FONDY

Komunitární programy

O komunitárních programech

Komunitární (přímo řízené) programy se financují přímo z rozpočtu EU. Ta na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40-75 procent (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2021-2027 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem.

K novým programům patří Digitální Evropa, REACT-EU nebo EU4Health. Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu.

Rozdíly mezi komunitárními programy a strukturálními fondy

 

Komunitární programy

Strukturální fondy

Podpis smlouvyEUČR
Partnerstvíevropskénárodní
Dopadceloevropskýregionální
Místo hodnoceníEUČR
Právní rámec smlouvyEUČR
PosláníPodpora oblastí
souvisejících
s politikami EU
Podpora hospodářské
a sociální soudržnosti
Podpora projektůGenerální ředitelství
Evropské komise
Ministerstva,
Regionální rady soudržnosti
Na co se žádáVěda a výzkum, vzdělávání,
kultura, životní prostředí, aj.
Infrastruktura a jejich vybavení,
lidské zdroje, aj.
HodnotileléMimo ČRNárodní hodnotitelé

Komunitární programy nemají jednotná pravidla pro přidělování finančních prostředků a organizaci výběrových řízení. K jednotlivým programům se vypisují výzvy k předkládání projektů, které se zveřejňují i na webových stránkách jednotlivých komunitárních programů.

U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření. O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise.

Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé Evropské unie. Část prostředků na programy je určena také pro subjekty ze třetích zemí mimo EU.

Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Tématické rozdělení komunitárních programů

Skladba i obsah programů se průběžně upravují podle aktuálních priorit. Evropská unie podporuje v období 2021-2027 projekty v následujících oblastech:

Inovace, sítě a jednotný trh
Horizont Europe (HE), Program Digitální Evropa, Nástroj pro propojení Evropy (CEF2), Program pro jednotný trh (SMP)
Lidské zdroje, sociální soudržnost a hodnoty
Erasmus+; Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace; Evropský sbor solidarity; Kreativní Evropa (KE); Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), Program Spravedlnost
Oživení a odolnostEU pro zdraví (EU4Health); Nástroj pro technickou podporu
Životní prostředí a klimaProgram LIFE
Vnitřní bezpečnost, migrace a správa hranicAzylový, migrační a integrační fond (AMIF); Fond pro vnitřní bezpečnost (FVB); Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV)

Kam se dále podívat

O komunitárních programech O komunitárních programech

Občané, rovnost, práva a hodnoty

Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) je definován nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/692 ze dne 28. dubna 2021, a spojuje program Evropa pro občany a program Práva, rovnost, občanství (REC) z období 2014-2020.

Cílem nového programu je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzívní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu.


Struktura programu

Program je strukturován do čtyř tematických oblastí:
1. Hodnoty EU – ochrana a podpora hodnot Unie
2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví – podpora práv, nediskriminace a rovnosti, včetně rovnosti žen a mužů, a prosazování integrace z hlediska rovnosti pohlaví a nediskriminace
3. Angažovanost a účast občanů – podpora zapojení a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměnách mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii
4. Daphne – prevence násilí na základě pohlaví, násilí na dětech a boj proti nim.

1. Hodnoty EU
Hlavní náplní projektů předložených v této oblasti je chránit a prosazovat hodnoty Unie v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin… Tyto hodnoty jsou společné pro členské státy ve společnosti, v níž převládá pluralismus, nediskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost mezi ženami a muži. “

Cílů v této oblasti bude dosahováno poskytováním finanční podpory organizacím občanské společnosti aktivním na místní, regionální a nadnárodní úrovni při prosazování a pěstování těchto práv. Tím bude také posilována ochrana a prosazování hodnot Unie a dodržování pravidla vlády práva a přispívá k budování demokratičtější Unie, demokratického dialogu, transparentnosti a řádné správy věcí veřejných.

2. Rovnost, práva a rovnost pohlaví
Tato oblast zahrnuje projekty, jejichž hlavním tématem je předcházet nerovnostem a diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a bojovat proti nim a dodržovat zásadu zákazu diskriminace na základě článku 21 Listiny EU. Podpora zde patří plnému požívání práv žen, rovnosti pohlaví, včetně rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, boji proti všem formám diskriminace.

V neposlední řadě je záměrem chránit a podporovat práva dítěte, zvyšovat povědomí o právech dětí v soudních řízeních, budování kapacit systémů ochrany dětí, nebo chránit a podporovat práva osob se zdravotním postižením za účelem jejich aktivního začlenění a plné účasti ve společnosti. V této souvislosti budou řešeny výzvy související s ochranou osobních údajů a reformou ochrany údajů a podporovat dialog se zúčastněnými stranami.

3. Angažovanost a účast občanů
Z aktivit, na které byli žadatelé zvyklí z programu Evropa pro občany, zůstávají v této oblasti zachovány všechny hlavní okruhy. Projektové záměry tak mohou uchopit témata, jakými jsou zvyšování povědomí a školení zaměřená na zlepšení znalostí občanů a zúčastněných stran o politikách a právech v oblastech, na které se program vztahuje.

Dále bude za pomoci programu šířeno povědomí o evropské kultuře, historii a společné evropské paměti. Část podpořených projektů se bude věnovat podněcování občanské a demokratické angažovanosti. Analytické a monitorovací činnosti jsou podporovány za účelem lepšího porozumění dění v členských státech a na úrovni EU v oblastech pokrytých programem a ke zlepšení provádění právních předpisů a politik EU. Podporovány jsou i aktivity v rámci partnerství měst a obcí s cílem spojit Evropany různých národností a kultur.

4. Daphne
Projekty v této oblasti budou předcházet všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách a domácího násilí na všech úrovních a bojovat proti němu podporou norem stanovených v Úmluvě Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, která je také známá jako Istanbulská úmluva.

Účelem je také prevence a boj proti všem formám násilí na dětech, mladých lidech a také proti násilí na jiných ohrožených skupinách, jako jsou LGBTQI osoby a osoby se zdravotním postižením. Pro Unii je zásadní podporovat a chránit všechny přímé a nepřímé oběti takového násilí, jako je domácí násilí páchané v rodině nebo násilí v intimních vztazích, včetně dětí osiřelých v důsledku domácích trestných činů a zajistit stejné úrovně ochrany v celé EU pro oběti takového násilí.

Pro koho jsou výzvy určeny

Způsobilými žadateli i partnery projektu jsou: neziskové organizace, včetně organizací občanské společnosti, sdružení přeživších a kulturních, mládežnických, vzdělávacích a výzkumných organizací. Dále pak jsou to města a obce nebo jejich výbory pro partnerství obcí nebo sítě, místní a regionální orgány na dalších úrovních, federace a sdružení místních orgánů. Fyzické osoby nejsou v rámci tohoto programu způsobilé. (Některé z výzev jsou určeny výhradně pro veřejné instituce a státní správu.)

Řízení a alokace

V souladu s nařízením je program řízen pomocí víceletých (dvouročních) pracovních programů (aktuálně na roky 2023 – 2024). Ty mj. obsahují informace o plánovaných výzvách v jednotlivých složkách programu v daném období. Celková alokace na program činí dle nařízení cca 1 554 mil. EUR, z toho je směřováno:

  • cca 690 mil. EUR (44,38%) pro oblast „Hodnoty Unie“,
  • cca 380 mil. EUR (24,45%) pro oblast „Rovnost, práva a genderová rovnost“ a „Daphne“,
  • cca 393 mil. EUR (25,31%) pro oblast „Angažovanost a účast občanů“
  • a 91 mil. EUR (5,87%) je dále připraveno pro horizontální podporu.

Financování projektů

Podpořené projekty budou financovány prostřednictvím grantů. V případě složek „Rovnost, práva a genderová rovnost“ a „Daphne“ se bude jednat a granty stanované na základě plánovaného rozpočtu a propláceny na základě vykazování skutečně vynaložených prostředků. Granty budou poskytovány až do výše 90 % celkových oprávněných výdajů (bližší specifikace budou vždy uvedeny v příslušné výzvě k předkládání žádostí o grant). V Oblasti 3 „Angažovanost a účast občanů“ jsou projekty financovány výhradně na základě tzv. paušálních sazeb, jejichž výše odpovídá stanovené metodice (např. počet realizovaných akcí a počet účastníků) a další specifika jsou vždy uvedena v konkrétních výzvách. Paušální částky jsou nastaveny tak, že nepokryjí sto procent nákladů na projekt a kofinancování ze strany příjemce grantu je tak automaticky předpokládáno. Skutečně vynaložené výdaje ani finální míru spolufinancování pak není třeba v rámci žádostí o platbu dokládat.

Metody podpory

A – granty na akce neinvestičního charakteru: podpora národních a nadnárodních projektů
B – provozní granty: podpora evropských sítí aktivních v oblastech pokrytých programem
C – veřejné zakázky/kaskádové granty: tendry na služby např. EU studie, EU konference, EU kampaně

Příbuzné unijní programy: Erasmus+, Kreativní Evropa, Spravedlnost.

Aktuální výzvy jsou uveřejněny na stránkách Evropské komise: Funding & tenders opportunities

Kontakt:
Národní kontaktní místo programu CERV pro Českou republiku
Oddělení evropských programů a fondů, Úřad vlády ČR
e-mail: CERV@vlada.cz
tel: +420 720 065 620

Autor: Oddělení evropských programů a fondů, Úřad vlády ČR
Občané, rovnost, práva a hodnoty Občané, rovnost, práva a hodnoty