CESTOVÁNÍ

Cestování osob se zdravotním postižením

Pokud se zdržujete v jiné členské zemi po přechodnou dobu – např. v rámci turistického ruchu – nevzniká nárok na uplatňování výhod, které jsou poskytovány tamním občanům se zdravotním postižením. Jedná-li se např. o zlevněné vstupné do muzea, nemáte nárok tuto slevu vyžadovat. Můžete se samozřejmě s provozovatelem objektu zkusit domluvit, pak už záleží na jeho uvážení.

Tato situace pramení z toho, že neexistuje žádný jednotný systém pro posuzování stupně zdravotního postižení a přiznávání nároků. V tomto směru mají jednotlivé země vlastní politiku. Za těchto okolností ani nelze vytvořit univerzální průkaz ZTP a nedochází ani k obecnému uznávání národních průkazů.

Euroklíč

Euroklíč je projekt pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, jehož historie sahá až do 80. let 20. století. V roce 1986 přišlo ředitelství německých dálnic s prosbou o pomoc při zajištění jednotného přístupu na sociální zařízení pro osoby se zdravotním postižením u dálničních odpočívadel a čerpacích stanic.

Projekt se do dnešní doby rozšířil do více než 20 zemí Evropy a další země se stále přidávají. Registrováno je přes 1.000.000 vydaných euroklíčů, umožňujících přístup na přibližně 100.000 sociálních a technických kompenzačních zařízení (toalety, zvedací a šikmé schodišťové plošiny, výtahy apod.).

V případě zájmu o Euroklíč je možné vyhledat na stránkách svého kraje místa, kde je možné Euroklíč vyzvednout. Poskytován je zdarma. Bližší informace naleznete zde.

Práva zdravotně postižených při cestách letadlem a vlakem

V oblasti letecké dopravy došlo k významnému posílení práv osob se zdravotním postižením prostřednictvím nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě. Nařízením se řídí členské státy EU i EHP od 26.7.2008. Účelem je stanovení pravidel pro ochranu a poskytování pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, aby se zabránilo jejich diskriminaci a bylo zajištěno, že se jim dostane pomoci. Stanoví způsob pomoci ze strany provozovatelů letišť a leteckých dopravců, přičemž tato služba je poskytována bez dodatečných poplatků. Zakotven je zde také zákaz odmítnout přepravu osob se zdravotním postižením z důvodu jejich handicapu nebo omezené schopnosti pohybu a orientace (stanoveny jsou výjimky, kdy je odmítnutí možné).

Pro železnice je od konce roku 2009 závazné nařízení EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Kapitola V se věnuje zvlášť právům osob se zdravotním postižením a omezenou schopností orientace a pohybu. Obdobně jako u letecké dopravy jsou stanovena nediskriminační pravidla a pravidla pro poskytování pomoci.

Další odkazy