POJIŠTĚNÍ

Pojištěnec a jeho (nezaopatření) rodinní příslušníci

Pracovník (pojištěnec)

Jak již bylo uvedeno v úvodu sekce – osoba je pojištěna v zemi své ekonomické aktivity. Pro účely evropského práva se používá pro takovou osobu slovo pracovník. Jedná se o společné označení pro osoby zaměstnané i samostatně výdělečně činné.

Definice pracovníka dle práva Společenství

Podle důsledného precedenčního práva Soudního dvora základní pojem „pracovník“ (zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba) nekopíruje definici stanovenou vnitrostátním právem členského státu, ale definici stanovenou právem Společenství.

Rodinný příslušník – nezaopatřený

Obecně lze říci, že nezaopatřeným rodinným příslušníkem je manžel či manželka bez vlastního příjmu nebo nezletilé či nezaopatřené děti, které dosáhly zletilosti. V některých případech se může jednat také o rodiče.

Nicméně v každé členské zemi je nezaopatřený rodinný příslušník přesně definován jejími právními předpisy.

Rodinní příslušníci a pozůstalí mohou podle Nařízení č. 883/04 a 987/09 nárokovat pouze odvozená práva získaná z titulu jejich postavení jako rodinných příslušníků pracovníka, případně osoby přežívající po pracovníkovi, nikoliv však žádná vlastní práva. V celkovém kontextu volného pohybu nemají tyto osoby autonomní právo na volný pohyb se současně existujícími zárukami ve sféře sociálního zabezpečení podobné těm, kterým se těší samotný pracovník, nýbrž pouze právo usadit se – avšak společně a pracovníkem.

Nezaopatření rodinní příslušníci dle práva ČR

Za nezaopatřeného rodinného příslušníka je v ČR považována manželka (manžel) bez vlastních příjmů z výdělečné činnosti, která nepobírá důchod, dávky v nezaměstnanosti ani peněžitou pomoc v mateřství podle předpisu o nemocenském pojištění. Dále se za něj považuje nezaopatřené dítě ve smyslu zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.

Kdo je nezaopatřeným rodinným příslušníkem pracovníka určuje pojišťovna v místě bydliště v souladu s místními právními předpisy.

Doplnění: V nařízení 883/2004 a v popisech situací a nároků naleznete obvykle pouze termín „rodinný příslušník„, který bývá používán pro jakoukoli osobu považovanou za osobu závislou na zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné osobě.

Pojištění nezaopatřeného rodinného příslušníka

Pojištění nezaopatřených rodinných příslušníků je odvozováno od pojištění ekonomicky aktivního člena rodiny, tedy pracovníka. Nezaopatření rodinní příslušníci jsou pak primárně pojištěni v zemi pojištění pracovníka.

Další informace a odkazy