KARIÉRA V EU

Kariéra v agenturách EU

Kromě výše zmíněných orgánů a institucí existuje téměř 50 specializovaných agentur EU. Agentury EU jsou odborné organizace, které poskytují orgánům EU a členským zemím vysoce specializované know-how v nejrůznějších oblastech. Věnují se např. těmto problematikám: potraviny a výživa, léčiva, chemické látky, s nimiž přicházíme do styku, vzdělávání, pracovní podmínky a pracovní prostředí, spravedlnost, bezpečnost dopravy, bezpečnost obecně, základní lidská práva, vědomosti a zdraví. Decentralizované agentury přispívají k provádění politických opatření EU a k rozvoji spolupráce mezi orgány EU a členskými zeměmi – sdružují totiž technické a odborné dovednosti a znalosti pracovníků institucí EU i vnitrostátních orgánů.

Termín „agentury“ je používán pro všechny tyto organizace, ať už je v jejich úředním názvu obsaženo slovo agentura nebo např. středisko či nadace.

Agentury jsou geograficky rozprostřeny napříč EU. Pracovat pro Evropskou unii tak nemusí znamenat stěhování do Bruselu či Lucemburku. Lze je rozdělit na decentralizované a výkonné. Zatímco decentralizované jsou trvale zřízené samostatné instituce působící většinou mimo Brusel, výkonné agentury jsou zřízené Evropskou komisí dočasně pro plněné konkrétního úkolu. Agentury nezaměstnávají úředníky, ale pouze dočasné zaměstnance (TA), smluvní zaměstnance (CA) či národní experty (SNE) a stážisty. Dočasní a smluvní zaměstnanci mohou v agenturách získat smlouvu na dobu neurčitou, a to zpravidla po obnovení pětileté smlouvy na dobu určitou. Z hlediska pracovních podmínek se postavení dočasných zaměstnanců příliš neliší od úředníků. Konkrétní podmínky se v jednotlivých agenturách mohou lišit, neboť disponují jistou mírou autonomie. Jsou po Evropské komisi druhým největším zaměstnavatelem EU. Čeští státní příslušníci jsou v nich zastoupeni zpravidla méně, než by odpovídalo podílu počtu obyvatel ČR k celkovému počtu obyvatel EU.

Seznam agentur a další informace naleznete na našem webu v sekci Instituce.