Veřejné konzultace v srpnu 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum rámce pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětvíCílem této iniciativy je umožnit v souladu s pravidly pro ochranu údajů a spotřebitele sdílení údajů a přístup třetích stran do širší škály finančních odvětví a produktů. Vychází se při tom ze zásady, že zákazníci finančních služeb vlastní a kontrolují údaje, které dodávají, a údaje vytvořené jejich jménem.2. 8. 2022
Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služebÚčelem této iniciativy je informovat o uplatňování a dopadu předpisů EU týkajících se platebních služeb, tak jak to vyžaduje ustanovení o přezkumu 2. směrnice o platebních službách a jak to bylo oznámeno ve strategii EU pro malé platby ze září 2020. Přezkum se má zvlášť zaměřit na to, zda je tato směrnice vzhledem ke vzniku nových platebních služeb a rizik i nadále vhodná pro daný účel. V případě potřeby bude ke zprávě o přezkumu připojen legislativní návrh změn.2. 8. 2022
Přezkum nařízení o přístupu k údajům, funkcím a zdrojům vozidlaÚčelem této iniciativy má být stanovit podmínky pro přístup k palubním údajům a jejich využívání a vytvořit jasná a jednoduchá pravidla EU pro služby založené na přístupu k palubním údajům, jako jsou například: (1) opravy a údržba, (2) spolujízda, (3) mobilita jako služba a (4) pojištění.2. 8. 2022
Hodnocení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí má stanovit rámec založený na zásadě znečišťovatel platí. Cílem má být předcházet škodám na životním prostředí a napravovat je. V rámci tohoto hodnocení se má posoudit, zda je směrnice vhodná pro daný účel a zda má případné nedostatky. Rovněž se zváží výzvy EP a EÚD k posílení jejího uplatňování.4. 8. 2022
Přezkum požadavků na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidelCílem této iniciativy má být přezkoumat pravidla pro označování energetickými štítky s cílem: (1) zohlednit technický pokrok v tomto odvětví a (2) usnadnit porovnání mezi různými typy výrobků používat stupnici A až G.15. 8. 2022
Hodnocení cílů v oblasti snižování v jeho množství – potravinový odpad Cílem této stěžejní iniciativy, která je součástí strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“, je navrhnout právně závazné cíle, které pomohou plýtvání omezit. Tyto cíle tak mohou pomoci omezit dopad potravinového řetězce na životní prostředí a klima a zajistí větší dostupnost potravin pro lidskou spotřebu, čímž se vytvoří udržitelnější potravinový systém.16. 8. 2022
Revize rámce EU pro nakládání s odpady – dopad nakládání s odpady na životní prostředíTato iniciativa má zlepšit nakládání s odpady tím, že: (1) snížit objem odpadu, který vzniká, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo součást, (2) snížit množství směsného odpadu a posílí přípravu k opětovnému použití nebo recyklaci odpadu zdokonalením tříděného sběru.16. 8. 2022
Hohodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0Tato iniciativa má spočívat v nezávislém hodnocení, které má posoudit, do jaké míry EFSI, který je součástí Investičního plánu pro Evropu, plní své cíle, a to s ohledem na zlepšení, která fondu přineslo nařízení o EFSI 2.0 z roku 2017. Hodnocení se má rovněž týkat Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) a Evropského portálu investičních projektů (EIPP).17. 8. 2022
Přezkum akčního plánu pro lepší hospodaření – živinyStávající právní předpisy přispěly k řešení tohoto problému v posledních desetiletích. Znečištění živinami a neefektivnost jejich koloběhu však vyžadují další opatření na úrovni EU s cílem zlepšit zabezpečení potravin, chránit lidské zdraví a zachránit ekosystém.26. 8. 2022
Hodnocení činnosti agentury ze strany Komise – Agentura EU pro železniceKomise hodnotí práci Agentury EU pro železnice v letech 2016–2021, během nichž se agentura stala schvalujícím/certifikačním orgánem vytvářejícím příjmy. Agentura: (1) vydává osvědčení o bezpečnosti a povolení vozidel platná ve více zemích EU, (2) zajišťuje interoperabilní evropský systém řízení železničního provozu a usnadňuje realizaci jednotného evropského železničního prostoru a (3) přispívá k technické harmonizaci, digitalizaci železnic a plynulosti železniční dopravy a zvyšuje podíl udržitelné dopravy v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.2. 9. 2022
Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánuI když jsou strategie EU pro námořní bezpečnost z roku 2014 a její revidovaný akční plán (2018) stále platné, z jejich posouzení vyplynulo, že by měly: (1) být uvedeny do souladu s dalšími významnými politikami a nástroji EU, včetně Strategického kompasu EU a (2) řešit vyvíjející se výzvy v oblasti námořní bezpečnosti v současném složitém geopolitickém kontextu, jakož i změnu klimatu a zhoršování životního prostředí. Tato iniciativa má strategii a její akční plán aktualizovat v souladu se závěry Rady z června 2021.8. 9. 2022
Revize celního kodexu UnieCílem této iniciativy je revidovat celní kodex Unie a posílit související právní rámec tak, aby byl vhodný k řešení problémů, které se objevily v posledních letech. Nové obchodní modely a technologický vývoj si vyžadují revidovaná pravidla, zejména pokud jde o: (1) operace elektronického obchodu, (2) řízení rizik, (3) kapacity v oblasti analýzy dat, (4) ochranu jednotného trhu před zbožím dováženým ze zemí mimo EU, které není v souladu s právními předpisy EU.14. 9. 2022
Posouzení nové strategie EU týkající se globálních aspektů zdravíÚčelem této iniciativy má být vytvořit novou globální strategii v oblasti zdraví, která by na tyto změny reagovala a posílit vedoucí postavení EU v této oblasti.19. 9. 2022
Revize balíku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel – bezpečnost vozidelCílem této iniciativy má být přizpůsobit způsob, jakým jsou technické kontroly prováděny, technologickému/regulačnímu vývoji. K účinnějšímu prosazování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu je rovněž zapotřebí zdokonalit výměnu příslušných údajů o technické způsobilosti vozidel na úrovni EU.28. 9. 2022
Hodnocení předpisů EU týkajících se technických prohlídek vozidelBalík předpisů EU týkajících se technických prohlídek vozidel se skládá ze 3 směrnic, které se zabývají: (1) pravidelnými technickými prohlídkami, (2) silničními technickými kontrolami užitkových vozidel a (3) doklady o registraci vozidla. Balík je v platnosti od května 2018. V rámci hodnocení  má být posouzeno, jak směrnice o technických prohlídkách zlepšily bezpečnost silničního provozu, a má stanovit možné nedostatky.28. 9. 2022
Přezkum revidovaného rámce pro udělování nucených licencí na patenty – duševní vlastnictvíRegulace a provádění rámce pro nucené licence na patenty v EU jsou v jednotlivých členských státech prováděny prostřednictvím odlišných, nekonsistentních postupů. Systém proto není dostatečně efektivní, aby byl schopen řešit případné celounijní krize. Kromě toho by měla být přezkoumána účinnost stávajícího postupu EU týkajícího se nucených licencí na patenty na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (nařízení č. 816/2006). Cílem této iniciativy má být upravit právní rámec tak, aby mohl náležitě řešit případné budoucí krizové situace a mohl být lépe koordinován.29. 9. 2022
Přezkum zdokonaleného systému certifikace EU – osvědčení strojvedoucích Na základě hodnocení se tato iniciativa snaží režim zdokonalit a zajistit, aby: (1) obstál i v budoucnu, (2) držel krok s technologickým pokrokem a zvýšenou poptávku po mezinárodních spojích, (3) učinit profesi strojvedoucího rozmanitější a přitažlivější pro mladé lidi.30. 9. 2022
Výbor pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnostiCílem této iniciativy má být: (1) analyzovat důsledky těchto závěr, (2) posoudit možnosti řešení tohoto problému s přihlédnutím k pravidlům EU pro státní podporu.5. 10. 2022
Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EUPostupy pro uplatňování antimonopolních pravidel EU stanoví nařízení 1/2003 a 773/2004. Tato pravidla se zaměřují na společnosti, které zneužívají své tržní síly a uzavírají restriktivní dohody. Účelem této iniciativy má být vyhodnotit postupy vyplývající ze změn hospodářského prostředí, ke kterým došlo od vstupu nařízení 1/2003 v platnost (např. digitalizace).6. 10. 2022
Přezkum návrhu směrnice týkající se daňových úniků a agresivního daňového plánování v EUCílem této iniciativy má být zintenzivnit boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování tím, že se zaměří na roli činitelů, kteří tyto složité a netransparentní struktury vytvářejí.12. 10. 2022
Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“Tato iniciativa má stanovit společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Mělo by jej možné být uplatňovat jak v odvětví osobní dopravy, tak v odvětví nákladní dopravy. Transparentní informace umožní poskytovatelům služeb sledovat emise a snižovat je a zlepšovat tak účinnost jejich dopravních služeb a uživatelům umožní volit nejudržitelnější služby z nabídky.17. 10. 2022
Přezkum ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem – zdraví půdyCílem návrhu právního rámce pro zdraví půdy, který byl oznámen ve strategii EU v oblasti půdy do roku 2030, je: (1) specifikovat podmínky pro zajištění zdravé půdy, (2) určit možnosti monitorování půdy a (3) stanovit pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy.24. 10. 2022
Hodnocení úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům – Evropský statistický systémCílem této iniciativy má  být vyjít vstříc novým informačním potřebám a očekávání uživatelů. Právní rámec pro statistiku EU by měl být sladěn s evropskou strategií pro data a zmodernizovat se způsob vypracovávání statistik. Konkrétně iniciativa využije potenciál nových zdrojů údajů, zajistí, aby statistický systém lépe reagoval, specifikuje nové úlohy v nově vznikajících datových ekosystémech a aktualizuje úkoly statistických úřadů.25. 10. 2022
Hodnocení návrhu legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdruženíCílem této iniciativy má být zajistit sdružením všechny svobody jednotného trhu, zjednodušit jejich činnosti napříč EU a prosazovat jejich základní práva. Stávající pravidla vytvářejí překážky, jako jsou doplňující registrace, když sdružení působí přes hranice EU. To může narušit trh neziskových organizací a ovlivnit demokratický prostor EU a výkon základních práv EU. Tato iniciativa navazuje na usnesení EP přijaté 16. 2. 2022.28. 10. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek