Veřejné konzultace v prosinci 2021

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum návrhu nařízení službách cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmůCílem této iniciativy je rozvíjet odpovědný, spravedlivý a důvěryhodný růst trhu s krátkodobými pronájmy jako součásti vyváženého turistického ekosystému. Dále chce zajistit rovné podmínky pro všechny poskytovatele ubytovacích služeb a reagovat na četné žádosti zúčastněných stran o přijetí opatření na úrovni EU v této oblasti. Ta by zahrnovala vyvážená řešení pro města, přímé a profesionální poskytovatele krátkodobých pronájmů a platformy, z čehož budou mít prospěch zejména malé a střední podniky.13. 12. 2021
Revize pravidel EU týkající se kvality ovzdušíEU si dává za cíl stanovt normy, které mají zabránit zvyšování nadměrné koncentrace znečišťujících látek. V rámci Zelené dohody pro Evropu začala EU tyto normy revidovat, aby je více sladila s doporučeními WHO. Rovněž by chtěla celkově zlepšit legislativu EU týkající se kvality ovzduší, přičemž vychází ze zkušeností získaných z loňského hodnocení pravidel EU (tzv. kontroly účelnosti) v této oblasti.16. 12. 2021
Hodnocení obchodu s 6 zeměmi Střední AmerikyHodnocení by se mělo zabývat dopadem obchodních pravidel stanovených v dohodě o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, kterou podepsalo 6 zemí regionu (Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama a Salvador). Posuzovat by se měl hospodářský, společenský, environmentální a lidskoprávní dopad obchodních aspektů dohody. Výsledky hodnocení by měly mít význam při budoucím provádění dohody.20. 12. 2021
Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravkůV rámci strategie EU pro léčivé přípravky a ponaučení z pandemie COVID-19 plánuje Komise vyhodnotit a revidovat obecné právní předpisy EU týkající se léčivých přípravků s cílem zajistit, aby byl regulační systém v této oblasti odolný vůči krizím a obstál i v budoucnu. Cílem revize bude: (1) zajistit přístup k cenově dostupným lékům. (2) Podpořit inovace, a to i v oblastech nenaplněných potřeb v léčbě. (3) Zlepšit zabezpečení dodávek. (4) Přizpůsobit se novému vědeckému a technologickému vývoji (5) Snížit byrokracii.21. 12. 2021
Posouzení nového rámce evropské statistiky týkající se obyvatelstvaTento nový regulační rámec pro evropské statistiky o obyvatelstvu by měl shromažďování údajů o demografickém vývoji, migraci a sčítání lidu. Tyto údaje se v současné době shromažďují z jednotlivých členských států zvlášť, s různou periodicitou a na různém právním základě. Cílem této iniciativy by mělo být zajistit, aby statistiky o obyvatelstvu zůstaly relevantní, koherentní a srovnatelné s ohledem na demografické, migrační, sociální a hospodářské změny ve společnosti.23. 12. 2021
Revize akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy Tato iniciativa, která má revidovat akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, umožní orgánům a zemím EU pokračovat v koordinaci opatření a řešení nejdůležitějších příčin tohoto problému.28. 12. 2021
Hodnocení akčního plánu EU – prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy V roce 2016 přijala EU na posílení boje proti této hrozbě akční plán. V rámci tohoto hodnocení by se mělo posoudit, do jaké míry se podařilo díky plánu nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy omezit a zda plán vhodně doplnil vnitrostátní úsilí.28. 12. 2021
Hodnocení programu pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 Cílem programu pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 (EaSI) je zajistit vysokou kvalitu zaměstnanosti, zaručit sociální ochranu a zlepšit pracovní podmínky. Toto závěrečné hodnocení programu by mělo posoudit (1) dopady programu a případnou přidanou hodnotu. (2) Způsob řízení programu, jeho odpovědnost a transparentnost.Zjištění budou zapracována do závěrečného hodnocení 7letého rozpočtu EU.28. 12. 2021
Přezkum Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v EvropěEU musí zajistit bezpečný a účinný rozvoj ekosystému dronů. Ve své strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu Komise oznámila svůj plán přijmout v roce 2022 strategii pro drony 2.0 s cílem využít drony jako prostředek rozvoje inteligentní a udržitelné mobility budoucnosti. Cílem této iniciativy je umožnit, aby drony přispěly digitalizací a automatizací k nové nabídce udržitelných služeb a dopravy, a zároveň zohlednit možné civilní a vojenské technologické synergie.31. 12. 2021
Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučeníCílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.10. 1. 2022
Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – nařízeníCílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.10. 1. 2022
Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a MoldavskemHodnocení by se mělo zabývat náklady a přínosy tzv. prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií a Moldavskem. Ty jsou součástí dohody o přidružení, kterou mají obě země s EU uzavřenou. Studie by měla dopad obchodních dohod na obchod, hospodářství, společnost jako celek, pracovníky, lidská práva a životní prostředí v obou zemích. Měly by se rovněž zabývat dopadem na malé podniky a spotřebitele.10. 1. 2022
Přezkum rámce o očanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenciTato iniciativa navrhuje upravit tento rámec tak, aby se zohledňoval vývoj související s přechodem na oběhové a digitální hospodářství, pokud jde o odpovědnost za škody způsobené novými a modernizovanými výrobky. Iniciativa by se měla rovněž zabývat výzvami, které přináší umělá inteligence.10. 1. 2022
Přezkum pravidel EU o jakosti vod ke koupáníTato iniciativa má přezkoumat, zda: (1) aktualizovaná pravidla, která doplňují úsilí členských států, pomohla chránit veřejné zdraví a zlepšit kvalitu vody, (2) je třeba stávající pravidla zlepšit a v případě potřeby navrhnout příslušné aktualizace.20. 1. 2021
Posouzení změny právních předpisů EU – dobré životní podmínky pro zvířataCílem této iniciativy je aktualizovat pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat tak, aby lépe zohledňovala roli nedávných vědeckých studií, aby se rozšířila jejich působnost a bylo snazší je prosazovat – tedy aby se obecně zvýšila úroveň životních podmínek zvířat v EU.21. 1. 2022
Kontrola účelnosti předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířatPředpisy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat umožňují 1 z nejvyšších úrovní jejich ochrany na světě. V rámci této iniciativy plánuje Komise provést tzv. kontrolu účelnosti stávajících předpisů. Komise by měla posoudit: (1) jejich efektivnost a relevantnost s ohledem na nové vědecké poznatky a veřejné mínění, (2) jejich soulad s předpisy v oblasti potravin, životního prostředí a jednotného trhu a s cíli udržitelnosti v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. (3) možnosti jejich zlepšení a zjednodušení.21. 1. 2022
Přezkum akčního plánu EU – digitalizace odvětví energetikyTento akční plán by měl pomoci vytvořit konkurenceschopný trh s digitálními energetickými službami a digitální energetickou infrastrukturou, které budou bezpečné, účinné a udržitelné z hlediska kybernetické bezpečnosti. Dále má podpořit integraci energetického systému, účast samovýrobců na transformaci energetiky a zajistí interoperabilitu energetických dat, platforem a služeb.24. 1. 2022
Hodnocení návrhu směrnice týkající se podnikového výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáháníCílem této iniciativy by mělo být zlepšit kvalitu podnikového výkaznictví a jeho vymáhání, a to řešením nedostatků v základním ekosystému. Zlepšení rámce pro správu a řízení společností, externí audit a dohled by mělo zvýšit ochranu investorů a mělo by prohloubit a zatraktivní CMU.4. 2. 2022
Přezkum návrhu nařízení týkající se kotačního zákona – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu MSP ke kapitáluVeřejné kotování je pro společnosti v EU, zejména pro MSP, těžkopádné a nákladné. Odrazuje je to od získávání finančních prostředků na kapitálových trzích a znamená to, že přicházejí o výhody plynoucí ze vstupu na burzovní trh – tzn. širší investorskou základnu, vyšší růst a tvorbu pracovních míst. Cílem této iniciativy by mělo být zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit malým a středním podnikům přístup ke kapitálu.11. 2. 2022
Přezkum pravidel EU týkající se doby řízení a odpočinku – řidiči autobusů a autokarů Pravidla EU týkající se doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku se vztahují jak na řidiče nákladních automobilů, tak řidiče autobusů a autokarů. Na přepravu cestujících se přitom tato pravidla někdy nehodí. Cílem této iniciativy by mělo dořešit specifické potřeby řidičů autobusové a autokarové dopravy při organizování jejich pracovní doby. Komise by měla vyhodnotit stávající pravidla a může navrhnout vhodná opatření.15. 2. 2022
Hodnocení návrhu nařízení týkající se zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látekEU chce usnadnit poskytování základních informací o chemických látkách, a tím snížit nepříznivé účinky nebezpečných chemických látek na zdraví a životní prostředí.Účelem této iniciativy by měl být zjednodušit a zefektivnit požadavky na označování některých kategorií chemických látek a chemických výrobků a také používání digitálního označování. Cílem by mělo rovněž být zvýšit nákladovou efektivnost a celkovou konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.16. 2. 2022
Hodnocení návrhu nařízení týkající se multimodální digitální služby v oblasti mobility Pro cestující, kteří chtějí vyrazit na cestu do jiné země EU, při níž chtějí zkombinovat různé druhy dopravních prostředků, bývá složité takovou cestu naplánovat a koupit si příslušné jízdenky. K porovnání různých možností řada z nich využívá digitální služby, jako jsou plánovače tras a prodejci přepravních dokladů. Tato iniciativa se zabývá problematikou těchto služeb a provádí 37. opatření Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Jejím cílem by mělo být lépe integrovat veřejnou dopravu a železniční služby, dosáhnout plynulé multimodální osobní dopravy a přispět k realizaci Zelené dohody pro Evropu.23. 2. 2022
Přezkum pravidel EU  – hypoteční úvěr  Na úvěry poskytnuté spotřebitelům za účelem nákupu obytné nemovitosti, která je použita jako zajištění, se vztahují pravidla EU týkající se hypotečního úvěru. Tento přezkum by měl posoudit, jak: (1) zajistit, aby spotřebitelům byly poskytovány zjednodušené, včasné a relevantní informace, (2) přizpůsobit tato pravidla digitálnímu prostředí, (3) podporovat přeshraniční poskytování hypotečních úvěrů. 28. 2. 2022
Revize pravidel EU týkající se námořního odvětví – nedovolené vypouštění odpadu z lodíTato iniciativa bz m2la revidovat směrnici (ES) č. 35/2005 s cílem uvést její ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře do souladu se směrnicí (EU) č- 883/2019, která vyžaduje, aby lodě předávaly svůj odpad v přístavech. Aby bylo ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře prosazováno, je třeba: (1) zlepšit koordinaci mezi systémy THETIS EU (inspekce plavidel), SafeSeaNet (námořní dohled) a CleanSeaNet (monitorování znečištění), (2) zavést standardní formát zpráv o nedovoleném vypouštění odpadu.3. 3. 2022
Přezkum návrhu směrnice týkající se účinného soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EUCílem této iniciativy by mělo být zavést společná pravidla pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU.Stanovením společných podmínek, za nichž může být trestní řízení zahájené v jedné zemi EU předáno do jiné zemi EU, se Komise snaží: (1) zvýšit účinnost trestního řízení a(2) zlepšit výkon spravedlnosti v EU.4. 3. 2022
Hodnocení návrhu směrnice týkající se orgánů pro rovné zacházení – závazné normyTyto orgány by měly podporovat rovné zacházení tím, že: (1) pomáhají obětem diskriminace, (2) provádějí nezávislé průzkumyzveřejňují nezávislé zprávy, (3) vydávají doporučení- Potýkají se však s problémy, pokud jde o jejich mandát, pravomoci, status, nezávislost, zdroje a účinnost, které se v rámci EU značně liší. Cílem této iniciativy by mělo být posílit orgány pro rovné zacházení stanovením minimálních norem pro jejich fungování ohledně všech důvodů diskriminace a oblastí, na něž se vztahují pravidla EU pro rovné zacházení.18. 3. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek