FONDY

Přehled fondů

  • Přehled Fondů EU

Název

Vznik

Podporuje

Evropský sociální fond

1960

„měkké“ projekty (zaměstnanost)

Evropský zemědělský záruční fond

1962

podpora zemědělců

Evropský fond pro regionální rozvoj

1975

„tvrdé“ projekty (podpora chudších regionů v celé Evropské unii)

Fond soudržnosti (Kohezní fond)

1993

podpora chudších států EU (nikoli regionů)

Fond solidarity

2002

pomoc při velké přírodní katastrofě

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

2005

rozvoj venkova, součást Společné zemědělské politiky

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

2007

pomoc propuštěným pracovníkům

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

2014

podpora při poskytování materiální pomoci nejchudším obyvatelům, např. potraviny, oblečení, hygienické potřeby apod.

Evropský fond pro strategické investice

2015

cílem je posílit soukromé investice do projektů v různých oblastech, např. do infrastruktury, výzkumu a inovací, vzdělávání, zdravotnictví nebo informačních a komunikačních technologií.

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond

2021

podpora rybářů, navazuje na Evropský námořní a rybářský fond

Fond spravedlivá transformace

2021

podpora přechodu ke klimatické neutralitě zmírněním socioekonomického dopadu v nejvíce postižených regionech

Azylový, migrační a integrační fond

2021

je součástí společného evropského azylového systému a má za úkol financovat řízení migrace

Fond pro integrovanou správu hranic

2021

podpora pro jednotnou správu hranic a jednotnou celní a vízovou politiku

Fond pro vnitřní bezpečnost

2021

podpora bezpečnosti Unie v podobě potírání radikalizace, terorismu, kyberkriminality a organizovaného zločinu

Evropský obranný fond

2021

podpora výzkumu a rozvoje obranných kapacit

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Financuje především investiční (tvrdé) projekty. Pomáhá snižovat nerovnosti v zaostávajících regionech a upadajících průmyslových oblastech. Na programové období 2021-2027 jemu bylo přiděleno přibližně 200,36 miliard.

Nejvíce peněz plyne do zlepšení infrastruktury a investice do výroby, které vedou vzniku pracovních míst. Mezi podporované projekty patří např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, regenerace tzv. brownfields, úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů či podpora začínajícím podnikatelům.

V regionech směřuje podpora více na projekty rozvoje obcí a měst, zlepšení infrastruktury nebo zvýšení cestovního ruchu, takže je možné podpořit např. turistické cesty, zakoupit vozidla veřejné dopravy, rekonstruovat kulturní památky, zvýšit kapacitu ubytování či materiálně vybavit školy.

Evropský sociální fond (ESF)

Financuje především neinvestiční (měkké) projekty. V rámci posilování hospodářské a sociální soudržnosti podporuje zvýšení zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí. Na roky 2021-2027 jeho rozpočet činí téměř 99,3 mld. eur.

Peníze z fondu jsou využívány např. na vzdělávání zaměstnanců, podporu návratu lidí na trh práce, rozvoj služeb zaměstnanosti, speciální programy pro osoby postižené sociální exkluzí, inovativní vzdělávací programy, zlepšování podmínek pro využívání ICT ve školách, zavádění moderních metod vzdělávání.

Fond soudržnosti (Kohezní fond)

Je určený na podporu chudších států, nikoli regionů. Tím se liší od Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, a nepatří proto do strukturálních fondů. Fond vznikl v roce 1993.

Nárok na pomoc z fondu má stát, který nedosáhl 90 % průměru HNP Evropské unie a který realizuje program „hospodářské konvergence“. V současnosti jde o všechny „nové“ členské státy, Portugalsko a Řecko.

Fond spolufinancuje velké infrastrukturní projekty v oblasti ochrany životního prostředí a transevropských dopravních sítí (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy, městská doprava při dodržování zásad udržitelného rozvoje), dále má přispívat k zajištění posunu podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyžadované HMU, aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež jsou v uvedených oblastech nutné.

Fond solidarity

Fond poskytuje rychlou a flexibilní finanční pomoc při velké přírodní katastrofě. O pomoc může zažádat členský stát, pokud jsou škody vyšší než 0,6 % HDP postiženého státu. V rámci fondu se poskytuje pomoc i preventivním opatřením proti těmto přírodním katastrofám.

K uvolnění finančních prostředků z fondu v případě katastrofy dochází na základě dohody mezi EP, Radou a Komisí. Jeho roční rozpočet činí 1 miliardu €. Pomoc z Fondu solidarity je určena nejen členským státům, ale i přistupujícím státům. To byl také případ České republiky, která po ničivých povodních v srpnu 2002 na základě dohody s Evropskou komisí získala v lednu 2003 na odstranění popovodňových škod celkem 129 milionů €. Následně Česká republika obdržela finanční pomoc z Fondu solidarity na řešení škod po povodních ještě třikrát (naposledy v listopadu 2013).

V reakce na šíření nákazy covidu-19 se od roku 2020 Fond solidarity vztahuje také na situace závažného ohrožení veřejného zdraví.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) financuje projekty na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. To znamená např. v případě bankrotu velkého podniku či při přemístění továrny mimo území EU, případně když je v určitém regionu v jednom odvětví propuštěno mnoho lidí najednou. O pomoc z tohoto fondu mohou požádat pouze členské státy. V období 2021-2027 rozpočet pro každý rok činí 210 milionů eur.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci po roce 2020

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci bude pozměněn, aby mohl být účinněji využíván na podporu pracovníků, kteří přišli o práci. Za současného stavu mohou pracovníci získat podporu z fondu pouze v případě, že byli propuštěni v důsledku změn ve struktuře obchodu či následkem finanční a hospodářské krize. Nová pravidla stanoví, že podporu lze získat i při restrukturalizaci z jiných důvodů, jako je třeba automatizace a digitalizace, které zohledňují novou situaci na trhu práce.

Podle nových pravidel se také sníží prahový počet propuštěných pracovníků nutný k získání podpory, a to z 500 na 250, takže pomoc získá více osob. Mezi další navrhované změny patří zlepšení procesu mobilizace finančních prostředků za účelem zjednodušení a zrychlení postupů. V neposlední řadě bude sladěna míra spolufinancování z fondu, která v současnosti činí 60 %, s nejvyššími mírami spolufinancování z ESF+ pro daný členský stát. V některých případech tak bude EU spolufinancovat vyšší podíl celkových nákladů.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), pomáhá nejchudším osobám při řešení jejich nejzákladnějších potřeb, což je jeden z hlavních předpokladů pro jejich zapojení do společnosti a nalezení práce. FEAD podporuje akce na poskytování potravinové nebo materiální sbírky pro nejchudší osoby. Patří sem jídlo, oblečení, základní hygienické pomůcky atd.

FEAD funguje na základě schválení Komise, která schvaluje národní programy pro období víceletého finančního rámce. V reakci na pandemii covid-19 a rostoucí potřeby na pomoc nejchudším osobám Komise navrhla pozměnit legislativní základ FEAD.  Tyto změny zpřístupňují na roky 2020, 2021 a 2022 dodatečné zdroje pro fond jako součást navýšení zdrojů na politiku soudržnosti v rámci minulého rozpočtového rámce.

Evropská komise v roce 2020 také propojila FEAD s iniciativou Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+). Tento balíček byl spolu s CRII zaveden pro větší flexibilitu a likviditu při vypořádáváním se s pandemií. Zastřešuje je program REACT-EU, který reaguje na pandemickou krizi a její nápravu.

 Evropský fond pro strategické investice

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je centrálním pilířem investičního plánu pro Evropu. Jeho cílem je řešit nedostatek důvěry a investic způsobený hospodářskou a investiční krizí a využít likviditu, kterou drží finanční instituce, podniky a jednotlivci, v době, kdy jsou veřejné zdroje vzácné.

Komise v tomto směru spolupracuje se svým strategickým partnerem: skupinou Evropské investiční banky (EIB). Fond EFSI podporuje strategické investice v klíčových oblastech: infrastruktura, energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie, výzkum a inovace, životní prostředí, zemědělství, digitální technologie, školství, zdravotnictví, sociální projekty apod. Poskytováním rizikového financování rovněž pomáhá malým podnikům při jejich vzniku, růstu a expanzi.

Fond EFSI představuje záruku z rozpočtu EU, která skupině EIB poskytuje ochranu před první ztrátou. To znamená, že skupina EIB může financovat rizikovější projekty, než by financovala za běžných okolností. Nezávislý investiční výbor se při rozhodování o tom, který projekt je způsobilý pro podporu z EFSI, opírá o přísná kritéria. Neexistují zde žádné kvóty – ani pro jednotlivá odvětví, ani pro jednotlivé státy. Financování je čistě otázkou poptávky.

V prosinci 2017 Rada prodloužila dobu fungování Evropského fondu pro strategické investice do prosince 2020 s cílovým objemem dodatečných investic ve výši půl bilionu EUR.

Nové nařízení:

  • prodlužuje dobu fungovánífondu do 31. prosince 2020;
  • zvyšuje investiční cílna 500 miliard EUR;
  • zvyšuje rozpočtovou záruku EUna 26 miliard EUR;
  • navyšuje příspěvek Evropské investiční bankyna 7,5 miliardy EUR (ze stávajících 5 miliard eur).

Program InvestEU

Pro dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Komise v červnu 2018 navrhla vytvořit program InvestEU, který by financování z rozpočtu EU ve formě úvěrů a záruk sloučil pod jeden nástroj.

Z rozpočtu EU by podle návrhu byla na podporu strategicky významných projektů v celé EU poskytnuta záruka ve výši 38 miliard EUR. Komise očekává, že propojením soukromých a veřejných investic fond InvestEU v období let 2021 až 2027 v celé EU vytvoří dodatečné investice v objemu více než 650 miliard EUR.

Program InvestEU má podporovat čtyři oblasti politiky:

  • udržitelnou infrastrukturu,
  • výzkum, inovace a digitalizaci,
  • malé a střední podniky;
  • sociální investice a dovednosti.

Návrh je složen ze tří částí: Fond InvestEU, Poradenské centrum InvestEU, Evropský portál investičních projektů

Cílem fondu InvestEU je mobilizovat veřejné a soukromé investice v EU s cílem přispět k překonání současného nedostatečného objemu investic v Evropě. Komise navrhuje, aby byly na fond InvestEU vyčleněny prostředky ve výši 15,2 miliardy EUR. Očekává, že propojením soukromých a veřejných investic fond InvestEU během sedmiletého období v celé EU vytvoří dodatečné investice v objemu více než 650 miliard EUR. 

Fond spravedlivé transformace

Fond má za cíl zajistit spravedlivý přechod ke klimatické neutralitě. Komise skrze něj poskytuje granty členským státům, u kterých se očekává, že budou nejvíce negativně ovlivněny ekologickým přechodem. Fond podporuje ekonomickou diverzifikaci a přeměnu dotčených území. Na období 2021-2027 pro něj bylo vyčleněno 19,32 miliard eur.

Azylový, migrační a integrační fond

Úkolem fondu je zajistit efektivní řízení migrace. Jedná se o nástroj společné azylové politiky a společné migrační politiky v souladu s acquis Unie a mezinárodními závazky EU a jejích členských států. Fondu bylo vyčleněno 9,88 miliard eur.

Fond pro integrovanou správu hranic

Fond se skládá ze dvou složek: nástroje pro správu hranic a víz (BMVI) a nástroje pro celní kontrolu (CCEI). Rozpočet tohoto fondu na roky 2021-2027 činí 7,39 miliard eur.

Nástroj pro správu hranic a víz má za úkol zajistit silnou a účinnou evropskou integrovanou správu hranic na vnějších hranicích a podpořit společnou vízovou politiku. EU tím chce přispět k vysoké úrovni vnitřní bezpečnosti a zajištění volného pohybu v rámci Unie.

Nový nástroj pro celní kontrolu má pomoci vybavit členské státy nejmodernějším zařízením pro celní kontrolu s cílem přispět k rovnocenným výsledkům celních kontrol.

Fond pro vnitřní bezpečnost

Fond má za úkol přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti v Evropské unii prostřednictvím prevence a boji proti terorismu a radikalizaci, závažné a organizované trestné činnosti a kyberkriminalitě. Má zároveň pomáhat a chránit oběti trestných činů a zajistit efektivní výměnu informací a know-how mezi členskými státy. Fond má k dispozici pro období mezi 2021-2027 1,93 miliard eur.

Evropský obranný fond

Jedná se o klíčovou iniciativu Komise na podporu společného výzkumu a vývoje obranných schopností EU. Fond finančně podporuje konsorcia společností z různých členských států provádějící kooperativní obranný výzkum a vývoj obranných produktů a technologií. Rozpočet fondu na roky 2021-2027 činí 7,95 miliard dolarů.

Fondy pro zemědělce

Společnou zemědělskou politiku podporují dva fondy čerpané z dlouhodobého rozpočtu EU – Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Celková částka pro období 2021-2027 přidělená na společnou zemědělskou politiku (SZP) činí 386,6 miliard eur.

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (EMFAF)

EMFAF funguje od roku 2021 a má za cíl podporovat rybářskou politiku, námořní politiku EU a agendu EU pro mezinárodní správu oceánů. Poskytuje podporu pro rozvoj inovačních projektů, které mají zajišťovat udržitelné využívání vodních a námořních zdrojů.

Jakožto významný producent mořských plodů má EU odpovědnost za ochranu a udržitelné působení na oceánu. Je také v socioekonomickém zájmu EU zaručit dostupnost potravin, konkurenceschopnost námořního hospodářství a živobytí pobřežních komunit. Fond pomáhá dosáhnout udržitelného rybolovu a zachovat mořské zdroje.

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop