Veřejné konzultace v červnu 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Závěrečné hodnocení 3. programu v oblasti zdraví (2014–2020)V závěrečném hodnocení 3. programu v oblasti zdraví, který probíhal v letech 2014–2020, by měl být posouzeny: (1) jeho výsledky a dopad těchto výsledků, (2) jeho účinnost, nákladová efektivnost a přidaná hodnota EU a(3) co dobře fungovalo, a co nikoliv. Zkušenosti získané na základě tohoto hodnocení by měly být využity v zájmu lepšího provádění 4. programu v oblasti zdraví, který bude probíhat v letech 2021 až 2027.3. 6. 2022
Revize iniciativy EU týkající se opylovačů Iniciativa EU týkající se opylovačů byla 1. reakcí na závažný úbytek hmyzích opylovačů v EU. EU ale nyní musí své úsilí v této oblasti zintenzivnit. Komise proto tuto iniciativu chce zrevidovat a zavést podpůrné nástroje a opatření k řešení hlavních faktorů tohoto úbytku. Tato iniciativa má přispět ke splnění cíle Zelené dohody pro Evropu, kterým je zvrátit úbytek opylovačů do roku 2030 a zajistit, aby mohli lidé i příroda nadále těžit z nezbytné funkce, kterou tito opylovači zastávají.9. 6. 2022
Závěrečné hodnocení 3. programu v oblasti zdraví (2014-2020)V závěrečném hodnocení 3. programu v oblasti zdraví, který probíhal v letech 2014–2020, budou posouzeny: (1) jeho výsledky a dopad těchto výsledků, (2) jeho účinnost, nákladová efektivnost a přidaná hodnota EUco dobře fungovalo, a co nikoli. Zkušenosti získané na základě tohoto hodnocení budou využity v zájmu lepšího provádění čtvrtého programu v oblasti zdraví, který bude probíhat v letech 2021–2027.10. 6. 2022
Přezkum rámce pro kvalitu stážíCílem této iniciativy má být:(1) posoudit, jak byl rámec pro kvalitu stáží úspěšný a zda je stále relevantní, (2) podpořit přezkum rámce pro kvalitu stáží, který Komise provedla a který byl oznámen v březnu 2021 v akčním plánu evropského pilíře sociálních práv.13. 6. 2022
Přezkum právních předpisů EU ohledně boje proti pohlavnímu zneužívání dětíJak bylo oznámeno ve strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, provede Komise studii s cílem: (1) posoudit provádění směrnice 2011/93 a (2) určit legislativní mezery, vytipovat osvědčené postupy a určit prioritní opatření13. 6. 2022
Přezkum omezení požívání nebezpečných látek v elektronických zařízeníPravidla EU omezují používání určitých škodlivých látek v elektrických a elektronických zařízeních s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí a zajistit řádné fungování vnitřního trhu. Iniciativa má zjednodušit a zefektivnit stávající pravidla a zlepšit jejich prosazování.16. 6. 2022
Přezkum mandátu Evropské agentury pro námořní bezpečnostÚčelem tohoto přezkumu je zejména sladit činnost agentury s obsahem sdělení o strategii udržitelné a inteligentní mobility, které bylo přijato v prosinci 2020.20. 6. 2022
Hodnocení strategie EU pro udržitelnost chemických látek – revize nařízení o kosmetických přípravcíchCílem této evropské strategie má být lépe chránit lidské zdraví a životní prostředí a podporovat inovace v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek. Tato iniciativa se má zaměřit na kosmetické přípravky, zejména na různé akce a možná opatření ke zlepšení účinnosti a účelnosti stávajících pravidel v této oblasti.21. 6. 2022
Revize nařízení o přístupu k údajům, funkcím a zdrojům vozidlaÚčelem této iniciativy má být stanovit podmínky pro přístup k palubním údajům a jejich využívání a vytvořit jasná a jednoduchá pravidla EU pro služby založené na přístupu k palubním údajům, jako jsou například: (1) opravy a údržba, (2) spolujízdaa (3) mobilita jako službapojištění.21. 6. 2022
Hodnocení sdělení o odlivu mozků – zmírňování výzev spojených s úbytkem populace Tato iniciativa se má zabývat různými příčinami odlivu mozků, jeho dlouhodobými důsledky pro EU a potenciálními komplexními řešeními, jak jej zastavit nebo dokonce zvrátit.21. 6. 2022
Přezkum nařízení o mezinárodní nákladní a osobní dopravě – zvýšení podílu železniční dopravyTato iniciativa navrhuje opatření pro lepší řízení, koordinaci, a tím i zvýšení kapacity železnic.22. 6. 2022
Revize nového celounijního systému pro zamezení dvojího zdanění – srážkové daněCílem této iniciativy má být zavést společný celounijní systém srážkové daně z dividend nebo úroků, který bude zahrnovat výměnu informací a vzájemnou spolupráci daňových orgánů.26. 6. 2022
Posouzení zprávy o mimosoudních řešení spotřebitelských sporůÚčelem zprávy o provádění právních předpisů EU o alternativním řešení sporů (ADR) a řešení sporů online by mělo být:(1) určit hlavní problémy u těchto typů řešení sporů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a (2) poskytnout podklady pro možné budoucí úvahy o tom, jak zajistit lepší využívání těchto nástrojů k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů s nízkou hodnotouZpráva vychází ze zkušeností získaných v rámci veřejných i cílených konzultací, včetně specializovaných seminářů a projektů.27. 6. 2022
Hodnocení vymáhání práva na ochranu spotřebitele v zahraničíÚčelem zprávy o plnění nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele by mělo být : (1) vyhodnotit, jak účinně toto nařízení přispívá k prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele a (2) poskytnout podklady pro možné budoucí úvahy o tom, jak posílit celoevropskou síť pro přeshraniční spolupráci v oblasti vymáhání práva na ochranu spotřebitele bez ohledu na to, kde má obchodník sídlo, bojovat proti nekalým praktikám postihujícím určitá odvětví podnikání a zvýšit odolnost této sítě v době krize (jako byl např. covid-19). Jako podklad ke zprávě by měly posloužit také příspěvky z veřejné konzultace.27. 6. 2022
Přezkum energetické účinnosti – požadavky na ekodesign vysavačůV roce 2013 přijala EU opatření týkající se ekodesignu vysavačů, která stanoví minimální požadavky na energetickou účinnost. Spotřebitelům to přineslo významné úspory energie. Tato iniciativa má přezkoumat tato opatření s ohledem na technický pokrok a má posoudit, zda: (1) zahrnovat vysavače napájené bateriemi a robotické vysavače, (2) stanovit požadavky na materiály a životnost vysavačů.30. 6. 2022
Hodnocení požadavků na označování energetickými štítky u vysavačůCílem Komise je revidovat a nahradit pravidla pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů, neboť předchozí nařízení bylo zrušeno s účinností od 18. 1. 2019 v návaznosti na rozsudek Tribunálu EU z 8. 11. 2018.30. 6. 2022
Hodnocení sazeb spotřební daně a daňové struktury – spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů Hodnocení má posoudit, zda sazby spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů přispěly k řádnému fungování jednotného trhu EU. Hodnocení by mělo být podkladem pro plánovanou iniciativu. V 1. polovině roku 2022 pak proběhne veřejná konzultace.4. 7. 2022
Přezkum akčního plánu EU – boj s nezákonným obchodováním s kulturními statkyV rámci strategie EU pro boj proti organizované trestné činnosti přijala Komise akční plán proti nedovolenému obchodování s kulturními statky na období 2022–2025 s cílem bránit této trestné činnosti a chránit kulturní dědictví. Hlavním cílem akčního plánu má být: (1) zvyšovat informovanost, (2) zlepšit výměnu informací a spolupráci (včetně spolupráce se zeměmi mimo EU), (3) posílit budování kapacit a odborné znalosti. Plán rovněž má prozkoumat způsoby, jak zlepšit vysledovatelnost kulturních statků online i offline.15. 7. 2022
Hodnocení pravidel státní podpory pro banky v obtížích Zvláštní pravidla státní podpory pro banky v obtížích platí od roku 2008. Cílem této iniciativy má být vyhodnotit, do jaké míry splnila svůj cíl zachovat finanční stabilitu a zároveň minimalizovat narušení hospodářské soutěže vyplývající z poskytování státní podpory. Veřejná konzultace, cílená konzultace a studie by měly být podkladem pro hodnocení, které se zaměří na účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu těchto zvláštních pravidel na úrovni EU.15. 7. 2022
Hodnocení pravidla pro užitková vozidla – hmotnosti a rozměry Cílem této iniciativy je posoudit, zda tato pravidla: (1) zajišťují fungování jednotného trhu a (2) zlepšují environmentální výkonnost těchto vozidel a zároveň zajišťují bezpečnost silničního provozu. Na základě zjištění Komise posoudí možnosti, jak řešit tržní a regulační nedostatky.19. 7. 2022
Posouzení nové iniciativy týkající se udržitelného potravinového systému EUCílem této iniciativy je zajistit udržitelnost potravinového systému EU a začlenit udržitelnost do všech politik souvisejících s potravinami. Má stanovit obecné zásady a cíle a určí, jaké požadavky a povinnosti se budou vztahovat na všechny aktéry potravinového systému EU. Konkrétně stanoví: (1) pravidla označování potravin z hlediska udržitelnosti, (2) minimální kritéria pro udržitelné zadávání veřejných zakázek na potraviny a (3) pravidla pro správu a monitorování.21. 7. 2022
Přezkum právních předpisů pro rostliny vytvořené pomocí určitých nových genomických technikTato iniciativa má navrhnout právní rámec pro rostliny, potravinářské a krmné produkty získané cílenou mutagenezí a cisgenezí. Vychází ze zjištění studie Komise o nových genomických technikách. Cílem je zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, umožnit inovace v zemědělsko-potravinářském odvětví a přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu a strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“.22. 7. 2022
Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách – podpora z EUUvedený program EU podporuje dodávky ovoce, zeleniny, mléka a některých mléčných výrobků dětem do škol a zároveň s tím zajišťuje vzdělávací aktivity zaměřené na otázky zemědělství a osvojení zdravých stravovacích návyků. Komise provede přezkum projektu EU pro škol i opatření, která podporu v rámci programu stanoví. Jako základ při tom použije zkušenosti, které s prováděním programu od roku 2017 získala. Přezkum má přispět k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“.28. 7. 2022
Přezkum rámce pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětvíCílem této iniciativy je umožnit v souladu s pravidly pro ochranu údajů a spotřebitele sdílení údajů a přístup třetích stran do širší škály finančních odvětví a produktů. Vychází se při tom ze zásady, že zákazníci finančních služeb vlastní a kontrolují údaje, které dodávají, a údaje vytvořené jejich jménem.2. 8. 2022
Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služebÚčelem této iniciativy je informovat o uplatňování a dopadu předpisů EU týkajících se platebních služeb, tak jak to vyžaduje ustanovení o přezkumu 2. směrnice o platebních službách a jak to bylo oznámeno ve strategii EU pro malé platby ze září 2020. Přezkum se má zvlášť zaměřit na to, zda je tato směrnice vzhledem ke vzniku nových platebních služeb a rizik i nadále vhodná pro daný účel. V případě potřeby bude ke zprávě o přezkumu připojen legislativní návrh změn.2. 8. 2022
Hodnocení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí má stanovit rámec založený na zásadě znečišťovatel platí. Cílem má být předcházet škodám na životním prostředí a napravovat je. V rámci tohoto hodnocení se má posoudit, zda je směrnice vhodná pro daný účel a zda má případné nedostatky. Rovněž se zváží výzvy EP a EÚD k posílení jejího uplatňování.4. 8. 2022
Přezkum požadavků na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidelCílem této iniciativy má být přezkoumat pravidla pro označování energetickými štítky s cílem: (1) zohlednit technický pokrok v tomto odvětví, (2( usnadnit porovnání mezi různými typy výrobkůpoužívat stupnici A až G.15. 8. 2022
Hodnocení cílů v oblasti snižování v jeho množství – potravinový odpad Cílem této stěžejní iniciativy, která je součástí strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“, je navrhnout právně závazné cíle, které pomohou plýtvání omezit. Tyto cíle tak mohou pomoci omezit dopad potravinového řetězce na životní prostředí a klima a zajistí větší dostupnost potravin pro lidskou spotřebu, čímž se vytvoří udržitelnější potravinový systém.16. 8. 2022
Revize rámce EU pro nakládání s odpady – dopad nakládání s odpady na životní prostředíTato iniciativa má zlepšit nakládání s odpady tím, že: (1) snížit objem odpadu, který vzniká, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo součást, (2) snížit množství směsného odpadu a posílí přípravu k opětovnému použití nebo recyklaci odpadu zdokonalením tříděného sběru.16. 8. 2022
Hohodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0Tato iniciativa má spočívat v nezávislém hodnocení, které má posoudit, do jaké míry EFSI, který je součástí Investičního plánu pro Evropu, plní své cíle, a to s ohledem na zlepšení, která fondu přineslo nařízení o EFSI 2.0 z roku 2017. Hodnocení se má rovněž týkat Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) a Evropského portálu investičních projektů (EIPP).17. 8. 2022
Přezkum akčního plánu pro lepší hospodaření – živinyStávající právní předpisy přispěly k řešení tohoto problému v posledních desetiletích. Znečištění živinami a neefektivnost jejich koloběhu však vyžadují další opatření na úrovni EU s cílem zlepšit zabezpečení potravin, chránit lidské zdraví a zachránit ekosystém.26. 8. 2022
Přezkum zdokonaleného systému certifikace EU – osvědčení strojvedoucích Na základě hodnocení se tato iniciativa snaží režim zdokonalit a zajistit, aby: (1) obstál i v budoucnu, (2) držel krok s technologickým pokrokem a zvýšenou poptávku po mezinárodních spojích, (3) učinit profesi strojvedoucího rozmanitější a přitažlivější pro mladé lidi.1. 9. 2022
Hodnocení činnosti agentury ze strany Komise – Agentura EU pro železniceKomise hodnotí práci Agentury EU pro železnice v letech 2016–2021, během nichž se agentura stala schvalujícím/certifikačním orgánem vytvářejícím příjmy. Agentura: (1) vydává osvědčení o bezpečnosti a povolení vozidel platná ve více zemích EU, (2) zajišťuje interoperabilní evropský systém řízení železničního provozu a usnadňuje realizaci jednotného evropského železničního prostoru a (3) přispívá k technické harmonizaci, digitalizaci železnic a plynulosti železniční dopravy a zvyšuje podíl udržitelné dopravy v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.2. 9. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek