PRÁCE

Migrující pracovník

Pracovník

Pojem pracovník pro potřeby upřesnění práv v rámci legislativy Společenství bývá používán jako společné označení pro osoby ekonomicky aktivní – zaměstnané i samostatně výdělečně činné.

Podle precedenčního práva Soudního dvora základní pojem „pracovník“ nekopíruje definici stanovenou konkrétním vnitrostátním právem členského státu, ale definici stanovenou právem Společenství.

Migrující pracovník

Jedná se o pracovníka, který během svého aktivního života je či byl výdělečně činný (ekonomicky aktivní) a tedy pojištěný v několika státech EU, EHP či Švýcarsku. Takovýto pracovník spadá do kategorií občanů, jejichž práva jsou odvozována z ustanovení Společenství o sociálním zabezpečení. Při pohybu po členských státech jsou tak vždy migrující pracovník a jeho rodinní příslušníci chráněni právem Společenství.

Na migrující pracovníky se vztahují základní principy nediskriminace a rovného v přístupu k zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, ale také další práva definovaná předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení osob migrujících v EU.

Další informace a odkazy