Veřejné konzultace v lednu 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučeníCílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.10. 1. 2022
Přezkum opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – nařízeníCílem této iniciativy by mělo ochránit novináře a obránce lidských práv ve strategických žalobách proti účasti veřejnosti. Jedná se o soudní řízení proti těmto osobám, která jim mají zabránit informovat veřejnost a podávat zprávy o záležitostech veřejného zájmu.10. 1. 2022
Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a MoldavskemHodnocení by se mělo zabývat náklady a přínosy tzv. prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s Gruzií a Moldavskem. Ty jsou součástí dohody o přidružení, kterou mají obě země s EU uzavřenou. Studie by měla dopad obchodních dohod na obchod, hospodářství, společnost jako celek, pracovníky, lidská práva a životní prostředí v obou zemích. Měly by se rovněž zabývat dopadem na malé podniky a spotřebitele.10. 1. 2022
Přezkum rámce o očanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenciTato iniciativa navrhuje upravit tento rámec tak, aby se zohledňoval vývoj související s přechodem na oběhové a digitální hospodářství, pokud jde o odpovědnost za škody způsobené novými a modernizovanými výrobky. Iniciativa by se měla rovněž zabývat výzvami, které přináší umělá inteligence.10. 1. 2022
Přezkum pravidel EU o jakosti vod ke koupáníTato iniciativa má přezkoumat, zda: (1) aktualizovaná pravidla, která doplňují úsilí členských států, pomohla chránit veřejné zdraví a zlepšit kvalitu vody, (2) je třeba stávající pravidla zlepšit a v případě potřeby navrhnout příslušné aktualizace.20. 1. 2021
Posouzení změny právních předpisů EU – dobré životní podmínky pro zvířataCílem této iniciativy je aktualizovat pravidla EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat tak, aby lépe zohledňovala roli nedávných vědeckých studií, aby se rozšířila jejich působnost a bylo snazší je prosazovat – tedy aby se obecně zvýšila úroveň životních podmínek zvířat v EU.21. 1. 2022
Přezkum účelnosti předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířatV rámci této iniciativy má Komise provést tzv. kontrolu účelnosti stávajících předpisů. Komise plánuje posoudit: (1) jejich efektivnost a relevantnost s ohledem na nové vědecké poznatky a veřejné mínění, (2) jejich soulad s předpisy v oblasti potravin, životního prostředí a jednotného trhu a s cíli udržitelnosti v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a (3) možnosti jejich zlepšení a zjednodušení.21. 1. 2022
Přezkum akčního plánu EU – digitalizace odvětví energetikyTento akční plán by měl pomoci vytvořit konkurenceschopný trh s digitálními energetickými službami a digitální energetickou infrastrukturou, které budou bezpečné, účinné a udržitelné z hlediska kybernetické bezpečnosti. Dále má podpořit integraci energetického systému, účast samovýrobců na transformaci energetiky a zajistí interoperabilitu energetických dat, platforem a služeb.24. 1. 2022
Posouzení podnikového výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáháníCílem této iniciativy má být zlepšit kvalitu podnikového výkaznictví a jeho vymáhání, a to řešením nedostatků v základním ekosystému. Zlepšení rámce pro správu a řízení společností, externí audit a dohled by zvýšilo ochranu investorů a prohloubí a zatraktivní CMU (jednotný trh s kapitálem v EU).4. 2. 2022
Hodnocení kotačního zákonu – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitáluCílem této iniciativy má být zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit MSP přístup ke kapitálu.11. 2. 2022
Hodnocení pravidel EU týkající se doby řízení a odpočinku – řidiči autobusů a autokarů Cílem této iniciativy má být dořešit specifické potřeby řidičů autobusové a autokarové dopravy při organizování jejich pracovní doby. Komise má vyhodnotit stávající pravidla a může navrhnout vhodná opatření.15. 2. 2022
Přezkum zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látekÚčelem této iniciativy má být zjednodušit a zefektivnit požadavky na označování některých kategorií chemických látek a chemických výrobků a také používání digitálního označování. Cílem je rovněž zvýšit nákladovou efektivnost a celkovou konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.16. 2. 2022
Přezkum nařízení o multimodálních digitálních službách v oblasti mobilityCílem této iniciativy má být lépe integrovat veřejnou dopravu a železniční služby, dosáhnout plynulé multimodální osobní dopravy a přispět k realizaci Zelené dohody pro Evropu.23. 2. 2022
Přezkum pravidel EU – hypoteční úvěr Tento přezkum by měl posoudit, jak: (1) zajistit, aby spotřebitelům byly poskytovány zjednodušené, včasné a relevantní informace, (2) přizpůsobit tato pravidla digitálnímu prostředí a (3) podporovat přeshraniční poskytování hypotečních úvěrů.Dalším tématem má být otázka, jak posílit ochranu spotřebitelů v případě ekonomických otřesů, jako byla pandemie covidu-19, a jak podpořit využívání hypoték zaměřených na energetickou účinnost.28. 2. 2022
Revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí – námořní odvětvíTato iniciativa má revidovat směrnici 2005/35/ES s cílem uvést její ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře do souladu se směrnicí (EU) 2019/883, která vyžaduje, aby lodě předávaly svůj odpad v přístavech. Aby bylo ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře prosazováno, je třeba: (1) zlepšit koordinaci mezi systémy THETIS EU (inspekce plavidel), SafeSeaNet (námořní dohled) a CleanSeaNet (monitorování znečištění) a (2) zavést standardní formát zpráv o nedovoleném vypouštění odpadu.3. 3. 2022
Hodnocení společných podmínek pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU – účinné soudnictvíCílem této iniciativy má být zavést společná pravidla pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU. Stanovením společných podmínek, za nichž může být trestní řízení zahájené v jedné zemi EU předáno do jiné zemi EU, se Komise snaží: (1) zvýšit účinnost trestního řízení a(2) zlepšit výkon spravedlnosti v EU.4. 3. 2022
Revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům – označování potravin Tato revize by měla obsahovat pravidla označování alkoholických nápojů, která stanoví povinný seznam složek a nutriční údaje.7. 3. 2022
Revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům – označování potravin Cílem tohoto návrhu má být revidovat pravidla EU týkajících se informací poskytovaných spotřebitelům. Návrh je součástí strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“. Navrhuje se: (1) zavedení standardizovaného povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu, (2) rozšíření povinnosti uvádět informace o původu nebo provenienci na další specifické produkty a (3) revize pravidel týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti).7. 3. 2022
Hodnocení stanovení výživových profilů – usnadnění výběru zdravějších potravin Tato iniciativa se má zaměřovat na potraviny s výživovými a zdravotními tvrzeními a navazuje na strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Jejím účelem má být vytvořit tzv. výživové profily – složení potravin. Jedná se o prahové hodnoty pro živiny, jako jsou tuky, cukry a/nebo sůl, při jejichž překročení jsou výživová a zdravotní tvrzení omezena nebo zakázána.7. 3. 2022
Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobkyHodnocení se zaměřit na: (1) aktualizaci a modernizaci softwaru a hardwaru, (2) renovace a opravy a (3) posuzování shody a akreditaci.7. 3. 2022
Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravyV rámci této iniciativy by mělo být posouzeno, zda jsou předpisy nadále vhodné k danému účelu s ohledem na dnešní stav tohoto odvětví a zda podporují nebo narušují fungování vnitřního trhu ve vnitrozemské vodní dopravě.11. 3. 2022
Přezkum emisních norem pro těžká vozidla – snižování emisí uhlíku Komise má v plánu přezkoumat stávající pravidla EU týkající se emisních norem CO2 a pro tato vozidla stanovit ambicióznější cíle týkající se snižování emisí.14. 3. 2022
Revize pokynů pro státní podporu – železniční doprava Cílem této iniciativy má být aktualizovat pravidla tak, aby: (1) byla plně v souladu s klíčovými prioritami EU, (2) se snadněji uplatňovala a (3) byla přizpůsobena potřebám odvětví a jeho dalšímu růstu a konkurenceschopnostiRevidovaná pravidla mají rovněž kodifikovat stávající rozhodovací praxi.16. 3. 2022
Hodnocení doporučení o cestách prohlubování dovedností  – zlepšování základních dovedností dospělýchHodnocení se má zaměřovat na vnitrostátní opatření, podporu poskytovanou Komisí a pokrok dosažený při plnění těchto cílů. Má se zabývat se také získanými zkušenostmi a důsledky pro budoucnost.17. 3. 2022
Přezkum závazných norem – orgány pro rovné zacházení Cílem této iniciativy má být posílit orgány pro rovné zacházení stanovením minimálních norem pro jejich fungování ohledně všech důvodů diskriminace a oblastí, na něž se vztahují pravidla EU pro rovné zacházení.18. 3. 2022
Přezkum pravidel EU – boj proti obchodování s lidmiTento přezkum směrnice o boji proti obchodování s lidmi, který má být podpořen závěry hodnocení, si klade za cíl modernizovat pravidla EU v této oblasti. Zejména se má zaměřit na prozkoumání možnosti kriminalizovat využívání služeb poskytovaných oběťmi vykořisťování v rámci obchodování s lidmi.22. 3. 2022
Přezkum revidovaných pravidel – rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevinCílem této revize má být:(1) sladit právní předpisy EU v oblasti rozmnožovacího materiálu rostlin s politickými cíli Zelené dohody, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, strategie v oblasti biologické rozmanitostí, strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, digitální strategie a strategie v oblasti lesnictví, (2) podporovat technický rozvoj a udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a lesy odolné vůči změně klimatu a chránit biologickou rozmanitost a rostlinné a lesní genetické zdroje a (3) odstranit překážky obchodování na jednotném trhu.27. 3. 2022
Hodnocení justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimuÚčelem této iniciativy má být posoudit potřebu lepší spolupráce v této oblasti na celounijní úrovni.29. 3. 2022
Hodnocení modernizace práva obchodních společnostíCílem této iniciativy v oblasti unijního práva obchodních společností má být: (1) zlepšit transparentnost společností v EU zpřístupněním více informací na přeshraničním základě, (2) umožnit přeshraniční využívání důvěryhodných údajů o společnostech a (3) přizpůsobit pravidla v oblasti unijního práva obchodních společností digitálnímu věku.8. 4. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek