FONDY

Fondy v oblasti vnitřních věcí

Oblast justice a vnitra patří k nejmladším, ale také k nejdynamičtějším unijním politikám. Jejím cílem je posílit bezpečnost a právní jistoty občanů, zajistit volný pohyb osob, usnadnit pohyb zboží a služeb a napomoci vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí v rámci
EU. Jedním z nástrojů pro realizaci opatření v rámci těchto politik jsou také fondy v oblasti vnitřních věcí.

K růstu důležitosti unijní politiky v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti přispěly i události posledních let, které vyústily v migrační a bezpečnostní krizi.

Základní pravidla, cíle politik a směřování Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, tedy v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva stanovuje primární unijní právo v tzv. Lisabonské smlouvě, tedy Smlouvě o Evropské unii (SEU) a Smlouvě o fungování Evropské unie
(SFEU).

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků, k podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí do společnosti, k podpoře účinné návratové politiky a k provádění společné azylové politiky.

Na období 2021-2027 je vyčleněno přibližně 9,9 mld. € v běžných cenách a cílí na podporu národních kapacit a zlepšení procedur pro zlepšení migrační situace. Jeho hlavní cíle jsou: 

·     Posílení společného evropského azylového systému;

·      Podpora legální migrace v členských státech; 

·        Pomoc při boji proti iregulární migraci a zajištění efektivního návratu a readmisi ve třetích zemích; 

·        Posílení solidarity a odpovědnosti mezi těmi členskými státy, které jsou migračními a azylovými překážkami nejvíce zasažené.

Fond pro vnitřní bezpečnosti 

 Fond vnitřní bezpečnosti je na období 2021-2027 stanoven na výši 1,93 mld. €. Bude přispívat na oblast bezpečnosti Unie, především pak na oblasti boje proti terorismu, radikalismu, organizovaného zločinu a kyberkriminality apod. Mezi své hlavní cíle zařadily 3 tematické oblasti:

       ·         Zvýšení výměny informací mezi členskými státy a jejich relevantními organizacemi, společně i s organizacemi států mimo EU;

        ·         Zintenzivnění přeshraniční spolupráce, především pak v oblasti společných akcí;

        ·         Podpora posilnění kapacit při prevenci kriminality, terorismu a radikalizace.

Financovány budou projekty v podobě nových systémů, tréninků, implementace evropského práva, nařízení a vzdělávání v těchto oblastech.

Fond integrované správy hranic (IBMF) – Nástroj správy hranic a víz (BMVI)

Nástroj správy hranic a víza (BMVI) je součástí Fondu integrované správy hranic (IBMF), společně s Nástrojem pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly (Custom Control Equipment Instrument, CCEI).

Pro IBMF je na další období alokováno 7,39 mld. eur, zatímco pro BMVI celkově 6,38 mld. eur.

CCEI má pak pomoci členským státům zajistit nejmodernější vybavení pro clení kontroly, finanční podporu pro celní orgány členských států při transparentních nákupech, údržbě a modernizaci (např. moderní rentgenové skenery, detekční zařízení apod.).

Programy Jaderná bezpečnost a vyřazování jaderných zařízení z provozu a Vyřazování jaderných zařízení z provozu (Litva) mají pomoci k odstranění zastaralých jaderných reaktorů na území Litvy, Bulharska a Slovenska.

Mezi hlavní dva cíle IBMF patří:

·        Podpora efektivní ochrany evropských vnějších hranic jako součást sdílené odpovědnosti s národními autoritami;

·      Podpora společné vízové politiky a zajištění harmonizovaných postupů pro jejich vyřízení.

Autor: CDK, aktualizace srpen 2022