Veřejné konzultace v červenci 2021

Otevřené veřejné konzultace

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Hodnocení Strategie EU pro retailové investory
Cílem této iniciativy je zajistit, aby se spotřebitelé nebáli investovat na kapitálových trzích, aby se zlepšily výsledky fungování trhů a zvýšila se participace spotřebitelů. Pokud bude na kapitálových trzích investovat více spotřebitelů a kapitál bude směřovat do firem ze soukromého sektoru, mohlo by to pomoci oživit ekonomiku po hospodářských dopadech pandemie covid-19.3. 8. 2021
Hodnocení Strategie EU pro udržitelné textilní výrobkyTato strategie má pomoci přejít ke klimaticky neutrálnímu oběhovému hospodářství, v němž budou výrobky navrženy tak, aby byly trvanlivější, opětovně použitelné, opravitelné, recyklovatelné a energeticky účinnější. Cílem je zajistit, aby se textilní průmysl zotavil z koronavirové krize udržitelným způsobem, konkrétně aby se: zvýšila jeho konkurenceschopnosti; uplatňovaly zásady oběhového hospodářství na výrobu, výrobky, spotřebu, nakládání s odpady a na druhotné suroviny; investovalo do výzkumu a inovací.4. 8. 2021
Posouzení modré ekonomikyŘasy představují z velké části nevyužitý zdroj pro výrobu potravin, krmiv, léčiv, bioplastů, hnojiv a biopaliv. Mají přitom omezenou uhlíkovou a environmentální stopu. Tato iniciativa stanoví, jak může EU zvýšit udržitelnou produkci, bezpečnou spotřebu a inovativní využívání řas a produktů z nich. To napomůže splnění cílů Zelené dohody pro Evropu, přechodu na ekologickou, oběhovou a uhlíkově neutrální EU i oživení po skončení pandemie covid-19.11. 8. 2021
Posouzení uvádění spotřeby energie na energetických štítcích mobilních telefonů a tabletůEnergetické štítky EU poskytují při nákupu jasný a srozumitelný údaj o energetické účinnosti výrobků v místě nákupu. Spotřebitelé díky nim mohou ušetřit peníze na účty za spotřebu energii v domácnostech a zároveň pomoct snížit emise skleníkových plynů v celé EU. Tato iniciativa doplňuje souběžné prováděcí nařízení o ekodesignu. Cílem je zavést případně požadavky na označování podporující ekodesign, jež spotřebitelům poskytne lepší informace o udržitelnosti výrobku.23. 8. 2021
Hodnocení iniciativy – Ekodesign mobilních telefonů a tabletůTato iniciativa byla plánována v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství na rok 2020 podle cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se účinného využívání zdrojů. Cílem je zajistit, aby: design mobilních telefonů a tabletů zaručil, že budou energeticky účinný a trvanlivé; je spotřebitelé byli schopni snadno opravit, aktualizovat a provádět údržbu; bylo možné zařízení opětovně používat a recyklovat.23. 8. 2021
Přeshraniční rodičovství Rodičovství prokázané v jedné zemi EU nemusí být uznáno v jiné zemi Unie. To může vést k problémům při cestování nebo přestěhování do jiné země EU a může ohrozit práva dítěte odvozená z rodičovství (např. výživné, dědictví). Cílem této iniciativy je zajistit, aby rodičovství, které je prokázané v jedné zemi EU, bylo uznáváno v celé Unii. Dětem tak zůstanou jejich práva i v tzv. přeshraničních situacích, zejména pokud s rodinou cestují nebo se přestěhují v rámci EU.25. 8. 2021
Posouzení vyhýbání se daňovým povinnostem v EUOpatření na úrovni EU v posledních letech poskytla nové účinné nástroje omezující používání nekalých a agresivních daňových struktur ze strany společností s přeshraniční působností. Nicméně právnické osoby a opatření, které mají nulovou – nebo pouze minimální – obchodní přítomnost a hospodářskou činnost, představují i nadále riziko. Tato iniciativa prozkoumá nejvhodnější možnosti, jak zajistit, aby právní subjekty a právní struktury v EU bez podstatné obchodní přítomnosti neměly prospěch z daňových výhod.27. 8. 2021
Posouzení revize obchodních norem EU týkajících se zemědělských produktůObchodní normy EU pro zemědělské produkty zajišťují vysokou úroveň kvality. Některé normy jsou však nyní zastaralé nebo mohou bránit úsilí o zvýšení účinnosti a udržitelnosti potravinového systému.Cílem této iniciativy je aktualizovat tyto normy tak, aby bylo možné: podporovat dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům; zjednodušit stávající právní předpisy, které využívají několika právních nástrojů, sladit pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy.31. 8. 2021
Posouzení revize obchodních norem EU týkajících se zemědělských produktůObchodní normy EU pro zemědělské produkty zajišťují vysokou úroveň kvality. Některé normy jsou však nyní zastaralé nebo mohou bránit úsilí o zvýšení účinnosti a udržitelnosti potravinového systému. Cílem této iniciativy je aktualizovat tyto normy tak, aby bylo možné: (1) podporovat dodávky udržitelnějších výrobků spotřebitelům; (2) zjednodušit stávající právní předpisy, které využívají několika právních nástrojů; (3) sladit pravidla EU s požadavky Lisabonské smlouvy.31. 8. 2021
Posouzení digitálních zásadV rámci této iniciativy se v návaznosti na sdělení o digitálním kompasu předkládá soubor zásad, jimiž by se definovala evropská cesta k digitální společnosti. Cílem je poskytnout veřejnosti nezbytné informace a nabídnout tvůrcům politik a digitálním operátorům vodítko pro jejich činnost v digitálním prostředí.2. 9. 2021
Hodnocení Aktu o datech a pozměněných pravidel právní ochrany databázíKomise chce zajistit spravedlivé podmínky pro to, jak bude hodnota plynoucí z využívání dat sdílena mezi podniky, spotřebiteli a odpovědnými veřejnými orgány. Tato iniciativa, známá jako „Data Act“, má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání, a to jak mezi podniky navzájem, tak mezi podniky a orgány státní správy, a přezkoumat pravidla právní ochrany databází. Usiluje o rovnováhu mezi právy na přístup k datům a pobídkami k investicím do dat, aniž by se měnila stávající pravidla pro ochranu údajů. 3. 9. 2021
Posouzení environmentální udržitelnostiPodle strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a sdělení o Evropském prostoru vzdělávání by měla Komise v roce 2021 navrhnout doporučení týkající se vzdělávání na téma environmentální udržitelnosti pro všechny věkové kategorie studujících a všechny vzdělávací stupně. Tato iniciativa je prvním krokem, kterým má EU napomoci ke spolupráci členských zemí v zájmu vytvoření stabilnějších opatření týkajících se vzdělávání v oblasti udržitelnosti životního prostředí, změny klimatu, biodiverzity a souvisejících témat.24. 9. 2021
Hodnocení posílení mandátu úřadů EU pro vyhledávání majetku z trestné činnostiZmrazování a konfiskace výnosů z trestné činnosti jsou důležitou součástí boje proti organizované trestné činnosti, neboť pachatelé trestné činnosti díky nim přicházejí o finanční zisky. Země EU zřídily úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, které pomáhají vysledovat a identifikovat majetek z trestné činnosti. Mají proto význam pro proces vyhledávání majetku z trestné činnosti. Cílem této iniciativy je posílit mandát těchto úřadů. Iniciativa je součástí širšího úsilí o modernizaci pravidel EU pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a o dosažení toho, aby se trestná činnost nevyplácela.27. 9. 2021
Přezkum boje proto organizované trestné činnostiKomise nedávno zveřejnila zprávu nazvanou Vyhledávání a konfiskace majetku: zajištění toho, aby se trestná činnost nevyplácela. Konstatuje se v ní, že míra konfiskace výnosů z trestné činnosti v EU je příliš nízká (pouze okolo 1 %) a umožňuje tak organizovaným zločineckým skupinám rozšiřovat svou trestnou činnost a pronikat do legální ekonomiky. Účelem revize směrnice o konfiskaci je modernizovat právní předpisy EU týkající se vymáhání majetku a zlepšit schopnost vnitrostátních orgánů při zajišťování toho, aby se trestná činnost nevyplácela.27. 9. 2021
Přezkum týkající se uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálkuPravidla EU týkající se uvádění finančních služeb na trh na dálku podporují volný pohyb finančních služeb na jednotném trhu tím, že sjednocují pravidla na ochranu spotřebitele v různých zemích EU pro finanční služby prodávané na dálku (např. telefonicky, poštou, přes internet atd.) Tato iniciativa tyto právní předpisy přezkoumá na základě výsledků nedávného hodnocení, které identifikovalo několik problémů, jež brání tomu, aby pravidla fungovala tak, jak bylo zamýšleno.28. 9. 2021
Posouzení problematiky slabých výsledků v oblasti základních dovedností a předčasného ukončování školní docházky a odborné přípravyV zájmu budování Evropského prostoru vzdělávání, který má vzniknout do roku 2025, plánuje Komise zahájit iniciativu „Cesty k úspěchu ve škole“. Má přispět k dosahování lepších výsledků při vzdělávání, aby šanci dostali všichni Evropané: (1) pomůže žákům dosáhnout základní úrovně základních dovedností (čtení, matematika a přírodní vědy); (2) sníží míru předčasného ukončování školní docházky/odborné přípravy; (3) bude žáky motivovat k dokončení vyššího středoškolského vzdělání. Výsledkem má být návrh doporučení Rady, který se zaměří na nejvíce ohrožené skupiny.30. 9. 2021

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek