Veřejné konzultace v červnu 2021

Otevřené veřejné konzultace

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum volebních pravidel Pravidla EU umožňují občanům EU volit a kandidovat v obecních volbách v zemi svého bydliště. Tato iniciativa navrhuje přezkoumat tato pravidla s cílem: (1) pomoci občanům uplatnit jejich právo účastnit se obecních voleb; (2) zvýšit povědomí o tomto právu a (3) zohlednit nedávný vývoj, včetně brexitu. Tato aktualizace pomůže podpořit širokou a inkluzivní participaci tím, že občanům EU, kteří pobývají v jiné zemi Unie, umožní účast v obecních volbách v Evropě za stejných podmínek jako státním příslušníkům dané země. 12. 7. 2021
Přezkum volebních pravidelPravidla EU umožňují unijním občanům, kteří pobývají v jiné zemi EU, volit a kandidovat ve volbách do EU v zemi, v níž mají bydliště. Tato iniciativa navrhuje přezkoumat tato pravidla s cílem usnadnit výkon tohoto práva. Bude (1) podporovat spolupráci mezi zeměmi EU a další opatření s cílem umožnit včasnou a účinnou komunikaci s občany a širší demokratickou účast a (2) pomáhat lépe řešit otázku vícenásobného hlasování (hlasování ve více než jedné zemi ve stejných volbách).12. 7. 2021
Hodnocení směrnice o sdílení geoprostorových dat o životním prostředíV rámci hodnocení by se mělo posoudit, zda je směrnice: (1) účinná a účelná při ochraně životního prostředí; (2) nadále relevantní pro zúčastněné strany; (3) v souladu s dalšími právními předpisy EU, konkrétně s novou iniciativou týkající se datového prostoru realizovanou podle Zelené dohody pro Evropu.12. 7. 2021
Posouzení rozšíření příležitostí k celoživotnímu učení a zaměstnatelnostiMikrokredity lze získat prostřednictvím krátkých studijních programů, po jejichž absolování se vydává certifikace dovedností. Cílem této iniciativy je: (1) zlepšit kvalitu, uznávání a využívání mikrokreditů, a nabídnout tak různorodější skupině studujících nové příležitosti k rozšíření jejich dovedností; (2) povzbudit občany EU k pohybu v rámci Unie za účelem vzdělávání, odborné přípravy nebo práce s cílem vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání a (3) jako vzory zapojit aliance evropských univerzit a centra excelence odborného vzdělávání.13. 7. 2021
Hodnocení nástroje ke zlepšení přístupu k odborné přípravěV rámci evropské agendy dovedností Komise posoudí, jak by případná evropská iniciativa v této oblasti mohla pomoci odstranit stávající nedostatečné možnosti přístupu k odborné přípravě a pomoci dospělým úspěšně zvládat přesuny na trhu práce. Součástí posouzení budou rozsáhlé konzultace s členskými státy, sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami.16. 7. 2021
Hodnocení Celního kodexu Unie – hodnocení v polovině obdobíV rámci hodnocení se posoudí, do jaké míry je celní kodex Unie efektivní a zda plní stanovený účel. Mezi hodnocené aspekty patří: (1) usnadnění obchodu v EU; (2) zajištění řádných kontrol; (3) zjednodušení celních předpisů a (4) vytváření bezpapírového prostředí.19. 7. 2021
Posouzení aktualizace dobrovolnické činnosti mládežeTato aktualizace obsahuje doporučení pro země EU, jak usnadnit mladým lidem účast na dobrovolnických projektech v celé EU, a to i v rámci Evropského sboru solidarity. Cílem je: (1) odstranit administrativní, právní a finanční překážky; (2) vyjasnit, co se očekává od organizací zapojených do projektů zahrnujících více zemí; (3) pomáhat těmto organizacím při budování kapacit pro zajištění bezpečných a vysoce kvalitních aktivit činností se skutečnou vzdělávací hodnotou.21. 7. 2021
Posouzení aktualizace pravidel o čištění městských odpadních vodCílem uvedené iniciativy je provést revizi směrnice na základě nedávného hodnocení, v němž bylo zjištěno několik nedostatků, a rovněž s ohledem na řešení nových potřeb společnosti.21. 7. 2021
Přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorůV rámci této iniciativy se aktualizují pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů. Práva k průmyslovým vzorům chrání vzhled výrobku vyplývající z jeho vlastností, jako je tvar, barva nebo použitý materiál, před neoprávněným použitím.Cílem iniciativy je: (1) modernizovat, vyjasnit a posílit ochranu průmyslových vzorů; (2)) zajistit, aby ochrana průmyslových vzorů byla v celé EU přístupnější a cenově dostupnější; (3) zajistit, aby předpisy EU a vnitrostátní předpisy upravující ochranu průmyslových vzorů byly lépe slučitelné; (4) sbližovat pravidla EU týkající se ochrany průmyslových vzorů u náhradních dílů používaných k opravám.22. 7. 2021
Hodnocení ochrany zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EUV současné době neexistuje celounijní systém na ochranu zeměpisných označení nezemědělských produktů (např. řemeslných výrobků či průmyslového zboží). Tyto produkty jsou však často důležitou součástí identity kraje, stimulují cestovní ruch a vytvářejí pracovní místa. Jednotný systém by měl (1) pomoci výrobcům udržet si konkurenceschopnost na specializovaných trzích; (2) poskytovat poskytoval spotřebitelům lepší informace o pravosti produktů a (3) podpořit regionální hospodářství.22. 7. 2021
Hodnocení Evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdravíEvropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví má za cíl: (1) prosazovat bezpečnou výměnu údajů o pacientech (včetně situací v zahraničí) a zajišťovat, aby občané měli nad svými zdravotními údaji kontrolu; (2) podporovat výzkum v oblasti léčby, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a výsledků; (3) prosazovat přístup ke zdravotním údajům a jejich využívání pro účely výzkumu, tvorby politik a regulace, při zajištění důvěryhodného správního rámce a dodržování pravidel ochrany údajů; (4) podporovat rozvoj digitálních zdravotnických služeb; (5) objasňovat bezpečnost a odpovědnost umělé inteligence ve zdravotnictví.26. 7. 2021 
Hodnocení práv pacientů u přeshraniční zdravotní péčePodle směrnice 2011/24 mají občané EU právo vyhledat plánovanou zdravotní péči v jiné zemi EU. Mohou rovněž žádat o úhradu nákladů na léčbu ze systému zdravotní péče svého státu nebo od poskytovatele zdravotního pojištění. Toto hodnocení posoudí, jak pravidla EU fungují v praxi, zejména pokud jde o: (1) zajištění přístupu pacientů k bezpečné a vysoce kvalitní zdravotní péči v jiné zemi EU; (2) podporu spolupráce mezi vnitrostátními poskytovateli zdravotní péče, a to i v oblasti vzácných onemocnění a evropských referenčních sítí.27. 7. 2021
Revize předpisů týkajících se léčivých přípravků pro děti a vzácná onemocnění Předpisy EU týkající se podpory vývoje léčivých přípravků pro děti a osoby se vzácnými onemocněními platí již téměř 20 let. Tato revize se snaží vyřešit nedostatky zjištěné během nedávného hodnocení předpisů. Jejím cílem je zajistit: (1) vývoj výrobků pro specifické potřeby dětí a pacientů se vzácnými onemocněními; (2) včasný přístup těchto skupin k léčivým přípravkům; (3) účinné postupy posuzování a registrace.30. 7. 2021 
Hodnocení Strategie EU pro retailové investory
Cílem této iniciativy je zajistit, aby se spotřebitelé nebáli investovat na kapitálových trzích, aby se zlepšily výsledky fungování trhů a zvýšila se participace spotřebitelů. Pokud bude na kapitálových trzích investovat více spotřebitelů a kapitál bude směřovat do firem ze soukromého sektoru, mohlo by to pomoci oživit ekonomiku po hospodářských dopadech pandemie covid-19.3. 8. 2021
Hodnocení Strategie EU pro udržitelné textilní výrobkyTato strategie má pomoci přejít ke klimaticky neutrálnímu oběhovému hospodářství, v němž budou výrobky navrženy tak, aby byly trvanlivější, opětovně použitelné, opravitelné, recyklovatelné a energeticky účinnější. Cílem je zajistit, aby se textilní průmysl zotavil z koronavirové krize udržitelným způsobem, konkrétně aby se: zvýšila jeho konkurenceschopnosti; uplatňovaly zásady oběhového hospodářství na výrobu, výrobky, spotřebu, nakládání s odpady a na druhotné suroviny; investovalo do výzkumu a inovací.4. 8. 2021
Posouzení modré ekonomikyŘasy představují z velké části nevyužitý zdroj pro výrobu potravin, krmiv, léčiv, bioplastů, hnojiv a biopaliv. Mají přitom omezenou uhlíkovou a environmentální stopu. Tato iniciativa stanoví, jak může EU zvýšit udržitelnou produkci, bezpečnou spotřebu a inovativní využívání řas a produktů z nich. To napomůže splnění cílů Zelené dohody pro Evropu, přechodu na ekologickou, oběhovou a uhlíkově neutrální EU i oživení po skončení pandemie covid-19.11. 8. 2021
Posouzení uvádění spotřeby energie na energetických štítcích mobilních telefonů a tabletůEnergetické štítky EU poskytují při nákupu jasný a srozumitelný údaj o energetické účinnosti výrobků v místě nákupu. Spotřebitelé díky nim mohou ušetřit peníze na účty za spotřebu energii v domácnostech a zároveň pomoct snížit emise skleníkových plynů v celé EU. Tato iniciativa doplňuje souběžné prováděcí nařízení o ekodesignu. Cílem je zavést případně požadavky na označování podporující ekodesign, jež spotřebitelům poskytne lepší informace o udržitelnosti výrobku.23. 8. 2021
Hodnocení iniciativy – Ekodesign mobilních telefonů a tabletůTato iniciativa byla plánována v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství na rok 2020 podle cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se účinného využívání zdrojů. Cílem je zajistit, aby: design mobilních telefonů a tabletů zaručil, že budou energeticky účinný a trvanlivé; je spotřebitelé byli schopni snadno opravit, aktualizovat a provádět údržbu; bylo možné zařízení opětovně používat a recyklovat.23. 8. 2021
Přeshraniční rodičovství Rodičovství prokázané v jedné zemi EU nemusí být uznáno v jiné zemi Unie. To může vést k problémům při cestování nebo přestěhování do jiné země EU a může ohrozit práva dítěte odvozená z rodičovství (např. výživné, dědictví). Cílem této iniciativy je zajistit, aby rodičovství, které je prokázané v jedné zemi EU, bylo uznáváno v celé Unii. Dětem tak zůstanou jejich práva i v tzv. přeshraničních situacích, zejména pokud s rodinou cestují nebo se přestěhují v rámci EU.25. 8. 2021
Posouzení vyhýbání se daňovým povinnostem v EUOpatření na úrovni EU v posledních letech poskytla nové účinné nástroje omezující používání nekalých a agresivních daňových struktur ze strany společností s přeshraniční působností. Nicméně právnické osoby a opatření, které mají nulovou – nebo pouze minimální – obchodní přítomnost a hospodářskou činnost, představují i nadále riziko. Tato iniciativa prozkoumá nejvhodnější možnosti, jak zajistit, aby právní subjekty a právní struktury v EU bez podstatné obchodní přítomnosti neměly prospěch z daňových výhod.27. 8. 2021
Posouzení revize obchodních norem EU týkajících se zemědělských produktůObchodní normy EU pro zemědělské produkty zajišťují vysokou úroveň kvality. Některé normy jsou však nyní zastaralé nebo mohou bránit úsilí o zvýšení účinnosti a udržitelnosti potravinového systému.Cílem této iniciativy je aktualizovat tyto normy tak, aby bylo možné: podporovat dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům; zjednodušit stávající právní předpisy, které využívají několika právních nástrojů, sladit pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy.31. 8. 2021
Posouzení digitálních zásadV rámci této iniciativy se v návaznosti na sdělení o digitálním kompasu předkládá soubor zásad, jimiž by se definovala evropská cesta k digitální společnosti. Cílem je poskytnout veřejnosti nezbytné informace a nabídnout tvůrcům politik a digitálním operátorům vodítko pro jejich činnost v digitálním prostředí.2. 9. 2021
Hodnocení Aktu o datech a pozměněných pravidel právní ochrany databázíKomise chce zajistit spravedlivé podmínky pro to, jak bude hodnota plynoucí z využívání dat sdílena mezi podniky, spotřebiteli a odpovědnými veřejnými orgány. Tato iniciativa, známá jako „Data Act“, má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání, a to jak mezi podniky navzájem, tak mezi podniky a orgány státní správy, a přezkoumat pravidla právní ochrany databází. Usiluje o rovnováhu mezi právy na přístup k datům a pobídkami k investicím do dat, aniž by se měnila stávající pravidla pro ochranu údajů. 3. 9. 2021

Nově otevřené konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek