Veřejné konzultace v říjnu 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Přezkum zdokonaleného systému certifikace EU – osvědčení strojvedoucích Na základě hodnocení se tato iniciativa snaží režim zdokonalit a zajistit, aby: (1) obstál i v budoucnu, (2) držel krok s technologickým pokrokem a zvýšenou poptávku po mezinárodních spojích, (3) učinit profesi strojvedoucího rozmanitější a přitažlivější pro mladé lidi.1. 9. 2022
Hodnocení činnosti agentury ze strany Komise – Agentura EU pro železniceKomise hodnotí práci Agentury EU pro železnice v letech 2016–2021, během nichž se agentura stala schvalujícím/certifikačním orgánem vytvářejícím příjmy. Agentura: (1) vydává osvědčení o bezpečnosti a povolení vozidel platná ve více zemích EU, (2) zajišťuje interoperabilní evropský systém řízení železničního provozu a usnadňuje realizaci jednotného evropského železničního prostoru a (3) přispívá k technické harmonizaci, digitalizaci železnic a plynulosti železniční dopravy a zvyšuje podíl udržitelné dopravy v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.2. 9. 2022
Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánuI když jsou strategie EU pro námořní bezpečnost z roku 2014 a její revidovaný akční plán (2018) stále platné, z jejich posouzení vyplynulo, že by měly: (1) být uvedeny do souladu s dalšími významnými politikami a nástroji EU, včetně Strategického kompasu EU a (2) řešit vyvíjející se výzvy v oblasti námořní bezpečnosti v současném složitém geopolitickém kontextu, jakož i změnu klimatu a zhoršování životního prostředí. Tato iniciativa má strategii a její akční plán aktualizovat v souladu se závěry Rady z června 2021.8. 9. 2022
Posouzení nové strategie EU týkající se globálních aspektů zdravíÚčelem této iniciativy má být vytvořit novou globální strategii v oblasti zdraví, která by na tyto změny reagovala a posílit vedoucí postavení EU v této oblasti.19. 9. 2022
Revize balíku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel – bezpečnost vozidelCílem této iniciativy má být přizpůsobit způsob, jakým jsou technické kontroly prováděny, technologickému/regulačnímu vývoji. K účinnějšímu prosazování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu je rovněž zapotřebí zdokonalit výměnu příslušných údajů o technické způsobilosti vozidel na úrovni EU.28. 9. 2022
Přezkum revidovaného rámce pro udělování nucených licencí na patenty – duševní vlastnictvíRegulace a provádění rámce pro nucené licence na patenty v EU jsou v jednotlivých členských státech prováděny prostřednictvím odlišných, nekonsistentních postupů. Systém proto není dostatečně efektivní, aby byl schopen řešit případné celounijní krize. Kromě toho by měla být přezkoumána účinnost stávajícího postupu EU týkajícího se nucených licencí na patenty na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (nařízení č. 816/2006). Cílem této iniciativy má být upravit právní rámec tak, aby mohl náležitě řešit případné budoucí krizové situace a mohl být lépe koordinován.29. 9. 2022
Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EUPostupy pro uplatňování antimonopolních pravidel EU stanoví nařízení 1/2003 a 773/2004. Tato pravidla se zaměřují na společnosti, které zneužívají své tržní síly a uzavírají restriktivní dohody. Účelem této iniciativy má být vyhodnotit postupy vyplývající ze změn hospodářského prostředí, ke kterým došlo od vstupu nařízení 1/2003 v platnost (např. digitalizace).6. 10. 2022
Přezkum návrhu směrnice týkající se daňových úniků a agresivního daňového plánování v EUCílem této iniciativy má být zintenzivnit boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování tím, že se zaměří na roli činitelů, kteří tyto složité a netransparentní struktury vytvářejí.12. 10. 2022
Přezkum výpočtu emisí z dopravyTato iniciativa má stanovit společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Mělo by jej možné uplatňovat jak v odvětví osobní dopravy, tak v odvětví nákladní dopravy. Transparentní informace by umožnily poskytovatelům služeb sledovat emise a  snižovat je a zlepšovat tak účinnost jejich dopravních služeb a uživatelům umožní volit nejudržitelnější služby z nabídky.17. 10. 2022
Revize směrnice o ochraně a obnově půdy a udržitelného hospodaření s půdním fondemCílem návrhu právního rámce pro zdraví půdy, který byl oznámen ve strategii EU v oblasti půdy do roku 2030, má být: (1) specifikovat podmínky pro zajištění zdravé půdy, (2) určit možnosti monitorování půdy a (3) stanovit pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy.24. 10. 2022
Hodnocení nařízení – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkůmCílem této iniciativy má být vyjít vstříc novým informačním potřebám a očekávání uživatelů. Právní rámec pro statistiku EU by měl být sladěn s evropskou strategií pro data a měl by se zmodernizovat se způsob vypracovávání statistik. Konkrétně by iniciativa měla využít potenciál nových zdrojů údajů, zajistí, aby statistický systém lépe reagoval, specifikuje nové úlohy v nově vznikajících datových ekosystémech a aktualizuje úkoly statistických úřadů.25. 10. 2022
Přezkum návrhu legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdruženíCílem této iniciativy má být zajistit sdružením všechny svobody jednotného trhu, zjednodušit jejich činnosti napříč EU a prosazovat jejich základní práva. Stávající pravidla vytvářejí překážky, jako jsou doplňující registrace, když sdružení působí přes hranice EU. To může narušit trh neziskových organizací a ovlivnit demokratický prostor EU a výkon základních práv EU. Tato iniciativa navazuje na usnesení EP z února 2022.28. 10. 2022
Revize pravidel EU – říční informační službyPředpisy EU o harmonizovaných říčních informačních službách – které mají podporovat řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě – zajišťují bezpečnou a efektivní říční dopravu v EU. Mají stanovit rovněž rámec interoperability pro digitální informační služby. Tato iniciativa je součástí strategie udržitelné a inteligentní mobility a jejím cílem má být: (1) řešit nedostatky zjištěné ve stávajícím rámci, (2) racionalizovat způsob, jakým jsou stanoveny technické normy a (3) zohlednit nový vývoj v oblasti digitalizace.22. 11. 2022
Hodnocení nového rámce EU pro monitorování lesů a strategických plánůCílem této iniciativy má být vytvořit celounijní rámec pro pozorování stavu lesů, který by poskytoval otevřený přístup k aktuálním, podrobným, přesným, pravidelně shromažďovaným informacím o stavu lesů v EU a hospodaření s nimi a zároveň monitoroval s lesem související produkty a ekosystémové služby.17. 11. 2022
Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěrySdělení o zárukách popisuje, jakým způsobem Komise posuzuje státní záruky za úvěry podnikům. Naposledy proběhl jeho přezkum v roce 2008. Komise má nyní vyhodnotit, jak toto sdělení o zárukách v průběhu času fungovalo. Hodnocení se má zaměřit na účinnost, účelnost, relevanci a soudržnost sdělení o zárukách a jeho přidanou hodnotu na úrovni EU. Komise rovněž plánuje veřejnou konzultaci, cílené konzultace a studii, aby získala potřebné podklady.21. 11. 2022
Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EUCílem tohoto přezkumu má být: (1) účinněji využívat kapacitu letišť, (2) učinit systém přidělování volných časů pohotovějším a odolnějším v případě krize, (3) zohlednit další politické priority, jako je dekarbonizace, kvalitní propojení nebo intermodalita (integrace mezi dopravními systémy).21. 11. 2022
Posouzení evropského aktu o kritických surovináchCílem této iniciativy má být zvýšit monitorovací kapacity EU a rozšířit jak její hodnotový řetězec (a to tak, že se identifikují projekty týkající se nerostných surovin a surovin ve strategickém zájmu EU, které kladou velký důraz na ochranu životního prostředí), tak vnější politiku EU v oblasti kritických surovin.25. 11. 2022
Přezkum rámce v oblasti ochrany cestujících a jejich právKomise plánuje přezkoumat regulační rámec v oblasti práv cestujících včetně zajištění odolnosti vůči rozsáhlým narušením dopravy a včetně možností týkajících se multimodálních přepravních dokladů. Má v plánu posoudit možnosti a případně navrhnout přiměřený režim finanční ochrany, který by cestující chránil před rizikem krize likvidity nebo platební neschopnosti, pokud jde o vrácení peněz za přepravní doklady a v případě potřeby repatriace.7. 12. 2022
Hodnocení označování energetickými štítkyVzhledem k úloze, která se očekává od fotovoltaických výrobků při dekarbonizaci energetického systému EU, je nezbytné, aby byly i tyto nově instalované výrobky v EU šetrné k životnímu prostředí. Komise proto chce posoudit potřebu regulace při řízení dopadů fotovoltaických výrobků na životní prostředí.16. 12. 2022
Posouzení nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředíVzhledem k úloze, která se očekává od fotovoltaických výrobků při dekarbonizaci energetického systému EU, je nezbytné, aby byly i tyto nově instalované výrobky v EU šetrné k životnímu prostředí. Komise proto chce posoudit potřebu regulace při řízení dopadů fotovoltaických výrobků na životní prostředí.16. 12. 2022
Přezkum práv spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhůmCílem alternativního řešení sporů je zajistit spotřebitelům odškodnění, aniž by se museli obracet na soud. V souvislosti s rozvojem digitálních trhů je nutné vypracovat rychlé a jednoduché mechanismy nápravy. Právní předpisy o alternativním řešení sporů je proto nutné aktualizovat tak, aby tyto požadavky splňovaly.21. 12. 2022
Hodnocení ochrany spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování právaTato iniciativa má provádět cílené změny v nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které tuto problematiku řeší.21. 12. 2022
Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinamiCílem této iniciativy má být modernizovat tato pravidla tak, aby: (1) byla zajištěna bezpečnost potravin a vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví, (2) omezena přítomnost a používání nebezpečných chemických látek, (3) byly zohledněny nejnovější pokroky ve vědě a technologii (4) byly podpořeny inovace a udržitelnost prosazováním bezpečných, opětovně použitelných a recyklovatelných řešení a (5) aby byl omezen dopad daného odvětví na životní prostředí.11. 1. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek