Výtvarná soutěž Kapr ve vánoční Evropě!

FONDY

Zemědělci a rybáři získávají nad rámec možností financování pro podnikatelské subjekty zvláštní finanční podporu podléhající specifickým pravidlům v rámci Společné zemědělské politiky EU a Společné rybářské politiky EU.


Dotace jsou poskytovány prostřednictvím následujících tří nástrojů:

Evropský zemědělský záruční fond (EAGF)


EAGF je fond společné zemědělské politiky EU určený pro podporu udržitelného zemědělství. Z fondu jsou financovány přímé platby zemědělským subjektům a další nástroje regulující trh se zemědělskými produkty (náhrady při vývozu zemědělských produktů, intervenční opatření) a další specifické podpory například v odvětví cukru. Fond spadá pod sdílené řízení mezi členskými státy a Evropskou komisí. Platební agenturou v České republice je Státní a zemědělský intervenční fond.

Podle nařízení Rady (ES) 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky proběhlo rozdělení dosavadního Zemědělského orientačního a záručního fondu na dva:

 • Evropský zemědělský záruční fond – financování tržních a dalších opatření
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – financování programů rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)


EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský intervenční fond.

V současné době se nachází ve fázi přípravy Program rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020. Aktualizované informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)


Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) navazuje na Evropský rybářský fond v programovacím období 2007-2013. Jeho cílem je podpora udržitelného rybolovu a akvakultury a financování projektů zaměřených diverzifikaci ekonomiky a zvýšení kvality života v evropských pobřežních oblastech. EMFF má pomoci zajistit růst, zaměstnanost a udržitelnost cílů reformované společné rybářské politiky EU a podpořit provádění integrované námořní politiky EU. V období 2014-2020 by měl být posílen sociální rozměr společné rybářské politiky a fond by měl disponovat rozpočtem ve výši 6,5 mld. €.

Žadatelé o podporu v České republice budou moci čerpat z Operačního programu Rybářství 2014-2020 podobně jako v předchozím programovacím období. Jeho řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský intervenční fond.

Příprava programového období 2021–2027

Dne 1. června 2018 zveřejnila Evropská komise legislativní návrhy týkající se Společné zemědělské politiky po roce 2020 (SZP), tedy budoucnosti potravin a zemědělství.

Nové legislativní návrhy mají SZP činit schopnou reagovat na budoucí výzvy. SZP zůstává na srdci politikou určenou na podporu evropských zemědělců a zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě a současně zaručuje odolný, udržitelný a konkurenceschopný zemědělský sektor.

Budoucí SZP bude na základě 9 cílů i nadále zajišťovat nabídku vysoce kvalitních potravin a nepřestane být silnou oporou jedinečnému evropskému modelu zemědělství.

K 9 cílům budoucí SPZ patří:

 • zajištění spravedlivého příjmu zemědělců
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • obnovení rovnováhy sil v potravinovém řetězci
 • opatření v oblasti změny klimatu
 • péče o životní prostředí
 • zachování krajiny a biologické rozmanitosti
 • podpora generační obměny
 • zajištění dynamičnosti venkovských oblastí
 • ochrana kvality potravin a zdraví

Komise navrhuje:

 • zvýšit úroveň podpory na hektar pro malá a střední hospodářství
 • snížit podíl přímých plateb, pokud částka získaná na jedno hospodářství převýší 60 000 EUR, a zastropovat platby na částku 100 000 EUR na hospodářství s cílem zajistit spravedlivější rozdělování plateb
 • zajistit, aby byla alespoň 2 % podpory ve formě přímých plateb přidělených jednotlivým státům vyčleněna pro mladé zemědělce, a doplnit je finanční podporou v rámci rozvoje venkova a opatřeními usnadňujícími přístup k půdě a jejímu převodu
 • přimět státy EU, aby dohlížely na to, že podporu získají jen ti, kteří se zemědělskou činností skutečně zabývají.

Nový způsob fungování má přinést:

 • zjednodušení administrativních postupů: státy předloží pouze jeden strategický plán zahrnující přímé platby, rozvoj venkova a programy pro jednotlivá odvětví
 • jednodušší provádění ochrany životního prostředí: každý stát prostřednictvím norem a cílů na úrovni EU přizpůsobí opatření v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí reálným podmínkám na místě
 • zjednodušení podpory mladým zemědělcům: jednotný strategický plán zajistí koherentní kroky směrem ke generační obměně zahrnující jak přímé platby, tak rozvoj venkova. Pro mladé zemědělce bude navíc jednodušší získat přístup k doplňkovému příjmu a podpoře na zařízení, jelikož budou zmírněna unijní kritéria způsobilosti.

Finanční prostředky na zemědělství a rozvoj venkova jsou zahrnuty do druhého okruhu víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020, který se vztahuje na udržitelný růst a přírodní zdroje.

V květnu 2020 navrhla Evropská komise rozpočet EU posílit, a to v důsledku krize, kterou téhož roku způsobil koronavirus. Nejnovější návrhy se opírají o mimořádný nástroj Next Generation EU na období 2020–2024 a posílený víceletý finanční rámec na období 2021–2027, kterým se navyšuje objem finančních prostředků původního návrhu z května 2018. Komise rovněž navrhuje změny ve stávajícím dlouhodobém rozpočtu, aby bylo možné zvýšit výdaje v roce 2020.

V návrhu víceletého finančního rámce (VFR), který Komise na období 2021–2027 předložila, je pro SZP vyčleněna částka ve výši 365 miliard EUR (v současných cenách). To odpovídá průměrnému podílu 28,5 % z celkového rozpočtu EU na období 2021–2027. Z této celkové částky na SZP je 265,2 miliard EUR určeno na přímé platby, 20 miliard EU na opatření na podporu trhu (EZZF) a 78,8 miliard EUR na rozvoj venkova (EZFRV). Dalších 10 miliard EU má být k dispozici prostřednictvím výzkumného programu EU Horizont Evropa, a to na podporu konkrétního výzkumu a inovací v oblasti potravinářství, zemědělství, rozvoje venkova a biohospodářství.

Komise navrhuje snížení plateb od 60 000 EUR a povinné zastropování plateb nad 100 000 na jeden zemědělský podnik. Náklady práce se budou plně zohledňovat. To by mělo přinést spravedlivější rozdělení plateb.

Autor: Magda Komínková, CDK

Sdílet tento příspěvek