KARIÉRA V EU

Evropská komise

Úloha: Podporuje obecný zájem EU navrhováním a prosazováním právních předpisů, jakož i prováděním politik a rozpočtu EU.

Členové: sbor komisařů a komisařek neboli „kolegium“ (1 člen z každé země EU)

Předsedkyně: Ursula von der Leyenová

Počet zaměstnanců: 32000 (2023)

Stáže: Pětiměsíční stáž „Blue Book“ se stipendiem 1350 EUR, více info zde.

Pracovní příležitosti: Jako zaměstnanec Evropské komise budete vždy jednat jako zástupce orgánu, konkrétně:

  • na pozici administrátora budete vytvářet přidanou hodnotu jednak v roli poradce, ale i jako člen týmu,
  • na asistentské pozici budete vytvářet přidanou hodnotu jednak v roli asistenta, ale i jako člen týmu,
  • na pozici administrativního pracovníka budete vytvářet přidanou hodnotu jednak v roli pomocného personálu, ale i jako člen týmu.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře v Evropské komisi naleznete zde.

Sídlo: Brusel, Belgie

Internetové stránky: Evropská komise

OBECNĚ O EVROPSKÉ KOMISI

Evropská komise je exekutivním orgánem EU, který zajišťuje uplatňování základních Smluv, na nichž je EU založena, a dbá o dodržování práva EU. Komise hají zájmy Unie (na rozdíl od Rady EU, jež hájí zájmy členských států) a je považována za „strážkyni evropské integrace“. Hlavním představitelem Komise je předseda (v současnosti předsedkyně Ursula von der Leyen), který společně s komisaři odpovědnými za jednotlivá portfolia dle politik EU tvoří politický exekutivní orgán Komise, tzv. sbor komisařů neboli kolegium. Kolegium je tvořeno zástupci každého členského státu. Sbor Komise jako celek má pětiletý mandát a je jmenován Evropskou radou po schválení Evropským parlamentem.

Komise hraje významnou roli v legislativním procesu v důsledku své pravomoci předkládat legislativní návrhy, tzv. iniciační pravomoc. To znamená, že téměř každý legislativní návrh, který je v pozdější fázi projednáván Radou a Evropským parlamentem pochází z pera Komise. Legislativní návrhy a další akty nelegislativní povahy jsou navrhovány administrativním aparátem Komise dle jednotlivých politik EK. Struktura tohoto administrativního aparátu je dle oblastí politik rozdělena do tzv. generálních ředitelství (DGs) a exekutivních agentur, ve kterých pracují úřednici Evropské komise na různých pozicích a úrovních. K 1. 1. 2023 činil počet těchto úředníků přibližně 32 200.

Úřednici evropské Komise jsou rozděleni v rámci funkčních skupin na stálé a dočasné zaměstnance. Funkční skupiny zahrnují administrátory (AD Officials), asistenty (AST Officials) a dále smluvní zaměstnance (Contract Agents, CAST) a dočasné zaměstnance (Temporary Agents, TA). Výběr zaměstnanců Evropské komise zajišťuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO), přičemž je možné se v rámci výběrových řízení ucházet o pozice dle daných funkčních skupin na dobu neurčitou (tzv. stálí úředníci Komise neboli officials) v kategoriích AD a AST či o dočasné pozice CAST a TA s omezenou dobou trvání. Řada volných pracovních míst je pravidelně zveřejňována na webových stránkách EPSO či přímo na webu vybraných generálních ředitelství a předpokládá absolvování několikafázového specifického výběrového řízení včetně úspěšného složení tzv. EPSO testů. Řada volných pozic v Komisi je obsazována rovněž pouze interně a je určena pouze pro uchazeče, kteří jsou již v institucích EU zaměstnáni.

Výborným předpokladem pro získání zaměstnání v Komisi je absolvování pětiměsíční stáže v Komisi, tzv. bluebook traineeship. Na stáž se mohou zájemci hlásit ve stanovených termínech dvakrát ročně na webu EPSO. Mladí zájemci o zaměstnání s pracovními zkušenostmi do tří let, kteří již mají za sebou stáž v Komisi, se mohou ucházet v rámci programu pro mladé profesionály (Junior Professional Program, JPP) o dvouleté angažmá v Komisi, které dále může vést k nabídce zaměstnání na dobu neurčitou. Komise každý rok přijímá až 70 zájemců v rámci tohoto programu s tím, že výběrová řízení jsou vyhlašována dvakrát ročně (březen a říjen).

Další formou uplatnění v institucích EU, potažmo Komisi je vyslání státních úředníků české státní správy do jednotlivých generálních ředitelství EK dle jejich expertízy v rámci programu stáží pro národní experty tzv. NEPT (3 a 5 měsíční trvání) či v rámci tzv. programu vysílání ministerských expertů (SNEs) až na dobu 6 let do příslušných útvarů institucí EU dle expertízy. Předpokladem pro vyslání tohoto typu je zaměstnání v české státní správě s minimální odpracovanou dobou na vysílajícím úřadě.