Veřejné konzultace v listopadu 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EUPostupy pro uplatňování antimonopolních pravidel EU stanoví nařízení 1/2003 a 773/2004. Tato pravidla se zaměřují na společnosti, které zneužívají své tržní síly a uzavírají restriktivní dohody. Účelem této iniciativy má být vyhodnotit postupy vyplývající ze změn hospodářského prostředí, ke kterým došlo od vstupu nařízení 1/2003 v platnost (např. digitalizace).6. 10. 2022
Přezkum návrhu směrnice týkající se daňových úniků a agresivního daňového plánování v EUCílem této iniciativy má být zintenzivnit boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování tím, že se zaměří na roli činitelů, kteří tyto složité a netransparentní struktury vytvářejí.12. 10. 2022
Přezkum výpočtu emisí z dopravyTato iniciativa má stanovit společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Mělo by jej možné uplatňovat jak v odvětví osobní dopravy, tak v odvětví nákladní dopravy. Transparentní informace by umožnily poskytovatelům služeb sledovat emise a  snižovat je a zlepšovat tak účinnost jejich dopravních služeb a uživatelům umožní volit nejudržitelnější služby z nabídky.17. 10. 2022
Revize směrnice o ochraně a obnově půdy a udržitelného hospodaření s půdním fondemCílem návrhu právního rámce pro zdraví půdy, který byl oznámen ve strategii EU v oblasti půdy do roku 2030, má být: (1) specifikovat podmínky pro zajištění zdravé půdy, (2) určit možnosti monitorování půdy a (3) stanovit pravidla vedoucí k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy.24. 10. 2022
Hodnocení nařízení – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkůmCílem této iniciativy má být vyjít vstříc novým informačním potřebám a očekávání uživatelů. Právní rámec pro statistiku EU by měl být sladěn s evropskou strategií pro data a měl by se zmodernizovat se způsob vypracovávání statistik. Konkrétně by iniciativa měla využít potenciál nových zdrojů údajů, zajistí, aby statistický systém lépe reagoval, specifikuje nové úlohy v nově vznikajících datových ekosystémech a aktualizuje úkoly statistických úřadů.25. 10. 2022
Přezkum návrhu legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdruženíCílem této iniciativy má být zajistit sdružením všechny svobody jednotného trhu, zjednodušit jejich činnosti napříč EU a prosazovat jejich základní práva. Stávající pravidla vytvářejí překážky, jako jsou doplňující registrace, když sdružení působí přes hranice EU. To může narušit trh neziskových organizací a ovlivnit demokratický prostor EU a výkon základních práv EU. Tato iniciativa navazuje na usnesení EP z února 2022.28. 10. 2022
Revize pravidel EU – říční informační službyPředpisy EU o harmonizovaných říčních informačních službách – které mají podporovat řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě – zajišťují bezpečnou a efektivní říční dopravu v EU. Mají stanovit rovněž rámec interoperability pro digitální informační služby. Tato iniciativa je součástí strategie udržitelné a inteligentní mobility a jejím cílem má být: (1) řešit nedostatky zjištěné ve stávajícím rámci, (2) racionalizovat způsob, jakým jsou stanoveny technické normy a (3) zohlednit nový vývoj v oblasti digitalizace.22. 11. 2022
Hodnocení nového rámce EU pro monitorování lesů a strategických plánůCílem této iniciativy má být vytvořit celounijní rámec pro pozorování stavu lesů, který by poskytoval otevřený přístup k aktuálním, podrobným, přesným, pravidelně shromažďovaným informacím o stavu lesů v EU a hospodaření s nimi a zároveň monitoroval s lesem související produkty a ekosystémové služby.17. 11. 2022
Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěrySdělení o zárukách popisuje, jakým způsobem Komise posuzuje státní záruky za úvěry podnikům. Naposledy proběhl jeho přezkum v roce 2008. Komise má nyní vyhodnotit, jak toto sdělení o zárukách v průběhu času fungovalo. Hodnocení se má zaměřit na účinnost, účelnost, relevanci a soudržnost sdělení o zárukách a jeho přidanou hodnotu na úrovni EU. Komise rovněž plánuje veřejnou konzultaci, cílené konzultace a studii, aby získala potřebné podklady.21. 11. 2022
Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EUCílem tohoto přezkumu má být: (1) účinněji využívat kapacitu letišť, (2) učinit systém přidělování volných časů pohotovějším a odolnějším v případě krize, (3) zohlednit další politické priority, jako je dekarbonizace, kvalitní propojení nebo intermodalita (integrace mezi dopravními systémy).21. 11. 2022
Posouzení evropského aktu o kritických surovináchCílem této iniciativy má být zvýšit monitorovací kapacity EU a rozšířit jak její hodnotový řetězec (a to tak, že se identifikují projekty týkající se nerostných surovin a surovin ve strategickém zájmu EU, které kladou velký důraz na ochranu životního prostředí), tak vnější politiku EU v oblasti kritických surovin.25. 11. 2022
Přezkum rámce v oblasti ochrany cestujících a jejich právKomise plánuje přezkoumat regulační rámec v oblasti práv cestujících včetně zajištění odolnosti vůči rozsáhlým narušením dopravy a včetně možností týkajících se multimodálních přepravních dokladů. Má v plánu posoudit možnosti a případně navrhnout přiměřený režim finanční ochrany, který by cestující chránil před rizikem krize likvidity nebo platební neschopnosti, pokud jde o vrácení peněz za přepravní doklady a v případě potřeby repatriace.7. 12. 2022
Hodnocení označování energetickými štítkyVzhledem k úloze, která se očekává od fotovoltaických výrobků při dekarbonizaci energetického systému EU, je nezbytné, aby byly i tyto nově instalované výrobky v EU šetrné k životnímu prostředí. Komise proto chce posoudit potřebu regulace při řízení dopadů fotovoltaických výrobků na životní prostředí.16. 12. 2022
Posouzení nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředíVzhledem k úloze, která se očekává od fotovoltaických výrobků při dekarbonizaci energetického systému EU, je nezbytné, aby byly i tyto nově instalované výrobky v EU šetrné k životnímu prostředí. Komise proto chce posoudit potřebu regulace při řízení dopadů fotovoltaických výrobků na životní prostředí.16. 12. 2022
Přezkum práv spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhůmCílem alternativního řešení sporů je zajistit spotřebitelům odškodnění, aniž by se museli obracet na soud. V souvislosti s rozvojem digitálních trhů je nutné vypracovat rychlé a jednoduché mechanismy nápravy. Právní předpisy o alternativním řešení sporů je proto nutné aktualizovat tak, aby tyto požadavky splňovaly.21. 12. 2022
Hodnocení ochrany spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování právaTato iniciativa má provádět cílené změny v nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které tuto problematiku řeší.21. 12. 2022
Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinamiCílem této iniciativy má být modernizovat tato pravidla tak, aby: (1) byla zajištěna bezpečnost potravin a vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví, (2) omezena přítomnost a používání nebezpečných chemických látek, (3) byly zohledněny nejnovější pokroky ve vědě a technologii (4) byly podpořeny inovace a udržitelnost prosazováním bezpečných, opětovně použitelných a recyklovatelných řešení a (5) aby byl omezen dopad daného odvětví na životní prostředí.11. 1. 2022
Revize směrnice BEFIT: rámec pro zdanění příjmů – podnikání v EvropěCílem této iniciativy má být zavést společný soubor pravidel pro výpočet zdanitelného základu společností z EU, přičemž by mělo být na základě vzorce zajištěno účinnější rozdělování zisků mezi země EU. Iniciativa by se měla rovněž zaměřovat na snížení nákladů na dodržování předpisů a na vytvoření soudržného přístupu ke zdanění právnických osob v EU.26. 1. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek