ČR A EU

Koncepce zahraniční politiky ČR

Koncepci zahraniční politiky České republiky schválila vláda ČR 13. července 2015. Dokument definuje tři globální cíle, jimiž jsou bezpečnost, prosperita a udržitelný rozvoj a lidská důstojnost včetně lidských práv, a dva národní cíle – službu občanům a dobré jméno České republiky.

Koncepce poukazuje na skutečnost, že Česká republika je v globálním kontextu malou, v evropském měřítku středně velkou zemí. Omezenost lidských a finančních zdrojů vede k nutnosti stanovit omezený počet teritoriálních a obsahových priorit. Rovněž motivuje k aktivnímu působení v Evropské unii (EU), NATO, OSN, OBSE a dalších multilaterálních strukturách, které nejen rozšiřují možnosti zahraničněpolitického působení státu, nýbrž také přispívají k jeho bezpečnosti a prosperitě jakož i k udržování liberálně-demokratického ústavního pořádku.

Černínský palác

Sídlo Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci. Zdroj: čtk


Základní rámec pro uskutečňování české zahraniční politiky představuje podle koncepce Evropská unie. Způsob zapojení ČR do struktur EU a do jejích politik je vymezen zejména v Koncepci politiky ČR v EU. Zájmem ČR je jednotná a strategicky fungující Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (SZBP). ČR bude aktivně spoluvytvářet SZBP ve spolupráci s podobně smýšlejícími členskými státy EU.

Hodnotové východisko české zahraniční politiky představuje podle koncepce naše příslušnost k euroatlantickému prostoru, jejímž institucionálním výrazem je především naše členství v EU a v NATO. Hodnoty, ze kterých česká zahraniční politika vychází, se plně shodují se zásadami a cíli, které podporuje ve svých vnějších vztazích EU: demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva.

Celý text Koncepce najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí.

Autor: Euroskop