Veřejné konzultace v prosinci 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Revize pravidel EU – říční informační službyPředpisy EU o harmonizovaných říčních informačních službách – které mají podporovat řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě – zajišťují bezpečnou a efektivní říční dopravu v EU. Mají stanovit rovněž rámec interoperability pro digitální informační služby. Tato iniciativa je součástí strategie udržitelné a inteligentní mobility a jejím cílem má být: (1) řešit nedostatky zjištěné ve stávajícím rámci, (2) racionalizovat způsob, jakým jsou stanoveny technické normy a (3) zohlednit nový vývoj v oblasti digitalizace.22. 11. 2022
Hodnocení nového rámce EU pro monitorování lesů a strategických plánůCílem této iniciativy má být vytvořit celounijní rámec pro pozorování stavu lesů, který by poskytoval otevřený přístup k aktuálním, podrobným, přesným, pravidelně shromažďovaným informacím o stavu lesů v EU a hospodaření s nimi a zároveň monitoroval s lesem související produkty a ekosystémové služby.17. 11. 2022
Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěrySdělení o zárukách popisuje, jakým způsobem Komise posuzuje státní záruky za úvěry podnikům. Naposledy proběhl jeho přezkum v roce 2008. Komise má nyní vyhodnotit, jak toto sdělení o zárukách v průběhu času fungovalo. Hodnocení se má zaměřit na účinnost, účelnost, relevanci a soudržnost sdělení o zárukách a jeho přidanou hodnotu na úrovni EU. Komise rovněž plánuje veřejnou konzultaci, cílené konzultace a studii, aby získala potřebné podklady.21. 11. 2022
Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EUCílem tohoto přezkumu má být: (1) účinněji využívat kapacitu letišť, (2) učinit systém přidělování volných časů pohotovějším a odolnějším v případě krize, (3) zohlednit další politické priority, jako je dekarbonizace, kvalitní propojení nebo intermodalita (integrace mezi dopravními systémy).21. 11. 2022
Posouzení evropského aktu o kritických surovináchCílem této iniciativy má být zvýšit monitorovací kapacity EU a rozšířit jak její hodnotový řetězec (a to tak, že se identifikují projekty týkající se nerostných surovin a surovin ve strategickém zájmu EU, které kladou velký důraz na ochranu životního prostředí), tak vnější politiku EU v oblasti kritických surovin.25. 11. 2022
Přezkum rámce v oblasti ochrany cestujících a jejich právKomise plánuje přezkoumat regulační rámec v oblasti práv cestujících včetně zajištění odolnosti vůči rozsáhlým narušením dopravy a včetně možností týkajících se multimodálních přepravních dokladů. Má v plánu posoudit možnosti a případně navrhnout přiměřený režim finanční ochrany, který by cestující chránil před rizikem krize likvidity nebo platební neschopnosti, pokud jde o vrácení peněz za přepravní doklady a v případě potřeby repatriace.7. 12. 2022
Hodnocení označování energetickými štítkyVzhledem k úloze, která se očekává od fotovoltaických výrobků při dekarbonizaci energetického systému EU, je nezbytné, aby byly i tyto nově instalované výrobky v EU šetrné k životnímu prostředí. Komise proto chce posoudit potřebu regulace při řízení dopadů fotovoltaických výrobků na životní prostředí.16. 12. 2022
Posouzení nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředíVzhledem k úloze, která se očekává od fotovoltaických výrobků při dekarbonizaci energetického systému EU, je nezbytné, aby byly i tyto nově instalované výrobky v EU šetrné k životnímu prostředí. Komise proto chce posoudit potřebu regulace při řízení dopadů fotovoltaických výrobků na životní prostředí.16. 12. 2022
Přezkum práv spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhůmCílem alternativního řešení sporů je zajistit spotřebitelům odškodnění, aniž by se museli obracet na soud. V souvislosti s rozvojem digitálních trhů je nutné vypracovat rychlé a jednoduché mechanismy nápravy. Právní předpisy o alternativním řešení sporů je proto nutné aktualizovat tak, aby tyto požadavky splňovaly.21. 12. 2022
Hodnocení ochrany spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování právaTato iniciativa má provádět cílené změny v nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které tuto problematiku řeší.21. 12. 2022
Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinamiCílem této iniciativy má být modernizovat tato pravidla tak, aby: (1) byla zajištěna bezpečnost potravin a vysoká úroveň ochrany veřejného zdraví, (2) omezena přítomnost a používání nebezpečných chemických látek, (3) byly zohledněny nejnovější pokroky ve vědě a technologii (4) byly podpořeny inovace a udržitelnost prosazováním bezpečných, opětovně použitelných a recyklovatelných řešení a (5) aby byl omezen dopad daného odvětví na životní prostředí.11. 1. 2022
Revize směrnice BEFIT: rámec pro zdanění příjmů – podnikání v EvropěCílem této iniciativy má být zavést společný soubor pravidel pro výpočet zdanitelného základu společností z EU, přičemž by mělo být na základě vzorce zajištěno účinnější rozdělování zisků mezi země EU. Iniciativa by se měla rovněž zaměřovat na snížení nákladů na dodržování předpisů a na vytvoření soudržného přístupu ke zdanění právnických osob v EU.26. 1. 2022
Hodnocení screeningu, registrací a monitoringu azbestuCílem této legislativní iniciativy je dále řešit zdravotní a environmentální rizika související s expozicí azbestu zvýšením transparentnosti a získáváním dodatečných informací a zajištěním jejich dostupnosti pro příslušné veřejné orgány, stavební dělníky a uživatele budov. Konkrétní povinnosti budou modulovány na základě průřezového přístupu zohledňujícího životní cyklus budovy a rizika související s konkrétní budovou.Souvisí s Konferencí o budoucnosti Evropy.8. 2. 2023
Přezkum nových pravidel týkajících se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání – předcházení terorismuTato iniciativa má stanovovat pravidla pro uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a pro jejich používání. Cílem je zvýšit bezpečnost v EU – tím by se snížilo riziko, že teroristé nebo jiní zločinci získají nebezpečné chemické látky za účelem páchání útoků.20. 2. 2023
Revize kontroly účelnosti spotřebitelského práva EU – digitální spravedlnost Tato kontrola účelnosti (hodnocení) se má zaměřit na následující právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele s cílem zjistit, zda zajišťují vysokou úroveň ochrany v digitálním prostředí: 1) směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách,  2) směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů a 3) směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.20. 2. 2023
Průběžné hodnocení programu Horizont EvropaCílem této iniciativy je vyhodnotit první výsledky výzkumných a inovačních akcí programu Horizont Evropa, které EU financuje v období 2021–2023. Hodnocena při tom budou všechna hlediska programu, včetně: 1) partnerství, 2) misí a 3) Evropského technologického institutu.23. 2. 2023
Závěrečné hodnocení programu Horizont Evropa 2020Tato iniciativa analyzuje výstupy a dopady celého programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace v letech 2014–2020. Toto hodnocení se má provádět s cílem napomoci provádění stávajících opatření EU v oblasti výzkumu a inovací a navrhnout opatření budoucí. Mělo by se jím rovněž plnit  právní povinnost, v jejímž rámci musí Komise vysvětlit, jakým způsobem vynakládala veřejné prostředky.23. 2. 2023
Hodnocení Europassu od roku 2018 – celoživotní učení a řízení profesní dráhyEuropass je soubor online nástrojů a informací sloužících k podpoře uživatelů v celoživotním vzdělávání a učení a při řízení jejich kariéry. V rámci uvedeného hodnocení se má posoudit účinnost, účelnost, relevance, soudržnost a přidaná hodnota EU Europassu od roku 2018.28. 2. 2023

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek