Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Vernisáž výstavy – EU v mém telefonu

15. prosince, 2023 | 15:00 - 17:00

FONDY

LIFE

  • LIFE

Rozpočet3,46 mld. eur
Období2014-2020
Oprávnění žadatelé
  • Veřejné subjekty (výzkumná centra, univerzity, veřejná správa);
  • Neziskové organizace;
  • Soukromé subjekty (malé a střední podniky)

Program EU pro životní prostředí funguje již od roku 1992. Jeho záměrem je podpora implementace a integrace environmentálních a klimatických cílů EU do politik členských států i praxe soukromého sektoru. V letech 2014-2020 je rozdělen na podprogram Životní prostředí a nový podprogram Změna klimatu.


1. Podprogram Životní prostředí (LIFE Environment)

Třemi základními prioritami programu jsou 1) příroda a účinné využívání zdrojů, 2) biologická rozmanitost a 3) správa, politika a informace v oblasti životního prostředí. Významná část prostředků určená na akční granty je vyčleněna na podporu ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Mezi ně patří: pilotní a demonstrační projekty, sdílení nejlepší praxe, technická pomoc, šíření informací atd. Další možnou formou jsou provozní granty pro neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí.


2. Podprogram Změna klimatu (LIFE Climate Action)

Na problematiku řešení změny klimatu bude vyčleněn trojnásobek finančních prostředků oproti období 2007-2013 (program LIFE+). Podprogram stanovuje tři priority: 1) snižování emisí skleníkových plynů, 2) přizpůsobení se změně klimatu a 3) správa a informace. Podporu získá nový typ tzv. integrovaných projektů, které podpoří zahrnutí opatření související se změnou klimatu napříč různými sektory na regionální úrovni, vytváření místních a regionálních strategií a akčních plánů a financování ze soukromých zdrojů prostřednictvím poskytování půjček a záruk u lokálních bank.

LIFE po roce 2020

Program LIFE patří mezi finanční programy EU, u nichž Komise na období 2021–2027 v původním verzi VFR navrhla největší proporční navýšení prostředků. Komise současně s ambicí zvýšit úroveň financování opatření v oblasti klimatu rovněž navrhla, že na realizaci cílů v oblasti klimatu v rámci všech programů EU by mělo směřovat alespoň 25 % výdajů EU.

Prvky nového programu LIFE (2021–2027):

  • trvalá podpora přechodu na oběhové hospodářství a posílené zmírňování dopadů změny klimatu: patří sem financování za účelem plnění rozhodujících cílů politik v souladu se strategickou dlouhodobou vizí EU vytvoření prosperujícího, moderního, konkurenceschopného a klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050. Opatření podpoří plný přechod k oběhovému hospodářství, ochranu a zlepšení kvality ovzduší a vody v EU, provádění politického rámce EU v oblasti energetiky a změny klimatu do roku 2030 a splnění závazků, které Unii vyplývají z Pařížské dohody o změně klimatu,
  • zvýšený důraz na podporu přechodu na čistou energii: nový zvláštní podprogram povzbudí investice a podpoří činnosti zaměřené na energetickou účinnost a energie z obnovitelných zdrojů, a to především v těch odvětvích a evropských regionech, které v přechodu na čistou energii zaostávají,
  • zvýšený důraz na přírodu a biologickou rozmanitost: tradiční složka programu LIFE, nové strategické projekty v oblasti přírody, které mají členským státům pomoci začlenit cíle politik v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti do všech ostatních politik a finančních programů, jako je například zemědělství a rozvoj venkova. Tím se má zajistit větší vzájemná provázanost mezi odvětvími,
  • jednoduchý a flexibilní přístup se zaměřením na vytváření a uplatňování inovativních způsobů řešení problémů v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

Financování se má zaměřit na ochranu životního prostředí, zmírňování změny klimatu, jakož i na podporu přechodu na čistou energii se zvýšenou energetickou účinností a větším podílem obnovitelných zdrojů ve skladbě zdrojů energie. Bude jedním z nástrojů, který EU umožní plnit její cíle v oblasti klimatu a stát se do roku 2050 klimaticky neutrální

Autor: Euroskop

Podrobnosti

Datum:
15. prosince, 2023
Čas:
15:00 - 17:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
, , , , , ,
https://novinarskyinkubator.cz/

Místo konání

Dům U Minuty
Staroměstské náměstí 2
Praha 1 - Malá Strana, Praha 11800 Česká republika
+ Google Mapa
Telefon:
725810364