Veřejné konzultace v únoru 2021

Otevřené veřejné konzultace

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EUCílem této iniciativy je přezkoumat předpisy s ohledem na technologický, tržní a regulační vývoj a umožnit rychlejší a účinnější zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, včetně optických a 5G; zajistit soulad předpisů s evropským kodexem pro elektronické komunikace; prozkoumat možné záruky v oblasti životního prostředí.2. 3. 2021
Hodnocení používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělstvíCílem pravidel EU (směrnice 86/278) je zajistit, aby používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství nepoškozovalo životní prostředí ani zdraví zvířat a lidí.Tato směrnice, která byla přijata před 30 lety, již neodpovídá současným potřebám a očekáváním, jako například řádné regulaci znečišťujících látek v kalu (např. nově se objevujících znečišťujících látek, jako jsou léčiva a mikroplasty). V rámci této iniciativy se zhodnotí účinnost směrnice a bude provedena analýza rizik a příležitostí, které s nakládáním s kaly z čistíren odpadních vod v zemědělství aktuálně souvisejí.5. 3. 2021
Posouzení Evropského statistického programu na období 2013-2017Iniciativa vyhodnocuje fungování programu a zaměřuje se na období 2018-2020. Posuzovat se bude, zda program funguje, jak bylo zamýšleno; dosažený pokrok při zajišťování snazšího a uživatelsky vstřícnějšího přístupu k oficiálním statistikám; dosažený pokrok při zlepšování dostupnosti dat; přínosy statistických produktů a oblasti možného zlepšení.10. 3. 2021
Posouzení nové schengenské strategiePandemie COVID-19, bezpečnostní obavy a otázky řízení migrace vedly země EU k opětovnému zavedení kontrol na vnitřních hranicích, přičemž ty se od roku 2015 i několikrát opakovaly. Komise chce přijmout schengenskou strategii, která by měla tento prostor bez hranic upevnit. Strategie zahrnuje aktualizaci Schengenského hraničního kodexu a přezkum schengenského hodnotícího mechanismu, jehož cílem je zvýšit odolnost schengenského prostoru a přizpůsobit ho měnícím se výzvám, a tak zaručit volný pohyb osob.16. 3. 2021
Hodnocení znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicíchSchengenský hraniční kodex stanoví pravidla pro pohyb lidí mezi zeměmi EU bez hraničních kontrol. Zároveň se uplatňuje u kontrol na vnějších hranicích, a to u osob cestujících do EU ze třetích zemí nebo opačným směrem. Cílem návrhu je změnit pravidla pro dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru. Důvodem je řešit, jak zajistit lepší koordinaci nápravných opatření zaváděných členskými státy během pandemií a jak zaručit přetrvávající kontroly mezi zeměmi EU.16. 3. 2021
Přezkum evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek Komise byla pověřena revizí pravidel EU pro řešení problematiky znečištění z velkých průmyslových zařízení. Cílem této iniciativy je zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí; podpořit revizi úzce souvisejících právních předpisů týkajících se průmyslových emisí; přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se nulového znečištění, klimatické neutrality, biologické rozmanitosti a čistšího a oběhovějšího hospodářství.23. 3. 2021
Posouzení rámce prümského rozhodnutíStávající rámec prümských rozhodnutí zavedl automatizovanou výměnu DNA, otisků prstů a SPZ vozidel. Účelem této iniciativy je posoudit a vyřešit nedostatky prümského rámce s ohledem na vývoj operativní, technologické, forenzní oblasti a ochrany údajů.24. 3. 2021
Přezkum insolvenčního právaV rámci této iniciativy se EU bude zabývat nejdůležitější rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy o úpadku podniků (nebankovních), které představují překážky pro řádné fungování unie kapitálových trhů. Zváží přitom zájmy všech skupin věřitelů – investorů, státní pokladny, zaměstnanců i spotřebitelů.26. 3. 2021
Posouzení pravidel hospodářské soutěže EUPro potřeby podnikatelského prostředí, jež prošlo razantní proměnou zejména v souvislosti s růstem elektronického obchodu, bude v rámci této iniciativy provedena revize pravidel s cílemposkytnout aktuální pokyny asplnit potřeby podniků v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Cílem je zavést revidovaná pravidla, až skončí platnost těch stávajících.26. 3. 2021
Hodnocení obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Ekvádorem/PeruHodnocení posuzuje dopad obchodní dohody mezi EU a Kolumbií/Ekvádorem/Peru. Vzhledem k tomu, že Ekvádor se k této dohodě připojil teprve v lednu 2017, studie se zaměřuje na Kolumbii a Peru. Hodnotí tyto aspekty dohody: náklady a přínosy; obchodní a ekonomické dopady; sociální opady; dopad na pracovní trh a lidská práva; dopad na životní prostředí.26. 3. 2021
Posouzení politické reklamy a její transparentnostiTato iniciativa se zaměřuje na hospodářské subjekty, politické strany EU a další aktéry. Cílem je podporovat fungování jednotného trhu pro reklamní služby; zajistit transparentnost zdrojů a účelu reklamy; bojovat proti dezinformacím a zásahům do demokratických systémů zemí EU.2. 4. 2021
Posouzení cílů obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitostiBiologická rozmanitost mizí bezprecedentním tempem. Tato iniciativa je jedním z hlavních opatření oznámených ve strategii EU na ochranu biologické rozmanitosti do roku 2030. Na základě posouzení dopadů budou v rámci iniciativy navrženy právně závazné cíle obnovy přírody, což pomůže splnit hlavní účel strategie – obnovit biologickou rozmanitost Evropy.5. 4. 2021
Posouzení systému chráněných zeměpisných opatřeníTyto režimy chrání cenné názvy potravin a nápojů před kopiemi/podvodem a potvrzují, že byly vyrobeny podle přísných norem v určité zemi nebo regionu. Tato iniciativa posílí systém tím, že uzpůsobí systémy označení vhodněji podle potřeb producentů ve všech regionech EU a přezkoumá, jak jsou tradiční potraviny EU propagovány a chráněny.9. 4. 2021
Posouzení pravidel týkajících se pesticidůCílem pravidel EU pro udržitelné používání pesticidů je chránit lidské zdraví a životní prostředí před možnými riziky a dopady používání těchto látek. Pravidla podporují menší objem použití pesticidů prostřednictvím. Konzultace přezkoumá, do jaké míry bylo těchto cílů dosaženo a jak by bylo možné používání pesticidů dále snížit a přispět tak k tomu, aby byly splněny cíle strategie „od zemědělci ke spotřebiteli“ a cíle Zelené dohody pro Evropu.12. 4. 2021
Hodnocení digitálních poplatků v rámci digitální ekonomikyEU potřebuje moderní, stabilní regulační a daňový rámec, který bude reagovat na vývoj a výzvy digitální ekonomiky. Cílem této iniciativy je zavést digitální poplatek s cílem řešit otázku spravedlivého zdanění digitální ekonomiky.12. 4. 2021
Hodnocení standardů bezpečnosti a kvality krve, tkání a buněk používaných k léčebným účelůmTato iniciativa aktualizuje pravidla EU týkající se vědeckého a technického vývoje v této oblasti, včetně inovativních léčebných postupů. Má se rovněž zabývat (opětovným) výskytem přenosných nemocí, včetně zkušeností získaných během pandemie covid-19, a rostoucí komercializací a globalizací tohoto odvětví, což přispěje k vytvoření Evropské zdravotní unie.15. 4. 2021
Konzultace týkající se Boje proti pohlavnímu zneužívání dětí: odhalování, odstraňování a oznamování nezákonného obsahu onlinePohlavní zneužívání dětí je ohavným zločinem, který má pro oběti závažné celoživotní důsledky. Vzhledem k rychlému rozvoji digitálního světa se tato trestná činnosti stala skutečně celosvětovou. Tato iniciativa stanoví povinnosti příslušných poskytovatelů online služeb. Požaduje po nich, aby odhalovali případy pohlavního zneužívání dětí v online prostředí a hlásili je orgánům veřejné moci. Komise má rovněž prozkoumat možnost vytvoření evropského střediska pro prevenci a potírání pohlavního zneužívání dětí.15. 4. 2021
Posouzení nové strategie týkající se lesůCílem strategie bude zajistit zdraví a odolnost lesů, což napomůže biologické rozmanitosti, plnění klimatických cílů, zajištění živobytí a oběhové bioekonomice. Zaměří se na ochranu a obnovu lesů v EU, udržitelné hospodaření v lesích a na lesy v ostatních částech světa v případě, že doposud nebyly zahrnuty.19. 4. 2021
Posouzení demografických změn v EUV důsledku demografických změn evropská populace stárne. Rozsáhlou veřejnou diskusi na toto téma nastartuje zelená kniha, která stanoví, které otázky spojené se stárnutím obyvatelstva jsou klíčové, a rozebere, jakými způsoby by bylo možné předvídat a reagovat na socioekonomické dopady stárnutí evropského obyvatelstva.21. 4. 2021
Posouzení pravidel pro průmyslové emiseTato iniciativa by měla pomoci aktualizovat pravidla EU pro průmyslové emise tak, aby se díky průmyslu i nadále zlepšoval stav životního prostředí v EU. Průmysl má používat metody, jejichž pomocí dostává ekonomika EU udržitelnější charakter a zlepšuje se stav životního prostředí, potažmo zdravotní stav obyvatelstva. Cílem je posoudit pravidla a jejich plnění.21. 4. 2021
Přezkum daňových předpisů pro alkohol a tabák zakoupená v zahraničíPodle stávajících pravidel se daň z alkoholu a tabáku, které jednotlivec kupuje pro vlastní potřebu a přepravuje do jiné země EU, platí pouze v zemi, kde bylo zboží zakoupeno. Tyto dohody o přeshraničním nákupu však začaly v poslední době být zneužívány. Několik zemí v této souvislosti vyjádřilo obavy, a to kvůli ušlým příjmům a negativnímu dopadu na veřejné zdraví v jednotlivých státech. Tato iniciativa pravidla přezkoumá, tak aby bylo uvedené zneužívání vyřešeno.23. 4. 2021
Hodnocení Evropského rámce interoperability a strategieTato iniciativa zhodnotí stávající Evropský rámec interoperability (EIF) a posoudí podporu, kterou poskytuje vládám při zřizování interoperabilních digitálních veřejných služeb (tj. služeb, které jsou plně dostupné online a které mohou podniky a občané využít v kterékoli zemi EU). Navrhne rovněž pro vlády zemí EU novou strategii interoperability. Cílem je činnost koordinovat a zavést společné normy pro bezpečné přeshraniční toky údajů a služby veřejného sektoru.26. 4. 2021
Posouzení nove strategie EU pro půdyIniciativa tvoří součást strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jde o aktualizaci stávající strategie řešení degradace půdy a zachování půdních zdrojů („neutrality z hlediska degradace půdy“). Cílem je chránit úrodnost půdy; omezit erozi a zakrytí půdy, zvýšit v půdě podíl organické hmoty, zjistit, které lokality jsou kontaminovány, obnovit degradované půdy, definovat, co v případě půd představuje „dobrý ekologický stav“.27. 4. 2021
Hodnocení nových pravidel, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetikyV souvislosti s důsledky emisí metanu pro klima připravuje Komise evropskou strategii, která má zabránit únikům metanu v odvětví energetiky. Strategie má (1) obsahovat závazná pravidla monitorování, podávání zpráv, ověřování, zjišťování úniků metanu a nápravy situace v odvětví energetiky (2021). (2) Podporovat ambicióznější cíle EU v oblasti klimatu stanovené na období do roku 2030 a cíl klimatické neutrality do roku 2050.1. 5. 2021
Konzultace ke zlepšení předpisů EU o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního právaCílem směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí je chránit životní prostředí prostřednictvím trestního práva, vhodných sankcí a přeshraniční spolupráce. Komise nedávno provedla hodnocení směrnice a zjistila, že příslušné cíle nesplňuje. Tato iniciativa se zaměří především na oblast působnosti směrnice, druhy a výše sankcí, justiční spolupráci, organizovanou trestnou činnost, sběr statistických údajů a praktické prosazování práva.3. 5. 2021
Přezkum pravidel DPH pro finanční a pojišťovací službyStávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví. Podle všeho to vedlo k: nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami); právní nejistotě podniků; vysokým správním a regulačním nákladům. Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.3. 5. 2021
Hodnocení pravidel DPH pro finanční a pojišťovací službyStávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví. Mělo to vést k nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami); právní nejistotě podniků a vysokým správním a regulačním nákladům. Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.3. 5. 2021
Přezkum pokynů v rámci Transevropské dopravní sítěCílem politiky EU v oblasti dopravní infrastruktury je usnadnit dopravu po celé Evropě a snížit regionální, hospodářské a sociální rozdíly rozvojem propojené infrastruktury pro leteckou, silniční, železniční a lodní dopravu (transevropská dopravní síť). Tato politika je upravena nařízením č. 1315/2013, které stanoví pokyny pro: investice členských států a EU do dopravní infrastruktury a cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných programů EU. Cílem této iniciativy je tyto pokyny přezkoumat.5. 5. 2021
Kontrola účelnosti právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilíV rámci této iniciativy bude zahájena kontrola účelnosti (hodnocení) s cílem posoudit, jaká další opatření lze v této otázce přijmout. Konkrétně se bude zjišťovat, zda stávající právní předpisy EU pomáhají předcházet násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a bojovat proti němu a zda v právních předpisech existují nějaké mezery, jsou opatření EU v souladu s prameny mezinárodního práva a je třeba ženy proti této formě diskriminace ještě více chránit.10. 5. 2021
Hodnocení boje proti genderově podmíněnému násilíCílem této iniciativy je zajistit jednotné normy pro předcházení takovému násilí, ochranu obětí a potrestání pachatelů. Bude zahrnovat výsledky průběžného hodnocení („kontroly účelnosti“) stávajících právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Podle zjištěných nedostatků bude obsahovat návrhy na posílená opatření EU a bude posuzovat jejich dopad.10. 5. 2021
Posouzení modernizace justiční spolupráce mezi zeměmi EU při využití digitálních technologiíCílem této iniciativy je zefektivnit justiční spolupráci u přeshraničních případů v rámci celé EU a zvýšit její účinnost a odolnost vůči krizím, jako je pandemie COVID-19. Jedním z předpokladů je povinnost příslušných vnitrostátních orgánů používat pro komunikaci digitální technologii namísto tradiční listinné korespondence. Zároveň se má zlepšit přístup ke spravedlnosti tím, že se zajistí, aby jednotlivci, podniky a odborníci z právní oblasti, kteří se v daných případech angažují, měli možnost komunikovat s příslušnými orgány v ostatních zemích elektronicky. 11. 5. 2021
Aktualizace pravidel počítačových rezervačních systémů v rámci letecké dopravyRezervaci letenek lze provést celou řadou způsobů. Proto chce EU přezkoumat pravidla týkající se distribuce letenek prostřednictvím počítačových rezervačních systémů a posoudit, zda pravidla stále plní svůj účel. V rámci této iniciativy se posoudí možnosti jejich případné aktualizace.18. 5. 2021
Revize rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladůÚčelem revize je učinit rámec efektivnějším, flexibilnějším a koherentnějším pro řešení úpadku nebo platební neschopnosti bank v EU; zajistit, aby se vkladatelům dostalo rovného zacházení; poskytnout vkladatelům větší ochranu, a to i případným vytvořením společného mechanismu ochrany vkladatelů.20. 5. 2021

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek