStávající rámec prümských rozhodnutí zavedl automatizovanou výměnu DNA, otisků prstů a SPZ vozidel. Účelem této iniciativy je posoudit a vyřešit nedostatky prümského rámce s ohledem na vývoj operativní, technologické, forenzní oblasti a ochrany údajů.24. 3. 2021
Přezkum insolvenčního právaV rámci této iniciativy se EU bude zabývat nejdůležitější rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o úpadku podniků (nebankovních), které představují překážky pro řádné fungování unie kapitálových trhů. Zváží přitom zájmy všech skupin věřitelů – investorů, státní pokladny, zaměstnanců i spotřebitelů.26. 3. 2021
Posouzení pravidel hospodářské soutěže EUPro potřeby podnikatelského prostředí, jež prošlo razantní proměnou zejména v souvislosti s růstem elektronického obchodu, bude v rámci této iniciativy provedena revize pravidel s cílemposkytnout aktuální pokyny asplnit potřeby podniků v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Cílem je zavést revidovaná pravidla, až skončí platnost těch stávajících.26. 3. 2021
Posouzení pravidel pro průmyslové emiseTato iniciativa by měla pomoci aktualizovat pravidla EU pro průmyslové emise tak, aby se díky průmyslu i nadále zlepšoval stav životního prostředí v EU. Průmysl má používat metody, jejichž pomocí dostává ekonomika EU udržitelnější charakter a zlepšuje se stav životního prostředí, potažmo zdravotní stav obyvatelstva. Cílem je posoudit pravidla a jejich plnění.21. 4. 2021

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek