FONDY

Nástroje vnější spolupráce

EU má finanční nástroje, které podporují spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi. Jejich cílem je přispívat k rozvoji partnerství a vzájemných vztahů.

Finanční prostředky se využívají na rozvojovou a humanitární pomoc, ale i hospodářskou spolupráci a makrofinanční pomoc, podporu investičních projektů atd. Jednou z forem jsou i tendry na projekty EU, kterých se mohou zúčastnit i české soukromé a veřejné subjekty.


Nástroj předvstupní pomoci (IPA)

Nástroj pomoci kandidátským zemím, které usilují o vstup do EU. Vznikl v lednu 2007 sjednocením předchozích programů a finančních nástrojů jako byly PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD a CARDS a finančního nástroje pro Turecko.

V červnu 2018 předložila Komise návrh nařízení, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III). V návrhu Komise je navržen celkový rozpočet programu na období 2021–2027 ve výši 14,5 mld. € v běžných cenách. Bylo navrženo tento rozpočet rozdělit podle pěti tematických priorit a při přidělování vycházet ze skutečné výkonnosti příjemců na základě ročního hodnocení. V rámci nástroje předvstupní pomoci je nakonec alokováno necelých 14,2 mld. €, které mají pomoci v oblasti přípravy, monitoringu, kontroly, auditu, hodnocení a zařízení technologických systémů.

Nástroj zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Grónsko, Kosovo, Černou horu, Severní Makedonii, Srbsko a Turecko.

Nástroj evropského sousedství (ENI)

Nástroj funguje v rámci Evropské politiky sousedství a pokrývá regiony jižního Středomoří a východní Evropy. Hlavním cílem ENI je posílit ekonomiku, stabilitu a bezpečnost zemí v sousedství EU.

V rámci jednání o budoucím víceletém finančním rámci (VFR) na období 2021–2027 jsou revidovány architektura a fungování nástrojů pro financování vnější činnosti EU, včetně evropského nástroje sousedství. V červnu 2018 zveřejnila Komise návrh nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), který v nynějším programu alokuje největší množství finanční pomoci v rámci vnější spolupráce.

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)
Rozpočet je 79.5 mld. €. Pro EU představuje hlavní nástroj, kterým přispívá k vymýcení chudoby ve třetích zemích, podporuje udržitelný rozvoj, prosperitu, mír a stabilitu.

1. Zeměpisný pilíř poskytne pomoc v hodnotě 60,38 mld. € na podporu dialogu a spolupráce se třetími zeměmi. Příděl prostředků na jednotlivé regiony bude přizpůsoben potřebám a prioritám dotčených regionů, které odrážejí strategické priority EU, zejména v sousedství EU a Africe a dále v nejpotřebnějších zemích.

2. Tematický pilíř s rozpočtem 6,36 mld. € bude financovat podporu pro lidská práva a demokracii, občanskou společnost, stabilitu a mír. Bude tak doplňovat opatření spadající pod geografický pilíř, protože některé záležitosti je třeba řešit na globální úrovni.

3. Pilíř rychlé reakce s rozpočtem 3,18 mld. € umožní EU rychle a účinně zasáhnout, aby předešla konfliktu, a reagovat na krize či nestabilitu. Pomůže zvýšit odolnost partnerských zemí a podnikat včasné kroky při řešení potřeb a priorit zahraniční politiky EU.

Evropský fond pro udržitelný rozvoj plus (EFSD+)

Tento fond je součástí unijního víceletého rozpočtového programu pro vnější činnost – Global Europe NDICI. Finanční pomoc je určena pro udržitelný rozvoj jak privátních sektorů, tak dalších součástí ekonomik.

EFSD+ je finanční částí vnějšího investičního plánu, podporovaný garantovanou vnější činností na snížení rizik pro veřejné a privátní investiční operace.

Mezi další fondy, které se zaměřují na vnější pomoc, patří: Nástroj partnerství (PI), Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, Nástroj stability a míru, Nástroj pro spolupráci v jaderné bezpečnosti a Nástroj rozvojové spolupráce. 

Autor: CDK, aktualizace srpen 2022