Veřejné konzultace v červenci 2022

Název konzultaceStručný popisDatum uzavření
Hodnocení sazeb spotřební daně a daňové struktury – spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů Hodnocení má posoudit, zda sazby spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů přispěly k řádnému fungování jednotného trhu EU. Hodnocení by mělo být podkladem pro plánovanou iniciativu. V 1. polovině roku 2022 pak proběhne veřejná konzultace.4. 7. 2022
Přezkum požadavků na ekodesign vysavačů – energetická účinnostTato iniciativa má přezkoumat opatření týkající se ekodesignu vysavačů, která stanoví minimální požadavky na energetickou účinnost,  s ohledem na technický pokrok a posoudit, zda: (1) zahrnovat vysavače napájené bateriemi a robotické vysavače a (2) stanovit požadavky na materiály a životnost vysavačů.12. 7. 2022
Přezkum právních předpisů EU ohledně boje proti pohlavnímu zneužívání dětíJak bylo oznámeno ve strategii EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, má Komise provést studii s cílem: (1) posoudit provádění směrnice 2011/93 a (2) detekovat legislativní mezery, vytipovat osvědčené postupy a určit prioritní opatření.13. 7. 2022
Přezkum akčního plánu EU – boj s nezákonným obchodováním s kulturními statkyV rámci strategie EU pro boj proti organizované trestné činnosti přijala Komise akční plán proti nedovolenému obchodování s kulturními statky na období 2022–2025 s cílem bránit této trestné činnosti a chránit kulturní dědictví. Hlavním cílem akčního plánu má být: (1) zvyšovat informovanost, (2) zlepšit výměnu informací a spolupráci (včetně spolupráce se zeměmi mimo EU), (3) posílit budování kapacit a odborné znalosti. Plán rovněž má prozkoumat způsoby, jak zlepšit vysledovatelnost kulturních statků online i offline.15. 7. 2022
Hodnocení pravidel státní podpory pro banky v obtížích Zvláštní pravidla státní podpory pro banky v obtížích platí od roku 2008. Cílem této iniciativy má být vyhodnotit, do jaké míry splnila svůj cíl zachovat finanční stabilitu a zároveň minimalizovat narušení hospodářské soutěže vyplývající z poskytování státní podpory. Veřejná konzultace, cílená konzultace a studie by měly být podkladem pro hodnocení, které se zaměří na účinnost, účelnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu těchto zvláštních pravidel na úrovni EU.15. 7. 2022
Hodnocení pravidla pro užitková vozidla – hmotnosti a rozměry Cílem této iniciativy je posoudit, zda tato pravidla: (1) zajišťují fungování jednotného trhu a (2) zlepšují environmentální výkonnost těchto vozidel a zároveň zajišťují bezpečnost silničního provozu. Na základě zjištění Komise posoudí možnosti, jak řešit tržní a regulační nedostatky.19. 7. 2022
Posouzení nové iniciativy týkající se udržitelného potravinového systému EUCílem této iniciativy je zajistit udržitelnost potravinového systému EU a začlenit udržitelnost do všech politik souvisejících s potravinami. Má stanovit obecné zásady a cíle a určí, jaké požadavky a povinnosti se budou vztahovat na všechny aktéry potravinového systému EU. Konkrétně stanoví: (1) pravidla označování potravin z hlediska udržitelnosti, (2) minimální kritéria pro udržitelné zadávání veřejných zakázek na potraviny a (3) pravidla pro správu a monitorování.21. 7. 2022
Přezkum právních předpisů pro rostliny vytvořené pomocí určitých nových genomických technikTato iniciativa má navrhnout právní rámec pro rostliny, potravinářské a krmné produkty získané cílenou mutagenezí a cisgenezí. Vychází ze zjištění studie Komise o nových genomických technikách. Cílem je zachovat vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, umožnit inovace v zemědělsko-potravinářském odvětví a přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu a strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“.22. 7. 2022
Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách – podpora z EUUvedený program EU podporuje dodávky ovoce, zeleniny, mléka a některých mléčných výrobků dětem do škol a zároveň s tím zajišťuje vzdělávací aktivity zaměřené na otázky zemědělství a osvojení zdravých stravovacích návyků. Komise provede přezkum projektu EU pro škol i opatření, která podporu v rámci programu stanoví. Jako základ při tom použije zkušenosti, které s prováděním programu od roku 2017 získala. Přezkum má přispět k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“.28. 7. 2022
Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školáchUvedený program EU podporuje dodávky ovoce, zeleniny, mléka a některých mléčných výrobků dětem do škol a zároveň s tím zajišťuje vzdělávací aktivity zaměřené na otázky zemědělství a osvojení zdravých stravovacích návyků. Komise provede přezkum projektu EU pro škol i opatření, která podporu v rámci programu stanoví. Jako základ při tom použije zkušenosti, které s prováděním programu od roku 2017 získala. Přezkum má přispět k propagaci udržitelné spotřeby potravin v souladu se strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“.28. 7. 2022
Přezkum rámce pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětvíCílem této iniciativy je umožnit v souladu s pravidly pro ochranu údajů a spotřebitele sdílení údajů a přístup třetích stran do širší škály finančních odvětví a produktů. Vychází se při tom ze zásady, že zákazníci finančních služeb vlastní a kontrolují údaje, které dodávají, a údaje vytvořené jejich jménem.2. 8. 2022
Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služebÚčelem této iniciativy je informovat o uplatňování a dopadu předpisů EU týkajících se platebních služeb, tak jak to vyžaduje ustanovení o přezkumu 2. směrnice o platebních službách a jak to bylo oznámeno ve strategii EU pro malé platby ze září 2020. Přezkum se má zvlášť zaměřit na to, zda je tato směrnice vzhledem ke vzniku nových platebních služeb a rizik i nadále vhodná pro daný účel. V případě potřeby bude ke zprávě o přezkumu připojen legislativní návrh změn.2. 8. 2022
Přezkum nařízení o přístupu k údajům, funkcím a zdrojům vozidlaÚčelem této iniciativy má být stanovit podmínky pro přístup k palubním údajům a jejich využívání a vytvořit jasná a jednoduchá pravidla EU pro služby založené na přístupu k palubním údajům, jako jsou například: (1) opravy a údržba, (2) spolujízda, (3) mobilita jako služba a (4) pojištění.2. 8. 2022
Hodnocení směrnice o odpovědnosti za životní prostředí Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí má stanovit rámec založený na zásadě znečišťovatel platí. Cílem má být předcházet škodám na životním prostředí a napravovat je. V rámci tohoto hodnocení se má posoudit, zda je směrnice vhodná pro daný účel a zda má případné nedostatky. Rovněž se zváží výzvy EP a EÚD k posílení jejího uplatňování.4. 8. 2022
Přezkum požadavků na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidelCílem této iniciativy má být přezkoumat pravidla pro označování energetickými štítky s cílem: (1) zohlednit technický pokrok v tomto odvětví a (2) usnadnit porovnání mezi různými typy výrobků používat stupnici A až G.15. 8. 2022
Hodnocení cílů v oblasti snižování v jeho množství – potravinový odpad Cílem této stěžejní iniciativy, která je součástí strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“, je navrhnout právně závazné cíle, které pomohou plýtvání omezit. Tyto cíle tak mohou pomoci omezit dopad potravinového řetězce na životní prostředí a klima a zajistí větší dostupnost potravin pro lidskou spotřebu, čímž se vytvoří udržitelnější potravinový systém.16. 8. 2022
Revize rámce EU pro nakládání s odpady – dopad nakládání s odpady na životní prostředíTato iniciativa má zlepšit nakládání s odpady tím, že: (1) snížit objem odpadu, který vzniká, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo součást, (2) snížit množství směsného odpadu a posílí přípravu k opětovnému použití nebo recyklaci odpadu zdokonalením tříděného sběru.16. 8. 2022
Hohodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0Tato iniciativa má spočívat v nezávislém hodnocení, které má posoudit, do jaké míry EFSI, který je součástí Investičního plánu pro Evropu, plní své cíle, a to s ohledem na zlepšení, která fondu přineslo nařízení o EFSI 2.0 z roku 2017. Hodnocení se má rovněž týkat Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) a Evropského portálu investičních projektů (EIPP).17. 8. 2022
Přezkum akčního plánu pro lepší hospodaření – živinyStávající právní předpisy přispěly k řešení tohoto problému v posledních desetiletích. Znečištění živinami a neefektivnost jejich koloběhu však vyžadují další opatření na úrovni EU s cílem zlepšit zabezpečení potravin, chránit lidské zdraví a zachránit ekosystém.26. 8. 2022
Hodnocení předpisů EU týkajících se technických prohlídek vozidelBalík předpisů EU týkajících se technických prohlídek vozidel se skládá ze 3 směrnic, které se zabývají: (1) pravidelnými technickými prohlídkami, (2) silničními technickými kontrolami užitkových vozidel a (3) doklady o registraci vozidla. Balík je v platnosti od května 2018. V rámci hodnocení  má být posouzeno, jak směrnice o technických prohlídkách zlepšily bezpečnost silničního provozu, a má stanovit možné nedostatky.28. 8. 2022
Přezkum zdokonaleného systému certifikace EU – osvědčení strojvedoucích Na základě hodnocení se tato iniciativa snaží režim zdokonalit a zajistit, aby: (1) obstál i v budoucnu, (2) držel krok s technologickým pokrokem a zvýšenou poptávku po mezinárodních spojích, (3) učinit profesi strojvedoucího rozmanitější a přitažlivější pro mladé lidi.1. 9. 2022
Hodnocení činnosti agentury ze strany Komise – Agentura EU pro železniceKomise hodnotí práci Agentury EU pro železnice v letech 2016–2021, během nichž se agentura stala schvalujícím/certifikačním orgánem vytvářejícím příjmy. Agentura: (1) vydává osvědčení o bezpečnosti a povolení vozidel platná ve více zemích EU, (2) zajišťuje interoperabilní evropský systém řízení železničního provozu a usnadňuje realizaci jednotného evropského železničního prostoru a (3) přispívá k technické harmonizaci, digitalizaci železnic a plynulosti železniční dopravy a zvyšuje podíl udržitelné dopravy v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.2. 9. 2022
Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánuI když jsou strategie EU pro námořní bezpečnost z roku 2014 a její revidovaný akční plán (2018) stále platné, z jejich posouzení vyplynulo, že by měly: (1) být uvedeny do souladu s dalšími významnými politikami a nástroji EU, včetně Strategického kompasu EU a (2) řešit vyvíjející se výzvy v oblasti námořní bezpečnosti v současném složitém geopolitickém kontextu, jakož i změnu klimatu a zhoršování životního prostředí. Tato iniciativa má strategii a její akční plán aktualizovat v souladu se závěry Rady z června 2021.8. 9. 2022
Posouzení nové strategie EU týkající se globálních aspektů zdravíÚčelem této iniciativy má být vytvořit novou globální strategii v oblasti zdraví, která by na tyto změny reagovala a posílit vedoucí postavení EU v této oblasti.19. 9. 2022
Revize balíku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel – bezpečnost vozidelCílem této iniciativy má být přizpůsobit způsob, jakým jsou technické kontroly prováděny, technologickému/regulačnímu vývoji. K účinnějšímu prosazování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu je rovněž zapotřebí zdokonalit výměnu příslušných údajů o technické způsobilosti vozidel na úrovni EU.28. 9. 2022
Přezkum revidovaného rámce pro udělování nucených licencí na patenty – duševní vlastnictvíRegulace a provádění rámce pro nucené licence na patenty v EU jsou v jednotlivých členských státech prováděny prostřednictvím odlišných, nekonsistentních postupů. Systém proto není dostatečně efektivní, aby byl schopen řešit případné celounijní krize. Kromě toho by měla být přezkoumána účinnost stávajícího postupu EU týkajícího se nucených licencí na patenty na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (nařízení č. 816/2006). Cílem této iniciativy má být upravit právní rámec tak, aby mohl náležitě řešit případné budoucí krizové situace a mohl být lépe koordinován.29. 9. 2022
Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EUPostupy pro uplatňování antimonopolních pravidel EU stanoví nařízení 1/2003 a 773/2004. Tato pravidla se zaměřují na společnosti, které zneužívají své tržní síly a uzavírají restriktivní dohody. Účelem této iniciativy má být vyhodnotit postupy vyplývající ze změn hospodářského prostředí, ke kterým došlo od vstupu nařízení 1/2003 v platnost (např. digitalizace).6. 10. 2022
Přezkum návrhu směrnice týkající se daňových úniků a agresivního daňového plánování v EUCílem této iniciativy má být zintenzivnit boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování tím, že se zaměří na roli činitelů, kteří tyto složité a netransparentní struktury vytvářejí.12. 10. 2022

Nově otevřené veřejné konzultace jsou zvýrazněny tučně.

Jedná se o stav k 1. dni příslušného měsíce.

Sdílet tento příspěvek