Veřejné konzultace v březnu 2021

Otevřené veřejné konzultace

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Posouzení politické reklamy a její transparentnostiTato iniciativa se zaměřuje na hospodářské subjekty, politické strany EU a další aktéry. Cílem je podporovat fungování jednotného trhu pro reklamní služby; zajistit transparentnost zdrojů a účelu reklamy; bojovat proti dezinformacím a zásahům do demokratických systémů zemí EU.2. 4. 2021
Posouzení cílů obnovy přírody v rámci strategie EU na ochranu biologické rozmanitostiBiologická rozmanitost mizí bezprecedentním tempem. Tato iniciativa je jedním z hlavních opatření oznámených ve strategii EU na ochranu biologické rozmanitosti do roku 2030. Na základě posouzení dopadů budou v rámci iniciativy navrženy právně závazné cíle obnovy přírody, což pomůže splnit hlavní účel strategie – obnovit biologickou rozmanitost Evropy.5. 4. 2021
Posouzení systému chráněných zeměpisných opatřeníTyto režimy chrání cenné názvy potravin a nápojů před kopiemi/podvodem a potvrzují, že byly vyrobeny podle přísných norem v určité zemi nebo regionu. Tato iniciativa posílí systém tím, že uzpůsobí systémy označení vhodněji podle potřeb producentů ve všech regionech EU a přezkoumá, jak jsou tradiční potraviny EU propagovány a chráněny.9. 4. 2021
Posouzení pravidel týkajících se pesticidůCílem pravidel EU pro udržitelné používání pesticidů je chránit lidské zdraví a životní prostředí před možnými riziky a dopady používání těchto látek. Pravidla podporují menší objem použití pesticidů prostřednictvím. Konzultace přezkoumá, do jaké míry bylo těchto cílů dosaženo a jak by bylo možné používání pesticidů dále snížit a přispět tak k tomu, aby byly splněny cíle strategie „od zemědělci ke spotřebiteli“ a cíle Zelené dohody pro Evropu.12. 4. 2021
Hodnocení digitálních poplatků v rámci digitální ekonomikyEU potřebuje moderní, stabilní regulační a daňový rámec, který bude reagovat na vývoj a výzvy digitální ekonomiky. Cílem této iniciativy je zavést digitální poplatek s cílem řešit otázku spravedlivého zdanění digitální ekonomiky.12. 4. 2021
Hodnocení standardů bezpečnosti a kvality krve, tkání a buněk používaných k léčebným účelůmTato iniciativa aktualizuje pravidla EU týkající se vědeckého a technického vývoje v této oblasti, včetně inovativních léčebných postupů. Má se rovněž zabývat (opětovným) výskytem přenosných nemocí, včetně zkušeností získaných během pandemie covid-19, a rostoucí komercializací a globalizací tohoto odvětví, což přispěje k vytvoření Evropské zdravotní unie.15. 4. 2021
Konzultace týkající se Boje proti pohlavnímu zneužívání dětí: odhalování, odstraňování a oznamování nezákonného obsahu onlinePohlavní zneužívání dětí je ohavným zločinem, který má pro oběti závažné celoživotní důsledky. Vzhledem k rychlému rozvoji digitálního světa se tato trestná činnosti stala skutečně celosvětovou. Tato iniciativa stanoví povinnosti příslušných poskytovatelů online služeb. Požaduje po nich, aby odhalovali případy pohlavního zneužívání dětí v online prostředí a hlásili je orgánům veřejné moci. Komise má rovněž prozkoumat možnost vytvoření evropského střediska pro prevenci a potírání pohlavního zneužívání dětí.15. 4. 2021
Posouzení nové strategie týkající se lesůCílem strategie bude zajistit zdraví a odolnost lesů, což napomůže biologické rozmanitosti, plnění klimatických cílů, zajištění živobytí a oběhové bioekonomice. Zaměří se na ochranu a obnovu lesů v EU, udržitelné hospodaření v lesích a na lesy v ostatních částech světa v případě, že doposud nebyly zahrnuty.19. 4. 2021
Posouzení demografických změn v EUV důsledku demografických změn evropská populace stárne. Rozsáhlou veřejnou diskusi na toto téma nastartuje zelená kniha, která stanoví, které otázky spojené se stárnutím obyvatelstva jsou klíčové, a rozebere, jakými způsoby by bylo možné předvídat a reagovat na socioekonomické dopady stárnutí evropského obyvatelstva.21. 4. 2021
Posouzení pravidel pro průmyslové emiseTato iniciativa by měla pomoci aktualizovat pravidla EU pro průmyslové emise tak, aby se díky průmyslu i nadále zlepšoval stav životního prostředí v EU. Průmysl má používat metody, jejichž pomocí dostává ekonomika EU udržitelnější charakter a zlepšuje se stav životního prostředí, potažmo zdravotní stav obyvatelstva. Cílem je posoudit pravidla a jejich plnění.21. 4. 2021
Přezkum daňových předpisů pro alkohol a tabák zakoupená v zahraničíPodle stávajících pravidel se daň z alkoholu a tabáku, které jednotlivec kupuje pro vlastní potřebu a přepravuje do jiné země EU, platí pouze v zemi, kde bylo zboží zakoupeno. Tyto dohody o přeshraničním nákupu však začaly v poslední době být zneužívány. Několik zemí v této souvislosti vyjádřilo obavy, a to kvůli ušlým příjmům a negativnímu dopadu na veřejné zdraví v jednotlivých státech. Tato iniciativa pravidla přezkoumá, tak aby bylo uvedené zneužívání vyřešeno.23. 4. 2021
Hodnocení Evropského rámce interoperability a strategieTato iniciativa zhodnotí stávající Evropský rámec interoperability (EIF) a posoudí podporu, kterou poskytuje vládám při zřizování interoperabilních digitálních veřejných služeb (tj. služeb, které jsou plně dostupné online a které mohou podniky a občané využít v kterékoli zemi EU). Navrhne rovněž pro vlády zemí EU novou strategii interoperability. Cílem je činnost koordinovat a zavést společné normy pro bezpečné přeshraniční toky údajů a služby veřejného sektoru.26. 4. 2021
Posouzení nove strategie EU pro půdyIniciativa tvoří součást strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jde o aktualizaci stávající strategie řešení degradace půdy a zachování půdních zdrojů („neutrality z hlediska degradace půdy“). Cílem je chránit úrodnost půdy; omezit erozi a zakrytí půdy, zvýšit v půdě podíl organické hmoty, zjistit, které lokality jsou kontaminovány, obnovit degradované půdy, definovat, co v případě půd představuje „dobrý ekologický stav“.27. 4. 2021
Hodnocení nových pravidel, která mají zabránit úniku metanu v odvětví energetikyV souvislosti s důsledky emisí metanu pro klima připravuje Komise evropskou strategii, která má zabránit únikům metanu v odvětví energetiky. Strategie má (1) obsahovat závazná pravidla monitorování, podávání zpráv, ověřování, zjišťování úniků metanu a nápravy situace v odvětví energetiky (2021). (2) Podporovat ambicióznější cíle EU v oblasti klimatu stanovené na období do roku 2030 a cíl klimatické neutrality do roku 2050.1. 5. 2021
Konzultace ke zlepšení předpisů EU o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního právaCílem směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí je chránit životní prostředí prostřednictvím trestního práva, vhodných sankcí a přeshraniční spolupráce. Komise nedávno provedla hodnocení směrnice a zjistila, že příslušné cíle nesplňuje. Tato iniciativa se zaměří především na oblast působnosti směrnice, druhy a výše sankcí, justiční spolupráci, organizovanou trestnou činnost, sběr statistických údajů a praktické prosazování práva.3. 5. 2021
Přezkum pravidel DPH pro finanční a pojišťovací službyStávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví. Podle všeho to vedlo k: nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami); právní nejistotě podniků; vysokým správním a regulačním nákladům. Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.3. 5. 2021
Hodnocení pravidel DPH pro finanční a pojišťovací službyStávající pravidla DPH pro finanční a pojišťovací služby jsou často kritizována za to, že jsou složitá, obtížně použitelná a nedrží krok s vývojem nových služeb v tomto odvětví. Mělo to vést k nedostatečné neutralitě DPH (podniky, které nemají nárok na vrácení DPH v souvislosti s finančními a pojišťovacími službami); právní nejistotě podniků a vysokým správním a regulačním nákladům. Iniciativa chce tyto otázky vyřešit modernizací způsobu uplatňování DPH v tomto odvětví.3. 5. 2021
Přezkum pokynů v rámci Transevropské dopravní sítěCílem politiky EU v oblasti dopravní infrastruktury je usnadnit dopravu po celé Evropě a snížit regionální, hospodářské a sociální rozdíly rozvojem propojené infrastruktury pro leteckou, silniční, železniční a lodní dopravu (transevropská dopravní síť). Tato politika je upravena nařízením č. 1315/2013, které stanoví pokyny pro: investice členských států a EU do dopravní infrastruktury a cílené financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy a dalších příslušných programů EU. Cílem této iniciativy je tyto pokyny přezkoumat.5. 5. 2021
Kontrola účelnosti právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilíV rámci této iniciativy bude zahájena kontrola účelnosti (hodnocení) s cílem posoudit, jaká další opatření lze v této otázce přijmout. Konkrétně se bude zjišťovat, zda stávající právní předpisy EU pomáhají předcházet násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a bojovat proti němu a zda v právních předpisech existují nějaké mezery, jsou opatření EU v souladu s prameny mezinárodního práva a je třeba ženy proti této formě diskriminace ještě více chránit.10. 5. 2021
Hodnocení boje proti genderově podmíněnému násilíCílem této iniciativy je zajistit jednotné normy pro předcházení takovému násilí, ochranu obětí a potrestání pachatelů. Bude zahrnovat výsledky průběžného hodnocení („kontroly účelnosti“) stávajících právních předpisů EU týkajících se násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Podle zjištěných nedostatků bude obsahovat návrhy na posílená opatření EU a bude posuzovat jejich dopad.10. 5. 2021
Posouzení modernizace justiční spolupráce mezi zeměmi EU při využití digitálních technologiíCílem této iniciativy je zefektivnit justiční spolupráci u přeshraničních případů v rámci celé EU a zvýšit její účinnost a odolnost vůči krizím, jako je pandemie COVID-19. Jedním z předpokladů je povinnost příslušných vnitrostátních orgánů používat pro komunikaci digitální technologii namísto tradiční listinné korespondence. Zároveň se má zlepšit přístup ke spravedlnosti tím, že se zajistí, aby jednotlivci, podniky a odborníci z právní oblasti, kteří se v daných případech angažují, měli možnost komunikovat s příslušnými orgány v ostatních zemích elektronicky. 11. 5. 2021
Posouzení úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdravíKoronavirová pandemie nám ukázala, že řešení zdravotních krizí je potřeba koordinovat na úrovni EU. Poukázala nám na nedostatky v sestavování prognóz, například co do vztahu poptávky a nabídky, připravenosti či vhodných nástrojů reakce. Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) poslouží jako ústřední prvek snah o posílení Evropské zdravotnické unie. Zajistí se jím naše lepší připravenost na závažné přeshraniční zdravotní hrozby, umožní se rychlá dostupnost potřebných protiopatření, přístup k náležitým nástrojům a jejich rychlá distribuce.12. 5. 2021
Hodnocení Agentury EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) v letech 2016–2020Agentura CEPOL připravuje, provádí a koordinuje odbornou přípravu příslušníků donucovacích orgánů zabývajících se závažnou a organizovanou trestnou činností v celé EU. Tato iniciativa zahájí hodnocení agentury CEPOL. Konkrétně bude posouzeno, zda CEPOL funguje tak, jak bylo zamýšleno (např. dopad, účinnost, efektivita); shromáždí se informace pro další postup v této oblasti politiky; posoududí se spolupráce Evropské policejní akademie (CEPOL) s příslušnými mezinárodními organizacemi a orgány EU.13. 5. 2021
Posouzení Akčního plánu EU na období 2021–2025 – Boj proti převaděčství migrantůPřevaděčství migrantů je globální trestnou činností, která vystavuje migranty život ohrožujícím rizikům. Nový pakt EU o migraci a azylu staví prevenci převaděčství a boj proti němu do centra svého komplexního přístupu k migraci. Akční plán EU proti převaděčtví migrantů na období 2021–2025 se zaměří na spolupráci v rámci EU a výměnu informací; nově se objevující jevy boje proti převaděčství a cílenější spolupráci se zeměmi původu a tranzitu.14. 5. 2021
Aktualizace pravidel počítačových rezervačních systémů v rámci letecké dopravyRezervaci letenek lze provést celou řadou způsobů. Proto chce EU přezkoumat pravidla týkající se distribuce letenek prostřednictvím počítačových rezervačních systémů a posoudit, zda pravidla stále plní svůj účel. V rámci této iniciativy se posoudí možnosti jejich případné aktualizace.18. 5. 2021
Revize rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladůÚčelem revize je učinit rámec efektivnějším, flexibilnějším a koherentnějším pro řešení úpadku nebo platební neschopnosti bank v EU; zajistit, aby se vkladatelům dostalo rovného zacházení; poskytnout vkladatelům větší ochranu, a to i případným vytvořením společného mechanismu ochrany vkladatelů.20. 5. 2021
Hodnocení právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěžeTato iniciativa si klade za cíl definovat oblast působnosti právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže a umožnit zlepšení pracovních podmínek prostřednictvím kolektivních smluv – nejen pro zaměstnance, ale za určitých okolností i pro samostatně výdělečně činné osoby.28. 5. 2021
Hodnocení zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinnostíV zájmu zajištění spravedlivých daňových postupů v celé Unii Komise doporučuje, aby země EU zjednodušily daňové povinnosti a zajistily dodržování práv daňových poplatníků. Záměrem této iniciativy je zlepšit plnění daňových povinností a vztahy mezi daňovými správami a daňovými poplatníky v EU (zejména prostřednictvím větší transparentnosti, orientace na služby a využívání digitálních technologií). Za tímto účelem se iniciativa snaží identifikovat/podporovat řádné správní postupy a lépe koordinovat vnitrostátní právní předpisy týkající se práv daňových poplatníků.2. 6. 2021
Hodnocení posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informacíDaňové podvody a úniky znamenají ztrátu prostředků, které by mohly být použity např. na zdravotní péči a vzdělávání. Navzdory opatřením přijatým v posledních letech hrozí, že nové alternativní platební prostředky a investice zvrátí pokrok, jehož bylo dosaženo v oblasti daňové transparentnosti, a podstatně zvýší riziko daňových úniků. Tato iniciativa pozměňuje směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (DAC), aby se zajistilo, že pravidla EU budou držet krok s vývojem ekonomiky. Zároveň do působnosti směrnice zahrne další oblasti, jako jsou kryptoaktiva a elektronické peníze.2. 6. 2021
Hodnocení online postupu podávání žádostí o víza a digitální vízaJak bylo oznámeno v paktu o migraci a azylu, iniciativa má za cíl zavést digitální víza, jež nahradí papírový vízový štítek, který se v současnosti používá, a umožní osobám, které plánují cestovat do EU, podat žádost o vízum online. (Převážně) Bezpapírový a bezkontaktní postup udělování víz bude nákladově efektivnější a ušetří čas cestujícím i konzulátům a zároveň zajistí nejvyšší úroveň bezpečnosti na hranicích EU.3. 6. 2021
Posouzení iniciativy pro udržitelné produktyNa základě této iniciativy dojde k revizi směrnice o ekodesignu a budou navržena příslušná nová legislativní opatření s cílem zajistit vyšší udržitelnost produktů, které jsou umisťovány na trh EU. Z produktů, které déle vydrží, lze je recyklovat, opravovat, opětně používat a jsou energeticky účinnější, budou mít prospěch nejen spotřebitelé, ale i životní prostředí a klima obecně. Kromě toho se má v rámci této iniciativy řešit přítomnost škodlivých chemických látek ve výrobcích, jako jsou např. elektronika a zařízení pro informační a komunikační technologie; textilní výrobky; nábytek; ocel, cement a chemické produkty.9. 6. 2021
Posouzení mechanismu pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EUÚčelem této iniciativy je vytvořit mechanismus, který by EU umožnil reagovat na praktiky třetích zemí, které se snaží vyvíjet tlak na Unii nebo její členské země, aby přijaly nebo stáhly konkrétní politická opatření. Cílem je takovým donucovacím opatřením zabránit nebo je kompenzovat, a to v souladu s mezinárodním právem.15. 6. 2021
Hodnocení pravidel v rámci boje proti terorismuV rámci této iniciativy se budou hodnotit pravidla EU sloužící k boji proti terorismu (směrnice 2017/541). Při hodnocení se posoudí, zda pravidla fungují zamýšleným způsobem. Posoudí se rovněž jejich dopad na oblast základních práv a svobod; oblast právního státu; úroveň ochrany a pomoc poskytovanou obětem terorismu.16. 6. 2021
Posouzení modernizace pravidel EU ohledně doplňkových látek u výživy zvířatUnijní pravidla týkající se doplňkových látek zajišťují, že v EU lze prodávat pouze ty, které jsou bezpečné a účinné, a že je zakázáno používat antimikrobiální látky jako stimulátory růstu. Tato aktualizace usnadní uvádění udržitelných a inovativních látek na trh a zefektivní postup jejich povolování, aniž by se tím ohrozilo zdraví a bezpečnost potravin. Mělo by to zvýšit udržitelnost chovu hospodářských zvířat a snížit jeho dopad na životní prostředí v souladu se strategií EU „od zemědělce ke spotřebiteli“. Rovněž by to mělo zamezit únikům uhlíku spojených s dovozem.17. 6. 2021
Revize předpisů EU o přístupu na trh v rámci plynárenských sítíPlně funkční vnitřní trh s energií je klíčem k zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti průmyslu a cenově dostupné energie pro spotřebitele. Přispívá rovněž k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Tato iniciativa navrhuje revizi pravidel EU v oblasti zemního plynu. Účelem je usnadnit vstup obnovitelných a nízkouhlíkových plynů na trh a odstranit veškeré nepřiměřené regulační překážky.18. 6. 2021
Posouzení zjednodušení postupů při kontrole fúzíCílem této iniciativy je zjednodušit postupy při kontrole fúzí, aniž by bylo ohroženo účinné prosazování pravidel spojování podniků. Bude se vztahovat jak na zjednodušené, tak pokud možno i na nezjednodušené fúze. Zefektivnění kontroly fúzí v EU a menší zátěž v případech, které pravděpodobně nevyvolají obavy z narušení hospodářské soutěže, umožní Komisi věnovat se více případům, jež vyžadují podrobné šetření.18. 6. 2021
Posouzení spotřební daně z tabákových výrobkůZdanění tabáku je považováno za nákladově nejefektivnější nástroj ke snížení spotřeby a rozšíření tabáku. Vysoký počet kuřáků v EU je nadále velkým problémem: Kouří 26 % dospělých a 29 % mladých lidí a rozdíly v cenách mezi zeměmi EU vedou k neúmyslným přeshraničním nákupům. Tato iniciativa je součástí plánu EU pro boj proti rakovině. Bude uplatňovat komplexní přístup, který kromě zdanění řeší také otázky veřejného zdraví, nedovoleného obchodu a ohrožení životního prostředí.22. 6. 2021
Revize směrnice o energetické náročnosti budovV roce 2020 představila Komise svou iniciativu „renovační vlna“ na podporu energetické renovace budov v EU. Tato strategie obsahuje akční plán s těmito prvky: regulační, finanční a zmocňovací opatření; a cíl alespoň zdvojnásobit do roku 2030 roční podíl energetických renovací budov. Tento cíl vyžaduje revizi příslušného právního aktu EU, směrnice o energetické náročnosti budov. Revize se zaměří na ustanovení, která mají zásadní význam pro podporu renovace budov.22. 6. 2021
Hodnocení finanční pomoci EUEU poskytuje nečlenským partnerským zemím úvěry nebo granty v podobě makrofinanční pomoci. Tato analýza posoudí výsledky 15 hodnocení finanční pomoci, která byla uskutečněna v letech 2010–20; posílí správu znalostí, čímž se zlepší nástroj pro finanční pomoc a zvýší transparentnost a odpovědnost v činnostech generálního ředitelství Komise pro hospodářské a finanční záležitosti.22. 6. 2021
Přezkum pravidel týkajících se právního statusu a financování evropských politických stranJedním z hlavních cílů přezkumu nařízení č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a přidružených nadací je větší transparentnost a jasnější pravidla financování těchto stran a nadací. Přezkum je součástí akčního plánu pro evropskou demokracii a jeho účelem je zajistit silnější volební zastoupení občanů evropskými politickými stranami a tudíž větší demokratickou legitimitu těchto stran před příštími volbami do Evropského parlamentu.22. 6. 2021
Hodnocení dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovuHodnocení se zaměří na správní rámec, který dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu vytvářejí; dopady, které tyto dohody mají v EU a v partnerských zemích a na rozsah, v jakém je očekávaných cílů dosaženo. Hodnocení by rovněž mohlo být podkladem pro doporučení, jak dohody do budoucna vylepšit, aby se zvýšil jejich dopad a relevantnost pro EU a partnerské země.23. 6. 2021
Přezkum marketingové politiky – Zemědělské a potravinářské produkty EU Evropské politika na podporu zemědělství pomáhá zemědělcům a potravinářskému průmyslu prodávat jejich produkty na stále konkurenčnějším globálním trhu.Komise provádí přezkum této politiky s cílem zvýšit její příspěvek k udržitelné produkci a spotřebě, a to v souladu s přechodem na stravu, která je více založená na rostlinách, s menším obsahem červeného a zpracovaného masa a s větším množstvím ovoce a zeleniny.23. 6. 2021
Posouzení okamžitých platebV rámci této iniciativy se posoudí, zda je nutné podporovat iniciativy pro celoevropský trh týkající se okamžitých plateb. Při posouzení dopadů iniciativy se zjistí, zda: jsou v této oblasti zapotřebí nové právní předpisy; by byla vhodná nelegislativní opatření a existují jiné možnosti.23. 6. 2021

Nově otevřené konzultace jsou zvýrazněné tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek