Práce v evropských institucích

Práce v institucích Evropské unie

Instituce EU poskytují díky široké škále aktivit, programů a politik zajímavé pracovní pozice, které mohou výrazně napomoci v profesním růstu. Příležitosti pracovat v institucích EU mohou využít jak zkušení odborníci, tak i uchazeči bez vysokoškolského vzdělání a bez rozsáhlé předchozí praxe. Úředníci Evropské unie, kteří jsou zaměstnáni na dobu neurčitou, jsou vybíráni na základě otevřených výběrových řízení.

Absolventi středních škol

U pozic pro uchazeče bez vysokoškolského vzdělání se vyžaduje dokončené středoškolské vzdělání nebo nástavbové studium. Uchazeči musí mít většinou alespoň dvouletou nebo tříletou praxi (do které mohou být započítána i odborná školení). Zodpovídají především za prováděcí politiku, plní své úkoly ve všech oblastech činnosti EU.

Absolventi vysokých škol

Většina příležitostí pro absolventy vysokých škol je v oblasti administrativy a řízení, přičemž velká část z nich je přístupná absolventům nejrůznějších oborů. Evropská komise zaměstnává odborníky i z řad vědců a výzkumných pracovníků.

Uplatnění lze kromě jiného nalézt v oborech informační technologie, ekonomie, financí, politických věd, auditu a práva (např. u Soudního dvora nebo právního útvaru Komise).

Tlumočníci a překladatelé

Vzhledem k vícejazyčnému pracovnímu prostředí může Evropská unie nabídnout řadu pracovních příležitostí tlumočníkům a překladatelům. Obecně je kromě mateřštiny požadována znalost alespoň dvou jazyků Evropské unie. Překladatelské a tlumočnické útvary existují i v rámci Soudního dvora, Evropského parlamentu, Rady, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, přičemž Rada, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů mají pouze překladatelský útvar.

Další možnosti zaměstnání

Orgány a instituce EU kromě toho přijímají i omezený počet dočasných (temporary agent, TA) a smluvních zaměstnanců (contract agent, CA) a v menší míře také pracovníky, kteří jsou poskytováni agenturou, a to na základě smlouvy na dobu určitou.

Studenti či absolventi vysokých škol mohou získat zkušenosti s prací v institucích EU prostřednictvím stáže.

Kde práci hledat – Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO)

Na internetových stránkách EPSO naleznete ve všech úředních jazycích EU informace o připravovaných a probíhajících výběrových řízeních, možnostech stáží, ukázky testů používaných při výběrových řízeních a odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Při vážném zájmu doporučujeme stránky EPSO často sledovat.

Přesné pokyny, jak se přihlásit, naleznete v oznámeních o výběrových řízeních, inzerátech v tisku a na stránkách EPSO pod heslem „Pracovní nabídky/Probíhající výběrová řízení“ (v anglické verzi stránky „Job opportunities/Ongoing selection procedures„).

O práci v institucích EU je velký zájem, výběrová řízení jsou vícekolová (písemné testy i ústní pohovory) a trvají poměrně dlouho. Od vypsání veřejného výběrového řízení do sestavení seznamu úspěšných uchazečů uběhne přibližně rok; jednotlivé instituce pak kontaktují úspěšné zájemce dle vlastního výběru.

Další informace a odkazy: