Veřejné konzultace v dubnu 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum podpory oprav a opětovného použití – udržitelná spotřeba zbožíTato iniciativa má podporovat udržitelnější využívání zboží po celou dobu jeho životnosti. Měly by motivovat spotřebitele k udržitelnějšímu rozhodování při nákupu tím, že poskytne pobídky a nástroje vedoucí k dlouhodobějšímu používání zboží, včetně oprav vadných výrobků. Dále: (1) by měla povzbuzovat výrobce, aby navrhovali výrobky, které mají delší životnost a jsou snadno opravitelné, (2) má přispět ke snížení neudržitelné spotřeby a jejího negativního dopadu na globální životní prostředí a klima a (3) má pomoci při vytváření oběhového hospodářství.5. 4. 2022
Hodnocení modernizace práva obchodních společnostíCílem této iniciativy v oblasti unijního práva obchodních společností má být: (1) zlepšit transparentnost společností v EU zpřístupněním více informací na přeshraničním základě, (2) umožnit přeshraniční využívání důvěryhodných údajů o společnostech a (3) přizpůsobit pravidla v oblasti unijního práva obchodních společností digitálnímu věku.8. 4. 2022
Revize směrnice o rasové rovnosti a odstranění případných nedostatkůKomise má v úmyslu posoudit směrnici o rasové rovnosti a zjistit případné nedostatky v tomto evropském právním předpisu, který chrání osoby před rasovou a etnickou diskriminací. Na základě tohoto posouzení může Komise podniknout kroky k odstranění hlavních zjištěných nedostatků. Tato iniciativa navazuje na sdělení Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 a na zprávu z roku 2021 o uplatňování směrnic o rasové rovnosti a o rovnosti v zaměstnání.11. 4. 2022
Přezkum povolovacího řízení a smlouvy o nákupu elektřiny – projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojůCílem této iniciativy má být usnadnit projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů. Měla by se zaměřit na hlavní překážky realizace projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a to na: (1) délku povolovacích řízení, (2) složitost pravidel a postupů pro výběr lokalit a vydání správních povolení, (3) problémy s připojením k distribuční soustavě a (4) personální obsazení orgánů vydávajících povolení Iniciativa by měla předložit osvědčené postupy, jak zjištěné překážky odstranit, a osvědčené postupy usnadňující uzavírání dohod o nákupu energie, a to i v přeshraničním kontextu.12. 4. 2022
Hodnocení strategie EU v oblasti solární energieÚčelem této strategie, která bude by měla mít podobu sdělení Komise, je aby zajistila, že solární energie dosáhla svého plného potenciálu a přispěla k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu v oblasti klimatu a energetiky. Měla by dále pomoci lidem v celé EU využívat výhod integrovaného energetického systému: (1) rozpoznáváním překážek při využívání solární energie, (2) navrhováním opatření k jejímu urychlenému zavádění a (3) zvýšením konkurenceschopnosti a odolnosti solárních energetických systémů v EU.12. 4. 2022
Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinůJedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. V rámci toho úsilí byla jako součást strategie pro udržitelnost ohlášena opatření na ochranu životního prostředí i nás všech před nebezpečnými chemickými látkami a na podporu inovací, aby bylo možné vytvořit bezpečné a udržitelné alternativy. K dosažení těchto bude třeba revize pravidel pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU.15. 4. 2022
Přezkum pravidel EU – certifikace pohlcování uhlíkuTato iniciativa má navrhovat pravidla EU v oblasti certifikace pohlcování uhlíku. V jejím rámci budou vypracována nezbytná pravidla pro sledování, hlášení a ověřování pravosti pohlcení uhlíku. Cílem má být rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími. To představuje nezbytný a významný krok k začlenění pohlcování uhlíku do politik EU v oblasti klimatu.2. 5. 2022
Přezkum právních předpisů EU – rtuťTato iniciativa se má zaměřovat na další omezení používání rtuti v EU. Jedná se zejména o použití v zubním amalgámu a v některých dalších výrobcích s přidanou rtutí, jako jsou výbojky, světelné zdroje či měřicí zařízení. Cílem má být omezit rovněž mezinárodní obchod s těmito výrobky. Tím by se zároveň přispělo k dosažení cíle nulového znečištění a životního prostředí bez toxických látek, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu.3. 5. 2022
Hodnocení statistik evropského trhu práce týkající se podnikůÚčelem tohoto návrhu má být přepracovat právní předpisy o statistikách evropského trhu práce týkajících se podniků. Tyto statistiky by měly zahrnovat celý soubor oficiálních statistik o výdělcích, nákladech práce, rozdílech v odměňování žen a mužů a o volných pracovních místech v EU, které pravidelně zveřejňuje Evropský statistický systém. Cílem iniciativy má být: (1) statistiky aktualizovat a zvýšit jejich srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi, (2) umožnit pokrytí celého hospodářství a (3) zajistit sběr dat o ročním neočištěném rozdílu v odměňování žen a mužů.  4. 5. 2022
Hodnocení DPH v digitálním věkuAkční plán pro spravedlivé a jednoduché zdanění vydaný Komisí podtrhuje význam diskuse o tom, jak mohou správci daně využívat technologie k boji proti daňovým podvodům a ve prospěch podniků a zda jsou současná pravidla v oblasti DPH přizpůsobena podnikání v digitálním věku. Uvedený akční plán obsahuje legislativní návrh DPH v digitálním věku na rok 2022, který by upravoval: (1) povinnost vykazování DPH a elektronické fakturace, (2) uplatňování DPH z hlediska ekonomiky platforem a (3) jednotnou registraci DPH v EU.5. 5. 2022
Přezkum nového rámce pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem – duševní vlastnictvíTato iniciativa usiluje o vytvoření spravedlivého a vyváženého rámce pro poskytování licencí, přičemž může využít kombinaci legislativních a nelegislativních opatření.9. 5. 2022
Přezkum pravidel EU – souborné služby pro cestyAnalýza má navázat na zprávu o směrnici o souborných cestovních službách, která byla předložena v roce 2021. Měly by se zabývat pravidly upravujícími ochranu pro případ platební neschopnosti a zohlednit příslušná opatření oznámená ve strategii udržitelné a inteligentní mobility na ochranu práv cestujících.10. 5. 2022
Hodnocení opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředíTato iniciativa se má zabývat mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Měla by se zaměřit na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů. Cílem má být: (1) zlepšit znalosti o rizicích a výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách, (2) snížit znečištění životního prostředí a potenciální zdravotní rizika a zároveň dodržovat zásady jednotného trhu a podporovat konkurenceschopnost a inovace.17. 5. 2022
Revize směrnice o řidičských průkazechKomise chce provést revizi stávající směrnice o řidičských průkazech přijaté v roce 2006 s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a usnadnit volný pohyb. Nová iniciativa má zohlednit nové výzvy v oblasti mobility, zejména v digitální oblasti, a přispěje k cílům EU stanoveným ve strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu do roku 2020.20. 5. 2022
Hodnocení přeshraničního vymáhání pravidel silničního provozuTato směrnice by měla pomáhat orgánům členských států stíhat pachatele tím, že umožňuje zveřejnit osobu, která řídila vozidlo. Pachatelé se přesto potýkají s potížemi kvůli nedostatku překladu při odvolání nebo kvůli nejasným schématům penálů. Cílem revize má být dále zlepšit postupy přeshraničního vymáhání a zajistit spravedlivé zacházení s pachateli.20. 5. 2022
Revize pokynů k odchylce od antimonopolních pravidel –  dohody o udržitelnosti v zemědělstvíDíky této iniciativě by získali zemědělští producenti a jiné hospodářské subjekty pokyny, jak posuzovat, zda dohody o udržitelnosti splňují podmínky pro udělení odchylky (výjimky) od pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. To by pomohlo malým zemědělským producentům plnit prostřednictvím spolupráce normy udržitelnosti a zlepšit jejich postavení na trhu.23. 5. 2022
Závěrečné hodnocení programu na podporu strukturálních reforemHodnocení by mělo pokrýt celou dobu trvání programu na podporu strukturálních reforem (2017–2020) a mělo by se zaměřit se na jeho dlouhodobější dopady. Jako podklad pro hodnocení by mělo sloužit také zjištění přezkumu v polovině období (zahrnujícího období 2016–2018), která byla zveřejněna začátkem roku 2022.24. 5. 2022
Hodnocení zjednodušení a aktualizace pravidel EU  – detergentyTato iniciativa má přezkoumat nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Cílem by mělo být: (1) snížení administrativní zátěže, (2) zajištění většího souladu s ostatními příslušnými právními předpisy, (3) přizpůsobení právních předpisů o detergentech technickému pokroku.25. 5. 2022
Revize směrnice o bezpečnosti hraček  – ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětvíCílem této iniciativy by mělo být chránit děti před riziky, které mohou být s hračkami spojeny, zejména před obsaženými chemickými látkami. Iniciativa má navazovat na strategii pro udržitelnost chemických látek a z hodnocení stávajících pravidel bezpečnosti hraček dokončených v roce 2020. Zároveň by měla usilovat o posílení jednotného trhu s hračkami.25. 5. 2022
Posouzení aktu o kybernetické bezpečnosti – nová pravidla kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty a podpůrné službyCílem této iniciativy má být řešit potřeby trhu a chránit zároveň spotřebitele před nebezpečnými produkty. Měla by být zavedena společná pravidla kybernetické bezpečnosti pro výrobce a prodejce hmotných i nehmotných digitálních produktů a doplňkových služeb.25. 5. 2022
Revize nařízení o leteckých službáchIniciativa by měla pomoci formovat odolnější a udržitelnější odvětví leteckých služeb, a to i v reakci na krizi způsobenou covidem-19, přičemž by se mělo pokračovat v zajištění konektivity, ochrany hospodářské soutěže a zájmu spotřebitelů a zachování vysoce kvalitních pracovních míst.26. 5. 2022
Revize směrnice o kombinované dopravě  – udržitelná dopravaS ohledem na výzvu k vyšším ambicím obsaženou v Zelené dohodě pro Evropu a na potřebu uplatňovat zásady znečišťovatel platí a uživatel platí se v rámci této iniciativy má přezkoumat: (1) jaká přeprava by se měla podporovat a (2) jaká podpůrná opatření by zde byla nejúčinnější.30. 5. 2022
Aktualizace pravidla EU týkající se práv obětí – trestní soudnictvíV souladu se strategií EU pro práva obětí plánuje Komise hledat nejlepší způsoby, jak situaci obětí trestných činů zlepšit. V případě potřeby může Komise navrhnout aktualizaci pravidel EU. Aktualizace by měla vycházet z hodnocení směrnice o právech obětí, které má být provedeno do 1. čtvrtletí 2022.31. 5. 2022
Přezkum omezení požívání nebezpečných látek v elektronických zařízeníPravidla EU omezují používání určitých škodlivých látek v elektrických a elektronických zařízeních s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí a zajistit řádné fungování vnitřního trhu. Iniciativa má zjednodušit a zefektivnit stávající pravidla a zlepšit jejich prosazování.2. 6. 2022
Závěrečné hodnocení 3. programu v oblasti zdraví (20142020)V závěrečném hodnocení 3. programu v oblasti zdraví, který probíhal v letech 2014–2020, by měl být posouzeny: (1) jeho výsledky a dopad těchto výsledků, (2) jeho účinnost, nákladová efektivnost a přidaná hodnota EU a(3) co dobře fungovalo, a co nikoliv. Zkušenosti získané na základě tohoto hodnocení by měly být využity v zájmu lepšího provádění 4. programu v oblasti zdraví, který bude probíhat v letech 2021 až 2027.3. 6. 2022
Revize iniciativy EU týkající se opylovačůIniciativa EU týkající se opylovačů byla 1. reakcí na závažný úbytek hmyzích opylovačů v EU. EU ale nyní musí své úsilí v této oblasti zintenzivnit. Komise proto tuto iniciativu chce zrevidovat a zavést podpůrné nástroje a opatření k řešení hlavních faktorů tohoto úbytku. Tato iniciativa má přispět ke splnění cíle Zelené dohody pro Evropu, kterým je zvrátit úbytek opylovačů do roku 2030 a zajistit, aby mohli lidé i příroda nadále těžit z nezbytné funkce, kterou tito opylovači zastávají.9. 6. 2022
Hodnocení pravidel státních pro banky v obtížíchCílem této iniciativy má být vyhodnotit, do jaké míry splnila svůj cíl zachovat finanční stabilitu a zároveň minimalizovat narušení hospodářské soutěže vyplývající z poskytování státní podpory. Veřejná konzultace, cílená konzultace a studie by měly být podkladem pro hodnocení, které se zaměří na účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu těchto zvláštních pravidel na úrovni EU.9. 6. 2022
Přezkum rámce pro kvalitu stážíCílem této iniciativy má být: (1) posoudit, jak byl rámec pro kvalitu stáží úspěšný a zda je stále relevantní, (2) podpořit přezkum rámce pro kvalitu stáží, který Komise provedla a který byl oznámen v březnu 2021 v akčním plánu evropského pilíře sociálních práv.  13. 6. 2022
Přezkum mandátu Evropské agentury pro námořní bezpečnostÚčelem tohoto přezkumu je zejména sladit činnost agentury s obsahem sdělení o strategii udržitelné a inteligentní mobility, které bylo přijato v prosinci 2020.20. 6. 2022
Hodnocení strategie EU pro udržitelnost chemických látek – revize nařízení o kosmetických přípravcíchCílem této evropské strategie má být lépe chránit lidské zdraví a životní prostředí a podporovat inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek. Tato iniciativa se má zaměřit na kosmetické přípravky, zejména na různé akce a možná opatření ke zlepšení účinnosti a účelnosti stávajících pravidel v této oblasti.21. 6. 2022
Revize nařízení o přístupu k údajům, funkcím a zdrojům vozidlaÚčelem této iniciativy má být stanovit podmínky pro přístup k palubním údajům a jejich využívání a vytvořit jasná a jednoduchá pravidla EU pro služby založené na přístupu k palubním údajům, jako jsou například: (1) opravy a údržba, (2) spolujízda a (3) mobilita jako služba pojištění.21. 6. 2022
Hodnocení sdělení o odlivu mozků – zmírňování výzev spojených s úbytkem populaceTato iniciativa se má zabývat různými příčinami odlivu mozků, jeho dlouhodobými důsledky pro EU a potenciálními komplexními řešeními, jak jej zastavit nebo dokonce zvrátit.21. 6. 2022
Přezkum nařízení o mezinárodní nákladní a osobní dopravě – zvýšení podílu železniční dopravyTato iniciativa navrhuje opatření pro lepší řízení, koordinaci, a tím i zvýšení kapacity železnic.22. 6. 2022
Revize nového celounijního systému pro zamezení dvojího zdanění – srážkové daněCílem této iniciativy má být zavést společný celounijní systém srážkové daně z dividend nebo úroků, který bude zahrnovat výměnu informací a vzájemnou spolupráci daňových orgánů.26. 6. 2022
Posouzení zprávy o mimosoudních řešení spotřebitelských sporůÚčelem zprávy o provádění právních předpisů EU o alternativním řešení sporů (ADR) a řešení sporů online by mělo být: (1) určit hlavní problémy u těchto typů řešení sporů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a (2) poskytnout podklady pro možné budoucí úvahy o tom, jak zajistit lepší využívání těchto nástrojů k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů s nízkou hodnotou Zpráva vychází ze zkušeností získaných v rámci veřejných i cílených konzultací, včetně specializovaných seminářů a projektů.27. 6. 2022
Hodnocení vymáhání práva na ochranu spotřebitele v zahraničíÚčelem zprávy o plnění nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele by mělo být : (1) vyhodnotit, jak účinně toto nařízeni přispívá k prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele a (2) poskytnout podklady pro možné budoucí úvahy o tom, jak posílit celoevropskou síť pro přeshraniční spolupráci v oblasti vymáhání práva na ochranu spotřebitele bez ohledu na to, kde má obchodník sídlo, bojovat proti nekalým praktikám postihujícím určitá odvětví podnikání a zvýšit odolnost této sítě v době krize (jako byl např. covid-19). Jako podklad ke zprávě by měly posoužit také příspěvky z veřejné konzultace.27. 6. 2022
Přezkum energetické účinnostiV roce 2013 přijala EU opatření týkající se ekodesignu vysavačů, která stanoví minimální požadavky na energetickou účinnost. Spotřebitelům to přineslo významné úspory energie. Tato iniciativa má přezkoumat tato opatření s ohledem na technický pokrok a má posoudit, zda: (1) zahrnovat vysavače napájené bateriemi a robotické vysavače, (2) stanovit požadavky na materiály a životnost vysavačů.30. 6. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek