Veřejné konzultace v říjnu 2021

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Posouzení revize finančních pravidel pro souhrnný rozpočet EUCílem je přezkoumat, zda je třeba sladit finanční pravidla týkající se rozpočtu EU (dále jen „finanční nařízení“) s balíčkem víceletého finančního rámce a zda je zapotřebí určité aspekty zdokonalit.1. 10. 2021
Revize pravidel hospodářské soutěže EUIniciativa má přezkoumat pravidla, podle nichž mají výjimku z některých hledisek právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže dohody o výzkumu a vývoji a specializační dohody a pokyny, které tato pravidla doprovázejí.5. 10. 2021
Posouzení snížení zvýhodnění dluhového financováníCílem této iniciativy je povzbudit společnosti k tomu, aby své investice financovaly spíše kapitálovými příspěvky než prostřednictvím dluhového financování. Předlužení by mohlo ohrozit stabilitu finančního systému a zvýšit riziko úpadků, což by následně zvýšilo nezaměstnanost. Tato iniciativa má zavést úlevu pro nové investice financované z vlastního kapitálu, aby se snížilo zvýhodnění dluhu. Celý režim má zahrnovat řadu přísných pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, aby byla zajištěna daňová spravedlnost.7. 10. 2021
Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzitPřezkum se zabývá tím, jak lépe bránit prodeji legálně získaných střelných zbraní na černém trhu a jak se přizpůsobit současným hrozbám. Mělo by se: zajistit jednotné provádění protokolu OSN o střelných zbraních v EU; zajistit účinné sledování střelných zbraní v mezinárodních transakcích; zlepšit výměnu informací mezi vnitrostátními orgány; usnadnit zákonný mezinárodní obchod se střelnými zbraněmi a co nejvíce snížit administrativní zátěž pro podniky.11. 10. 2021
Přezkum pravidel EU týkajících se ochrany mořského prostředíPodle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí měly země EU vypracovat strategie, díky nimž měl být dosažen „dobrý stav mořského prostředí“ a moře měla být čistá, zdravá a produktivní do roku 2020. Iniciativa má cíl zhodnotit dosažené výsledky a nedostatky této směrnice, zjistit možnosti zlepšení.21. 10. 2021
Hodnocení směrnice o právech obětíSměrnice o právech obětí má za úkol zajistit, aby se obětem trestného činu dostalo náležitých informací, podpory a ochrany a aby se mohly účastnit trestního řízení. V rámci evropské strategie týkající se práv obětí je účelem této iniciativy směrnici vyhodnotit a posoudit, do jaké míry dosáhla svých cílů, pokud jde o její provádění a praktické uplatňování v zemích EU.25. 10. 2021
Přezkum pravidel EU týkajících se digitálního obsahu pro osoby se zdravotním postiženímCílem směrnice o přístupnosti internetových stránek je zpřístupnit internetové stránky a mobilní aplikace veřejného sektoru v EU veřejnosti, zejména osobám se zdravotním postižením. Konzultace má získat postoje zainteresovaných aktérů.25. 10. 2021
Posouzení revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životnostíPředpisy EU v oblasti životního prostředí se snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla vyřazena z provozu udržitelným způsobem. Musí být odstraněny nebezpečné látky z těchto automobilů a většina součástek a materiálů musí být opětovně použita nebo recyklována. Účelem této iniciativy je vylepšit shromažďování, zpracování a recyklaci vozidel s ukončenou životností. Chce totiž zajistit soulad s cíli tzv. Zelené dohody pro Evropu a vést automobilový průmysl k tomu, aby zavedl udržitelný model navrhování a výroby automobilů. Konzultace má zajistit postoje zainteresovaných aktérů26. 10. 2021
Posouzení pohotovostního plánu pro dopravuPohotovostní plán by měl zúročit zkušenosti z pandemie covidu-19 a měl by poskytnout pokyny pro evropskou nákladní a osobní dopravu v takové situaci. Plán má v plánu v úvahu reakci EU, např. zelené pruhy, formulář pro určování polohy cestujících, síť kontaktních míst pro dopravu a poradenství a pokyny pro dopravce a cestující. Cílem je zlepšit koordinaci politické reakce, lépe připravit odvětví dopravy EU na podobné události a předejít narušením jednotného trhu.26. 10. 2021
Posouzení revidovaného seznamu látek znečišťujících povrchové a podzemní vodyIniciativa se zabývá zjištěními týkajícími se rizik chemického znečištění a právní povinnosti pravidelně přezkoumávat seznamy prioritních látek a látek znečišťujících podzemní vody.1. 11. 2021
Posouzení  pravidel partnerství veřejného a soukromého sektoru týkajících se předcházení praní peněz a financování terorismuCílem posuzované iniciativy je poskytnout pokyny k tomu, jak se stávající pravidla vztahují na partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu prevence praní peněz a financování terorismu a v rámci boje proti této trestné činnosti; sdílet osvědčené postupy; objasnit, jaké informace by si měl soukromý a veřejný sektor vzájemně poskytovat, aby byly účinněji odhalovány podezřelé transakce.2. 11. 2021
Posouzení modernizace strategického partnerství Komise s nejvzdálenějšími regiony EUCílem této iniciativy je přizpůsobit strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU novým prioritám Unie. Jejím cílem je zejména: podporovat transformaci na ekologičtější a digitálnější ekonomiku; řešit dopad covidu-19 na tyto regiony; pomáhat těmto regionům při využívání příležitostí, které nabízejí opatření, předpisy, programy a fondy EU; rozvíjet užší dialog s těmito regiony; zajistit, aby jejich specifické potřeby byly zohledněny ve všech politických opatřeních EU. Konzultace má zjistiti postoje zainteresovaných aktérů.4. 11. 2021
Posouzení návrhu nařízení o nezákonných extrateritoriálních sankcí – důraznější reakce EU Ve svém sdělení nazvaném „Evropský hospodářský a finanční systém: podpora síly a odolnosti“ z 19. ledna 2021 Komise oznámila, že zváží změnu blokovacího nařízení (nařízení č. 2271/96) s cílem dále odrazovat třetí země od protiprávního extrateritoriálního uplatňování jednostranných sankcí vůči subjektům z EU a bojovat proti němu. Tento pozměňovací návrh by rovněž zjednodušil uplatňování stávajících pravidel EU, mimo jiné tím, že by občanům a podnikům EU snížil náklady na dodržování předpisů.4. 11. 2021
Posouzení hodnocení obchodu se zeměmi Střední AmerikyHodnocení se má zabývat dopadem obchodních pravidel stanovených v dohodě o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, kterou podepsalo 6 zemí regionu (Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama a Salvador).4. 11. 2021
Přezkum revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látekV rámci provádění Zelené dohody stanoví strategie pro udržitelnost chemických látek řadu opatření, která vyžadují cílenou revizi nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Mají být analyzovány různé možnosti revize při posouzení dopadů a na základě výsledků pak Komise předloží legislativní návrhy na revizi normativní části i příloh uvedeného nařízení.15. 11. 2021
Přezkum návrhu nařízení službách cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmůCílem této iniciativy je rozvíjet odpovědný, spravedlivý a důvěryhodný růst trhu s krátkodobými pronájmy jako součásti vyváženého turistického ekosystému. Dále chce zajistit rovné podmínky pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb a reagovat na četné žádosti zúčastněných stran o přijetí opatření na úrovni EU v této oblasti. Ta by zahrnovala vyvážená řešení pro města, přímé a profesionální poskytovatele krátkodobých pronájmů a platformy, z čehož budou mít prospěch zejména malé a střední podniky.13. 12. 2021
Revize pravidel EU týkající se kvality ovzdušíEU si dává za cíl stanovt normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala EU tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními WHO. Rovněž by chtěla celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel EU (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.16. 12. 2021
Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravkůV rámci strategie EU pro léčivé přípravky a ponaučení z pandemie COVID-19 plánuje Komise vyhodnotit a revidovat obecné právní předpisy EU týkající se léčivých přípravků s cílem zajistit, aby byl regulační systém v této oblasti odolný vůči krizím a obstál i v budoucnu. Cílem revize bude: (1) zajistit přístup k cenově dostupným lékům. (2) Podpořit inovace, a to i v oblastech nenaplněných potřeb v léčbě. (3) Zlepšit zabezpečení dodávek. (4) Přizpůsobit se novému vědeckému a technologickému vývoji (5) Snížit byrokracii.21. 12. 2021
Posouzení nového rámce evropské statistiky týkající se obyvatelstvaTento nový regulační rámec pro evropské statistiky o obyvatelstvu by měl shromažďování údajů o demografickém vývoji, migraci a sčítání lidu. Tyto údaje se v současné době shromažďují z jednotlivých členských států zvlášť, s různou periodicitou a na různém právním základě. Cílem této iniciativy by mělo být zajistit, aby statistiky o obyvatelstvu zůstaly relevantní, koherentní a srovnatelné s ohledem na demografické, migrační, sociální a hospodářské změny ve společnosti.23. 12. 2021
Revize akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy Tato iniciativa, která má revidovat akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, umožní orgánům a zemím EU pokračovat v koordinaci opatření a řešení nejdůležitějších příčin tohoto problému.28. 12. 2021
Hodnocení akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy V roce 2016 přijala EU na posílení boje proti této hrozbě akční plán. V rámci tohoto hodnocení by se mělo posoudit, do jaké míry se podařilo díky plánu nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy omezit a zda plán vhodně doplnil vnitrostátní úsilí.28. 12. 2021
Hodnocení programu pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 Cílem programu pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 (EaSI) je zajistit vysokou kvalitu zaměstnanosti, zaručit sociální ochranu a zlepšit pracovní podmínky. Toto závěrečné hodnocení programu by mělo posoudit (1) dopady programu a případnou přidanou hodnotu. (2) Způsob řízení programu, jeho odpovědnost a transparentnost.Zjištění budou zapracována do závěrečného hodnocení 7letého rozpočtu EU.28. 12. 2021
Přezkum Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v EvropěEU musí zajistit bezpečný a účinný rozvoj ekosystému dronů. Ve své strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu Komise oznámila svůj plán přijmout v roce 2022 strategii pro drony 2.0 s cílem využít drony jako prostředek rozvoje inteligentní a udržitelné mobility budoucnosti. Cílem této iniciativy je umožnit, aby drony přispěly digitalizací a automatizací k nové nabídce udržitelných služeb a dopravy, a zároveň zohlednit možné civilní a vojenské technologické synergie.31. 12. 2021
Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučeníCílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.10. 1. 2022
Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – nařízeníCílem této iniciativy by mělo být ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.10. 1. 2022
Přezkum akčního plánu EU – digitalizace odvětví energetikyTento akční plán by měl pomoci vytvořit konkurenceschopný trh s digitálními energetickými službami a digitální energetickou infrastrukturou, které budou bezpečné, účinné a udržitelné z hlediska kybernetické bezpečnosti. Dále má podpořit integraci energetického systému, účast samovýrobců na transformaci energetiky a zajistí interoperabilitu energetických dat, platforem a služeb.24. 1. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek