Veřejné konzultace v říjnu 2020

Otevřené veřejné konzultace

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Hodnocení politiky EU pro ArktiduPolitika EU pro Arktidu pochází z roku 2016. Nyní by měla být aktualizována, protože se objevily nové výzvy a příležitosti v souvislosti se změnou klimatu. Iniciativa má být základem dalších politických kroků.10. 11. 2020
Konzultace k přezkumu obchodní politikyKomise zahájila přezkum obchodní politiky. Cílem Komise je dosáhnout shody ohledně nového střednědobého směřování obchodní politiky EU, reagovat na řadu nových globálních výzev a zohlednit poučení z krize. Z toho důvodu potřebuje znát postoje jednotlivých aktérů.15. 11. 2020
Posouzení stavu duševního vlastnictví ve třetích zemíchHlavním cílem této konzultace je určit třetí země, ve kterých stav ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví vyvolává nejvyšší obavy, a aktualizovat seznam tzv. „Prioritních zemí“. Veřejná konzultace bude jedním z nástrojů používaných ke zlepšení systémů práv duševního vlastnictví ve třetích zemích16. 11. 2020
Hodnocení přeshraniční spravedlnost – evropské exekuční titulyNařízení o evropských exekučních titulech zrušilo potřebu zdlouhavých a nákladných zprostředkujících řízení („doložky vykonatelnosti“) u některých druhů občanskoprávních a obchodních nároků. Přepracované znění nařízení Brusel, které zrušilo doložku vykonatelnosti u všech rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, poskytuje alternativní mechanismus pro domáhání se výkonu rozhodnutí v zahraničí. Toto hodnocení, které se vztahuje na období 2006–2019, má ověřit, zda nařízení o evropských exekučních titulech funguje účinně a je stále zapotřebí.20. 11. 2020
Úprava evropské statistiky v odvětví rybolovu – zjednodušený sběr údajůCílem této iniciativy je zefektivnit a zjednodušit sběr údajů potřebný k vytváření statistik o evropském odvětví rybolovu (úlovky, vykládky produktů rybolovu, chov ryb a akvakultura). Má dojít také k aktualizaci těchto statistik, aby obsahovaly údaje a informace, které jsou pro provádění rybářské politiky EU (společná rybářská politika) potřeba.23. 11. 2020
Kontrola účelnosti předpisů EU týkajících se nezákonné těžby dřevaNezákonnou těžbou dřeva se označuje těžba, která je v rozporu s vnitrostátními právními předpisy. Jedná se o celosvětový problém se značným ekonomickým, sociálním a ekologickým dopadem. V zájmu boje proti nezákonné těžbě dřeva přijala EU dva klíčové právní akty:nařízení o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictvínařízení EU o dřevu.V rámci kontroly účelnosti se má posuzovat, jak tato nařízení fungují ve světě, do jaké míry jsou účinná, efektivní, relevantní a konzistentní a zda užitečně doplňují opatření jednotlivých států.26. 11. 2020
Ekologické zemědělství – akční plán pro rozvoj ekologické produkce v EUV rámci Zelené dohody pro Evropu si EU stanovila pro rok 2030 ambiciózní cíle. Tento akční plán má pomoci spotřebitelům, zemědělcům, podnikům, vládám členských států a místním orgánům tohoto cíle dosáhnout. To znamená, že má podporovat investice a inovace v oblasti udržitelného zemědělstvíbude reagovat na zvýšený zájem spotřebitelů o ekologické potravinyzvýší poptávku po ekologických potravinách.27. 11. 2020
Rozvoj venkova – dlouhodobá vize pro venkovské oblastiCílem EU je zahájit diskuzi o budoucnosti venkovských oblastí a o úloze, kterou musí hrát v naší společnosti. Tato iniciativa má představit vizi budoucnosti venkovských oblastí do roku 2040 a shromáždí názory např. na problematiku: demografické změnyKonektivity; nízké úrovně příjmů aomezeného přístupu ke službám.Má rovněž zkoumat inovativní, inkluzivní a udržitelná řešení s ohledem na klimatickou a digitální transformaci a krizi COVID-19.30. 11. 2020
Dopad zemědělské politiky EU na společnost a ekonomiku ve venkovských oblastechÚčelem tohoto hodnocení je posoudit socioekonomický dopad tzv. společné zemědělské politiky na územní rozvoj. Zaměřuje se proto zejména na opatření rozvoje venkova, která  podporují hospodářský rozvoj; přispívají ke snížení chudoby a  zvyšují sociální začlenění. Hodnocení se rovněž zabývá otázkou přímých plateb zemědělcům, jež mají zachovat diverzifikaci zemědělství a snížit rozdíly v příjmech vůči ostatním odvětvím.30. 11. 2020
Zdůvodňování tvrzení o environmentální výkonnosti výrobků a podnikůV rámci nové iniciativy budou muset společnosti zdůvodnit svá tvrzení o tzv. environmentální stopě svých výrobků/služeb, a to pomocí standardních metod jejich kvantifikace.Účelem je zajistit, aby tato tvrzení byla spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná v celé EU a zabránilo se tak tzv. lakování nazeleno (společnosti vytvářejí falešný dojem o dopadu jejich činností na životní prostředí).To by mělo pomoci kupujícím a investorům činit ekologičtější rozhodnutí a zvýšit důvěru spotřebitelů v ekoznačky a informace o dopadu výrobku na životní prostředí.3. 12. 2020
Strategie EU pro práva dítěte (2021–2024)Strategie EU týkající se práv dětí poskytne rámec pro činnost EU v této oblasti, jejímž cílem je lépe zajišťovat podporu a ochranu práv dětí.Strategie má obsahovat soubor opatření k řešení otázek, jako jsou například práva nejzranitelnějších dětí; práva dětí v digitálním věku; prevence a potírání násilí; podpora soudnictví zohledňující potřeby dětíDále bude obsahovat doporučení pro ostatní orgány EU, členské země EU a zúčastněné strany.8. 12. 2020
Energie oceánů – hodnocení výroby energie z obnovitelných zdrojů v EUV roce 2014 Komise stanovila akční plán s cílem využít potenciál moří a oceánů k výrobě čisté, udržitelné energie. Hodnocení bilancuje projekty, investice a kapacity v oblasti energie oceánů v Evropě.Je rovněž součástí přezkumu budoucího směřování politiky Unie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.10. 12. 2020
Odlesňování a ničení lesů – snížení dopadu výrobků prodávaných v EUTéměř 80 % veškerého odlesňování je způsobeno zvýšenou produkcí komodit, jako je sója, hovězí maso, palmový olej, káva a kakao.Komise se snaží zajistit, aby žádné takové výrobky prodávané v EU nebyly produkovány způsobem, který poškozuje lesy. Za tímto účelem provede Komise posouzení dopadu a vyhodnotí, jaký druh opatření by EU měla přijmout buď pro jednotlivé komodity, nebo obecně pro všechny produkty.V konečném důsledku se tak přispěje k tomu, že podniky i spotřebitelé v EU budou lépe informováni o tom, co kupují.10. 12. 2020
Přezkum nařízení o stavebních výrobcíchNařízení o stavebních výrobcích stanoví celoevropská pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh.Tato iniciativa má pravidla přezkoumat. To zahrnuje: řešení problémů identifikovaných v hodnocení v roce 2019 a zlepšení fungování jednotného trhu se stavebními výrobky. Cílem je uvolnit potenciál růstu a pracovních míst v tomto odvětví, prosazovat cíle v oblasti životního prostředí jako součást akčního plánu ekologické dohody a oběhového hospodářství a případně podporovat bezpečnost výrobků.25. 12. 2020
Fluorované skleníkové plyny – přezkum pravidel EU (2015–2020)Fluorované plyny (tzv. F-plyny) jsou skleníkové plyny vypouštěné člověkem, používané v různých výrobcích a zařízeních (např. chladničkách, klimatizacích). Jejich emise nežádoucím způsobem přispívají k oteplování klimatu.V roce 2014 přijala EU pravidla, která mají emise fluorovaných skleníkových plynů výrazně snížit.V rámci této iniciativy se tato pravidla přezkoumají a aktualizují s ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu a právní rámec pro klima; aktuální mezinárodní závazky týkající se hydrofluoruhlovodíků (Montrealský protokol), dosažený pokrok a získané poznatky.29. 12. 2020
Veřejná konzultace týkající se legální migrace – veřejná konzultaceSoučástí nového paktu o migraci a azylu jsou plány na zahájení diskuse o dalších krocích v oblasti legální migrace. Tato iniciativa zahájí veřejnou konzultaci o tom, jak evropský trh zatraktivnit pro kvalifikované, talentované osoby.30. 12. 2020
Zavádění širokopásmové sítě – hodnocení pravidel EU týkajících se státní podporyÚčelem předpisů o státních dotacích v odvětví širokopásmového připojení je podpořit vytváření vysokorychlostních širokopásmových sítí, které jsou motivovány hospodářskou soutěží. Tím by se mělo nasměřovat veřejné financování do oblastí, které to nejvíce potřebují (zejména venkovské a odlehlé regiony), a zabránit tomu, aby byly vytěsněny soukromé investice. Hodnocení posoudí, zda předpisy: fungují tak, jak bylo zamýšleno; reagují na technologický vývoj a postačí ke splnění nových cílů EU.5. 1. 2021
Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidelV „oběhovém hospodářství“ se množství odpadu snižuje a co nejvíce materiálu se opětovně používá či recykluje. To znamená, že by měl být snížen i objem odpadu z obalů a obalový materiál byl měl být snadno recyklovatelný.Komise přezkoumá požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace; zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech; bojovat proti nadměrnému množství obalů a snížit objem obalů.6. 1. 2021
Posouzení jednotných pravidel zaokrouhlování hotovostních plateb v eurech – posouzeníToto posouzení prozkoumá, zda zavést pravidlo týkající se zaokrouhlování plateb v hotovosti na 5 centů. To by mohlo vést k postupnému rušení jednocentových a dvoucentových mincí.Varianty, které budou předloženy, budou vycházet ze závěrů předchozích zpráv Komise a z výsledků konzultací.11. 1. 2021
Program „EU Aid Volunteers“ (2014–2020) – hodnoceníIniciativa „EU Aid Volunteers“ (2014–20) dala jednotlivcům a organizacím z celé EU příležitost dobrovolně se zapojit do humanitárních projektů a využít své dovednosti a energii k tomu, aby na různých místech ve světě napomohli uskutečnění přínosných změn v životě komunit zasažených katastrofami a obětí krizí.Od roku 2021 bude program nahrazen humanitární složkou Evropského sboru solidarity, která bude hlavním dobrovolnickým nástrojem EU.V rámci této iniciativy bude program vyhodnocen. Výsledky hodnocení rovněž přispějí ke zkvalitnění organizačních aspektů Evropského sboru solidarity.13. 1. 2021
Posouzení systému pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravuTato iniciativa je součástí širšího balíku právních předpisů v rámci Zelené dohody pro Evropu. Spočívá v návrhu úpravy systému EU pro obchodování s emisemi tak, aby se realizoval program kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA) v souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a aby se zvýšil podíl povolenek dražených v rámci systému pro provozovatele letadel a přispívalo se tak k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.14. 1. 2021
Přezkum předpisů EU týkajících se tzv. fondů dlouhodobých investicEvropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF) usnadňují prostřednictvím alternativních investičních fondů investice do dlouhodobých aktiv, jako jsou projekty v oblasti dopravy a sociální infrastruktury (energetika, nemocnice, sociální bydlení), majetek a malé podniky.V rámci přezkumu se posoudí, jak dobře ELTIF funguje, a zejména pak, jakým způsobem přispívá k integraci kapitálových trhů v Evropě (tzv. unie kapitálových trhů) a cíli EU, jímž je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.19. 1. 2021
Hodnocení pravidel pro řidičské průkazyKomise provede hodnocení směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech. Směrnice zavedla standardní formát pro všechny řidičské průkazy vydané v EU a standardizovanou dobu správní platnosti. Cílem hodnocení je zjistit, jakých výsledků směrnice od svého přijetí v roce 2006 dosáhla, a to tím, že posoudí, zda zvýšila bezpečnost silničního provozu; zjednodušila cestování Evropanů autem a omezila možnost podvodů s řidičskými průkazy.20. 1. 2021
Přezkum výjimek z antimonopolních pravidelAntimonopolní pravidla EU obvykle zakazují vertikální dohody a jednání ve vzájemné shodě, jež mohou v daném odvětví omezovat hospodářskou soutěž. V současné době je automobilový průmysl od dodržování těchto pravidel u některých dohod a praktik osvobozen, nicméně tato výjimka platí pouze do 31. 5. 2023.Cílem tohoto přezkumu je zjistit, zda je výjimka stále účinná, účelná a v souladu s ostatními unijními i vnitrostátními předpisy.25. 1. 2021
Hodnocení předpisů EU týkajících se tzv. elektromagnetické kompatibilityElektrické přístroje a zařízení se mohou navzájem rušit – např. interference televizních přijímačů, mobilních telefonů, rádií a v blízkosti stojících praček nebo elektrického vedení. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě stanoví limity elektromagnetických emisí z těchto zařízení, aby se interferenci zabránilo. Toto hodnocení se má zabývat tím, zda je směrnice pro daný účel stále vhodná. Z jeho závěrů pak Komise vyvodí možné další kroky k jejímu vylepšení29. 1. 2021
Finanční služby – přezkum pravidel EU týkajících se správců alternativních investičních fondůCílem pravidel EU pro správce alternativních investičních fondů je chránit investory a ekonomiku EU před riziky, která tyto dříve neregulované finanční produkty představují. Na základě zprávy o stávající směrnici EU o správcích alternativních investičních fondů tato iniciativa prozkoumá, jak pravidla posílit a jak dokončit vnitřní trh pro tyto investiční fondy. To může rovněž vést Komisi k úpravě pravidel pro subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).29. 1. 2021
Inteligentní dopravní systémy (přezkum pravidel EU)Pravidla EU mají za cíl urychlit a koordinovat zavádění a využívání těchto systémů. Tento přezkum posoudí dostupnost infrastruktury a dat o dopravě a cestování v celé dopravní síti EU. Bude se rovněž zabývat nejnovějšími trendy, jako jsou propojená a automatizovaná mobilita (např. samořízená vozidla) a online platformy, které uživatelům umožňují přístup k několika druhům dopravy.2. 2. 2021
Konzultace týkající se udržitelné správy a řízení podnikůCílem této iniciativy je zdokonalit právní rámec EU v oblasti práva společností a jejich správy a řízení. Umožnil by společnostem zaměřit se na tvorbu dlouhodobě udržitelné hodnoty a nikoli pouze na krátkodobé přínosy. Cílem je lépe sladit zájmy podniků, jejich akcionářů, vedení, zúčastněných stran a společnosti jako celku. Podnikům by to pomohlo lépe řídit záležitosti týkající se udržitelnosti jejich provozu a hodnotových řetězců s ohledem na sociální a lidská práva, změnu klimatu, životní prostředí atd.8. 2. 2021

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek