Digitální cíle EU pro rok 2030

Instituce EU prosazují legislativu podporující digitální technologie na základě evropských hodnot respektujících svobodu, ochranu a spravedlnost. Účel digitalizace pro jednotlivce a firmy spočívá ve schopnosti používat běžné technologie, využívat online příležitosti, veřejné služby a administrativní procesy bez ohledu na geografickou polohu či sociální status. Digitální technologie propojují jednotlivce, mohou pomáhat společnostem zajistit kybernetickou bezpečnost a vést je k lepším obchodním rozhodnutím, operacím, interakci se zákazníky či optimalizaci výroby. Digitalizace v neposlední řadě přináší udržitelné inovace účinně využívající energie a zdroje.

Politický program Digitální dekáda s konkrétními cíli do roku 2030 se zaměřuje na čtyři oblasti: digitální dovednosti, digitální transformaci podniků, zabezpečenou a udržitelnou digitální infrastrukturu a digitalizaci veřejných služeb. Mezi konkrétní cíle první oblasti spadá schopnost 80 % dospělých občanů EU používat technologie pro každodenní činnosti, dále zaměstnání 20 milionů IT specialistů a genderová vyrovnanost v oblasti IT.

Co se týče digitální transformace podniků, cílem je růst rychle se rozvíjejících podniků a financování za účelem zdvojnásobení počtu podniků třídy „unicorn“ v EU. Dále by mělo více než 90 % malých a středních podniků dosahovat alespoň základní úrovně digitální intenzity a 75 % společností by mělo používat cloud, umělou inteligenci nebo data velkého objemu.

Digitalizace infrastruktury má za cíl vysokorychlostní mobilní připojení (alespoň 5G) všude v EU, zvýšení podílu EU na světové produkci polovodičů na 20 %, rychlý přístup k datům (10 000 klimaticky neutrálních vysoce zabezpečených okrajových uzlů) a první počítač s kvantovým zrychlením.

Čtvrtá oblast se zaměřuje na poskytnutí všech klíčových veřejných služeb v online formě do roku 2030.  Dále cílí na zajištění digitální identifikace pro alespoň 80 % občanů EU a zajištění online přístupu k lékařským záznamům pro všechny občany.

Politický program Digitální dekáda 2030 je založen na každoročním mechanismu spolupráce, do něhož je zapojena Komise a členské státy. V první řadě se vypracují plánované trajektorie EU pro jednotlivé cíle a členské státy poté navrhnou vnitrostátní plány pro jejich dosažení. K měření pokroku v plnění cílů je využíván monitorovací systém vycházející z indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI).

Program zároveň zahrnuje spolupráci mezi členskými státy prostřednictvím projektů podporujících propojení a bezpečnost jednotného digitálního trhu. Mezi oblasti projektů spadá 5G komunikace, vysoce výkonná výpočetní technika, veřejná správa, digitální dovednosti, blockchain a další. Příkladem potenciálního projektu je zavedení sítě bezpečnostních operačních středisek založených na umělé inteligenci, která by předvídala kybernetické útoky, odhalovala je a reagovala na ně.

Digitalizace je také úzce spjatá s právy a soukromím občanů EU, které je zapotřebí chránit. Právě proto Evropské prohlášení o právech a zásadách pro digitální transformaci EU, podepsané v prosinci 2022, podporuje práva osob zakotvená v Listině základních práv EU a v právních předpisech o ochraně údajů a soukromí. To znamená, že je kladen důraz na nediskriminaci, svobodu a soukromí občanů EU a na ochranu před ilegálním a škodlivým obsahem v digitálním světě. Další důležitou zásadou digitalizace je podpora udržitelnosti a ekologické transformace.

Současně s programem Digitální dekáda se vyvíjí legislativa zajišťující bezpečnost a ochranu občanů EU a konkurenceschopnost evropských ekonomik. Jedná se např. o Evropský akt o čipech zvyšující konkurenceschopnost v oblasti polovodičových technologií. Akt reaguje na rostoucí poptávku po čipech. Dále je třeba zmínit Akt o umělé inteligenci, jehož cílem je zajistit bezpečnost systémů umělé inteligence na trhu EU v souladu s evropskými hodnotami. Významný je rovněž Akt o kybernetické odolnosti zavádějící požadavky na kybernetickou bezpečnost hardwarových a softwarových produktů.

Autorka: Martina Wranová, Euroskop.cz

Zdroj: Evropská komise

Foto: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek