STUDIUM

Uznávání kreditů, vzdělání a kvalifikací

V Evropské unii existuje systém, který zaručuje, že kredity získané během studia v jiné zemi Unie budou studentům započítány domácí univerzitou.

ECTS neboli European Credit Transfer and Accumulation System

Evropský kreditní systém pro vysokoškolské vzdělávání byl vytvořen v roce 1989 jako pilotní projekt pro zjednodušení studia na zahraniční vysoké škole v rámci evropského programu výměny studentů Erasmus. Jako systém přenosu kreditů se rozšířil do 30 zemí a byl zaveden na více než 1000 vysokých škol.

Evropský kredit je určitým vyjádřením „objemu“ studia. Společně s ním je užívána také hodnotící kvalitativní škála v rozmezí 5 úrovní (A – F, od výborně až po neuspěl/a). Evropské kredity jsou přenosné z jedné univerzity na druhou, proto může být část studia v zahraničí velmi snadno započítána jako běžná součást studia na domácí univerzitě. Vyjádření jednoročního řádného studia (1500 – 1800 hodin) tak představuje 60 kreditů. Čili jeden kredit odpovídá cca 25 – 30 „pracovním“ hodinám.

Vedle přenositelnosti je důležitá také akumulační funkce kreditů. Během studia jsou sbírány body-kredity až do hranice odpovídající předepsanému studijnímu programu. V rámci vymezených možností si student může sám zvolit a ovlivnit strukturu svého studijního plánu.

Kreditní systém počítá s tzv. Dodatkem k diplomu, který poskytuje standardizované informace o dosaženém vzdělání. Dodatek popisuje podstatu, délku, obsah, souvislosti a postavení všech typů úspěšně absolvovaných vysokoškolských studií, jejichž výsledkem bylo získání vysokoškolské kvalifikace. Od roku 2005 je automaticky vydáván v češtině a angličtině vysokou školou jako příloha k diplomu.

Evropský kreditní systém není obecně povinný. Je ale nezbytností pro vzdělávací instituce, které chtějí svým studentům umožnit výhody plynoucí z účasti v řadě evropských programů zaměřených na mobilitu studentů. Některé země dokonce zapracovaly doporučení kreditního systému do svých zákonů.

ECVET neboli European credit (transfer) system for vocational education and training

Vedle již zavedeného kreditního systému ve vysokém školství funguje Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, který je určen k usnadnění přenosu, shromažďování a uznávání výsledků vzdělávání, a tím ke zlepšení mezinárodní mobility občanů. Důvodem k vytvoření kreditního systému je velká rozmanitost mezi národními vzdělávacími systémy, které neumožňují vzájemně porovnávat výsledky, kterých studenti a učňové dosáhnou během odborné přípravy. To následně způsobuje komplikace při navazující či doplňkové přípravě v jiném členském státě. Systém má podporovat nejen jednoduchý přenos formálního vzdělávání ve škole, ale i odborné přípravy v rámci pracovní činnosti a sběru zkušeností. Poznatky ze zahraničí pak bude možné jednodušeji přenést a uplatnit při své kvalifikaci v domácí zemi.

Další odkazy

Uznávání vzdělání

Uznávání vzdělání a uznávání dosažené kvalifikace jsou dvě zcela odlišné procedury. Více informací o uznávání odborné kvalifikace, tzv. profesním uznávání najdete zde.

Uznávání dosaženého vzdělání se nazývá akademické uznávání. V praxi si jej lze představit jako uznávání diplomů, studijních programů a jejich částí mezi vzdělávacími institucemi případně orgány státní správy v různých zemích. Může být spojeno s uznáním akademické hodnosti nebo titulu. Toto uznávání je nutné pro přijetí k dalšímu studiu, případně pro umožnění neopakování části studijního programu v zahraničním vzdělávacím zařízení.

Od 1. října 2017 usnadňuje akademické uznávání Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF). Jedná se o společný evropský referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. EQF tak nejen pomáhá orientaci v úrovních kvalifikací napříč Evropou, ale také usnadňuje studijní a pracovní mobilitu a podporuje celoživotní učení a prostupnost vzdělávání.

Absolventi všech základních, středních i vyšších odborných škol a konzervatoří mají na svých vysvědčeních, výučních listech a diplomech uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF). Zkratka EQF s uvedením příslušné úrovně 1-8 dokládá úroveň vzdělání absolventa.

Například úroveň EQF 2 bude mít na svém vysvědčení absolvent základní školy, EQF 4 je uvedeno na maturitním vysvědčení a EQF 6 na diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole.

Údaj o úrovni kvalifikace podle EQF obsahují také dokumenty Europassu, a to životopis a dodatek k osvědčení. Dalším dokumentem, kde je uvedena příslušná úroveň kvalifikace podle EQF, je osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

Další odkazy