STUDIUM

Zdravotní a sociální pojištění při studiu v zahraničí

Studenti, stejně jako např. turisté, se v době svého studia zdržují na území jiné členské země po přechodnou dobu. Pro uplatnění základního práva na nezbytnou zdravotní péči je nutné, aby při sobě měli svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). V případě úrazu či nemoci je třeba EHIC předložit lékaři. Tím je zajištěn nárok na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako mají místní pojištěnci. To znamená, že péče za ošetření je hrazena do výše jako u místních pojištěnců. Případná spoluúčast pak podléhá úhradě z vlastních zdrojů.

Vzhledem k tomu, že ve většině zemí se za lékařskou péči připlácí, je doporučováno sjednání komerčního připojištění pro pobyt v zahraničí. Z toto mohou být hrazeny náklady na spoluúčast či případný převoz zpět do ČR. Doporučována je kombinace obou způsobů pojištění. Tedy EHIC i komerční připojištění.

Uznání studia na zahraničních školách pro zdravotní a sociální účely

V případě řádného denního studia v České republice je za studenty hrazeno pojištění v plné míře státem. Aby tomu tak bylo i v případě přechodu na studium v zahraničí, je třeba si nechat toto studium uznat na českém Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Jedná-li se o akreditované vzdělávací zařízení, není uznání nijak problematické.

Posuzování postavení studia na vysoké škole

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze studium v akreditovaném bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu na akreditované vysoké škole v dané cizí zemi.

K uznání studia slouží formulář Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, který naleznete zde

Vyplněný formulář spolu s dalšími dokumenty je možné podat několika způsoby:

1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (poštou),

2. osobně do podatelny ministerstva,

3. vlastní datovou schránkou žadatele jako fyzické osoby do datové schránky ministerstva,

4. cizí datovou schránkou zmocněnce žadatele do datové schránky ministerstva,

5. elektronickou podatelnou ministerstva

Kontakt:
MŠMT – Odbor vysokých škol,
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail pro obecné dotazy i pro poskytnutí informací o podané žádosti: posta@msmt.cz

Telefonický kontakt výhradně pro poskytnutí informací o podané žádosti: + 420 234 812 255

Posuzování postavení studia na střední škole

Za studium postavené na roveň studia na středních školách v České republice lze uznat pouze zahraniční studium uskutečňované v zahraniční střední škole, která je státem uznaná za součást jeho vzdělávací soustavy a rozsahem a obsahem odpovídá studiu na střední škole (gymnáziu, střední odborné škole, středním odborném učilišti) v ČR.

Žádost o posouzení postavení studia na střední škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění (formulář zde) v listinné podobě zašlete prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na podatelnu ministerstva. Žádosti zaslané pouze prostřednictvím e-mailu nelze vyřídit!

Další odkazy a informace