Priority předsednického tria

Česká republika od 1. července přebírá předsednictví v Radě EU po Francii. Předsedající státy fungují jako tzv. předsednické Trio (dále Trio), které je složeno z aktuálně předsedající Francie, České republiky (dále ČR) a Švédska, které bude předsedat od 1. ledna do 30. června 2023. Tento systém byl založen v roce 2009 Lisabonskou smlouvou. Trio si předem definuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou rozepsány hlavní otázky a priority, jimiž se bude dané Trio v následujících osmnácti měsících zabývat. Tento program pak slouží jako základ pro vytváření jednotlivých podrobnějších programů. Česko své priority představilo 15. června.

Co je to předsednictví v Radě EU?
Předsednictví v Radě rotuje mezi členskými státy EU každých šest měsíců. Během tohoto půl roku, předsedající stát řídí zasedání na všech úrovních Rady a stává se tak koordinátorem pro činnost Unie v rámci této instituce – zajišťuje tedy celkový hladký průběh se zajištěním všem náležitostí pro ostatní členské státy. Prioritou předsedajícího státu není národní zájem, ale především nalezení konsensu mezi všemi členskými státy a zastupování Rady ve styku s jinými institucemi; předsedající stát má být nestranný. Koordinační mechanismy si každý stát určuje sám, Evropská unie mu pouze poskytne určitá doporučení k organizaci.

Předsednické státy zahajují neformální jednání mezi sebou i několik let před začátkem. Ovšem jednání, která jsou nejdůležitější, začínají cirka 18 měsíců před začátkem prvního předsednictví z daného Tria.

Hlavní výhody předsednického Tria

 1. Sdílení informací a zkušeností mezí aktuálními třemi státy při předsednictví v Radě;
 2. Členské státy mohou ukázat svůj vyjednávají potenciál, jako tzv. „honest brokers“;
 3. Program může v této periodě být směřován na témata regionálního a národního zájmu;
 4. Kontinuita při předávání předsednictví mezi členskými státy.

Tematické priority předsednického tria

Francie, ČR a Švédsko se dohodli na čtyřech hlavních kategorií priorit:

 1. Ochrana občanů a svobody

Cílem je se soustředit na respektování a ochranu evropských hodnot – demokracie, právní stát, rovnost pohlaví apod., společně s upevněním Schengenského prostoru a společné azylové a migrační politiky.

 • Podpora nového růstového a investičního modelu pro Evropu

Podpora je založena na udržitelném zeleném růstu a na posílení evropské industriální a digitální suverenity.

 • Podpora zelené a více sociálně-spravedlivé Evropy

Zaměření se na lepší ochranu zdraví obyvatelů.

 • Podpora globální Evropy

Globální Evropa má podporovat multilateralismus a obnovené mezinárodní partnerství, zatímco by byla adoptována společná vize dvaceti sedmi členských států ohledně strategických hrozeb.

Program s těmito body byl schválen Radou pro zahraniční věci 14. prosince 2021. Nečekaný vpád ruských vojáků na území Ukrajiny byl moment, který nikdo nepředpokládal. Francie proto v rámci svého koordinačního mechanismu musela efektivně zvládnout tento nečekaný vnější vliv. Agenda, která by obvykle byla projednávaná nebyla zrušena, ale byla odložena na druhou kolej.

1.     Ochrana občanů a svobody

Všechna tři předsednictví jsou odhodlány podporovat evropské hodnoty s pomocí různých mechanismů. Mezi to spadá efektivní provádění dialogu o právním státu v Radě na základě výročních zpráv.

 • Demokracie a média

Mezi další priority v této oblasti se bude Trio soustředit na pluralismus v médiích a evropskou demokracii – např. prozkoumání návrhů Evropské komise (dále Komise) ohledně větší transparentnosti v placených politických reklamách a zmíněnou svobodu médií. Důležitý bod máhrát Evropský demokratický akční plán, který počítá s bojem proti hybridním hrozbám, útokům v kybernetickém prostředí a dezinformacím.

 • Genderová nerovnost

Trio chce zrealizovat Strategii pro genderovou rovnost 2020-2025 – posílení ekonomického postavení žen, boj proti stereotypům apod.

 • Diskriminace

Speciální pozornost bude věnována i evropské LGBTIQ strategii 2020-2025, anti-rasistickému plánu 2020-2025 a strategii pro práva postižených osob 2021-2030. V celkovém měřítku Trio bude respektovat tyto oblasti a podporovat plány proti diskriminaci obyvatel. 

 • Migrace, Schengen, policejní a justiční spolupráce

Mezi jednu z nejdůležitějších priorit patří Schengenský prostor. Jeho ochrana při volném pohybu bez vnitřních hranic a ochrana vnějších hranic je viděna jako esenciální pro tuto oblast. Mezi další aspekty podpory Schengenského prostoru patří posílení schengenského hodnotícího mechanismu a zlepšení jeho správy, boj proti organizovanému zločinu – především proti obchodu s lidmi, drogami a zbraněmi – boj proti všem druhům terorismu, radikalizaci, násilnému extremismu a enviromentálnímu zločinu, a v neposlední řadě i vyvinutí většího úsilí k lepší ochraně obětí terorismu.

Trio se bude soustředit i na nový Pakt o migraci a azylu, především v rámci vyvinutí plně funkční srozumitelné azylové a migrační politiky, jež bude zahrnovat plnou mobilizaci relevantních mechanismů a institucí/agentur. V oblasti justice se Trio chce zaměřit na e-Justici a podporu digitální výměny informací mezi soudními autoritami.

Jeden z bodů zahrnoval i zajištění mezinárodní ochrany těm, kteří ji potřebují – tento mechanismus byl na sto procent využit v případě Ukrajinských migrantů prchajících před válkou.

Francouzské předsednictví a Ukrajina

Evropská unie do dnešního dne vydala několik balíčků sankcí proti Ruské federaci a Bělorusku. Když se ale zaměříme na bezprostřední začátek války, Francie byla aktér, který koordinoval snahy a komunikaci mezi členskými státy – především kvůli sektorově zaměřeným sankcím, ale také kvůli posilování agendy EU v jednotlivých oblastech. Např. všech 27 ministrů členských států EU 8. března 2022 přijalo odvážné politické prohlášení, jehož cílem bylo posílit schopnosti EU v oblasti kybernetické bezpečnosti[1], nebo okamžité svolání neformálního jednání zahraničních ministrů s ohledem na situaci na Ukrajině. Právě tyto akce má na starosti předsedající stát Rady.

2.     Podpora nového růstového a investičního modelu pro Evropu

Tato oblast má cílit na obnovu evropské ekonomiky skrze implementaci národních plánů na obnovu po pandemii covidu-19. Předsednictví se budou soustředit ve své agendě také na úspěšnou implementaci víceletého finančního rámce (Multiannual financial framework, MFF) a na program Next Generation EU.

 • Jednotný trh a koordinovaná industriální politika na podporu růstu a inovace

Trio se bude soustředit na spojení relevantních politik a dimenzí pro lepší fungování evropského jednotného trhu – to znamená prohlubování a upevňování čtyř svobod, odstranění neoprávněných bariér a podpora návrhu Komise v rámci balíčku Digitálních služeb a Aktu o digitálních trzích. Agenda bude uskutečněna v souladu s klimatickým zákonem EU a zelenou a digitální tranzicí.

 • Digitální prostor

V návaznosti na komunikaci Komise s názvem Digitální kompas 2030: evropský způsob „digitální dekády“ bude pozornost směřována i na regulační rámec – např. na digitální dovednosti a vzdělání.

 • Prohlubování ekonomické a měnové unie

Byť ČR ani Švédsko nemá jako měnu euro, i přesto v programu Tria byla zavedena priorita finančních služeb a ekonomické a měnové unie. Předsednictví především přispějí nejen k dokončení bankovní unie, ale také ke skutečné unii kapitálových trhů. Budou také podporovat práci v oblasti rozvoje udržitelných financí, včetně implementace daňového rámce EU a efektivních platebních systémů.

Co je to bankovní unie?
Bankovní unie vznikla v  reakci na finanční krizi a následný dluh v eurozóně. Jejím cílem je zajistit bezpečný, spolehlivý, a především stabilní bankovní sektor. Součástí této unie jsou všechny státy eurozóny – Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Španělsko, Slovinsko, Portugalsko, Slovensko, Nizozemsko a od 1. 1. 2023 přijme euro i Chorvatsko. Státy mimo eurozónu fungují s bankovní unií v rámci intenzivní spolupráce s Evropskou centrální bankou.
 • Podpora výzkumů a vzdělávání mladých

Oblast výzkumu a inovace je jednou z nejdůležitějších, co se týče konkurenceschopnosti Unie. Z tohoto důvodu je potřeba upevnit výzkumnou infrastrukturu a snahu ve všech členských státech.

Program Erasmus+ společně s evropskými univerzitami bude triem zacílen, především kvůli důležitosti kvalitních investic do vzdělávání. S tím se spojuje i podporovaný dialog s mladými občany a podpora jejich politických aktivit. V tomto ohledu bude trio plně podporovat plánovaný program Evropský rok mládeže v roce 2022.

3.     Podpora zelené a více sociálně-spravedlivé Evropy

 • Klimaticky neutrální a zelená Evropa

Tato část zahrnuje především ambici Unie o klimatickou neutralitu do roku 2050, společně se zvýšením ekonomickékonkurenceschopnosti, nových pracovních pozic a zdraví obyvatel. Veškeré kroky Tria podniknuté v této oblasti budou především v souladu s balíčkem Fit for 55 v rámci Zelené dohody a Pařížské dohody.[2] Předsednictví Rady budou pokračovat v komunikaci s Evropským parlamentem za účelem posunutí příslušné legislativy – především v oblasti systému pro obchodování s emisemi a mechanismu proti úniku uhlíku.

Trio také bude podporovat postupnou tranzici na udržitelné zemědělství skrze implementaci tzv. farm to fork strategie a nové společné zemědělské politiky. V souhrnu je jasné, že se předsednické státy budou soustředit na cíle udržitelné, bezpečné, nízkoemisní a odolné Unie.

 • Sociálně-spravedlivá Evropa

V této oblasti je hlavním cílem upevnění evropského sociálního modelu a následné implementace evropského pilíře sociálních práv skrze relevantní legislativu jak na evropské, tak národní úrovni. Oblast pracovního trhu je zde úzce spojena s podporou genderové rovnosti.   

 • Zdraví

Z důvodu pandemie je v této oblasti podpořena implementace balíčku Evropské zdravotnické unie, včetně iniciativy HERA, a dalších zdravotnických iniciativ.

Co je to HERA? (Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví; Health Emergency Preparedness and Response Authority)
Jedná se o iniciativu, jejíž cíl je podpora Evropské zdravotnické unie. Má zajistit lepší připravenost v dalších zdravotních hrozbách, dostupnost potřebného lékařského vybavení a také protiopatřeních.

4.     Globální Evropa

 • Multilateralismus

V této oblasti je cílem Tria pokračovat v implementaci Strategické agendy 2019-2024, v podpoře Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací. Dále je zdůrazněná podpora lidských práv, demokracie, rozmanitosti, rovnosti pohlaví apod.

Trio zajistí, že Unie bude hrát vedoucí roli při reakci na výzvy v globálním měřítku. Mimořádné události – jako pandemie covidu-19 a ruský útok na Ukrajinu, představují nové výzvy, a právě předsednické státy se mají postarat o podporu odolnosti Unie prostřednictvím globální solidarity.

 • Sousedská politika

V této oblasti je cílem udržení strategie směrem k regionu Západního Balkánu – především v oblasti ekonomické integrace, obnovy a poskytnuté bezpečnosti. Summit EU-Západní Balkán proběhne za francouzského předsednictví 24. června 2022.

Mezi další oblasti, které spadají do zájmu sousedské politiky je jižní sousedství, blízký východ, Evropský hospodářský prostor/Evropské sdružení volného obchodu, Afrika, ale i podoba vztahů s Ruskou federací.

Závěr

Při nahlížení na priority programu předsednického Tria je důležité zmínit, že se jedná odokument, který byl sestaven ještě před začátkem prvního předsednictví z dané skupiny. Priority zůstávají stejné, avšak každý stát si může jak koordinační mechanismus, tak nejvýznamnější prioritní oblasti zvolit sám. Podkladem pro všechny země jsou nejen zkušenosti z Tria, ale i ostatních členských států a podpora od institucí EU.

V případě Francie se jednalo o situaci, kdy musela změnit svůj program ze dne na den – došlo např. ke svolání výjimečných zasedání Rady. Za jejího předsednictví také skončila Konference o budoucnosti Evropy, do které mohl přispět každý občan Unie. Výsledky konference jsou pro Trio stejně důležité, jako předchozí zkušenosti.

ČR je v tomto případě v těžší pozici, jelikož přebírá předsednictví po dominantní a silné Francii. České priority byly zveřejněny  ve středu 15. června. Česká republika se během svého předsednictví zaměří na pět úzce provázaných prioritních oblastí: Zvládnutí uprchlické krize a poválečnou obnovu Ukrajiny; Energetickou bezpečnost; Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru; Strategickou odolnost evropské ekonomiky a Odolnost demokratických institucí.


[1] 08/03/2022 – Déclaration conjointe des ministres de l’Union européenne chargés du numérique et des communications électroniques adressée au secteur numérique. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique [online]. Dostupné z: https://presse.economie.gouv.fr/08-03-2022-declaration-conjointe-des-ministres-de-lunion-europeenne-charges-du-numerique-et-des-communications-electroniques-adressee-au-secteur-numerique/

[2] Viz. Analýza Zelená dohoda pro Evropu. Dostupné z: https://euroskop.cz/2022/03/24/zelena-dohoda-pro-evropu-aktualni-stav/?fbclid=IwAR2O0jH3Nk5LlO7pFwfUscYvmNC-oG1rPyj6rkw5KwYylIPlCtgkFrcNqXk

Autor: Bc. Nikola Řezáčová, psáno pro Euroskop

Zdroj foto: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek