PRÁCE

Uznávání kvalifikací

Uznávání vzdělání či kvalifikace se v zásadě dělí na uznávání profesní a akademické. Členské státy EU se snaží problém vzájemného uznávání diplomů a kvalifikace dlouhodobě řešit, dosud však neexistují jednotná pravidla. Ačkoli ze zásady platí automatické uznání diplomů a kvalifikace, skutečnost může být poněkud odlišná.

Profesní uznávání kvalifikace

Jedná se o prokázání kvalifikace k dané činnosti. Profesní uznávání se zaměřuje na posouzení znalostí, schopností a zkušeností konkrétní osoby, přičemž znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jinými doklady. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné předpoklady (kvalifikaci) pro výkon konkrétního povolání nebo činnosti.

Kromě obecných zásad vzájemného uznávání dosažených kvalifikací je třeba počítat s tím, že jednotlivé státy mají u některých povolání stanoveny zvláštní požadavky na kvalifikaci – jedná se o tzv. povolání regulovaná. Regulované povolání je taková činnost, pro jejíž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atd.). Členské státy si samy stanovují, která povolání budou regulovat a která ne, a každý stát má vlastní seznam těchto povolání. Počty regulovaných povolání se stát od státu významně liší a pohybují se zhruba od několika desítek až po několik set. V České republice je regulováno cca 330 povolání.

Při odchodu za prací do zahraničí doporučujeme kontaktovat národního koordinátora pro profesní uznávání kvalifikace a konkrétní případ s ním konzultovat.

Není-li povolání v dané zemi regulováno, pak kvalifikace považovaná za dostatečnou ve státě původu má být uznána také v tomto členském státě.

Pokud vykonáváte jednu z níže uvedených profesí, je možné si zažádat o tzv. evropský profesní průkaz (EPC). Jedná se o elektronicý postup, který je rychlejší a je možné ho opakovaně využít.

 • všeobecná zdravotní sestra nebo ošetřovatel
 • farmaceut
 • fyzioterapeut
 • horský vůdce
 • realitní makléř

Akademické uznávání kvalifikace

Lze definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jednoho vzdělávacího zařízení jiným vzdělávacím zařízením (domácím nebo cizím). Cílem je porovnat, zda vzdělání domácí je rovnocenné zahraničnímu (nebo naopak). V současné době neexistuje jednotný systém automatický postup uznávání akademické kvalifikace.

V případě potřeby vám více informací poskytne mezinárodní síť středisek NARIC (National Academic Recognition Information Centres). Její činnost spočívá především v poskytování informací o vzájemném uznávání diplomů a osvědčení ze studijních pobytů v zahraničí.

Síť ENIC (European Network of Information Centres) je tvořena národními informačními středisky, která poskytují informace a poradenství v těchto oblastech:

 • uznávání zahraničních diplomů, titulů a jiných akademických nebo profesních kvalifikací
 • vzdělávací systémy v evropských zemích včetně země vlastní
 • příležitosti ke studiu v zahraničí, včetně informací o půjčkách, stipendiích a praktických otázkách týkajících se mobility a ekvivalence dokladů o vzdělání

Středisko ENIC/NARIC také může provést porovnání toho, do jaké míry se dané kvalifikace shodují.

Praktický návod, jak postupovat v jiné zemi v případě profesního uznání kvalifikace

Pan Karel by chtěl vykonávat povolání v jiném členském státě EU. Jaký tedy musí zvolit postup?

 1. Nejprve je třeba s pomocí národních koordinátorů jednotlivých členských států zjistit, zda je toto povolání v daném státě regulované či nikoliv.
 2. Není-li regulované, může pan Karel toto povolání vykonávat bez dalších oprávnění (stejně jako státní příslušníci daného státu). Zda bude toto povolání vykonávat, závisí však na ochotě potenciálního zaměstnavatele ho zaměstnat.
 3. Je-li regulované a jde o povolání podle oborových směrnic, musí požádat o uznání své odborné kvalifikace příslušný uznávací orgán. Kvalifikace se mu automaticky uzná. Kdo je uznávacím orgánem pro danou profesi panu Karlovi sdělí národní koordinátor pro daný členský stát.
 4. Je-li povolání regulované a nejedná se o povolání podle oborových směrnic, musí požádat o uznání své odborné kvalifikace. Při určení relevantního uznávacího orgánu opět pomůže národní koordinátor v dotčeném členském státě. Žadatel podá svou žádost o uznání odborné kvalifikace pro výkon konkrétního regulovaného povolání v hostitelském členském státě. Tuto žádost doplní požadovanými přílohami (originály nebo kopiemi dokladů o vzdělání, praxi, bezúhonnosti atd.). Rozsah a obsah příloh se může lišit stát od státu a povolání od povolání. Žádost podá u příslušného uznávacího orgánu. Uznávací orgán zkontroluje, zda je žádost kompletní. Pokud není, požádá o doplnění. Od okamžiku podání kompletní žádosti běží uznávacímu orgánu lhůta maximálně 120 dní pro její vyřízení.

Uznávací orgán v této lhůtě:

 • uzná odbornou kvalifikaci žadatele
 • před uznáním odborné kvalifikace požádá žadatele, aby předložil doklad o praxi v určité délce nebo podstoupil rozdílovou zkoušku či adaptační období
 • žádost zamítne (např. v případě, že žadatel neprokázal, že může dotčenou činnost vykonávat ve svém domovském členském státě)

Pokud by byla žádost pana Karla zamítnuta, má právo se proti rozhodnutí uznávacího orgánu odvolat. Odvolací orgán se stát od státu liší.

Za žádost o uznání odborné kvalifikace může uznávací orgán vybírat poplatky, jejichž výše však musí odpovídat vykonané práci uznávacího orgánu.

Uznání odborné kvalifikace žadatele nezakládá právní nárok na zaměstnání. Záleží na konkrétní situaci na trhu práce a na ochotě potencionálního zaměstnavatele, zda pana Karla zaměstná.

Další informace a odkazy