Veřejné konzultace v únoru 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Posouzení podnikového výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáháníCílem této iniciativy má být zlepšit kvalitu podnikového výkaznictví a jeho vymáhání, a to řešením nedostatků v základním ekosystému. Zlepšení rámce pro správu a řízení společností, externí audit a dohled by zvýšilo ochranu investorů a prohloubí a zatraktivní CMU (jednotný trh s kapitálem v EU).4. 2. 2022
Hodnocení pravidel EU týkající se doby řízení a odpočinku – řidiči autobusů a autokarů Cílem této iniciativy má být dořešit specifické potřeby řidičů autobusové a autokarové dopravy při organizování jejich pracovní doby. Komise má vyhodnotit stávající pravidla a může navrhnout vhodná opatření.15. 2. 2022
Přezkum zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látekÚčelem této iniciativy má být zjednodušit a zefektivnit požadavky na označování některých kategorií chemických látek a chemických výrobků a také používání digitálního označování. Cílem je rovněž zvýšit nákladovou efektivnost a celkovou konkurenceschopnost chemického průmyslu EU.17. 2. 2022
Hodnocení podnikového výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáháníCílem této iniciativy má být zlepšit kvalitu podnikového výkaznictví a jeho vymáhání, a to řešením nedostatků v základním ekosystému. Zlepšení rámce pro správu a řízení společností, externí audit a dohled by měl zvýšit ochranu investorů a prohloubit a zatraktivnit CMU.18. 2. 2022
Přezkum nařízení o multimodálních digitálních službách v oblasti mobilityCílem této iniciativy má být lépe integrovat veřejnou dopravu a železniční služby, dosáhnout plynulé multimodální osobní dopravy a přispět k realizaci Zelené dohody pro Evropu.23. 2. 2022
Hodnocení kotačního zákonu – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu MSP ke kapitáluCílem této iniciativy má být zjednodušit podmínky pro burzovní kotaci, včetně požadavků po uvedení na burzu, zvýšit atraktivitu veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnit MSP přístup ke kapitálu.25. 2. 2022
Přezkum pravidel EU – hypoteční úvěr Tento přezkum by měl posoudit, jak: (1) zajistit, aby spotřebitelům byly poskytovány zjednodušené, včasné a relevantní informace, (2) přizpůsobit tato pravidla digitálnímu prostředí a (3) podporovat přeshraniční poskytování hypotečních úvěrů.Dalším tématem má být otázka, jak posílit ochranu spotřebitelů v případě ekonomických otřesů, jako byla pandemie covidu-19, a jak podpořit využívání hypoték zaměřených na energetickou účinnost.28. 2. 2022
Revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí – námořní odvětvíTato iniciativa má revidovat směrnici 2005/35/ES s cílem uvést její ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře do souladu se směrnicí (EU) 2019/883, která vyžaduje, aby lodě předávaly svůj odpad v přístavech. Aby bylo ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře prosazováno, je třeba: (1) zlepšit koordinaci mezi systémy THETIS EU (inspekce plavidel), SafeSeaNet (námořní dohled) a CleanSeaNet (monitorování znečištění) a (2) zavést standardní formát zpráv o nedovoleném vypouštění odpadu.3. 3. 2022
Hodnocení společných podmínek pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU – účinné soudnictvíCílem této iniciativy má být zavést společná pravidla pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU. Stanovením společných podmínek, za nichž může být trestní řízení zahájené v jedné zemi EU předáno do jiné zemi EU, se Komise snaží: (1) zvýšit účinnost trestního řízení a(2) zlepšit výkon spravedlnosti v EU.4. 3. 2022
Revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům – označování potravin Tato revize by měla obsahovat pravidla označování alkoholických nápojů, která stanoví povinný seznam složek a nutriční údaje.7. 3. 2022
Revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům – označování potravin Cílem tohoto návrhu má být revidovat pravidla EU týkajících se informací poskytovaných spotřebitelům. Návrh je součástí strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“. Navrhuje se: (1) zavedení standardizovaného povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu, (2) rozšíření povinnosti uvádět informace o původu nebo provenienci na další specifické produkty a (3) revize pravidel týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti).7. 3. 2022
Hodnocení stanovení výživových profilů – usnadnění výběru zdravějších potravin Tato iniciativa se má zaměřovat na potraviny s výživovými a zdravotními tvrzeními a navazuje na strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Jejím účelem má být vytvořit tzv. výživové profily – složení potravin. Jedná se o prahové hodnoty pro živiny, jako jsou tuky, cukry a/nebo sůl, při jejichž překročení jsou výživová a zdravotní tvrzení omezena nebo zakázána.7. 3. 2022
Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobkyHodnocení se zaměřit na: (1) aktualizaci a modernizaci softwaru a hardwaru, (2) renovace a opravy a (3) posuzování shody a akreditaci.7. 3. 2022
Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravyV rámci této iniciativy by mělo být posouzeno, zda jsou předpisy nadále vhodné k danému účelu s ohledem na dnešní stav tohoto odvětví a zda podporují nebo narušují fungování vnitřního trhu ve vnitrozemské vodní dopravě.11. 3. 2022
Přezkum emisních norem pro těžká vozidla – snižování emisí uhlíku Komise má v plánu přezkoumat stávající pravidla EU týkající se emisních norem CO2 a pro tato vozidla stanovit ambicióznější cíle týkající se snižování emisí.14. 3. 2022
Revize pokynů pro státní podporu – železniční doprava Cílem této iniciativy má být aktualizovat pravidla tak, aby: (1) byla plně v souladu s klíčovými prioritami EU, (2) se snadněji uplatňovala a (3) byla přizpůsobena potřebám odvětví a jeho dalšímu růstu a konkurenceschopnostiRevidovaná pravidla mají rovněž kodifikovat stávající rozhodovací praxi.16. 3. 2022
Hodnocení doporučení o cestách prohlubování dovedností  – zlepšování základních dovedností dospělýchHodnocení se má zaměřovat na vnitrostátní opatření, podporu poskytovanou Komisí a pokrok dosažený při plnění těchto cílů. Má se zabývat se také získanými zkušenostmi a důsledky pro budoucnost.17. 3. 2022
Přezkum závazných norem – orgány pro rovné zacházení Cílem této iniciativy má být posílit orgány pro rovné zacházení stanovením minimálních norem pro jejich fungování ohledně všech důvodů diskriminace a oblastí, na něž se vztahují pravidla EU pro rovné zacházení.18. 3. 2022
Přezkum novým pravidel – ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU Cílem této iniciativy má být zajistit lepší fungování mediálního trhu EU, a to zvýšením právní jistoty a odstraněním překážek na vnitřním trhu. Nová pravidla by měla stanovit mechanismus, jak zvýšit transparentnost, nezávislost a odpovědnost při opatřeních, která mají dopad na mediální trh, svobodu a pluralitu v rámci EU.21. 3. 2022
Přezkum pravidel EU – boj proti obchodování s lidmiTento přezkum směrnice o boji proti obchodování s lidmi, který má být podpořen závěry hodnocení, si klade za cíl modernizovat pravidla EU v této oblasti. Zejména se má zaměřit na prozkoumání možnosti kriminalizovat využívání služeb poskytovaných oběťmi vykořisťování v rámci obchodování s lidmi.22. 3. 2022
Přezkum revidovaných pravidel – rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevinCílem této revize má být:(1) sladit právní předpisy EU v oblasti rozmnožovacího materiálu rostlin s politickými cíli Zelené dohody, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, strategie v oblasti biologické rozmanitostí, strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, digitální strategie a strategie v oblasti lesnictví, (2) podporovat technický rozvoj a udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a lesy odolné vůči změně klimatu a chránit biologickou rozmanitost a rostlinné a lesní genetické zdroje a (3) odstranit překážky obchodování na jednotném trhu.27. 3. 2022
Hodnocení justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimuÚčelem této iniciativy má být posoudit potřebu lepší spolupráce v této oblasti na celounijní úrovni.29. 3. 2022
Přezkum podpory oprav a opětovného použití – udržitelná spotřeba zbožíTato iniciativa má podporovat udržitelnější využívání zboží po celou dobu jeho životnosti. Měly by motivovat spotřebitele k udržitelnějšímu rozhodování při nákupu tím, že poskytne pobídky a nástroje vedoucí k dlouhodobějšímu používání zboží, včetně oprav vadných výrobků. Dále: (1) by měla povzbuzovat výrobce, aby navrhovali výrobky, které mají delší životnost a jsou snadno opravitelné, (2) má přispět ke snížení neudržitelné spotřeby a jejího negativního dopadu na globální životní prostředí a klima a (3) má pomoci při vytváření oběhového hospodářství.5. 4. 2022
Hodnocení modernizace práva obchodních společnostíCílem této iniciativy v oblasti unijního práva obchodních společností má být: (1) zlepšit transparentnost společností v EU zpřístupněním více informací na přeshraničním základě, (2) umožnit přeshraniční využívání důvěryhodných údajů o společnostech a (3) přizpůsobit pravidla v oblasti unijního práva obchodních společností digitálnímu věku.8. 4. 2022
Revize směrnice o rasové rovnosti a odstranění případných nedostatků Komise má v úmyslu posoudit směrnici o rasové rovnosti a zjistit případné nedostatky v tomto evropském právním předpisu, který chrání osoby před rasovou a etnickou diskriminací. Na základě tohoto posouzení může Komise podniknout kroky k odstranění hlavních zjištěných nedostatků. Tato iniciativa navazuje na sdělení Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 a na zprávu z roku 2021 o uplatňování směrnic o rasové rovnosti a o rovnosti v zaměstnání.11. 4. 2022
Přezkum povolovacího řízení a smlouvy o nákupu elektřiny – projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů Cílem této iniciativy má být usnadnit projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů. Měla by se zaměřit na hlavní překážky realizace projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a to na: (1) délku povolovacích řízení, (2) složitost pravidel a postupů pro výběr lokalit a vydání správních povolení, (3) problémy s připojením k distribuční soustavě a (4) personální obsazení orgánů vydávajících povoleníIniciativa by měla předložit osvědčené postupy, jak zjištěné překážky odstranit, a osvědčené postupy usnadňující uzavírání dohod o nákupu energie, a to i v přeshraničním kontextu.12. 4. 2022
Hodnocení strategie EU v oblasti solární energieÚčelem této strategie, která bude by měla mít podobu sdělení Komise, je aby zajistila, že solární energie dosáhla svého plného potenciálu a přispěla k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu v oblasti klimatu a energetiky. Měla by dále pomoci lidem v celé EU využívat výhod integrovaného energetického systému: (1) rozpoznáváním překážek při využívání solární energie, (2) navrhováním opatření k jejímu urychlenému zavádění a (3) zvýšením konkurenceschopnosti a odolnosti solárních energetických systémů v EU.12. 4. 2022
Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinůJedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. V rámci toho úsilí byla jako součást strategie pro udržitelnost ohlášena opatření na ochranu životního prostředí i nás všech před nebezpečnými chemickými látkami a na podporu inovací, aby bylo možné vytvořit bezpečné a udržitelné alternativy. K dosažení těchto bude třeba revize pravidel pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU.15. 4. 2022
Hodnocení DPH v digitálním věkuAkční plán pro spravedlivé a jednoduché zdanění vydaný Komisí podtrhuje význam diskuse o tom, jak mohou správci daně využívat technologie k boji proti daňovým podvodům a ve prospěch podniků a zda jsou současná pravidla v oblasti DPH přizpůsobena podnikání v digitálním věku. Uvedený akční plán obsahuje legislativní návrh DPH v digitálním věku na rok 2022, který by upravoval: (1) povinnost vykazování DPH a elektronické fakturace, (2) uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a (3) jednotnou registraci DPH v EU.15. 4. 2022
Přezkum pravidel EU – certifikace pohlcování uhlíkuTato iniciativa má navrhovat pravidla EU v oblasti certifikace pohlcování uhlíku. V jejím rámci budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem má být rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu.2. 5. 2022
Přezkum právních předpisů EU – rtuť Tato iniciativa se má zaměřovat na další omezení používání rtuti v EU. Jedná se zejména o použití v zubním amalgámu a v některých dalších výrobcích s přidanou rtutí, jako jsou výbojky, světelné zdroje či měřicí zařízení. Cílem má být omezit rovněž mezinárodní obchod s těmito výrobky. Tím by se zároveň přispělo k dosažení cíle nulového znečištění a životního prostředí bez toxických látek, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu.3. 5. 2022
Hodnocení statistik evropského trhu práce týkající se podnikůÚčelem tohoto návrhu má být přepracovat právní předpisy o statistikách evropského trhu práce týkajících se podniků. Tyto statistiky by měly zahrnovat celý soubor oficiálních statistik o výdělcích, nákladech práce, rozdílech v odměňování žen a mužů a o volných pracovních místech v EU, které pravidelně zveřejňuje Evropský statistický systém. Cílem iniciativy má být: (1) statistiky aktualizovat a zvýšit jejich srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi, (2) umožnit pokrytí celého hospodářství a (3) zajistit sběr dat o ročním neočištěném rozdílu v odměňování žen a mužů.4. 5. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek