Veřejné konzultace v březnu 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí – námořní odvětvíTato iniciativa má revidovat směrnici 2005/35/ES s cílem uvést její ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře do souladu se směrnicí (EU) 2019/883, která vyžaduje, aby lodě předávaly svůj odpad v přístavech. Aby bylo ustanovení o nedovoleném vypouštění odpadu do moře prosazováno, je třeba: (1) zlepšit koordinaci mezi systémy THETIS EU (inspekce plavidel), SafeSeaNet (námořní dohled) a CleanSeaNet (monitorování znečištění) a (2) zavést standardní formát zpráv o nedovoleném vypouštění odpadu.3. 3. 2022
Hodnocení společných podmínek pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU – účinné soudnictvíCílem této iniciativy má být zavést společná pravidla pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU. Stanovením společných podmínek, za nichž může být trestní řízení zahájené v jedné zemi EU předáno do jiné zemi EU, se Komise snaží: (1) zvýšit účinnost trestního řízení a(2) zlepšit výkon spravedlnosti v EU.4. 3. 2022
Revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům – označování potravin Tato revize by měla obsahovat pravidla označování alkoholických nápojů, která stanoví povinný seznam složek a nutriční údaje.7. 3. 2022
Revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům – označování potravin Cílem tohoto návrhu má být revidovat pravidla EU týkajících se informací poskytovaných spotřebitelům. Návrh je součástí strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“. Navrhuje se: (1) zavedení standardizovaného povinného označování nutričních údajů na přední straně obalu, (2) rozšíření povinnosti uvádět informace o původu nebo provenienci na další specifické produkty a (3) revize pravidel týkajících se vyznačování data (data spotřeby a data minimální trvanlivosti).7. 3. 2022
Hodnocení stanovení výživových profilů – usnadnění výběru zdravějších potravin Tato iniciativa se má zaměřovat na potraviny s výživovými a zdravotními tvrzeními a navazuje na strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“. Jejím účelem má být vytvořit tzv. výživové profily – složení potravin. Jedná se o prahové hodnoty pro živiny, jako jsou tuky, cukry a/nebo sůl, při jejichž překročení jsou výživová a zdravotní tvrzení omezena nebo zakázána.7. 3. 2022
Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobkyHodnocení se zaměřit na: (1) aktualizaci a modernizaci softwaru a hardwaru, (2) renovace a opravy a (3) posuzování shody a akreditaci.7. 3. 2022
Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravyV rámci této iniciativy by mělo být posouzeno, zda jsou předpisy nadále vhodné k danému účelu s ohledem na dnešní stav tohoto odvětví a zda podporují nebo narušují fungování vnitřního trhu ve vnitrozemské vodní dopravě.11. 3. 2022
Přezkum emisních norem pro těžká vozidla – snižování emisí uhlíku Komise má v plánu přezkoumat stávající pravidla EU týkající se emisních norem CO2 a pro tato vozidla stanovit ambicióznější cíle týkající se snižování emisí.14. 3. 2022
Revize pokynů pro státní podporu – železniční doprava Cílem této iniciativy má být aktualizovat pravidla tak, aby: (1) byla plně v souladu s klíčovými prioritami EU, (2) se snadněji uplatňovala a (3) byla přizpůsobena potřebám odvětví a jeho dalšímu růstu a konkurenceschopnostiRevidovaná pravidla mají rovněž kodifikovat stávající rozhodovací praxi.16. 3. 2022
Hodnocení doporučení o cestách prohlubování dovedností  – zlepšování základních dovedností dospělýchHodnocení se má zaměřovat na vnitrostátní opatření, podporu poskytovanou Komisí a pokrok dosažený při plnění těchto cílů. Má se zabývat se také získanými zkušenostmi a důsledky pro budoucnost.17. 3. 2022
Přezkum závazných norem – orgány pro rovné zacházení Cílem této iniciativy má být posílit orgány pro rovné zacházení stanovením minimálních norem pro jejich fungování ohledně všech důvodů diskriminace a oblastí, na něž se vztahují pravidla EU pro rovné zacházení.18. 3. 2022
Přezkum novým pravidel – ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU Cílem této iniciativy má být zajistit lepší fungování mediálního trhu EU, a to zvýšením právní jistoty a odstraněním překážek na vnitřním trhu. Nová pravidla by měla stanovit mechanismus, jak zvýšit transparentnost, nezávislost a odpovědnost při opatřeních, která mají dopad na mediální trh, svobodu a pluralitu v rámci EU.21. 3. 2022
Přezkum pravidel EU – boj proti obchodování s lidmiTento přezkum směrnice o boji proti obchodování s lidmi, který má být podpořen závěry hodnocení, si klade za cíl modernizovat pravidla EU v této oblasti. Zejména se má zaměřit na prozkoumání možnosti kriminalizovat využívání služeb poskytovaných oběťmi vykořisťování v rámci obchodování s lidmi.22. 3. 2022
Přezkum revidovaných pravidel – rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevinCílem této revize má být:(1) sladit právní předpisy EU v oblasti rozmnožovacího materiálu rostlin s politickými cíli Zelené dohody, strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“, strategie v oblasti biologické rozmanitostí, strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, digitální strategie a strategie v oblasti lesnictví, (2) podporovat technický rozvoj a udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a lesy odolné vůči změně klimatu a chránit biologickou rozmanitost a rostlinné a lesní genetické zdroje a (3) odstranit překážky obchodování na jednotném trhu.27. 3. 2022
Hodnocení justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimuÚčelem této iniciativy má být posoudit potřebu lepší spolupráce v této oblasti na celounijní úrovni.29. 3. 2022
Přezkum podpory oprav a opětovného použití – udržitelná spotřeba zbožíTato iniciativa má podporovat udržitelnější využívání zboží po celou dobu jeho životnosti. Měly by motivovat spotřebitele k udržitelnějšímu rozhodování při nákupu tím, že poskytne pobídky a nástroje vedoucí k dlouhodobějšímu používání zboží, včetně oprav vadných výrobků. Dále: (1) by měla povzbuzovat výrobce, aby navrhovali výrobky, které mají delší životnost a jsou snadno opravitelné, (2) má přispět ke snížení neudržitelné spotřeby a jejího negativního dopadu na globální životní prostředí a klima a (3) má pomoci při vytváření oběhového hospodářství.5. 4. 2022
Hodnocení modernizace práva obchodních společnostíCílem této iniciativy v oblasti unijního práva obchodních společností má být: (1) zlepšit transparentnost společností v EU zpřístupněním více informací na přeshraničním základě, (2) umožnit přeshraniční využívání důvěryhodných údajů o společnostech a (3) přizpůsobit pravidla v oblasti unijního práva obchodních společností digitálnímu věku.8. 4. 2022
Revize směrnice o rasové rovnosti a odstranění případných nedostatků Komise má v úmyslu posoudit směrnici o rasové rovnosti a zjistit případné nedostatky v tomto evropském právním předpisu, který chrání osoby před rasovou a etnickou diskriminací. Na základě tohoto posouzení může Komise podniknout kroky k odstranění hlavních zjištěných nedostatků. Tato iniciativa navazuje na sdělení Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 a na zprávu z roku 2021 o uplatňování směrnic o rasové rovnosti a o rovnosti v zaměstnání.11. 4. 2022
Přezkum povolovacího řízení a smlouvy o nákupu elektřiny – projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů Cílem této iniciativy má být usnadnit projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů. Měla by se zaměřit na hlavní překážky realizace projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a to na: (1) délku povolovacích řízení, (2) složitost pravidel a postupů pro výběr lokalit a vydání správních povolení, (3) problémy s připojením k distribuční soustavě a (4) personální obsazení orgánů vydávajících povoleníIniciativa by měla předložit osvědčené postupy, jak zjištěné překážky odstranit, a osvědčené postupy usnadňující uzavírání dohod o nákupu energie, a to i v přeshraničním kontextu.12. 4. 2022
Hodnocení strategie EU v oblasti solární energieÚčelem této strategie, která bude by měla mít podobu sdělení Komise, je aby zajistila, že solární energie dosáhla svého plného potenciálu a přispěla k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu v oblasti klimatu a energetiky. Měla by dále pomoci lidem v celé EU využívat výhod integrovaného energetického systému: (1) rozpoznáváním překážek při využívání solární energie, (2) navrhováním opatření k jejímu urychlenému zavádění a (3) zvýšením konkurenceschopnosti a odolnosti solárních energetických systémů v EU.12. 4. 2022
Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinůJedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. V rámci toho úsilí byla jako součást strategie pro udržitelnost ohlášena opatření na ochranu životního prostředí i nás všech před nebezpečnými chemickými látkami a na podporu inovací, aby bylo možné vytvořit bezpečné a udržitelné alternativy. K dosažení těchto bude třeba revize pravidel pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU.15. 4. 2022
Přezkum pravidel EU – certifikace pohlcování uhlíkuTato iniciativa má navrhovat pravidla EU v oblasti certifikace pohlcování uhlíku. V jejím rámci budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem má být rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu.2. 5. 2022
Přezkum právních předpisů EU – rtuť Tato iniciativa se má zaměřovat na další omezení používání rtuti v EU. Jedná se zejména o použití v zubním amalgámu a v některých dalších výrobcích s přidanou rtutí, jako jsou výbojky, světelné zdroje či měřicí zařízení. Cílem má být omezit rovněž mezinárodní obchod s těmito výrobky. Tím by se zároveň přispělo k dosažení cíle nulového znečištění a životního prostředí bez toxických látek, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu.3. 5. 2022
Hodnocení statistik evropského trhu práce týkající se podnikůÚčelem tohoto návrhu má být přepracovat právní předpisy o statistikách evropského trhu práce týkajících se podniků. Tyto statistiky by měly zahrnovat celý soubor oficiálních statistik o výdělcích, nákladech práce, rozdílech v odměňování žen a mužů a o volných pracovních místech v EU, které pravidelně zveřejňuje Evropský statistický systém. Cílem iniciativy má být: (1) statistiky aktualizovat a zvýšit jejich srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi, (2) umožnit pokrytí celého hospodářství a (3) zajistit sběr dat o ročním neočištěném rozdílu v odměňování žen a mužů.4. 5. 2022
Hodnocení DPH v digitálním věkuAkční plán pro spravedlivé a jednoduché zdanění vydaný Komisí podtrhuje význam diskuse o tom, jak mohou správci daně využívat technologie k boji proti daňovým podvodům a ve prospěch podniků a zda jsou současná pravidla v oblasti DPH přizpůsobena podnikání v digitálním věku. Uvedený akční plán obsahuje legislativní návrh DPH v digitálním věku na rok 2022, který by upravoval: (1) povinnost vykazování DPH a elektronické fakturace, (2) uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a (3) jednotnou registraci DPH v EU.5. 5. 2022
Přezkum nového rámce pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem – duševní vlastnictví Tato iniciativa usiluje o vytvoření spravedlivého a vyváženého rámce pro poskytování licencí, přičemž může využít kombinaci legislativních a nelegislativních opatření.9. 5. 2022
Přezkum pravidel EU – souborné služby pro cestyAnalýza má navázat na zprávu o směrnici o souborných cestovních službách, která byla předložena v roce 2021. Měly by se zabývat pravidly upravujícími ochranu pro případ platební neschopnosti a zohlednit příslušná opatření oznámená ve strategii udržitelné a inteligentní mobility na ochranu práv cestujících.10. 5. 2022
Hodnocení opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředíTato iniciativa se má zabývat mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Měla by se zaměřit na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů. Cílem má být: (1) zlepšit znalosti o rizicích a výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách, (2) snížit znečištění životního prostředí a potenciální zdravotní rizika a zároveň dodržovat zásady jednotného trhu a podporovat konkurenceschopnost a inovace.17. 5. 2022
Revize směrnice o řidičských průkazechKomise chce provést revizi stávající směrnice o řidičských průkazech přijaté v roce 2006 s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a usnadnit volný pohyb. Nová iniciativa má zohlednit nové výzvy v oblasti mobility, zejména v digitální oblasti, a přispěje k cílům EU stanoveným ve strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu do roku 2020.20. 5. 2022
Hodnocení přeshraničního vymáhání pravidel silničního provozuTato směrnice by měla pomáhat orgánům členských států stíhat pachatele tím, že umožňuje zveřejnit osobu, která řídila vozidlo. Pachatelé se přesto potýkají s potížemi kvůli nedostatku překladu při odvolání nebo kvůli nejasným schématům penálů. Cílem revize má být dále zlepšit postupy přeshraničního vymáhání a zajistit spravedlivé zacházení s pachateli.20. 5. 2022
Revize pokynů k odchylce od antimonopolních pravidel –  dohody o udržitelnosti v zemědělství Díky této iniciativě by získali zemědělští producenti a jiné hospodářské subjekty pokyny, jak posuzovat, zda dohody o udržitelnosti splňují podmínky pro udělení odchylky (výjimky) od pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. To by pomohlo malým zemědělským producentům plnit prostřednictvím spolupráce normy udržitelnosti a zlepšit jejich postavení na trhu.23. 5. 2022
Závěrečné hodnocení programu na podporu strukturálních reforemHodnocení by mělo pokrýt celou dobu trvání programu na podporu strukturálních reforem (2017–2020) a mělo by se zaměřit se na jeho dlouhodobější dopady. Jako podklad pro hodnocení by mělo sloužit také zjištění přezkumu v polovině období (zahrnujícího období 2016–2018), která byla zveřejněna začátkem roku 2022.24. 5. 2022
Hodnocení zjednodušení a aktualizace pravidel EU  – detergenty Tato iniciativa má přezkoumat nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Cílem by mělo být: (1) snížení administrativní zátěže, (2) zajištění většího souladu s ostatními příslušnými právními předpisy, (3) přizpůsobení právních předpisů o detergentech technickému pokroku.25. 5. 2022
Revize směrnice o bezpečnosti hraček  – ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětvíCílem této iniciativy by mělo být chránit děti před riziky, které mohou být s hračkami spojeny, zejména před obsaženými chemickými látkami. Iniciativa má navazovat na strategii pro udržitelnost chemických látek a z hodnocení stávajících pravidel bezpečnosti hraček dokončených v roce 2020. Zároveň by měla usilovat o posílení jednotného trhu s hračkami.25. 5. 2022
Revize nařízení o leteckých službáchIniciativa by měla pomoci formovat odolnější a udržitelnější odvětví leteckých služeb, a to i v reakci na krizi způsobenou covidem-19, přičemž by se mělo pokračovat v zajištění konektivity, ochrany hospodářské soutěže a zájmu spotřebitelů a zachování vysoce kvalitních pracovních míst.26. 2. 2022
Revize směrnice o kombinované dopravě  – udržitelná doprava S ohledem na výzvu k vyšším ambicím obsaženou v Zelené dohodě pro Evropu a na potřebu uplatňovat zásady znečišťovatel platí a uživatel platí se v rámci této iniciativy má přezkoumat: (1) jaká přeprava by se měla podporovat a (2) jaká podpůrná opatření by zde byla nejúčinnější.30. 5. 2022
Aktualizace pravidla EU týkající se práv obětí – trestní soudnictví V souladu se strategií EU pro práva obětí plánuje Komise hledat nejlepší způsoby, jak situaci obětí trestných činů zlepšit. V případě potřeby může Komise navrhnout aktualizaci pravidel EU. Aktualizace by měla vycházet z hodnocení směrnice o právech obětí, které má být provedeno do 1. čtvrtletí 2022.31. 5. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek