POJIŠTĚNÍ

Nemocenská a pobyt v jiné zemi EU

Pracovní neschopnost vzniklá během pobytu mimo zemi pojištění

Osoba pojištěná v jiném státe EU (také EHP či Švýcarsku), u které dojde ke vzniku pracovní neschopnosti během pobytu například v ČR a která bude chtít uplatnit nárok na dávku, bude postupovat následujícím způsobem:

  • Český ošetřující lékař vystaví na vyžádání české potvrzení pracovní neschopnosti a formulář E 116 Lékařská zpráva týkající se pracovní neschopnosti.
  • S uvedenými tiskopisy se do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti dostaví pojištěnec na příslušné oddělení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dle místa výkonu lékaře.
  • Lékař ČSSZ potvrdí formulář E 116 a vystaví na jeho základě formulář E 115 Žádost o poskytnutí peněžitých dávek v případě pracovní neschopnosti.
  • Oba formuláře pracoviště ČSSZ zašle kompetentní instituci v členském státe, u které je osoba pojištěna a jejíž název, adresu a číslo pojištění by měla znát. Tato kompetentní instituce pak posoudí podle právních předpisů daného státu přiznání nároku na dávku.
  • Při ukončení pracovní neschopnosti se pojištěnec opět dostaví na pobočku ČSSZ, která prostřednictvím formuláře E 118 Oznámení o neuznání nebo ukončení pracovní neschopnosti bude informovat o ukončení pracovní neschopnosti instituci v zemi pojištění.

Změna místa pobytu do jiného členského státu během pracovní neschopnosti

Může také nastat případ, kdy kupříkladu při dlouhodobější pracovní neschopnosti chce nemocný pobývat se svou rodinou v místě trvalého pobytu v ČR.

V takovém případě je potřebný písemný souhlas ke změně pobytu do ciziny, který vydává vždy zodpovědné pracoviště státu pojištění na základě písemné žádosti ošetřujícího lékaře, případně na žádost občana. Pokud žádá o souhlas sám pojištěnec, musí k žádosti doložit vyjádření ošetřujícího lékaře.

Změnu místa pobytu do ciziny, musí tedy navíc předem schválit okresní správa sociálního zabezpečení.

Oslovená kompetentní instituce vydá písemný souhlas a zašle jej žadateli, ošetřujícímu lékaři a místně příslušnému pracovišti. V případě neudělení souhlasu pak vyrozumí kromě žadatele také ošetřujícího lékaře.

Z výše uvedeného vyplývá, že změna pobytu v období čerpání nemocenské je v zásadě možná, avšak konkrétní řešení dané věci je vždy v kompetenci příslušného úřadu v zemi pojištění a vyplývá z aplikace národních právních předpisů.

Proto doporučujeme se o právech a povinnostech vždy včas informovat u příslušné instituce státu pojištění. Důležité je znát název a adresu této instituce a identifikační číslo nemocenského pojištění (může být odlišné od zdravotního jestliže existují odděleně pojištěni nemocenské a zdravotní).

Další informace a odkazy

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Autor: Euroskop